(EU) č. 1238/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1238/2014 ze dne 19. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 59/2011, pokud jde o celní kvóty pro vína pocházející ze Srbska

Publikováno: Úř. věst. L 333, 20.11.2014, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. listopadu 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1238/2014

ze dne 19. listopadu 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 59/2011, pokud jde o celní kvóty pro vína pocházející ze Srbska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na články 184 a 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Srbskem na straně druhé (dále jen „DSP“) byla podepsána v Lucemburku dne 29. dubna 2008 a vstoupila v platnost dne 1. září 2013.

(2)

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, který bude zohledňovat přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (2) (dále jen „protokol“), byl podepsán dne 25. června 2014. Jeho podpis jménem Evropské unie a jejích členských států byl schválen rozhodnutím Rady 2014/517/EU (3) a jeho uzavření jménem Evropského společenství pro atomovou energii bylo schváleno rozhodnutím Rady 2014/518/Euratom (4). Protokol je prozatímně uplatňován ode dne 1. srpna 2014.

(3)

Ustanovení článku 7 a přílohy III protokolu umožňují změny stávající celní kvóty pro vína pocházející ze Srbska s účinkem od 1. srpna 2014.

(4)

V souladu s článkem 11 protokolu se objemy nových celních kvót a zvýšení objemů stávajících celních kvót pro rok 2014 vypočtou jako poměrná část základních ročních objemů uvedených v protokolu s přihlédnutím k části období, které uplynulo před 1. srpnem 2014.

(5)

K provedení celních kvót pro víno stanovených v protokolu je nutno změnit nařízení Komise (EU) č. 59/2011 (5).

(6)

Nařízení (EU) č. 59/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Jelikož protokol platí ode dne 1. srpna 2014, mělo by se toto nařízení použít od stejného data a vstoupit v platnost dnem vyhlášení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 59/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 233, 6.8.2014, s. 3.

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/517/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 233, 6.8.2014, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 2014/518/Euratom ze dne 14. dubna 2014, kterým se schvaluje uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 233, 6.8.2014, s. 20).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 59/2011 ze dne 25. ledna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro víno pocházející z Republiky Srbsko (Úř. věst. L 22, 26.1.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Celní kvóty pro vína pocházející ze Srbska dovážená do Unie

Pořadové číslo

Kód KN (1)

Dělení TARIC

Popis

Objem kvóty (v hl) 2014

Objem roční kvóty pro rok 2015 a následující roky (v hl) (2)

Clo v rámci kvóty

09.1526

2204 10 93

 

Jakostní šumivé víno, jiné než šampaňské nebo Asti spumante; jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

53 833

55 000

Osvobození

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 a 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 a 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 a 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 a 51

09.1527

2204 29 10

 

Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu přesahujícím 2 litry

10 958

12 300

Osvobození

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 a 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 a 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 a 51


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

(2)  Na žádost některé ze smluvních stran mohou být svolány konzultace za účelem přizpůsobení kvót převedením množství z kvóty pro položku ex 2204 29 (pořadové číslo 09.1527) na kvótu pro položky ex 2204 10 a ex 2204 21 (pořadové číslo 09.1526).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU