(EU) č. 836/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

Publikováno: Úř. věst. L 230, 1.8.2014, s. 10-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. července 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2014

ze dne 31. července 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 42 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2) umožňuje výjimečně za určitých podmínek, a pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic, do 31. prosince 2014 přivést do jednotky živočišné ekologické produkce kuřice určené k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů.

(2)

Vypracování harmonizovaných pravidel pro ekologickou produkci mladé drůbeže na úrovni Unie je složité, protože názory na technické požadavky se značně liší. Aby bylo více času pro stanovení podrobných pravidel pro produkci kuřic z ekologických chovů, mělo by být výjimečné ustanovení týkající se využívání kuřic mimo ekologický chov prodlouženo na tři roky.

(3)

Článek 43 nařízení (ES) č. 889/2008 umožňuje výjimečně pro kalendářní roky 2012, 2013 a 2014 u prasat a drůbeže použít maximálně 5 % jiných než ekologických proteinových krmiv.

(4)

Zásobování proteiny z ekologického zemědělství nebylo na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečné, aby byly splněny požadavky na výživu prasat a drůbeže chovaných v ekologických hospodářstvích. Produkce ekologických proteinových plodin stále zaostává za poptávkou. Je proto vhodné výjimečnou možnost používat omezený podíl jiných než ekologických proteinových krmiv po omezenou dobu rozšířit.

(5)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 889/2008

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V čl. 42 písm. b) se datum „31. prosince 2014“ nahrazuje datem „31. prosince 2017“.

2)

V článku 43 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických proteinových krmiv povolených na období 12 měsíců pro uvedené druhy v kalendářních letech 2015, 2016 a 2017 činí 5 %.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU