(EU) č. 1233/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1233/2014 ze dne 18. listopadu 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Publikováno: Úř. věst. L 332, 19.11.2014, s. 11-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. listopadu 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1233/2014

ze dne 18. listopadu 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na články 184 a 187 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (dále jen „DSP“) byla podepsána v Lucemburku dne 9. dubna 2001 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2004.

(2)

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, zohledňující přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (3) (dále jen „protokol“), byl podepsán dne 18. července 2014. Jeho podpis jménem Evropské unie a jejích členských států byl schválen rozhodnutím Rady 2014/665/EU (4). Až do dokončení postupů ke schválení protokolu Radou jménem Evropského společenství pro atomovou energii se protokol provádí prozatímně ode dne 1. července 2013.

(3)

Ustanovení článku 5 protokolu a přílohy VII protokolu umožňují změny stávající celní kvóty pro vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie s účinkem ode dne 1. července 2013.

(4)

V souladu s článkem 10 protokolu se objemy nových celních kvót a zvýšení objemů stávajících celních kvót pro rok 2013 vypočtou jako poměrná část základních ročních objemů uvedených v protokolu s přihlédnutím k části období, které uplynulo před 1. červencem 2013.

(5)

Objem celní kvóty zvýšený od 1. července 2013 o 40 500 hl pro vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry by se měl rozdělit tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení s hospodářskými subjekty, které dovezly vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v rámci příslušných celních položek v roce 2013.

(6)

K provedení celních kvót pro víno stanovených v protokolu je nutno změnit nařízení Komise (ES) č. 2597/2001 (5).

(7)

Kromě toho by se po přistoupení Chorvatska k Evropské unii měly zrušit odkazy na celní kvóty pro vína pocházející z tohoto členského státu stanovené v nařízení (ES) č. 2597/2001.

(8)

Nařízení (ES) č. 2597/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Jelikož se protokol používá ode dne 1. července 2013, mělo by se toto nařízení použít od stejného data a vstoupit v platnost dnem vyhlášení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2597/2001 se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

„Nařízení Komise (ES) č. 2597/2001 ze dne 28. prosince 2001 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“

.

2)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   V souladu s ustanoveními tohoto nařízení mohou mít vína uvedená v příloze pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie při propuštění do volného oběhu v Unii nárok na osvobození od cla v rámci limitů ročních celních kvót Unie vymezených v uvedené příloze.

2.   Pokud Bývalá jugoslávská republika Makedonie poskytuje na příslušné produkty vývozní subvence, osvobození od cla v rámci celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu uzavřeném na základě rozhodnutí 2001/916/ES (dále jen ‚dodatkový protokol o víně‘) se v případě této země pozastaví.“

3)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Bez ohledu na podmínky stanovené v odst. 5 písm. a) přílohy I dodatkového protokolu o víně podléhá dovoz vína v rámci celních kvót Unie uvedených v čl. 1 odst. 1 ustanovením použitelného protokolu o definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé.“

4)

Článek 5 se zrušuje.

5)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 276, 18.9.2014, s. 3.

(4)  Rozhodnutí Rady 2014/665/EU ze dne 18. února 2014 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který zohledňuje přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 276, 18.9.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 2597/2001 ze dne 28. prosince 2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Republiky Slovinsko (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 35).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Celní kvóty pro vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie dovážená do Unie

Pořadové číslo

Kód KN (1)

Dělení TARIC

Popis

Objem kvóty (v hl) v roce 2013

Objem kvóty pro rok 2014 a následující roky (v hl) (3)

Clo v rámci kvóty

09.1558

2204 10 93

 

Jakostní šumivé víno, jiné než šampaňské nebo Asti spumante; jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

85 000

91 000  (4)

Osvobození

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 a 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 a 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 a 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 a 51

09.1559

2204 29 10

 

Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu přesahujícím 2 litry

354 500  (2)

389 000  (5)

Osvobození

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 a 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 a 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 a 51


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

(2)  Zvýšení celní kvóty od 1. července 2013 o 40 500 hl, vypočtené jako poměrná část základního objemu s přihlédnutím k části období, které uplynulo před 1. červencem 2013, se pro rok 2013 rozděluje na základě žádosti mezi hospodářské subjekty, které dovezly vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, podle zásady ‚kdo dřív přijde, je dřív na řadě‘ v rámci uvedených celních položek v roce 2013.

(3)  Na žádost některé ze smluvních stran mohou být svolány konzultace za účelem přizpůsobení kvót převedením množství převyšujícího 6 000 hl z kvóty pro položku ex 2204 29 (pořadové číslo 09.1559) na kvótu pro položky ex 2204 10 a ex 2204 21 (pořadové číslo 09.1558).

(4)  Ode dne 1. ledna 2015 se tato objemová kvóta zvyšuje ročně o 6 000 hl.

(5)  Ode dne 1. ledna 2015 se tato objemová kvóta snižuje ročně o 6 000 hl.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU