(EU) č. 1242/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014 , kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích

Publikováno: Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 11-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. listopadu 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1242/2014

ze dne 20. listopadu 2014,

kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 97 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro Evropský námořní a rybářský fond,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 97 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 508/2014 řídicí orgány členských států musí předložit Komisi příslušné souhrnné údaje o operacích vybraných k financování do konce předcházejícího kalendářního roku, včetně hlavních charakteristik příjemce a samotné operace.

(2)

Za účelem zajištění konzistence a úplnosti souhrnných údajů o operacích vybraných k financování je nezbytné stanovit společné technické specifikace a pravidla pro předložení uvedených souhrnných údajů. Za tímto účelem je vhodné odkázat na strukturu databáze stanovenou v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 (2).

(3)

S cílem umožnit co nejrychlejší použití opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Řídicí orgány musí dodržovat technické specifikace a pravidla pro předložení souhrnných údajů o operacích vybraných k financování, včetně hlavních charakteristik příjemce a samotné operace, jak je stanoveno v čl. 97 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 508/2014, podle formulářů a tabulek stanovených v přílohách tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014., kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů (Viz strana 39 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Informace, které mají být poskytnuty pro každou operaci pro tato pole uvedená ve struktuře databáze stanovené v příloze I nařízení (EU) č. 1243/2014

Souhrnné údaje o operacích vybraných k financování od 1. ledna 2014 do 31. prosince …

Pole

Obsah pole

1

Kód CCI

2

Jednoznačný identifikátor operace (ID)

3

Název operace

5

Kód NUTS

6

Příjemce

7

Gender příjemce

8

Velikost podniku

9

Stav provádění operace

10

Způsobilé náklady celkem

11

Způsobilé veřejné náklady celkem

12

Podpora ENRF

13

Datum schválení

14

Způsobilé výdaje celkem

15

Způsobilé veřejné výdaje celkem

16

Způsobilé výdaje ENRF

17

Datum poslední platby příjemci

18

Dotčené opatření

19

Ukazatel výstupu


PŘÍLOHA II

Informace, které mají být poskytnuty pro každou operaci pouze tehdy, pokud se tato operace vztahuje k opatřením týkajícím se loďstva, pro tato pole uvedená ve struktuře databáze stanovené v příloze I nařízení (EU) č. 1243/2014

Souhrnné údaje o operacích vybraných k financování od 1. ledna 2014 do 31. prosince …

Pole

Obsah pole

1

Kód CCI

2

Jednoznačný identifikátor operace (ID)

4

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (číslo CFR)


PŘÍLOHA III

Informace, které mají být poskytnuty pro každou operaci o údajích o provádění projektu, pro tato pole uvedená ve struktuře databáze stanovené v příloze I nařízení (EU) 1243/2014

Souhrnné údaje o operacích vybraných k financování od 1. ledna 2014 do 31. prosince …

Pole

Obsah pole

1

Kód CCI

2

Jednoznačný identifikátor operace (ID)

20

Údaje o provádění operace

21

Hodnota údajů o provádění


PŘÍLOHA IV

Informace, které mají být poskytnuty pro každou operaci o údajích o ukazatelích výsledku, pro tato pole uvedená ve struktuře databáze stanovené v příloze I nařízení (EU) 1243/2014

Souhrnné údaje o operacích vybraných k financování od 1. ledna 2014 do 31. prosince …

Pole

Obsah pole

1

Kód CCI

2

Jednoznačný identifikátor operace (ID)

22

Ukazatel (ukazatelé) výsledku operace

23

Orientační výsledky, které očekává příjemce

24

Hodnota ukazatele výsledku ověřená po provedení


PŘÍLOHA V

Referenční tabulky

Tabulka 1 – Údaje o provádění projektu

Kód opatření

Opatření v rámci ENRF

Údaje o provádění projektu

Kód údajů o provádění

Možná hodnota a typ hodnoty

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR) povinné (ano nebo ne)

Sloupec 18

Sloupec 20

Sloupec 21

Kapitola I: Udržitelný rozvoj rybolovu

I.1

Článek 26 a čl. 44 odst. 3

Inovace

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ inovace: produkty a vybavení; postupy a techniky; řídicí a organizační systém

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet osob, které přímo využívají operaci v podporovaných podnicích

3

Číselný

I.2

Článek 27 a čl. 44 odst. 3

Poradenské služby

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ poradenské služby: studie proveditelnosti a poradenské služby; profesní poradenství; strategie podnikání

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

I.3

Článek 28 a čl. 44 odst. 3

Partnerství mezi vědci a rybáři

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ činností: sítě; dohoda o partnerství nebo sdružení; shromažďování údajů a jejich správa; studie; pilotní projekty; šíření poznatků; semináře; osvědčené postupy

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet vědců, kteří se podílejí na partnerství

3

Číselný

počet rybářů, kteří se podílejí na partnerství

4

Číselný

počet jiných subjektů, které využívají operaci

5

Číselný

I.4

Čl. 29 odst. 1 a odst. 2 a čl. 44 odst. 1 písm. a)

Podpora lidského kapitálu, vytváření pracovních míst a sociálního dialogu – odborná příprava, vytváření sítí, sociální dialog, podpora manžela/manželky a partnerů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ činností: vzdělávání a školení; vytváření sítí, sociální dialog

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

Počet manželek/manželů a partnerů, kteří využívají operaci

3

Číselný

počet osob nebo organizací, které využívají operaci (účastníků školení, členů sítí, organizací zapojených do akcí sociálního dialogu)

4

Číselný

I.5

Čl. 29 odst. 3 a čl. 44 odst. 1 písm. a)

Podpora lidského kapitálu, vytváření pracovních míst a sociálního dialogu – stážisté na palubě plavidel pro drobný pobřežní rybolov

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ činností: odborná příprava a učení

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet stážistů, kteří využívají operaci

3

Číselný

I.6

Článek 30 a čl. 44 odst. 4

Diverzifikace a nové formy příjmů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ diverzifikace: investice do plavidel; cestovní ruch s nabídkou rybaření; restaurace; environmentální služby; výchovné činnosti

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet dotčených rybářů

3

Číselný

I.7

Článek 31 a čl. 44 odst. 2

Podpora zahájení podnikání mladých rybářů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

věk mladých rybářů, kteří využívají operaci

2

Číselný

I.8

Článek 32 a čl. 44 odst. 1 písm. b)

Zdraví a bezpečnost

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ vybavení: investice do plavidel; vybavení jednotlivců

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet rybářů dotčených operací

3

Číselný

I.9

Článek 33

Dočasné zastavení rybolovných činností

počet dotčených rybářů

1

Číselný

Ano

počet dotčených dnů

2

Číselný

I.10

Článek 34

Trvalé zastavení rybolovných činností

počet dotčených rybářů

1

Číselný

Ano

I.11

Článek 35

Vzájemný fond pro případy nepříznivých klimatických jevů a ekologických katastrof – vytvoření fondu

název vzájemného fondu

1

Řada písmen

Ne

I.12

Článek 35

Vzájemný fond pro případy nepříznivých klimatických jevů a ekologických katastrof – vyplacené kompenzace

kompenzace vyplacená v případě: nepříznivých klimatických jevů; ekologických katastrof; nákladů na záchranu

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ano

počet dotčených členů posádky

2

Číselný

I.13

Článek 36

Podpora systémů pro přidělování rybolovných práv

typ činnosti: navržení; vývoj; monitorování; hodnocení; řízení

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ne

typ příjemce

2

Viz kód v tabulce 4, číselný

I.14

Článek 37

Podpora přípravy a provádění opatření pro zachování zdrojů a regionální spolupráce

typ činnosti: navržení; vývoj a monitorování; zapojení zúčastněných stran; přímé obnovení populací

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet dotčených populací (je-li relevantní)

2

Číselný

celková plocha, které se týká projekt (v km2) (je-li relevantní)

3

Číselný

I.15

Článek 38 a čl. 44 odst. 1 písm. c)

Omezení dopadu rybolovu na mořské prostředí a přizpůsobení rybolovu ochraně druhů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ investice: selektivita lovných zařízení; snížení výmětů nebo řešení nežádoucích úlovků; odstranění dopadů na ekosystém a mořské dno; ochrana lovných zařízení a úlovků proti savcům a ptákům; zařízení s uzavíracím mechanismem v nejvzdálenějších regionech

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet rybářů, kteří využívají operaci

3

Číselný

I.16

Článek 39 a čl. 44 odst. 1 písm. c)

Inovace související se zachováním mořských biologických zdrojů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ operace: rozvoj nových technických nebo organizačních znalostí snižujících dopady; zavedení nových technických nebo organizačních znalostí snižujících dopady; rozvoj nových technických nebo organizačních znalostí umožňujících udržitelné využívání; zavedení nových technických nebo organizačních znalostí umožňujících udržitelné využívání

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet rybářů, kteří využívají operaci

3

Číselný

I.17

Čl. 40 odst. 1 písm. a)

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – sběr odpadu

počet rybářů, kteří využívají operaci

1

Číselný

Ano

I.18

Čl. 40 odst. 1 písm. b) až g) a i) a čl. 44 odst. 6

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – přispívání k lepšímu řízení nebo zachování zdrojů, výstavba, instalace nebo modernizace statických nebo mobilních zařízení, příprava plánů ochrany a řízení týkajících se lokalit soustavy NATURA 2000 a územně chráněných oblastí, řízení, obnova a monitorování chráněných mořských oblastí, včetně lokalit NATURA 2000, environmentální povědomí, účast na dalších opatřeních zaměřených na zachování a posílení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ operace: investice do zařízení; řízení zdrojů; plány řízení pro síť Natura 2000 a pro územně chráněnou oblast; řízení sítě Natura 2000; řízení mořských chráněných oblastí; zvyšování informovanosti; další opatření na posílení biologické rozmanitosti

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

celková plocha, které se týká síť Natura 2000 (v km2) (je-li relevantní)

3

Číselný

celková plocha, které se týká mořská chráněná oblast (v km2) (je-li relevantní)

4

Číselný

počet dotčených rybářů

5

Číselný

I.19

Čl. 40 odst. 1 písm. h)

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – systémy pro náhradu škod na úlovcích způsobených savci a ptáky

počet rybářů, kteří využívají operaci

1

Číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

I.20

Čl. 41 odst. 1 písm. a) až c) a čl. 44 odst. 1 písm. d)

Energetická účinnost a zmírňování změny klimatu – investice do plavidel, audity a programy energetické účinnosti, studie

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká moře (pouze pro čl. 41 odst. 1 písm. a)

typ operace: zařízení na palubě; lovné zařízení; audity a programy energetické účinnosti; studie

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet rybářů, kteří využívají operaci

3

Číselný

% snížení spotřeby paliva

4

Číselný

% snížení emisí CO2, je-li relevantní

5

Číselný

I.21

Čl. 41 odst. 2 a čl. 44 odst. 1 písm. d)

Energetická účinnost a zmírňování změny klimatu – výměna nebo modernizace motorů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ operace: výměna motoru; modernizace

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

kW před zásahem (výkon osvědčen nebo fyzicky zkontrolován)

3

Číselný

kW po zásahu (výkon osvědčen nebo fyzicky zkontrolován)

4

Číselný

počet rybářů, kteří využívají operaci

5

Číselný

% snížení spotřeby paliva

6

Číselný

% snížení emisí CO2, je-li relevantní

7

Číselný

I.22

Článek 42 a čl. 44 odst. 1 písm. e)

Přidaná hodnota, jakost produktů a využívání nežádoucích úlovků

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

typ operace: investice, které zajišťují přidanou hodnotu produktů; investice do plavidel zlepšující jakost produktů rybolovu

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet rybářů, kteří využívají operaci

3

Číselný

I.23

Čl. 43 odst. 1 a 3 a čl. 44 odst. 1 písm. f)

Rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně a přístřešky – investice vylepšující infrastrukturu rybářských přístavů a aukčních sítí nebo míst vykládky a přístřešků, investice do zlepšení bezpečnosti rybářů

údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

1

Viz kód v tabulce 2, číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu

kategorie investice: rybářské přístavy; místa vykládky; aukční síně; přístřešky

2

Viz kód v tabulce 5, číselný

typ investice: jakost; kontrola a sledovatelnost; energetická účinnost; ochrana životního prostředí; bezpečnost a pracovní podmínky

3

Viz kód v tabulce 3, číselný

počet rybářů, kteří využívají operaci

4

Číselný

počet jiných uživatelů přístavu nebo ostatních pracovníků, kteří využívají operaci

5

Číselný

I.24

Čl. 43 odst. 2

Rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně a přístřešky – investice za účelem usnadnění plnění povinnosti vykládky všech úlovků

kategorie investice: rybářské přístavy; místa vykládky; aukční síně; přístřešky

1

Viz kód v tabulce 5, číselný

Ne

počet rybářů, kteří využívají operaci

2

Číselný

Kapitola II: Udržitelný rozvoj akvakultury

II.1

Článek 47

Inovace

typ inovace: rozvoj znalostí; uvádění na trh nových druhů; studie proveditelnosti

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

druh zapojeného výzkumného subjektu

2

Viz kód v tabulce 4, číselný

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci a kteří přímo souvisejí s podporovanými podniky

3

Číselný

II.2

Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h)

Produktivní investice do akvakultury

typ investice: produktivní investice; diverzifikace; modernizace; zdraví zvířat; jakost produktů; obnova; doplňující činnosti

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

2

Číselný

II.3

Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j)

Produktivní investice do akvakultury účinné využívání zdrojů, snížení používání vody a chemických látek, recirkulace systémy minimalizace spotřeby vody

typ investice: životní prostředí a zdroje; využívání a jakost vody; uzavřené systémy

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

II.4

Čl. 48 odst. 1 písm. k)

Produktivní investice do akvakultury zvýšení energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů

typ investice: energetická účinnost; energie z obnovitelných zdrojů

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

II.5

Článek 49

Řídicí, pomocné a poradenské služby pro akvakulturní hospodářství

typ operace: zavedení řídicích služeb; nákup poradenských služeb pro hospodářství; pomocné a poradenské služby (se zaměřením na dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí); pomocné a poradenské služby (se zaměřením na posuzování vlivů na životní prostředí); pomocné a poradenské služby (se zaměřením na dodržování právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, jejich zdraví a bezpečnosti a veřejného zdraví); pomocné a poradenské služby (se zaměřením na marketingové a podnikatelské strategie)

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

2

Číselný

II.6

Článek 50

Podpora lidského kapitálu a vytváření sítí

typ činnosti: odborná příprava; celoživotní učení; šíření poznatků; nové odborné dovednosti; zlepšování pracovních podmínek a prosazování bezpečnosti při práci; vytváření sítí a výměna zkušeností

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

2

Číselný

počet manželek/manželů a životních partnerů, kteří využívají operaci

3

Číselný

II.7

Článek 51

Zvyšování potenciálu zařízení pro akvakulturu

typ operace: určení oblastí; zlepšení podpůrných zařízení a infrastruktur; předcházení závažným škodám; opatření po zjištění zvýšeného úhynu nebo nákaz

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

2

Číselný

II.8

Článek 52

Podpora nových chovatelů uskutečňujících udržitelnou akvakulturu

dotčená plocha celkem (v km2)

1

Číselný

Ne

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

2

Číselný

II.9

Článek 53

Přechod na systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a na ekologickou akvakulturu

typ operace: přechod na ekologickou akvakulturu; účast v programu EMAS

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

2

Číselný

dotčená plocha celkem (v km2)

3

Číselný

II.10

Článek 54

Akvakultura poskytující environmentální služby

typ operace: akvakultura v lokalitách sítě Natura 2000; zachovávání a rozmnožování ex situ; operace v oblasti akvakultury zahrnující ochranu a zlepšování životního prostředí a biologické rozmanitosti

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

2

Číselný

celková plocha, které se týká síť Natura 2000 (v km2)

3

Číselný

celková dotčená plocha mimo síť Natura 2000 (v km2)

4

Číselný

II.11

Článek 55

Opatření na ochranu veřejného zdraví

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

1

Číselný

Ne

II.12

Článek 56

Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat

typ operace: tlumení a eradikace nákaz; osvědčené postupy a kodexy chování; snížení závislosti na veterinárních léčivých přípravcích; veterinární nebo farmaceutické studie a osvědčené postupy; sdružení na ochranu zdraví; finanční vyrovnání chovatelům měkkýšů

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

2

Viz kód v tabulce 3, číselný

II.13

Článek 57

Pojištění populace akvakultury

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

1

Číselný

Ne

Kapitola III: Trvale udržitelný rozvoj rybolovných a akvakulturních oblastí

III.1

Čl. 62 odst. 1 písm. a)

Přípravné podpůrné činnosti

typ příjemce

1

Viz kód v tabulce 4, číselný

Ne

III.2

Článek 63

Provádění strategií místního rozvoje výběr místních akčních skupin v oblasti rybolovu (skupin FLAG) (1)

populace pod kontrolou skupiny FLAG celkem (v jednotkách)

1

Číselný

Ne

počet partnerů z veřejného sektoru ve skupině FLAG

2

Číselný

počet partnerů ze soukromého sektoru ve skupině FLAG

3

Číselný

počet partnerů z občanské společnosti ve skupině FLAG

4

Číselný

počet zaměstnaných skupinou FLAG pro správní úkoly (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)

5

Číselný

počet zaměstnaných skupinou FLAG pro propagační úkoly (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)

6

Číselný

III.3

Článek 63

Provádění strategií místního rozvoje projekty podporované skupinami FLAG (včetně provozních nákladů a propagace)

typ operace: zvyšování hodnoty; diverzifikace; životní prostředí; sociokulturní; správa veřejných záležitostí; provozní náklady a propagace

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

typ příjemce

2

Viz kód v tabulce 4, číselný

III.4

Článek 64

Spolupráce

typ operace: přípravné podpůrné činnosti; projekty v rámci stejného členského státu; projekty s ostatními členskými státy; projekty s partnery mimo EU

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet partnerů (je-li relevantní)

2

Číselný

Kapitola IV: Opatření související s uváděním na trh a zpracováním

IV.1

Článek 66

Plány produkce a uvádění produktů na trh

počet členů zúčastněných organizací producentů

1

Číselný

Ne

IV.2

Článek 67

Podpora skladování

počet členů organizací producentů, kteří využívají operaci

1

Číselný

Ne

IV.3

Článek 68

Opatření týkající se uvádění na trh

typ operace: vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací; nacházení nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh (se zaměřením na druhy s tržním potenciálem); nacházení nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh (se zaměřením na nežádoucí úlovky); nacházení nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh (se zaměřením na produkty s nízkým dopadem na životní prostředí nebo na ekologické produkty); podpora jakosti a přidané hodnoty (se zaměřením na osvědčování a podporu produktů získaných udržitelným způsobem); podpora jakosti a přidané hodnoty (se zaměřením na režimy jakosti); podpora jakosti a přidané hodnoty (se zaměřením na přímý prodej); podpora jakosti a přidané hodnoty (se zaměřením na balení); transparentnost produkce; sledovatelnost a ekoznačky; standardní smlouvy; komunikační a propagační kampaně

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

 

počet podniků, které využívají operaci

2

Číselný

počet členů organizací producentů, kteří využívají operaci

3

Číselný

IV.4

Článek 69

Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

typ investice: úspory energie nebo snížení dopadu na životní prostředí; zlepšování bezpečnosti, hygieny, zdravotních a pracovních podmínek; zpracování úlovků, které nejsou určeny k lidské spotřebě; zpracování vedlejších produktů; zpracování produktů ekologické akvakultury; nové nebo zdokonalené produkty, postupy nebo nový nebo zdokonalený řídicí systém

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

počet podpořených podniků

2

Číselný

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

3

Číselný

Kapitola V: Vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech pro produkty rybolovu a akvakultury

V.1

Článek 70

Režim vyrovnání

vyrovnané dodatečné náklady

1

Číselný

Ne

počet podniků, které využívají operaci

2

Číselný

počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

3

Číselný

Kapitola VI: Doprovodná opatření pro společnou rybářskou politiku v rámci sdíleného řízení

VI.1

Článek 76

Kontrola a vynucování

typ operace: nákup, instalace a vývoj technologie; vývoj, nákup a instalace prvků pro zajištění předávání údajů; vývoj, nákup a instalace prvků nezbytných pro zajištění sledovatelnosti; provádění programů zaměřených na výměnu a analýzu údajů; modernizace a nákup hlídkových lodí, letadel a vrtulníků; nákup jiných kontrolních prostředků; vývoj inovativních kontrolních a monitorovacích systémů a pilotních projektů; školení a výměnné programy; analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů; semináře a mediální nástroje; provozní náklady; provádění akčního plánu

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ano v případě investic do plavidel

typ příjemce

2

Viz kód v tabulce 4, číselný

VI.2

Článek 77

Shromažďování údajů

typ příjemce

1

Viz kód v tabulce 4, číselný

Ne

Kapitola VII: Technická pomoc z podnětu členského státu

VII.1

Článek 78

Technická pomoc z podnětu členského státu

typ operace: provádění operačního programu; systémy informačních technologií; zlepšování správní kapacity; činnosti v oblasti komunikace; hodnocení; studie; kontroly a audit, sítě skupin FLAG; ostatní

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

Kapitola VIII: Podpora provádění integrované námořní politiky

VIII.1

Čl. 80 odst. 1 písm. a)

Integrovaný námořní dohled

typ operace: přispívání k integrovanému námořnímu dohledu; přispívání ke společnému prostředí pro sdílení informací (CISE);

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

typ příjemce

2

Viz kód v tabulce 4, číselný

VIII.2

Čl. 80 odst. 1 písm. b)

Podpora ochrany mořského prostředí a udržitelné využívání mořských a pobřežních zdrojů

typ operace: mořská chráněná oblast; NATURA 2000

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

dotčená plocha mořské chráněné oblasti (km2) (je-li relevantní)

2

Číselný

dotčená plocha oblastí sítě NATURA 2000 (km2) (je-li relevantní)

3

Číselný

typ příjemce

4

Viz kód v tabulce 4, číselný

VIII.3

Čl. 80 odst. 1 písm. c)

Zlepšení znalostí o stavu mořského prostředí

typ operace: stanovení monitorovacích programů; stanovení opatření v rámci směrnice o strategii pro mořské prostředí

1

Viz kód v tabulce 3, číselný

Ne

typ příjemce

2

Viz kód v tabulce 4, číselný


Tabulka 2 – druh rybolovu

Kód

Popis

1

Námořní rybolov

2

Vnitrozemský rybolov

3

Obojí


Tabulka 3 – typy operace

Kód

Popis

V souvislosti s kódem opatření

1

Produkty a vybavení

I.1

2

Postupy a techniky

I.1

3

Řídicí a organizační systém

I.1

4

Studie proveditelnosti a poradenské služby

I.2

5

Profesní poradenství

I.2

6

Strategie podnikání

I.2

7

Sítě

I.3

8

Dohoda o partnerství nebo sdružení

I.3

9

Shromažďování údajů a jejich správa

I.3

10

Studie

I.3

11

Pilotní projekty

I.3

12

Šíření poznatků

I.3

13

Semináře

I.3

14

Osvědčené postupy

I.3

15

Odborná příprava a učení

I.4, I.5

16

Vytváření sítí

I.4

17

Sociální dialog

I.4

18

Investice do plavidel

I.6

19

Cestovní ruch s nabídkou rybaření

I.6

20

Restaurace

I.6

21

Environmentální služby

I.6

22

Výchovné činnosti

I.6

23

Investice do plavidel

I.8

24

Vybavení jednotlivců

I.8

25

Nepříznivý klimatický jev

I.12

26

Ekologická katastrofa

I.12

27

Náklady na záchranu

I.12

28

Navržení

I.13, I.14

29

Vývoj

I.13, I.14

30

Monitorování

I.13, I.14

31

Hodnocení

I.13

32

Řízení

I.13

33

Zapojení zúčastněných stran

I.14

34

Přímé obnovení populací

I.14

35

Selektivita lovných zařízení

I.15

36

Snížení výmětů nebo řešení nežádoucích úlovků

I.15

37

Odstranění dopadů na ekosystém a mořské dno

I.15

38

Ochrana lovných zařízení a úlovků proti savcům a ptákům

I.15

39

Zařízení s uzavíracím mechanismem v nejvzdálenějších regionech

I.15

40

Rozvoj nových technických nebo organizačních znalostí snižujících dopady

I.16

41

Zavedení nových technických nebo organizačních znalostí snižujících dopady

I.16

42

Rozvoj nových technických nebo organizačních znalostí umožňujících udržitelné využívání

I.16

43

Zavedení nových technických nebo organizačních znalostí umožňujících udržitelné využívání

I.16

44

Investice do zařízení

I.18

45

Řízení zdrojů

I.18

46

Plány řízení pro síť Natura 2000 a pro územně chráněnou oblast

I.18

47

Řízení sítě Natura 2000

I.18

48

Řízení mořských chráněných oblastí

I.18

49

Zvyšování informovanosti

I.18

50

Další opatření na posílení biologické rozmanitosti

I.18

51

Investice do plavidel

I.20

52

Lovné zařízení

I.20

53

Audity a programy energetické účinnosti

I.20

54

Studie

I.20

55

Výměna motoru

I.21

56

Modernizace

I.21

57

Investice, která zajišťuje přidanou hodnotu produktů

I.22

58

Investice do plavidel zlepšující jakost produktů rybolovu

I.22

59

Jakost

I.23

60

Kontrola a sledovatelnost

I.23

61

Energetická účinnost

I.23

62

Ochrana životního prostředí

I.23

63

Bezpečnost a pracovní podmínky

I.23

64

Rozvoj znalostí

II.1

65

Uvádění na trh nových druhů

II.1

66

Studie proveditelnosti

II.1

67

Produktivní investice

II.2

68

Diverzifikace

II.2

69

Modernizace

II.2

70

Zdraví zvířat

II.2

71

Jakost produktů

II.2

72

Obnova

II.2

73

Doplňující činnosti

II.2

74

Životní prostředí a zdroje

II.3

75

Využívání a jakost vody

II.3

76

Uzavřené systémy

II.3

77

Energetická účinnost

II.4

78

Energie z obnovitelných zdrojů

II.4

79

Zavedení řídicích služeb

II.5

80

Nákup poradenských služeb pro hospodářství

II.5

81

Pomocné a poradenské služby (se zaměřením na dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí)

II.5

82

Pomocné a poradenské služby (se zaměřením na posuzování vlivů na životní prostředí)

II.5

83

Pomocné a poradenské služby (se zaměřením na dodržování právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, jejich zdraví a bezpečnosti a veřejného zdraví)

II.5

84

Pomocné a poradenské služby (se zaměřením na marketingové a podnikatelské strategie)

II.5

85

Odborné školení

II.6

86

Celoživotní učení

II.6

87

Šíření poznatků

II.6

88

Nové odborné dovednosti

II.6

89

Zlepšování pracovních podmínek a prosazování bezpečnosti při práci

II.6

90

Vytváření sítí a výměna zkušeností

II.6

91

Určení oblastí

II.7

92

Zlepšení podpůrných zařízení a infrastruktur

II.7

93

Předcházení závažným škodám

II.7

94

Opatření po zjištění zvýšeného úhynu nebo nákaz

II.7

95

Přechod na ekologickou akvakulturu

II.9

96

Účast v programu EMAS

II.9

97

Akvakultura v lokalitách sítě Natura 2000

II.10

98

Zachovávání a rozmnožování ex situ

II.10

99

Operace v oblasti akvakultury zahrnující ochranu a zlepšování životního prostředí a biologické rozmanitosti

II.10

100

Tlumení a eradikace nákaz

II.12

101

Osvědčené postupy a kodexy chování

II.12

102

Snížení závislosti na veterinárních léčivých přípravcích

II.12

103

Veterinární nebo farmaceutické studie a osvědčené postupy

II.12

104

Sdružení na ochranu zdraví

II.12

105

Finanční vyrovnání chovatelům měkkýšů

II.12

106

Zvyšování hodnoty

III.3

107

Diverzifikace

III.3

108

Životní prostředí

III.3

109

Sociokulturní

III.3

110

Správa veřejných záležitostí

III.3

111

Provozní náklady a propagace

III.3

112

Přípravné podpůrné činnosti

III.4

113

Projekty v rámci stejného členského státu

III.4

114

Projekty s ostatními členskými státy

III.4

115

Projekty s partnery mimo EU

III.4

116

Vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací

IV.3

117

Nacházení nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh (se zaměřením na druhy s tržním potenciálem)

IV.3

118

Nacházení nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh (se zaměřením na nežádoucí úlovky)

IV.3

119

Nacházení nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh (se zaměřením na produkty s nízkým dopadem na životní prostředí nebo na ekologické produkty)

IV.3

120

Podpora jakosti a přidané hodnoty (se zaměřením na osvědčování a podporu produktů získaných udržitelným způsobem);

IV.3

121

Podpora jakosti a přidané hodnoty (se zaměřením na režimy jakosti)

IV.3

122

Podpora jakosti a přidané hodnoty (se zaměřením na přímý prodej)

IV.3

123

Podpora jakosti a přidané hodnoty (se zaměřením na balení)

IV.3

124

Transparentnost produkce

IV.3

125

Sledovatelnost a ekoznačky

IV.3

126

Standardní smlouvy

IV.3

127

Komunikační a propagační kampaně

IV.3

128

Úspory energie nebo snížení dopadu na životní prostředí

IV.4

129

Zlepšování bezpečnosti, hygieny, zdravotních a pracovních podmínek

IV.4

130

Zpracování úlovků, které nejsou určeny k lidské spotřebě

IV.4

131

Zpracování vedlejších produktů

IV.4

132

Zpracování produktů ekologické akvakultury

IV.4

133

Nové nebo zdokonalené produkty, postupy nebo nový nebo zdokonalený řídicí systém

IV.4

134

Nákup, instalace a vývoj technologie

VI.1

135

Vývoj, nákup a instalace složek pro zajištění předávání údajů

VI.1

136

Vývoj, nákup a instalace složek nezbytných pro zajištění sledovatelnosti

VI.1

137

Provádění programů zaměřených na výměnu a analýzu údajů

VI.1

138

Modernizace a nákup hlídkových lodí, letadel a vrtulníků

VI.1

139

Nákup jiných kontrolních prostředků

VI.1

140

Vývoj inovativních kontrolních a monitorovacích systémů a pilotních projektů

VI.1

141

Odborná příprava a výměnné programy

VI.1

142

Analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů

VI.1

143

Semináře a mediální nástroje

VI.1

144

Provozní náklady

VI.1

145

Provádění akčního plánu

VI.1

146

Provádění operačního programu

VII.1

147

Systémy informačních technologií

VII.1

148

Zlepšování správní kapacity

VII.1

149

Komunikační činnosti

VII.1

150

Hodnocení

VII.1

151

Studie

VII.1

152

Kontrola a audit

VII.1

153

Síť skupin FLAG

VII.1

154

Ostatní

VII.1

155

Přispívání k integrovanému námořnímu dohledu

VIII.1

156

Přispívání ke společnému prostředí pro sdílení informací (CISE)

VIII.1

157

Mořská chráněná oblast

VIII.2

158

NATURA 2000

VIII.2

159

Stanovení monitorovacího programu

VIII.3

160

Stanovení opatření v rámci směrnice o strategii pro mořské prostředí

VIII.3


Tabulka 4 – typy příjemce

Kód

Popis

1

Orgán veřejné správy

2

Právnická osoba

3

Fyzická osoba

4

Organizace rybářů

5

Organizace producentů

6

Nevládní organizace

7

Výzkumné středisko/univerzita

8

Smíšené


Tabulka 5 – Kategorie investice

Kód

Popis

V souvislosti s kódem opatření

1

Rybářské přístavy

I.23, I.24

2

Místa vykládky

I.23, I.24

3

Aukční síně

I.23, I.24

4

Přístřešky

I.23, I.24


(1)  Informace, které mají být poskytnuty pouze tehdy, pokud je vybrána skupina FLAG


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU