(EU) č. 1165/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1165/2014 ze dne 31. října 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 314, 31.10.2014, s. 7-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. října 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 3. listopadu 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1165/2014

ze dne 31. října 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (2) stanoví preferenční režim, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. V souladu s článkem 3 zmíněného nařízení se zemědělské produkty uvedené v příloze III zmíněného nařízení mohou dovážet do Unie v rámci celních kvót stanovených v uvedené příloze. Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) bylo pozměněno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 415/2014 (4), aby zahrnovalo celní kvóty na mléčné výrobky uvedené v nařízení (EU) č. 374/2014, které jsou otevřeny do 31. října 2014.

(2)

Nařízení (EU) č. 374/2014 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1150/2014 (5). Uvedený pozměňovací návrh zejména rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č. 374/2014 do 31. prosince 2015 a stanoví množství pro kvóty na rok 2015. Je proto vhodné stanovit správu celních kvót uvedených v čl. 5 písm. l) nařízení (ES) č. 2535/2001 na rok 2015.

(3)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 2535/2001

Část L v příloze I nařízení (ES) č. 2535/2001 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 121, 24.4.2014, s. 49).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1150/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014, pokud jde o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 313, 31.10.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

„I.   L

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V PŘÍLOZE III NAŘÍZENÍ (EU) č. 374/2014

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Dovozní období

Množství kvóty

(v tunách hmotnosti produktu)

Množství kvóty

Půlročně

(v tunách hmotnosti produktu)

Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti)

09. 4600

0401

Mléko a smetana, ne v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě; jogurt, neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao; fermentované nebo acidofilní mléčné výrobky, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao a ne v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

UKRAJINA

Rok 2014

Rok 2015

8 000

8 000

4 000

0

0

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

 

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě; fermentované nebo acidofilní mléčné výrobky, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, jinde neuvedené ani nezahrnuté

UKRAJINA

Rok 2014

Rok 2015

1 500

1 500

750

0

0

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

 

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

 

09.4602

0405 10

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky o obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních

UKRAJINA

Rok 2014

Rok 2015

1 500

1 500

750

0

0

0405 20 90

 

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 

 


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU