(EU) č. 1145/2014Nařízení Rady (EU) č. 1145/2014 ze dne 28. října 2014 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými

Publikováno: Úř. věst. L 308, 29.10.2014, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. října 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. října 2014 Nabývá účinnosti: 29. října 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1145/2014

ze dne 28. října 2014,

kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/742/SZBP ze dne 28. října 2014, kterým se zrušuje společný postoj 2000/696/SZBP o zachování zvláštních omezujících opatření namířených proti panu Miloševićovi a osobám s ním spojeným (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 (2) se zmrazují veškeré peněžní prostředky mimo území Svazové republiky Jugoslávie, které patří panu Miloševićovi a fyzickým osobám s ním spojeným vyjmenovaným v příloze I uvedeného nařízení, a těmto osobám nesmějí být zpřístupněny žádné peněžní prostředky, ať již přímo či nepřímo.

(2)

Rozhodnutím 2014/742/SZBP Rada zrušila společný postoj 2000/696/SZBP (3). Rada rozhodla, že pominuly důvody pro další těchto omezujících opatření, jelikož osoby uvedené v příloze zmíněného splečného postoje již nepředstavují hrozbu pro upevnění demokracie.

(3)

Nařízení (ES) č. 2488/2000 by proto mělo být s okamžitým účinkem zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2488/2000 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. října 2014.

Za Radu

předseda

G. L. GALLETTI


(1)  Viz strana 99 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševičem a osobami s ním spojenými a o zrušení nařízení (ES) č. 1294/1999 a nařízení (ES) č. 607/2000 a článku 2 nařízení (ES) č. 926/98 (Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19).

(3)  Společný postoj 2000/696/SZBP o zachování zvláštních omezujících opatření namířených proti panu Miloševićovi a osobám s ním spojeným (Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU