(EU) č. 1335/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1335/2014 ze dne 16. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 6-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1335/2014

ze dne 16. prosince 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 (2) stanoví s účinností od 1. ledna 2015 změny v kódech KN u mléčných výrobků kapitoly 4.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót. Aby byly zohledněny změny kódů KN u mléčných výrobků, je nutno aktualizovat přílohy I, II a VIIa uvedeného nařízení.

(3)

V čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 se odkazuje na kódy KN, které se s účinností od 1. ledna 2015 zrušují. Také příloha III (o koncesích pro sýry) Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (4), schválené rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (5), stanoví plnou liberalizaci dvoustranného obchodu se sýry od roku 2007. Toto ustanovení je tudíž zastaralé a je třeba je zrušit.

(4)

Ustanovení čl. 19a odst. 1 písm. c) a čl. 19a odst. 4 písm. c) týkající se části 3 přílohy VIIa nařízení (ES) č. 2535/2001 a ustanovení čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu ii) týkající se části C přílohy II uvedeného nařízení se týkají dovozní kvóty pro sýry a preferenčních dovozů při uplatňování Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (6), schválené rozhodnutím Rady 2004/441/ES (7). V těchto ustanoveních se odkazuje na kódy KN, které se s účinností od 1. ledna 2015 zrušují. Jelikož příslušné kvótové období a období pro odstranění dovozních cel vypršelo, je záhodno tato ustanovení zrušit.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

v článku 4 se zrušuje odstavec 2;

2)

v článku 19a se zrušuje odst. 1 písm. c) a odst. 4 písm. c);

3)

v článku 20 se zrušuje odst. 1 písm. a) bod ii);

4)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

5)

příloha II se mění takto:

a)

část B se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení;

b)

část C se zrušuje;

6)

příloha VIIa se mění takto:

a)

část 3 se zrušuje;

b)

část 4 se nahrazuje zněním přílohy III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 312, 31.10.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(4)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  Rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002, o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 3.

(7)  Rozhodnutí Rady 2004/441/ES ze dne 26. dubna 2004 o uzavření Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 109).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

Část I.A se nahrazuje tímto:

„I.A

CELNÍ KVÓTY NESPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMĚ PŮVODU

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (2)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Země původu

Roční kvóta

(v tunách)

Půlroční kvóta

(v tunách)

09.4590

0402 10 19

Odstředěné sušené mléko

47,50

Všechny třetí země

68 537

34 268,5

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

94,80

Všechny třetí země

11 360

5 680

v ekvivalentu másla (1)

09.4591

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Sýr na pizzu, zmrazený, krájený na kousky o hmotnosti nejvýše jeden gram, v nádobách o čistém obsahu nejméně 5 kg, o obsahu vody nejméně 52 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině nejméně 38 % hmotnostních

13,00

Všechny třetí země

5 360

2 680

09.4592

ex 0406 30 10

Tavený Ementál

71,90

Všechny třetí země

18 438

9 219

0406 90 13

Ementál

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Tavený Gruyère

71,90

Všechny třetí země

5 413

2 706,5

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01 (3)

Sýry k dalšímu zpracování

83,50

Všechny třetí země

20 007

10 003,5

09.4595

0406 90 21

Čedar

21,00

Všechny třetí země

15 005

7 502,5

09.4596

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh, jiné než sýr na pizzu z kvóty č. 09.4591

92,60

92,60

106,40

Všechny třetí země

19 525

9 762,5

0406 20 00

Strouhané sýry nebo práškové sýry

94,10

0406 30 31

Ostatní tavené sýry,

jiné než strouhané nebo práškové:

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti

70,40

0406 90 17

Bergkäse a Appenzell

85,80

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or a Tête de Moine

75,50

 

0406 90 23

Eidam

75,50

 

0406 90 25

Tilsit

75,50

 

0406 90 29

Kashkaval

75,50

 

0406 90 32

Feta

75,50

 

0406 90 35

Kefalo-Tyri

75,50

 

0406 90 37

Finlandia

75,50

 

0406 90 39

Jarlsberg

75,50

 

0406 90 50

Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže

75,50

 

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

 

0406 90 69

Ostatní

94,10

 

0406 90 73

Provolone

75,50

 

0406 90 74

Maasdam

75,50

 

ex 0406 90 75

Caciocavallo

75,50

 

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

75,50

 

0406 90 78

Gouda

75,50

 

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

75,50

 

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

75,50

 

0406 90 82

Camembert

75,50

 

0406 90 84

Brie

75,50

 

0406 90 86

Ostatní sýry o obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostních

75,50

 

0406 90 89

Ostatní sýry o obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk převyšujícím 52 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních

75,50

 

0406 90 92

Ostatní sýry o obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk převyšujícím 62 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních

75,50

 

0406 90 93

Ostatní sýry o obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk převyšujícím 72 % hmotnostních

92,60

 

0406 90 99

Ostatní sýry o obsahu tuku převyšujícím 40 % hmotnostních

106,40

 

2)

Část I.I se nahrazuje tímto:

„I.I

Celní kvóty podle přílohy II dohody s Islandem schválené rozhodnutím 2007/138/ES

Roční kvóta od 1. července do 30. června

(množství v tunách)

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (4)

Použitelné clo

Roční množství

Půlroční množství od 1. 1. 2008

09.4205

0405 10 11

0405 10 19

Přírodní máslo

Bez cla

350

175

09.4206

ex 0406 10 50 (5)

‚Skyr‘

Bez cla

380

190


(1)  1 kg produktu = 1,22 kg másla

(2)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu musí považovat pouze za orientační, jelikož působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.

(3)  Uvedené druhy sýrů se považují za tavené, jestliže byly zpracovány na produkty položky 0406 30 kombinované nomenklatury. Použijí se články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.“

(4)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem k základu kódu KN a odpovídajícímu popisu.

(5)  Kód KN podléhá úpravě, očekává se potvrzení zařazení produktu.“


PŘÍLOHA II

„II.B

PREFERENČNÍ DOVOZNÍ REŽIM – TURECKO

Pořadové číslo

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti bez jiného ukazatele)

1

0406 90 29

Kashkaval

Turecko

67,19

2

0406 90 50

Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže

Turecko

67,19

3

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum peyniri, ovčí nebo buvolí, v samostatných plastových obalech nebo v obalech jiného druhu o obsahu nepřesahujícím 10 kg

Turecko

67,19


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu musí považovat pouze za orientační, jelikož působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.“


PŘÍLOHA III

„4.

CELNÍ KVÓTY PODLE PROTOKOLU č. 1 K ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ ES-TURECKO č. 1/98

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

09.0243

0406 90 29

Kashkaval

Turecko

2 300

0

0406 90 50

Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum peyniri, ovčí nebo buvolí, v samostatných plastových obalech nebo v obalech jiného druhu o obsahu nepřesahujícím 10 kg


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu musí považovat pouze za orientační, jelikož působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU