(EU) č. 791/2014Nařízení Rady (EU) č. 791/2014 ze dne 22. července 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Publikováno: Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 5-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. července 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. července 2014 Nabývá účinnosti: 24. července 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 791/2014

ze dne 22. července 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj Rady 2003/495/SZBP ze dne 7. července 2003 o Íráku (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 (2) uložilo v souladu se společným postojem 2003/495/SZBP a rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1483 (2003) určitá omezující opatření vůči Iráku.

(2)

V čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 1210/2003 se stanoví, že žádné hospodářské zdroje nesmí být dány přímo či nepřímo k dispozici fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům uvedeným v příloze IV uvedeného nařízení anebo v jejich prospěch, aby tak těmto osobám, orgánům nebo subjektům nebylo umožněno získat prostředky, zboží nebo služby.

(3)

Dne 22. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/484/SZBP (3), kterým se zakazuje dávat přímo či nepřímo k dispozici prostředky nebo hospodářské zdroje osobám a subjektům uvedeným na seznamu. Jsou stanoveny zvláštní výjimky, konkrétně v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou: a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb; b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb; c) určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů.

(4)

Je rovněž třeba aktualizovat nařízení (ES) č. 1210/2003 doplněním aktuálních informací, které poskytly členské státy ohledně určení příslušných orgánů.

(5)

Nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům či subjektům uvedeným v příloze IV nebo v jejich prospěch.“

b)

Odstavec 4 se zrušuje.

2)

Článek 4a se nahrazuje tímto:

„Článek 4a

Zákaz uvedený v čl. 4 odst. 3 nezakládá žádný druh odpovědnosti dotčených fyzických nebo právnických osob či subjektů, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že by svým jednáním mohly tento zákaz porušit.“

3)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1.   Článek 4 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, za předpokladu, že tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o takových operacích neprodleně uvědomí příslušné orgány.

2.   Odchylně od čl. 4 odst. 3 mohou příslušné orgány uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze V, povolit za podmínek, které považují za vhodné, zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze IV a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na držbu nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi nejméně dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno.

3.   Dotčené členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení, které bylo uděleno podle tohoto článku.“

4)

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 72.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/484/SZBP ze dne 22. července 2014, kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku (viz strana 38 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech podle článků 5, 6, 7 a 8 a adresa Evropské komise pro účely oznamování

A.   Příslušné orgány v každém členském státě:

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

B.   Adresa Evropské komise pro zasílání oznámení a jiných sdělení:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgie

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU