(EU) č. 988/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2014 ze dne 18. září 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky

Publikováno: Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 12-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. září 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. října 2014 Nabývá účinnosti: 1. září 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 988/2014

ze dne 18. září 2014

o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/492/EU ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1), a prozatímní provádění hlavy V uvedené dohody týkající se obchodu a záležitostí souvisejících s obchodem,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na článek 184 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2014/492/EU byl schválen podpis jménem Evropské unie Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (dále jen dohoda) (3). Podle rozhodnutí 2014/492/EU se bude dohoda do dokončení postupů k jejímu uzavření provádět prozatímně.

(2)

V souladu s čl. 464 odst. 4 dohody se bude dohoda prozatímně uplatňovat od prvního dne druhého měsíce následujícího po výměně oznámení. Poslední oznámení bylo učiněno dne 25. července 2014. Dohoda se proto prozatímně používá od 1. září 2014.

(3)

V příloze XV-A dohody je uveden seznam celních kvót Unie pro určité zboží pocházející z Moldavské republiky. Pro toto zboží je proto nezbytné otevřít celní kvóty.

(4)

Pro využití celních koncesí stanovených tímto nařízením by zboží uvedené v příloze mělo být provázeno dokladem o původu, jak je stanoveno v dohodě.

(5)

Celní kvóty by měly být spravovány Komisí na základě zásady „kdo dřív přijde, bude dřív na řadě“ v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 (4).

(6)

Dohoda se prozatímně používá od 1. září 2014. Aby se zajistilo účinné uplatňování a správa celních kvót přidělených podle dohody, mělo by se toto nařízení použít od uvedeného data.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro zboží pocházející z Moldavské republiky a uvedené v příloze se otevírají celní kvóty Unie.

Článek 2

Cla platná pro dovoz zboží pocházejícího z Moldavské republiky a uvedeného v příloze do Unie se v rámci příslušných celních kvót stanovených ve zmíněné příloze pozastaví.

Článek 3

Zboží uvedené v příloze musí být provázeno dokladem o původu, jak stanoví protokol II dohody.

Článek 4

Celní kvóty uvedené v příloze spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4).

(4)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktů považuje pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvótové období

Objem roční kvóty

(v tunách čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)

09.6800

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

2 000

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

2 000

09.6801

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

220

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

220

09.6802

0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

10 000

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

10 000

09.6803

0808 10 80

Jablka, čerstvá (kromě jablek k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince)

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

40 000

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

40 000

09.6804

0809 40 05

Švestky, čerstvé

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

10 000

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

10 000

09.6805

2009 61 10

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix nepřesahující 30, v hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

500

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

500

 

2009 69 19

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix přesahující 67, v hodnotě převyšující 22 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

 

 

 

2009 69 51

2009 69 59

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix přesahující 30, ale nepřesahující 67, v hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU