(EU) č. 1287/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 348, 4.12.2014, s. 1-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 5. prosince 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1287/2014

ze dne 28. listopadu 2014,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví lhůtu, ve které mají kontrolní subjekty a kontrolní orgány podat žádost o uznání pro účely shody v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007. Vzhledem k tomu, že provádění ustanovení o dovozu vyhovujících produktů se dosud posuzuje a na souvisejících pokynech, vzorech, dotaznících a na potřebném elektronickém systému pro předávání údajů se stále ještě pracuje, termín pro podání žádostí kontrolními subjekty a kontrolními orgány by měl být prodloužen.

(2)

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(3)

Podle informací, které poskytl Izrael, se změnila příslušná norma produkce a bylo odňato uznání jednomu z dříve uznaných kontrolních subjektů.

(4)

Podle informací, které poskytlo Tunisko, bylo odňato uznání jednomu kontrolnímu subjektu, jenž ukončil svou činnost v důsledku fúze, a druhý subjekt, který byl do fúze zapojen, byl naopak na seznam kontrolních subjektů, které jsou Tuniskem uznány, zapsán. Uznání bylo odňato dvěma dalším kontrolním subjektům.

(5)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je stanoven seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(6)

Komise obdržela a přezkoumala žádosti kontrolních subjektů o zařazení na seznam stanovený v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 a také žádosti o změnu specifikací kontrolních subjektů, které jsou v seznamu již zapsány.

(7)

Kontrolní subjekty, u nichž se po přezkoumání veškerých obdržených informací dospělo k závěru, že splňují příslušné požadavky, by měly být zařazeny do přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Specifikace kontrolních subjektů uvedených v příloze, u nichž se po přezkoumání veškerých obdržených informací dospělo k závěru, že jsou splněny příslušné požadavky, by měly být změněny.

(8)

Komise obdržela informace v podobě stručných výročních zpráv, jež jí byly v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1235/2008 předloženy do 31. března 2013 nebo 28. února 2014, a prostřednictvím komunikace s kontrolními subjekty.

(9)

Podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1235/2008 může Komise na základě obdržených informací nebo vzhledem k absenci požadovaných informací kdykoli změnit specifikace kontrolních subjektů či dočasně zrušit zařazení daných subjektů do přílohy IV uvedeného nařízení. Specifikace kontrolních subjektů, u nichž se po přezkoumání veškerých obdržených informací dospělo k závěru, že již příslušné požadavky nesplňují, by proto měly být změněny.

(10)

Subjekt „IMOswiss AG“ zařazený do přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 Komisi dne 17. června 2014 informoval, že ukončil svou činnost v Číně. Mezi dodatečnými informacemi, jež poskytl subjekt IMOswiss AG dne 7. března 2014 k výroční zprávě za rok 2012, navíc figurovalo prohlášení hodnotícího subjektu Swiss Accreditation Service, že do jeho hodnocení subjektu IMOswiss AG nebyly zařazeny Brazílie a Surinam. Komise subjekt IMOswiss AG vyzvala k předložení další hodnotící zprávy v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, subjekt však neodpověděl ve stanoveném termínu. Až do poskytnutí uspokojivých informací by proto měly být uvedené země ze specifikací subjektu IMOswiss AG v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 odstraněny.

(11)

Subjekt „Organic Food Development Center“ je na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 uveden pro Čínu. Komise si vyžádala bližší informace k výroční zprávě tohoto subjektu, pokud jde o kontrolní činnosti za rok 2012. Vzhledem k četným reziduím pesticidů, jež byla nalezena ve vzorcích ekologických produktů dovezených do Unie z Číny, kromě toho Komise subjekt Organic Food Development Center požádala, aby ve vztahu k Číně podnikl příslušné kroky a uplatňoval důslednější kontrolní opatření. Komise na tyto žádosti neobdržela ve stanovených lhůtách žádnou odpověď. Subjekt Organic Food Development Center by tudíž měl být ze seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 až do poskytnutí uspokojivých informací odstraněn.

(12)

Subjekty „IBD Certifications Ltd“ a „Organska Kontrola“ uvedené na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 informovaly o změně své adresy.

(13)

Subjekt „IMO Control Private Limited“ oznámil Komisi, že se změnila jeho internetová adresa.

(14)

Subjekty „Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC)“ a „CCPB Srl“ Komisi ohlásily, že od 1. července 2014 došlo ke sloučení činností těchto dvou kontrolních subjektů, že IMC svůj provoz ukončil a že v jeho činnostech bude pokračovat CCPB Srl. Subjekt Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. by tedy měl být ze seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 odstraněn.

(15)

Podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008 může Komise v některých případech kontrolní subjekt nebo odkaz na konkrétní kategorii produktu nebo na konkrétní třetí zemi ve vztahu k uvedenému kontrolnímu subjektu ze seznamu v příloze IV uvedeného nařízení odstranit. Kontrolní subjekty, u nichž se po přezkoumání veškerých obdržených informací dospělo k závěru, že nesplňují příslušné požadavky, by proto měly být z tohoto seznamu vyřazeny.

(16)

Subjekt „Bio Latina Certificadora“ je uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Komise tento subjekt požádala o dodání výsledků jeho šetření šesti případů nesrovnalostí, které Komise oznámila, ale subjekt Bio Latina Certificadora ve stanovené lhůtě neodpověděl, a to ani po upomínce. Z působnosti jeho uznání stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by tudíž měly být vyňaty dané země a dotčené kategorie produktů. Subjekt Bio Latina Certificadora kromě toho Komisi oznámil změnu adresy, která by měla být v příslušné položce přílohy zohledněna.

(17)

Subjekty „Australian Certified Organic“, „BCS Öko-Garantie GmbH“, „Bioagricert S.r.l.“, „Control Union Certifications“ a „Organic agriculture certification Thailand“ jsou na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 uvedeny pro „Barmu/Myanmar“. Vzhledem k doporučenému názvu, který se má používat v aktech Unie, by měl být záznam „Barma/Myanmar“ nahrazen záznamem „Myanmar/Barma“.

(18)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 355/2014 (3) figuruje na seznamu Bioagricert S.r.l. jako uznaný kontrolní subjekt pro kategorii produktů A. Jelikož Indie je uvedena v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 pro kategorie produktů A a F, subjekt Bioagricert S.r.l. nemohl být v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1235/2008 pro Indii pro dané kategorie produktů uznán. Uznání pro kategorii produktů A by tudíž mělo být zrušeno. Komise subjekt Bioagricert S.r.l. vyzvala, aby produkty spadající do kategorie A na základě chybného odkazu na tuto kategorii produktů necertifikoval.

(19)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 829/2014 (4) obsahuje chybu v číselném kódu Zambie u kontrolního subjektu „Control Union Certifications“. Tato chyba by měla být opravena.

(20)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.

(21)

Aby bylo zajištěno včasné prodloužení lhůty pro podání žádostí o uznání pro účely shody v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení. Aby se však hospodářské subjekty mohly změnám v seznamech v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 přizpůsobit, ustanovení, kterými se uvedené přílohy mění, by se měla použít až po uplynutí přiměřeně dlouhého období.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 1 se datum „31. října 2014“ nahrazuje datem „31. října 2015“.

2)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

3)

Příloha IV se mění a opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 2 a 3 článku 1 se však použijí od 24. prosince 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 829/2014 ze dne 30. července 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 228, 31.7.2014, s. 9).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Položka týkající se Izraele se mění takto:

a)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Norma produkce: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, a související předpisy“

.

b)

V bodě 5 se zrušuje řádek IL-ORG-005.

2)

V položce týkající se Tuniska se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it“

.


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje takto:

1)

V položce týkající se subjektu „Australian Certified Organic“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrálie

AU-BIO-107

x

x

x

Čína

CN-BIO-107

x

x

Cookovy ostrovy

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandské ostrovy

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonésie

ID-BIO-107

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-107

x

x

Malajsie

MY-BIO-107

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-107

x

x

Thajsko

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—“

.

2)

V položce týkající se subjektu „BCS Öko-Garantie GmbH“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-141

x

x

Alžírsko

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Arménie

AM-BIO-141

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-141

x

x

Bělorusko

BY-BIO-141

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brazílie

BR-BIO-141

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Čad

TD-BIO-141

x

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-141

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-141

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-141

x

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-141

x

x

Ekvádor

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egypt

EG-BIO-141

x

x

Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzie

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Guinea-Bissau

GW-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

Indie

IN-BIO-141

x

Indonésie

ID-BIO-141

x

x

Írán

IR-BIO-141

x

x

x

Japonsko

JP-BIO-141

x

x

Keňa

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malajsie

MY-BIO-141

x

x

Mexiko

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-141

x

x

Černá Hora

ME-BIO-141

x

x

Mosambik

MZ-BIO-141

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-141

x

x

x

Namibie

NA-BIO-141

x

x

Nikaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omán

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-141

x

x

x

Rusko

RU-BIO-141

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Srbsko

RS-BIO-141

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-141

x

x

x

x

Šrí Lanka

LK-BIO-141

x

x

Súdán

SD-BIO-141

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-141

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-141

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-141

x

x

Thajsko

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turecko

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukrajina

UA-BIO-141

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

3)

V položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l.“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazílie

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Čína

CN-BIO-132

x

x

Ekvádor

EC-BIO-132

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-132

x

x

Indie

IN-BIO-132

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepál

NP-BIO-132

x

x

Mexiko

MX-BIO-132

x

x

x

Maroko

MA-BIO-132

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Srbsko

RS-BIO-132

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-132

x

x

Thajsko

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turecko

TR-BIO-132

x

x

Ukrajina

UA-BIO-132-

x

x

—“

.

4)

Položka týkající se subjektu „Bio Latina Certificadora“ se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima – Peru“

.

b)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mexiko

MX-BIO-118

x

x

Nikaragua

NI-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

x

x

x

Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

—“

.

5)

V položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Čína

CN-BIO-102

x

x

Egypt

EG-BIO-102

x

x

x

Irák

IQ-BIO-102

x

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

Maroko

MA-BIO-102

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Sýrie

SY-BIO-102

x

x

Tunisko

TN-BIO-102

x

Turecko

TR-BIO-102

x

x

x

—“

.

6)

V položce týkající se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-140

x

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolívie

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhútán

BT-BIO-140

x

x

Brazílie

BR-BIO-140

x

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Čína

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-140

x

x

x

Egypt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-140

x

x

x

Írán

IR-BIO-140

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-140

x

x

Keňa

KE-BIO-140

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-140

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-140

x

x

x

Rusko

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Srbsko

RS-BIO-140

x

x

x

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Svatá Lucie

LC-BIO-140

x

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-140

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-140

x

x

x

Turecko

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—“

.

7)

V položce týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albánie

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bermudy

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhútán

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brazílie

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

Čína

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-149

x

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egypt

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Indie

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Írán

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Izrael

IL-BIO-149

x

x

x

Japonsko

JP-BIO-149

x

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malajsie

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauricius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mosambik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepál

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nigérie

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pákistán

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Srbsko

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapur

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Šrí Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Švýcarsko

CH-BIO-149

x

Sýrie

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Východní Timor

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turecko

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Spojené státy

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambie

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

x“

.

8)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžírsko

DZ-BIO-154

x

x

Andora

AD-BIO-154

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-154

x

x

Bahrajn

BH-BIO-154

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazílie

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Brunej

BN-BIO-154

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Čad

TD-BIO-154

x

Čína

CN-BO-154

x

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-154

x

x

x

Komory

KM-BIO-154

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-154

x

x

Ekvádor

EC-BIO-154

x

x

x

x

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Indie

IN-BIO-154

x

x

Indonésie

ID-BIO-154

x

x

Írán

IR-BIO-154

x

x

Japonsko

JP-BIO-154

x

Kazachstán

KZ-BIO-154

x

Keňa

KE-BIO-154

x

x

Kuvajt

KW-BIO-154

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malajsie

MY-BIO-154

x

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauricius

MU-BIO-154

x

x

Mexiko

MX-BIO-154

x

x

Moldavsko

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

x

x

Mongolsko

MN-BIO-154

x

Maroko

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Mosambik

MZ-BIO-154

x

x

x

Namibie

NA-BIO-154

x

Nepál

NP-BIO-154

x

x

Niger

NE-BIO-154

x

Nigérie

NG-BIO-154

x

Pákistán

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filipíny

PH-BIO-154

x

x

x

x

Rusko

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ST-BIO-154

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Srbsko

RS-BIO-154

x

x

x

Somálsko

SO-BIO-154

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-154

x

x

Súdán

SD-BIO-154

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-154

x

x

Sýrie

SY-BIO-154

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-154

x

x

Thajsko

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisko

TN-BIO-154

x

x

Turecko

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukrajina

UA-BIO-154

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-154

x

x

Spojené státy

US-BIO-154

x

Uruguay

UY-BIO-154

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambie

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

x“

.

9)

Položka týkající se subjektu „Ecoglobe“se mění takto:

a)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-112

x

x

Arménie

AM-BIO-112

x

x

Bělorusko

BY-BIO-112

x

x

Írán

IR-BIO-112

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-112

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-112

x

x

Pákistán

PK-BIO-112

x

x

Rusko

RU-BIO-112

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-112

x

x

Turkmenistán

TM-BIO-112

x

x

Ukrajina

UA-BIO-112

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-112

x

x

—“

.

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období“

.

10)

V položce týkající se subjektu „IBD Certifications Ltd“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brazílie“

.

11)

V položce týkající se subjektu „IMOswiss AG“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-143

x

x

x

Albánie

AL-BIO-143

x

x

Arménie

AM-BIO-143

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO -143

x

x

Bangladéš

BD-BIO-143

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-143

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Kamerun

CM-BIO-143

x

Kanada

CA-BIO-143

x

x

Chile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-143

x

x

Demokratická republika Kongo

CD-BIO-143

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-143

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-143

x

x

Ekvádor

EC-BIO-143

x

x

Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopie

ET-BIO-143

x

x

Gruzie

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Indie

IN-BIO-143

x

x

Indonésie

ID-BIO-143

x

x

Japonsko

JP-BIO-143

x

x

Jordánsko

JO-BIO-143

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-143

x

x

Keňa

KE-BIO-143

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-143

x

x

Lichtenštejnsko

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Mexiko

MX-BIO-143

x

x

Maroko

MA-BIO-143

x

x

Namibie

NA-BIO-143

x

x

Nepál

NP-BIO-143

x

x

Nikaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigérie

NG-BIO-143

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-143

x

x

Pákistán

PK-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-143

x

x

Rusko

RU-BIO-143

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapur

SG-BIO-143

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-143

x

x

Šrí Lanka

LK-BIO-143

x

x

Súdán

SD-BIO-143

x

x

Sýrie

SY-BIO-143

x

Tádžikistán

TJ-BIO-143

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-143

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-143

x

x

Thajsko

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-143

x

Uzbekistán

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

—“

.

12)

V položce týkající se subjektu „IMO Control Private Limited“ se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: www.imocontrol.in“

.

13)

Položka týkající se subjektu „Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.“ se zrušuje.

14)

Položka týkající se subjektu „Letis S.A.“ se mění takto:

a)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-135

x

Bolívie

BO-BIO-135

x

x

Kanada

CA-BIO-135

x

Paraguay

PY-BIO-135

x

x

Peru

PE-BIO-135

x

x

Uruguay

UY-BIO-135

x

—“

.

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III“

.

15)

V položce týkající se subjektu „Organic agriculture certification Thailand“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonésie

ID-BIO-121

x

x

Laos

LA-BIO-121

x

x

Malajsie

MY-BIO-121

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-121

x

Nepál

NP-BIO-121

x

Thajsko

TH-BIO-121

x

x

Vietnam

VN-BIO-121

x

x

—“

.

16)

Položka týkající se subjektu „Organic Food Development Center“ se zrušuje.

17)

V položce týkající se subjektu „Organska Kontrola“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Džemala Bijedića br. 2, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina“

.


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU