(EU) č. 1202/2014Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1202/2014 ze dne 7. listopadu 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 325, 8.11.2014, s. 3-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. listopadu 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1202/2014

ze dne 7. listopadu 2014,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. března 2012 přijala nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Tribunál Evropské unie rozsudky ze dne 3. července 2014 ve věcech T-155/13, T-157/13 a T-181/13 (2) zrušil rozhodnutí Rady, kterým byl na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 zařazen Babak Zanjani a dále subjekty Sorinet Commercial Trust Bankers a Sharif University of Technology.

(3)

Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers a Sharif University of Technology by měli být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, znovu zařazeni, a to na základě nového odůvodnění.

(4)

Rada se domnívá, že důvody pro zařazení jedné osoby na seznam, jak jsou uvedeny v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012, je třeba změnit.

(5)

Měly by být pozměněny identifikační údaje týkající se čtyř subjektů na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeném v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(6)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2014.

Za Radu

předseda

P. C. PADOAN


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Věc T 155/13 Zanjani v. Radal, rozsudek ze dne 3. července 2014 (dosud nezveřejněný); věc T 157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd v. Rada, rozsudek ze dne 3. července 2014 (dosud nezveřejněný); věc T 181/13 Sharif University of Technology v. Rada, rozsudek ze dne 3. července 2014 (dosud nezveřejněný).


PŘÍLOHA

I.

Do seznamu obsaženého v části I přílohy IX nařízení (EU) č. 267/2012 se vkládají níže uvedená osoba a subjekty:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

45.

Babak Zanjani

Datum narození: 12. března 1971

Babak Zanzani poskytoval podporu financování transakcí s íránskou ropou prováděných íránským ministerstvem ropného průmyslu, které EU zařadila na seznam. Navíc napomáhal íránské centrální bance a společnosti National Iranian Oil Company (NIOC), které EU rovněž zařadila na seznam, aby se vyhnuly omezujícím opatřením EU.

Byl zprostředkovatelem íránských transakcí s ropou a prováděl převody finančních prostředků souvisejících s ropou, zejména prostřednictvím společností Naftiran Intertrade Company (NICO) a Hong Kong Intertrade, které jsou ovládány íránskou vládou a které EU rovněž zařadila na seznam.

Navíc poskytoval zásadní služby jednotkám íránské revoluční gardy (IRGC) tím, že umožňoval převody finančních prostředků ve prospěch společnosti Khatam al-Anbiya, která je ve vlastnictví IRGC a na niž se vztahují sankce OSN a EU.

8.11.2014

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (také známa pod názvy SCT Bankers, SCT Bankers Kish Company (PJS), SCT Bankers Company Branch, Sorinet Commercial Trust)

Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Pobočka v Teheránu: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran. Kódy SWIFT: SCERIRTH KSH (pobočka Kish Island), SCTSAEA1 (pobočka v Dubaji), SCERIRTH (pobočka v Teheránu)

Jiná adresa pro pobočku Kish Island: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Jiné adresy pro pobočku v Dubaji: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87 2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.

Tel.: 09347695504 (pobočka Kish Island)

09347695504/97-143257022-99 (pobočka v Dubaji)

09347695504 (pobočka v Teheránu)

E-mail: [email protected]

[email protected]

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. ovládá Babak Zanjani, který je určenou osobou vzhledem k tomu, že poskytuje finanční podporu íránské vládě tím, že coby zástupce zprostředkovává platby za ropu.

8.11.2014

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel.: +98 21 66 161

E-mail: [email protected]

Sharif University of Technology (SUT) má řadu dohod o spolupráci s organizacemi spadajícími pod íránskou vládu, které OSN nebo EU zařadily na seznam a které jsou činné ve vojenské oblasti nebo v oblastech souvisejících, zejména pokud jde o balistické rakety z hlediska jejich výroby a zajišťování dodávek. Jedná se mimo jiné o: dohodu s Organizací leteckého průmyslu, kterou EU zařadila na seznam, mimo jiné v oblasti výroby družic; spolupráci s íránským ministerstvem obrany a jednotkami íránské revoluční gardy (IRGC) týkající se závodů inteligentních člunů; širší dohodu se vzdušnými silami IRGC, která zahrnuje rozvoj a posílení vztahů a spolupráce univerzity na organizační a strategické úrovni;

SUT je stranou dohody šesti univerzit, jejímž předmětem je podpora íránské vlády prostřednictvím vojensky zaměřeného výzkumu, a nabízí studijní obory v oblasti inženýrství bezpilotních letounů (UAV), které byly navrženy mimo jiné ministerstvem věd. To vše dohromady je významným důkazem spolupráce s íránskou vládou ve vojenské oblasti nebo v oblastech, které s ní souvisejí, což představuje pro tuto vládu podporu.

8.11.2014

II.

Údaje o subjektech uvedené v části I přílohy IX nařízení (EU) č. 267/2012 se nahrazují níže uvedenými údaji:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

8.

Sina Bank

No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran

Tel.: +9821 88532434-7, +9821 88532434-6

E-mail: [email protected]

Internetové stránky: http://www.sinabank.ir/

Banka Sina Bank je ovládána nadací Mostazafan Foundation, která je významným íránským polostátním subjektem přímo ovládaným nejvyšším vůdcem a jejíž podíl na Sina Bank dosahuje výše 84 %. Banka poskytuje finanční služby nadaci Mostazafan Foundation a její skupině podpůrných jednotek a dceřiných společností. Sina Bank tudíž prostřednictvím nadace Mostazafan Foundation poskytuje finanční podporu íránské vládě.

26.7.2010

27.

Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)

No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran

Podřízena organizaci AEOI a společnosti Novin Energy (obě uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zapojena do vývoje jaderných reaktorů.

26.7.2010

132.

Naftiran Intertrade Company (také známa pod názvem Naftiran Trade Company) (NICO)

a)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran

Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;

Fax: +98 21 22374678; +98 21 22372481

E-mail: [email protected]

b)

Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK

Pobočka (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland

Tel.: +41 21 3106565

Fax: +41 21 3106566/67/72

E-mail: [email protected]

Pobočka (100 %) Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU