(EU) č. 1250/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1250/2014 ze dne 21. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o celní kvóty na cukr pocházející ze Srbska

Publikováno: Úř. věst. L 335, 22.11.2014, s. 10-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. listopadu 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 1. října 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1250/2014

ze dne 21. listopadu 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o celní kvóty na cukr pocházející ze Srbska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na články 180 a 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (2) (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2013/490/EU, Euratom (3) a vstoupila v platnost dne 1. září 2013. Ustanovení čl. 26 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení stanoví bezcelní vstup do Unie u dovozu produktů, které pocházejí ze Srbska a patří do čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury, v rámci limitu roční celní kvóty ve výši 180 000 tun.

(2)

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (4) (dále jen „protokol“), byl podepsán dne 25. června 2014. Podpis protokolu jménem Evropské unie, Evropského společenství pro atomovou energii a členských států byl schválen rozhodnutími Rady 2014/517/EU (5) a 2014/518/Euratom (6).

(3)

Článek 2 protokolu stanoví změnu čl. 26 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení s cílem zvýšit stávající celní kvóty na cukr pocházející ze Srbska v rámci limitu roční celní kvóty ve výši 181 000 tun.

(4)

V souladu s článkem 3 rozhodnutí 2014/517/EU musí být protokol uplatňován prozatímně v souladu s článkem 14 protokolu počínaje prvním dnem druhého měsíce, který následuje po jeho podpisu, dokud nebudou dokončeny postupy pro jeho uzavření. Zvýšení stávajících celních kvót na cukr pocházející ze Srbska by mělo proto nabýt účinku ode dne 1. srpna 2014.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 (7) stanoví otevření a správu celních kvót v odvětví cukru, včetně celních kvót na cukr pocházející ze Srbska. Za účelem zohlednění protokolu je proto nezbytné změnit uvedené nařízení.

(6)

Během prvního roku prozatímního uplatňování protokolu se v souladu s článkem 11 protokolu vypočtou objemy nových celních kvót a zvýšení objemů stávajících celních kvót jako poměrná část základních ročních objemů specifikovaných v protokolu s přihlédnutím k části období, která uběhla před dnem 1. srpna 2014. Pro rok 2014 by zvýšení objemů stávajících kvót na cukr pocházející ze Srbska proto mělo být k dispozici během období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2014.

(7)

Vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 891/2009 se celní kvóty v tomto odvětví spravují za hospodářský rok, je nutné, aby se v souladu s protokolem zohlednilo poměrné zvýšení objemů celních kvót otevřených pro hospodářský rok 2013/2014 a objemů, které mají být povoleny pro hospodářský rok 2014/2015. Poměrnému zvýšení ročního objemu na měsíce srpen a září 2014 odpovídá množství 167 tun cukru. Jelikož nebude možné použít toto množství před koncem hospodářského roku 2013/2014, mělo by být k dispozici v hospodářském roce 2014/2015.

(8)

Podle čl. 135 druhého pododstavce dohody o stabilizaci a přidružení se tato dohoda nevztahuje na Kosovo (8). Nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 (9) bylo zrušeno nařízením (ES) č. 1215/2009 (10). Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1215/2009 již nestanoví koncese na dovoz do Unie u produktů, které pocházejí z Kosova a patří do čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury, odkazy na nařízení (ES) č. 2007/2000 a na Kosovo v nařízení (ES) č. 891/2009 by měly být zrušeny.

(9)

Nařízení (ES) č. 891/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Vzhledem k tomu, že hospodářský rok 2014/2015 začíná dne 1. října 2014, měly by se změny nařízení (ES) č. 891/2009 začít uplatňovat co nejdříve, a toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost okamžitě.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění takto:

1)

v článku 1 se zrušuje písmeno b);

2)

v článku 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

Ustanovení čl. 26 odst. 4 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (11) ve znění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12).

;

3)

v čl. 2 písm. b) se slovo „Kosovo“ a s ním související poznámka pod čarou zrušují;

4)

v příloze I se část II nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od hospodářského roku 2014/2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 278, 18.10.2013, s. 16.

(3)  Rozhodnutí Rady a Komise 2013/490/EU, Euratom ze dne 22. července 2013 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (Úř. věst. L 278, 18.10.2013, s. 14).

(4)  Úř. věst. L 233, 6.8.2014, s. 3.

(5)  Rozhodnutí Rady 2014/517/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 233, 6.8.2014, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady 2014/518/Euratom ze dne 14. dubna 2014, kterým se schvaluje uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 233, 6.8.2014, s. 20).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).

(8)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1).

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1).

(11)  Úř. věst. L 278, 18.10.2013, s. 16.

(12)  Úř. věst. L 233, 6.8.2014, s. 3


PŘÍLOHA

V příloze I se část II nařízení (ES) č. 891/2009 nahrazuje tímto:

„Část II: Cukr z balkánských zemí

TŘETÍ ZEMĚ nebo celní území

Pořadové číslo

Kód KN

Množství (v tunách)

Sazba v rámci kvóty (EUR/t)

Albánie

09.4324

1701 a 1702

1 000

0

Bosna a Hercegovina

09.4325

1701 a 1702

12 000

0

Srbsko

09.4326

1701 a 1702

181 000 (1)

0

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

09.4327

1701 a 1702

7 000

0


(1)  Množství v hospodářském roce 2014/2015 činí 181 167 tun.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU