(EU) č. 853/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 853/2014 ze dne 5. srpna 2014 o zrušení nařízení (ES) č. 1151/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 233, 6.8.2014, s. 25-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. srpna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 853/2014

ze dne 5. srpna 2014

o zrušení nařízení (ES) č. 1151/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Poté, co byly ve slunečnicovém oleji pocházejícím z Ukrajiny zjištěny vysoké úrovně minerálního parafínu, uložilo nařízení Komise (ES) č. 1151/2009 (2) od 1. ledna 2010 zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny. Na základě uvedeného nařízení provádí oprávněný zástupce ukrajinského ministerstva zdravotnictví systematické osvědčování potvrzující, že ze zásilek slunečnicového oleje vyváženého do Evropské unie byly odebrány a analyzovány vzorky a že neobsahují více než 50 mg/kg minerálního parafínu. Dodatečný náhodný odběr vzorků příslušnými orgány členských států při dovozu do Unie dále ověří, zda zásilka neobsahuje více než 50 mg/kg minerálního parafínu.

(2)

Vzhledem k tomu, že od vstupu uvedeného nařízení v platnost nebyly příslušnými orgány členských států hlášeny žádné nevyhovující vzorky, je vhodné uvedené zvláštní podmínky zrušit.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1151/2009 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1151/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem a zrušuje rozhodnutí 2008/433/ES (Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU