(EU) č. 1243/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014 , kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů

Publikováno: Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 39-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. listopadu 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1243/2014

ze dne 20. listopadu 2014,

kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 107 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) stanoví společná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Uvedené nařízení požaduje, aby řídicí orgány členských států zřídily systém pro zaznamenávání a uchovávání počítačových údajů o každé operaci, které jsou nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, případně včetně údajů o jednotlivých operacích.

(2)

Příloha III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (3) obsahuje seznam údajů, které mají být zaznamenávány a uchovávány v elektronické podobě pro každou operaci v rámci systému monitorování zřízeného každým členským státem.

(3)

Pro fungování společného systému monitorování a hodnocení podle článku 107 nařízení (EU) č. 508/2014 je třeba doplňkových pravidel pro zaznamenávání a přenos údajů. V souladu s čl. 107 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014 by tato pravidla měla stanovit informace, které mají zasílat členské státy, a přitom usilovat o maximální synergie s dalšími možnými zdroji údajů, jako je seznam údajů, které mají být zaznamenávány a uchovávány podle nařízení (EU) č. 1303/2014.

(4)

Aby se umožnilo rychlé uplatnění opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský námořní a rybářský fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla týkající se informací, které mají Komisi zasílat členské státy za účelem umožnění monitorování a hodnocení operací financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“) v rámci sdíleného řízení.

Článek 2

Seznam údajů a struktura databáze

1.   Každý členský stát zaznamenává v databázi uvedené v čl. 125 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a poskytuje Komisi seznam údajů obsahující informace uvedené v čl. 107 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014 a strukturou odpovídající struktuře stanovené v příloze I tohoto nařízení.

2.   Seznam údajů se zaznamenává a poskytuje Komisi pro každou operaci vybranou pro financování v rámci operačního programu podporovaného z ENRF.

Článek 3

Zaznamenání informací do databáze

Údaje uvedené v článku 2 musí být zaznamenány do databáze během těchto dvou fází:

a)

v okamžiku schválení operace;

b)

ihned po ukončení operace.

Článek 4

Údaje o provádění operace

Informace podle části D přílohy I (údaje o provádění operace) vycházejí z kolonek uvedených v příloze II.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).


PŘÍLOHA I

STRUKTURA DATABÁZE

ČÁST A

Správní údaje

Pole

Obsah pole

Popis

Potřeby týkající se údajů a synergie

1

Kód CCI

Společný identifikační kód operačního programu

Datové pole 19 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (1)

2

Jednoznačný identifikátor operace (ID)

Povinné pro všechny operace podporované z fondu

Datové pole 5 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

3

Název operace

Je-li k dispozici, a pokud pole 2 je číslo

Datové pole 5 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

4

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (číslo CFR (2))

Je-li relevantní.

Specifické pro ENRF

5

Kód NUTS (3)

Uveďte nejvhodnější úroveň NUTS (standardně = úroveň III)

Specifické pro ENRF

6

Příjemce

Název nebo jméno příjemce (pouze právnické osoby a fyzické osoby v souladu s vnitrostátním právem)

Datové pole 1 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

7

Gender příjemce

Je-li relevantní (možný údaj: 1: muž, 2: žena, 3: ostatní)

Specifické pro ENRF

8

Velikost podniku

Je-li relevantní (4) (možné údaje: 1: mikropodnik, 2: malý, 3: střední, 4: velký)

Specifické pro ENRF

9

Stav provádění operace

Jednomístné číslo:

kód 0

=

operace, na kterou bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, ale pro kterou ještě nebyly Komisi doloženy žádné výdaje

kód 1

=

operace po částečném provedení přerušena (pro kterou byly Komisi doloženy některé výdaje)

kód 2

=

operace po částečném provedení ukončena (pro kterou byly Komisi doloženy některé výdaje)

kód 3

=

operace dokončena (pro kterou byly Komisi doloženy veškeré výdaje)

Specifické pro ENRF

ČÁST B

Prognóza výdajů (v měně operace)

Pole

Obsah pole

Popis

Potřeby týkající se údajů a synergie

10

Způsobilé náklady celkem

Výše celkových způsobilých nákladů operace schválených v dokladu o podmínkách podpory

Datové pole 41 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

11

Způsobilé veřejné náklady celkem

Výše celkových způsobilých nákladů představujících veřejné výdaje podle definice v čl. 2 bodě 15 nařízení (EU) č. 1303/2013

Datové pole 42 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

12

Podpora ENRF

Výše veřejné podpory uvedené v dokladu o podmínkách podpory

Specifické pro ENRF

13

Datum schválení

Datum dokladu o podmínkách podpory

Datové pole 12 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

ČÁST C

Finanční provedení operace (v EUR)

Pole

Obsah pole

Popis

Potřeby týkající se údajů a synergie

14

Způsobilé výdaje celkem

Způsobilé výdaje vykázané Komisi stanovené na základě nákladů skutečně vzniklých a uhrazených, případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy

Datové pole 53 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

15

Způsobilé veřejné výdaje celkem

Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě nákladů skutečně proplacených a uhrazených, případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy

Datové pole 54 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

16

Způsobilé výdaje ENRF

Výdaje ENRF odpovídající způsobilým výdajům oznámeným Komisi

Specifické pro ENRF

17

Datum poslední platby příjemci

 

Datové pole 45 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (pouze datum konečné platby příjemci)

ČÁST D

Údaje o provádění operace

Pole

Obsah pole

Poznámka

Potřeby týkající se údajů a synergie

18

Dotčené opatření

Kód opatření (viz příloha II)

Specifické pro ENRF

19

Ukazatel výstupu

Číselná hodnota

Specifické pro ENRF

20

Údaje o provádění operace

Viz příloha II

Specifické pro ENRF

21

Hodnota údajů o provádění

Číselná hodnota

Specifické pro ENRF

ČÁST E

Ukazatele výsledků

Pole

Obsah pole

Poznámka

Potřeby týkající se údajů a synergie

22

Ukazatel (ukazatele) výsledku operace

Číselný kód ukazatele výsledků (5)

Specifické pro ENRF

23

Orientační výsledky, které očekává příjemce

Číselná hodnota

Specifické pro ENRF

24

Hodnota ukazatele výsledku ověřená po provedení

Číselná hodnota

Specifické pro ENRF


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).

(2)  Příloha I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  V souladu s čl. 2 odst. 28 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320), pokud jde o malé a střední podniky.

(5)  Sestaveno podle čl. 107 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014.


PŘÍLOHA II

ÚDAJE O PROVÁDĚNÍ OPERACE

Kód opatření

Opatření v nařízení (EU) č. 508/2014

Údaje o provádění operace

Kapitola I: Udržitelný rozvoj rybolovu

I.1

Ustanovení článku 26 a čl. 44 odst. 3

Inovace

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ inovace: Produkty a vybavení; postupy a techniky; řídicí a organizační systém

počet osob, které přímo využívají operaci v podporovaných podnicích

I.2

Článek 27 a čl. 44 odst. 3

Poradenské služby

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ poradenské služby: studie proveditelnosti a poradenské služby; profesní poradenství; strategie podnikání

I.3

Článek 28 a čl. 44 odst. 3

Partnerství mezi vědci a rybáři

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ činností: sítě; dohoda o partnerství nebo sdružení; shromažďování údajů a jejich správa; studie; pilotní projekty; šíření poznatků; semináře; osvědčené postupy

počet vědců, kteří se podílejí na partnerství

počet rybářů, kteří se podílejí na partnerství

počet jiných subjektů, které se podílejí na operaci

I.4

Čl. 29 odst. 1 a 2 a čl. 44 odst. 1 písm. a)

Podpora lidského kapitálu, vytváření pracovních míst a sociálního dialogu – odborná příprava, vytváření sítí, sociální dialog, podpora manžela/manželky a partnerů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ činností: vzdělávání a školení; vytváření sítí, sociální dialog

počet manželek/manželů a partnerů, kteří využívají operaci

počet osob nebo organizací, které využívají operaci (účastníků školení, členů sítí, organizací zapojených do akcí sociálního dialogu)

I.5

Čl. 29 odst. 3 a čl. 44 odst. 1 písm. a)

Podpora lidského kapitálu, vytváření pracovních míst a sociálního dialogu – stážisté na palubě plavidel pro drobný pobřežní rybolov

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ činností: vzdělávání a školení

počet stážistů, kteří využívají operaci

I.6

Článek 30 a čl. 44 odst. 4

Diverzifikace a nové formy příjmů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ diverzifikace: investice do plavidel; cestovní ruch s nabídkou rybaření; restaurace; environmentální služby, výchovné činnosti

počet dotčených rybářů

I.7

Článek 31 a čl. 44 odst. 2

Podpora zahájení podnikání mladých rybářů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

věk mladých rybářů, kteří využívají operaci

I.8

Článek 32 a čl. 44 odst. 1 písm. b)

Zdraví a bezpečnost

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ dotčeného vybavení: investice do plavidel; vybavení jednotlivců

počet rybářů dotčených operací

I.9

Článek 33

Dočasné zastavení rybolovných činností

počet dotčených rybářů

počet dotčených dnů

I.10

Článek 34

Trvalé zastavení rybolovných činností

počet dotčených rybářů

I.11

Článek 35

Vzájemný fond pro případy nepříznivých klimatických jevů a ekologických katastrof – vytvoření fondu

název vzájemného fondu

I.12

Článek 35

Vzájemný fond pro případy nepříznivých klimatických jevů a ekologických katastrof – vyplacené kompenzace

kompenzace vyplacená v případě: nepříznivých klimatických jevů; ekologických katastrof; nákladů na záchranu

počet dotčených plavidel

počet dotčených členů posádky

I.13

Článek 36

Podpora systémů pro přidělování rybolovných práv

typ činnosti: navržení; vývoj; monitorování; hodnocení; řízení

typ příjemce: orgán veřejné moci; právnická nebo fyzická osoba; organizace rybářů; organizace producentů; ostatní

I.14

Článek 37

Podpora přípravy a provádění opatření pro zachování zdrojů a regionální spolupráce

typ činnosti: navržení; vývoj a monitorování; zapojení zúčastněných stran; přímé obnovení populací

počet dotčených populací (je-li relevantní)

celková plocha, které se týká projekt (v km2)

I.15

Článek 38 a čl. 44 odst. 1 písm. c)

Omezení dopadu rybolovu na mořské prostředí a přizpůsobení rybolovu ochraně druhů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ investice: selektivita lovných zařízení; snížení výmětů nebo řešení nežádoucích úlovků; odstranění dopadů na ekosystém a mořské dno; ochrana lovných zařízení a úlovků proti savcům a ptákům; zařízení s uzavíracím mechanismem v nejvzdálenějších regionech

počet rybářů, kteří využívají operaci

I.16

Článek 39 a čl. 44 odst. 1 písm. c)

Inovace související se zachováním mořských biologických zdrojů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ operace: rozvoj nových technických nebo organizačních znalostí snižujících dopady; zavedení nových technických nebo organizačních znalostí snižujících dopady; rozvoj nových technických nebo organizačních znalostí umožňujících udržitelné využívání; zavedení nových technických nebo organizačních znalostí umožňujících udržitelné využívání

počet rybářů, kteří využívají operaci

I.17

Čl. 40 odst. 1 písm. a)

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – sběr odpadu

počet rybářů, kteří využívají operaci

I.18

Čl. 40 odst. 1 písm. b) až g) a i) a čl. 44 odst. 6

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – přispívání k lepšímu řízení nebo zachování zdrojů, výstavba, instalace nebo modernizace statických nebo mobilních zařízení, příprava plánů ochrany a řízení týkajících se lokalit soustavy NATURA 2000 a územně chráněných oblastí, řízení, obnova a monitorování chráněných mořských oblastí, včetně lokalit NATURA 2000, environmentální povědomí, účast na dalších opatřeních zaměřených na zachování a posílení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ operace: investice do zařízení; řízení zdrojů; plány řízení pro síť Natura 2000 a pro územně chráněnou oblast; řízení sítě Natura 2000; řízení mořských chráněných oblastí; zvyšování informovanosti; další opatření na posílení biologické rozmanitosti

celková plocha, které se týká síť Natura 2000 (v km2)

celková plocha, které se týká mořská chráněná oblast (v km2)

počet dotčených rybářů

I.19

Čl. 40 odst. 1 písm. h)

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – systémy pro náhradu škod na úlovcích způsobených savci a ptáky

počet rybářů, kteří využívají operaci

I.20

Čl. 41 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 44 odst. 1 písm. d)

Energetická účinnost a zmírňování změny klimatu – investice do plavidel, audity a programy energetické účinnosti, studie

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ operace: investice do plavidel; lovné zařízení; energetická účinnost; studie

počet rybářů, kteří využívají operaci

% snížení spotřeby paliva

% snížení emisí CO2, je-li relevantní

I.21

Čl. 41 odst. 2 a čl. 44 odst. 1 písm. d)

Energetická účinnost a zmírňování změny klimatu – výměna nebo modernizace motorů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ operace: nahrazení; modernizace

kW před zásahem (výkon osvědčen nebo fyzicky zkontrolován)

kW po zásahu (výkon osvědčen nebo fyzicky zkontrolován)

počet rybářů, kteří využívají operaci

% snížení spotřeby paliva

% snížení emisí CO2, je-li relevantní

1.22

Článek 42 a čl. 44 odst. 1 písm. e)

Přidaná hodnota, jakost produktů a využívání nežádoucích úlovků

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

typ operace: investice, které zajišťují přidanou hodnotu produktů; investice do plavidel zlepšující jakost produktů rybolovu

počet rybářů, kteří využívají operaci

1.23

Čl. 43 odst. 1 a 3 a čl. 44 odst. 1 písm. f)

Rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně a přístřešky – investice vylepšující infrastrukturu rybářských přístavů a aukčních sítí nebo míst vykládky a přístřešků; investice do zlepšení bezpečnosti rybářů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

kategorie investice: rybářské přístavy; místa vykládky; aukční síně; přístřešky

typ investice: jakost; kontrola a sledovatelnost; energetická účinnost; ochrana životního prostředí; bezpečnost a pracovní podmínky

počet rybářů, kteří využívají operaci

počet jiných uživatelů přístavu nebo ostatních pracovníků, kteří využívají operaci

I.24

Čl. 43 odst. 2

Rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně a přístřešky – investice za účelem usnadnění plnění povinnosti vykládky všech úlovků

kategorie investice: rybářské přístavy; místa vykládky; aukční síně; přístřešky

počet rybářů, kteří využívají operaci

Kapitola II: Udržitelný rozvoj akvakultury

II.1

Článek 47

Inovace

typ inovace: rozvoj znalostí; zavedení nových druhů; studie proveditelnosti

druh zapojeného výzkumného subjektu: soukromý, veřejný

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci přímo v podporovaných podnicích

II.2

Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h)

Produktivní investice do akvakultury

typ investice: produktivní investice; diverzifikace; modernizace; zdraví zvířat; jakost produktů; obnova; doplňující činnosti

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.3

Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j)

Produktivní investice do akvakultury – účinné využívání zdrojů, snižování spotřeby vody a chemikálií, systémy s recirkulací minimalizující použití vody

typ investice: životní prostředí a zdroje; využívání a jakost vody; uzavřené systémy

II.4

Čl. 48 odst. 1 písm. k)

Produktivní investice do akvakultury – zvýšení energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů

typ investice: energetická účinnost; energie z obnovitelných zdrojů

II.5

Článek 49

Řídicí, pomocné a poradenské služby pro akvakulturní hospodářství

typ operace: zavedení řídicích služeb; pomocné a poradenské služby; nákup poradenských služeb pro zemědělské podniky;

typ poradenské služby (je-li relevantní): dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí; posouzení dopadu na životní prostředí; dodržování právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, jejich zdraví a bezpečnosti a veřejného zdraví; obchodní a marketingové strategie

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.6

Článek 50

Podpora lidského kapitálu a vytváření sítí

typ činnosti: odbornou přípravu; celoživotní učení; šíření poznatků; nové odborné dovednosti; zlepšování pracovních podmínek a prosazování bezpečnosti při práci; vytváření sítí a výměna zkušeností.

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

počet manželek/manželů a životních partnerů, kteří využívají operaci

II.7

Článek 51

Zvyšování potenciálu zařízení pro akvakulturu

typ operace: určení oblastí; zlepšení podpůrných zařízení a infrastruktur; předcházení závažným škodám; opatření po zjištění zvýšeného úhynu nebo nákaz

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.8

Článek 52

Podpora nových chovatelů uskutečňujících udržitelnou akvakulturu

dotčená plocha celkem (v km2)

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.9

Článek 53

Přechod na systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a na ekologickou akvakulturu

typ operace: přechod na ekologickou akvakulturu; účast v programu EMAS

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

dotčená plocha celkem (v km2)

II.10

Článek 54

Akvakultura poskytující environmentální služby

typ operace: akvakultura v síti Natura 2000; zachovávání a rozmnožování ex situ; operace v oblasti akvakultury zahrnující ochranu a zlepšování životního prostředí a biologické rozmanitosti.

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

celková plocha, které se týká síť Natura 2000 (v km2)

celková dotčená plocha mimo síť Natura 2000 (v km2)

II.11

Článek 55

Opatření na ochranu veřejného zdraví

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.12

Článek 56

Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat

typ operace: tlumení a eradikace nákaz; osvědčené postupy a kodexy chování; snížení závislosti na veterinárních léčivých přípravcích; veterinární nebo farmaceutické studie a osvědčené postupy; sdružení na ochranu zdraví; finanční vyrovnání chovatelům měkkýšů.

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.13

Článek 57

Pojištění populace akvakultury

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

Kapitola III: Trvale udržitelný rozvoj rybolovných a akvakulturních oblastí

III.1

Čl. 62 odst. 1 písm. a)

Podpora z ENRF na komunitně vedený místní rozvoj – přípravné podpůrné činnosti

typ příjemce: veřejný orgán; nevládní organizace; jiný kolektivní subjekt; soukromá osoba

III.2

Článek 63

Provádění strategií místního rozvoje – výběr místních akčních v oblasti rybolovu (skupin FLAG (1))

populace pod kontrolou skupiny FLAG celkem (v jednotkách)

počet partnerů z veřejného sektoru ve skupině FLAG

počet partnerů ze soukromého sektoru ve skupině FLAG

počet partnerů z občanské společnosti ve skupině FLAG

počet zaměstnaných skupinou FLAG pro správní úkoly (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)

počet zaměstnaných skupinou FLAG pro propagační úkoly (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)

III.3

Článek 63

Provádění strategií místního rozvoje – projekty podporované skupinami FLAG (včetně provozních nákladů a propagace)

typ operace: zvyšování hodnoty; diverzifikace; životní prostředí; sociokulturní; správa veřejných záležitostí; provozní náklady a propagace

III.4

Článek 64

Spolupráce

typ operace: přípravné podpůrné činnosti; projekty v rámci stejného členského státu; projekty s ostatními členskými státy; projekty s partnery mimo EU

počet partnerů (je-li relevantní)

Kapitola IV: Opatření související s uváděním na trh a zpracováním

IV.1

Článek 66

Plány produkce a uvádění produktů na trh

počet členů zúčastněných organizací producentů

IV.2

Článek 67

Podpora skladování

počet členů organizací producentů, kteří využívají operaci

IV.3

Článek 68

Opatření týkající se uvádění na trh

typ operace: vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací; nacházení nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh; podporování jakosti a přidané hodnoty; transparentnost produkce; sledovatelnost a ekoznačky; standardní smlouvy; komunikační a propagační kampaně

u projektů zaměřených na nalézání nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh: druhy s tržním potenciálem; nežádoucí úlovky; produkty s nízkým dopadem na životní prostředí nebo ekologické produkty

u projektů zaměřených na podporu jakosti a přidané hodnoty: režimy jakosti; osvědčování a podpora produktů vzniklých udržitelným způsobem; přímý prodej; balení

počet podniků, které využívají operaci

počet členů organizací producentů, kteří využívají operaci

IV.4

Článek 69

Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

typ investice: úspory energie nebo snížení dopadu na životní prostředí; zlepšování bezpečnosti, hygieny, zdravotních a pracovních podmínek; zpracování úlovků, které nejsou určeny k lidské spotřebě; zpracování vedlejších produktů; zpracování produktů ekologické akvakultury; nové nebo zdokonalené produkty, postupy nebo nový nebo zdokonalený řídicí systém

počet podpořených podniků

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

Kapitola V: Vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech pro produkty rybolovu a akvakultury

V.1

Článek 70

Režim vyrovnání

vyrovnané dodatečné náklady

počet podniků, které využívají operaci

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

Kapitola VI: Doprovodná opatření pro společnou rybářskou politiku v rámci sdíleného řízení

VI.1

Článek 76

Kontrola a vynucování

typ operace: nákup, instalace a vývoj technologie; vývoj, nákup a instalace prvků pro zajištění předávání údajů; vývoj, nákup a instalace prvků nezbytných pro zajištění sledovatelnosti; provádění programů zaměřených na výměnu a analýzu údajů; modernizace a nákup hlídkových lodí, letadel a vrtulníků; nákup jiných kontrolních prostředků; vývoj inovativních kontrolních a monitorovacích systémů a pilotních projektů; školení a výměnné programy; analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů; semináře a mediální nástroje; provozní náklady; provádění akčního plánu

typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

počet dotčených rybářských plavidel (je-li relevantní)

VI.2

Článek 77

Sběr údajů

typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

Kapitola VII: Technická pomoc z podnětu členského státu

VII.1

Článek 78

Technická pomoc z podnětu členského státu

typ operace: provádění operačního programu; systémy informačních technologií; zlepšování správní kapacity; činnosti v oblasti komunikace; hodnocení; studie; kontroly a audit, sítě skupin FLAG; ostatní

Kapitola VIII: Podpora provádění integrované námořní politiky

VIII.1

Čl. 80 odst. 1 písm. a)

Integrovaný námořní dohled

typ operace: přispívání k integrovanému námořnímu dohledu; přispívání ke společnému prostředí pro sdílení informací (CISE);

typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

VIII.2

Čl. 80 odst. 1 písm. b)

Ochrana mořského prostředí a udržitelné využívání mořských a pobřežních zdrojů

typ operace: mořská chráněná oblast; NATURA 2000

dotčená plocha mořské chráněné oblasti (km2)

dotčená plocha oblastí sítě NATURA 2000 (km2)

typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

VIII.3

Čl. 80 odst. 1 písm. c)

Zlepšení znalostí o stavu mořského prostředí

typ operace: stanovení monitorovacího programu; stanovení opatření v rámci směrnice o strategii pro mořské prostředí

typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený


(1)  Informace, které mají být poskytnuty pouze tehdy, pokud je vybrána skupina FLAG.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU