(EU) č. 1070/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1070/2014 ze dne 10. října 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 271/2009, pokud jde o minimální obsah přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z  Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z  Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení BASF SE) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 49-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. října 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. října 2014 Nabývá účinnosti: 31. října 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/981 Pozbývá platnosti: 8. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1070/2014

ze dne 10. října 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 271/2009, pokud jde o minimální obsah přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení BASF SE)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Použití přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) bylo nařízením Komise (ES) č. 271/2009 (2) povoleno na deset let pro selata po odstavu, výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1068/2011 (3) pro odchov kuřat a kuřic, krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo a prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1404/2013 ze dne 20. prosince 2013 pro výkrm prasat (4).

(3)

V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 podal držitel povolení žádost o změnu podmínek povolení uvedeného přípravku spočívající ve snížení jeho minimálního obsahu z 560 TXU/kg na 280 TXU/kg a z 250 TGU/kg na 125 TGU/kg kompletního krmiva, pokud jde použití u nosnic. K žádosti byly připojeny příslušné podpůrné údaje. Komise žádost zaslala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(4)

Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 20. května 2014 (5) k závěru, že za nově navrhovaných podmínek má použití endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) potenciál být v požadovaných minimálních dávkách 280 TXU/kg a 125 TGU/kg kompletního krmiva u nosnic účinný. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(6)

Nařízení (ES) č. 271/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 271/2009 se ve sloupci „Minimální obsah“ v položce pro nosnice údaj „560 TXU“ nahrazuje údajem „280 TXU“ a údaje „250 TGU“ se nahrazuje údajem „125 TGU“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 271/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE) (Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1068/2011 ze dne 21. října 2011 o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřic, krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo (držitel povolení BASF SE) (Úř. věst. L 277, 22.10.2011, s. 11).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1404/2013 ze dne 20. prosince 2013 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení BASF SE) (Úř. věst. L 349, 21.12.2013, s. 88).

(5)  EFSA Journal 2014; 12(6):3723.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU