(EU) č. 829/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 829/2014 ze dne 30. července 2014 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 228, 31.7.2014, s. 9-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. července 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 829/2014

ze dne 30. července 2014,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Uznání Švýcarska podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 se v současnosti vztahuje na zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny kromě kvasinek. Švýcarsko předložilo Komisi žádost o uznání své rovnocennosti také pro ekologické kvasinky. Z posouzení informací předložených společně s žádostí a z následného vysvětlení poskytnutého Švýcarskem vyplynulo, že pravidla, kterými se v uvedené zemi řídí produkce a kontroly ekologických kvasinek, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným nařízením (ES) č. 834/2007 a nařízením Komise (ES) č. 889/2008 (3). Uznání rovnocennosti švýcarských systémů produkce a kontrolních opatření, pokud jde o zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, by se tedy mělo vztahovat také na ekologické kvasinky.

(3)

Uznání Nového Zélandu podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 se v současnosti vztahuje na zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny kromě vína a kvasinek. Nový Zéland předložil Komisi žádost o uznání své rovnocennosti také pro ekologické víno. Z posouzení informací předložených společně s žádostí a z následného vysvětlení poskytnutého Novým Zélandem vyplynulo, že pravidla, kterými se v uvedené zemi řídí produkce a kontroly ekologického vína, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným nařízením (ES) č. 834/2007 a nařízením Komise (ES) č. 889/2008. Uznání rovnocennosti novozélandských systémů produkce a kontrolních opatření, pokud jde o zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, by se mělo vztahovat také na ekologické víno.

(4)

Podle informací poskytnutých Novým Zélandem došlo ke změně příslušného orgánu, jednoho z kontrolních subjektů a subjektu vydávajícího potvrzení. Tato změna by měla být zahrnuta v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(5)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je stanoven seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(6)

Komise posoudila žádosti o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, které obdržela dne 31. října 2013. Kontrolní subjekty a kontrolní orgány, o nichž bylo při posouzení všech obdržených informací zjištěno, že splňují příslušné požadavky, by měly být zařazeny na uvedený seznam.

(7)

Subjekt „LibanCert“ je uveden v seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Neoznámil však Komisi příslušné informace týkající se akreditačního subjektu uvedeného ve třetím a čtvrtém pododstavci čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 ani žádné změny technické dokumentace v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1235/2008. Výroční zpráva zaslaná subjektem „LibanCert“ v roce 2013 dále ukázala, že nesplnil specifikace stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. „LibanCert“ byl Komisí vyzván, aby podal vysvětlení ohledně těchto otázek, neodpověděl však ve stanovené lhůtě. Podle informací, jež má Komise k dispozici, ukončil „LibanCert“ činnost. Proto by měl být vyňat ze seznamu v příloze IV.

(8)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 355/2014 (4) obsahuje chybu v číselném kódu třetí země u kontrolního subjektu „Abcert AG“ a chybně uvádí název „IMO Swiss AG“ namísto „IMOswiss AG“.

(9)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.

(10)

Z důvodů právní jistoty by se opravená ustanovení týkající se subjektu Abcert AG a IMOswiss AG měla použít ode dne vstupu prováděcího nařízení (EU) č. 355/2014 v platnost.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Příloha II bod 1 a bod 5 písm. a) se použijí ode dne 12. dubna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 15).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V textu, jenž se vztahuje ke Švýcarsku, v bodě 1 „Kategorie produktů“, řádku „Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny“ se poznámka pod čarou (2) zrušuje.

2)

Položka, která se vztahuje k Novému Zélandu, se mění takto:

a)

V bodě 1 „Kategorie produktů“ se v řádku „Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny“ nahrazuje poznámka pod čarou (2) tímto:

„(2)

Kromě kvasinek.“

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/“

c)

V bodě 5 se řádek s údajem NZ-BIO-001 nahrazuje tímto:

„NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/“

d)

Bod 6 se nahrazuje tímto:

Subjekty vydávající potvrzení: Ministry for Primary Industries (MPI)“.


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje takto:

1)

V textu, který se vztahuje k subjektu „Abcert AG“, v bodě 3 se řádek týkající se Moldavska nahrazuje tímto:

„Moldavsko

MD-BIO-137

x

—“

2)

Položka týkající se subjektu „CCPB Srl“ se mění takto:

a)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Čína

CN-BIO-102

x

x

Egypt

EG-BIO-102

x

x

x

Irák

IQ-BIO-102

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

Maroko

MA-BIO-102

x

x

Filipíny

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Sýrie

SY-BIO-102

x

Tunisko

TN-BIO-102

x

Turecko

TR-BIO-102

x

x

x

—“

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III“.

3)

V textu týkajícím se subjektu „Control Union Certifications“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albánie

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bermudy

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhútán

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brazílie

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Barma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

Čína

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-149

x

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egypt

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Indie

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Írán

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Izrael

IL-BIO-149

x

x

x

Japonsko

JP-BIO-149

x

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malajsie

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauricius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mosambik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepál

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nigérie

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pákistán

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Srbsko

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapur

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Švýcarsko

CH-BIO-149

x

Sýrie

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Východní Timor

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turecko

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Spojené státy

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambie

ZN-BIO-149

x

x

x

x

x

x“

4)

V textu týkajícím se subjektu „IBD Certifications Ltd“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazílie

BR-BIO-122

x

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-122

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-122

x

x

—“

5)

Položka týkající se subjektu „IMO Swiss AG“ se mění takto:

a)

Název „IMO Swiss AG“ se nahrazuje názvem „IMOswiss AG“;

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III“.

6)

Položka, jež se vztahuje k subjektu „LibanCert“, se zrušuje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU