(EU) č. 771/2014PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 771/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

Publikováno: Úř. věst. L 209, 16.7.2014, s. 20-46 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. července 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. července 2014 Nabývá účinnosti: 17. července 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 771/2014

ze dne 14. července 2014,

kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 18 odst. 3, čl. 72 odst. 3, čl. 98 odst. 2 a čl. 115 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění nařízení (EU) č. 508/2014 je nezbytné přijmout ustanovení, která vymezí:

vzor pro prezentaci operačních programů týkajících se opatření, jež mají být spolufinancována Evropským námořním a rybářským fondem (dále jen „ENRF“),

strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU (dále jen „plány vyrovnání“),

vzor pro předávání finančních údajů ze strany členských států týkajících se prognózy částky, v jejíž výši členské státy předpokládají, že předloží žádosti o platby,

prvky, které mají být obsaženy ve zprávách o předběžném hodnocení operačních programů, a

minimální požadavky na plány týkající se hodnocení operačních programů během programového období.

(2)

Tato ustanovení spolu úzce souvisejí, neboť se zabývají různými stránkami obsahu a prezentace operačních programů a plánů vyrovnání, které předkládají členské státy v rámci ENRF. Za účelem zajištění potřebného souladu mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění jejich použití ze strany řídicího orgánu je žádoucí zahrnout tato ustanovení do tohoto nařízení.

(3)

Vzor pro operační programy by měl harmonizovat prezentaci údajů v každém oddíle operačního programu. To je nezbytné, aby se zajistila jednotnost a srovnatelnost údajů a případně možnost jejich shrnutí.

(4)

Vzor pro operační programy bude tvořit základ pro vývoj systému pro elektronickou výměnu dat podle čl. 74 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) týkajícího se operačních programů. Měl by tudíž vymezit způsob, jakým budou údaje o operačních programech zadávány do systému elektronické výměny dat. To by však nemělo mít vliv na konečnou podobu prezentace operačních programů, včetně úpravy textu a tabulek, jelikož systém elektronické výměny dat má umožňovat různé strukturování a různou prezentaci údajů zadaných do tohoto systému.

(5)

Vzor pro prezentaci operačních programů by měl odrážet obsah operačního programu podle článku 18 nařízení (EU) č. 508/2014 a článku 27 nařízení (EU) č. 1303/2013. Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro zadávání údajů, měl by vzor definovat technické specifikace každého pole v systému pro elektronickou výměnu dat. Kromě strukturovaných údajů by vzor měl poskytovat možnost předkládat nestrukturované informace ve formě povinných či nepovinných příloh. Pro takové přílohy není nutné stanovovat technické specifikace.

(6)

Článek 72 nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví, že dotčené členské státy předloží Komisi plán vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU.

(7)

Podle článku 73 nařízení (EU) č. 508/2014 by tyto plány vyrovnání měly obsahovat i informace o státní podpoře poskytnuté členskými státy v podobě dodatečných finančních prostředků na provádění plánů vyrovnání.

(8)

Struktura plánu vyrovnání by měla zajišťovat jednotnost a kvalitu informací, minimální úroveň podrobností a normalizovaný formát. Měla by také umožňovat srovnatelnost mezi dotčenými regiony, jakož i mezi roky provádění.

(9)

Struktura plánu vyrovnání by měla obsahovat členění seznamu způsobilých produktů rybolovu a akvakultury a typu provozovatelů uvedených v článku 70 nařízení (EU) č. 508/2014 podle nejvzdálenějších regionů.

(10)

Struktura plánu vyrovnání by měla zahrnovat i úroveň vyrovnání vypočtenou v souladu s článkem 71 nařízení (EU) č. 508/2014.

(11)

Článek 98 nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví, že členské státy předloží Komisi prognózu týkající se částky, v jejíž výši předpokládají, že předloží žádosti o platby na stávající a následující rozpočtový rok.

(12)

Vzor, který mají členské státy při předkládání této prognózy použít, by měl zajišťovat, aby byly Komisi včas k dispozici jednotné informace, s cílem umožnit ochranu finančních zájmů Unie, zajistit prostředky účinného provádění programu a usnadnit finanční řízení.

(13)

Podle článku 55 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou členské státy povinny provádět předběžná hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce jednotlivých programů. Ustanovení čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 vyžaduje, aby byla tato předběžná hodnocení Komisi předkládána současně s programem a se shrnutím. Prvky, které by měly být obsaženy ve zprávách o předběžném hodnocení podle čl. 115 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014, by měly umožňovat potřebnou harmonizaci údajů, aby mohla Komise provést shrnutí zpráv o předběžném hodnocení na úrovni Unie, jak požaduje článek 118 nařízení (EU) č. 508/2014.

(14)

Podle článku 56 nařízení (EU) č. 1303/2013 má řídicí orgán vypracovat plán hodnocení operačního programu během programového období. Ustanovení čl. 18 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) č. 508/2014 požaduje, aby byl plán hodnocení zahrnut do operačních programů. Minimální požadavky na program by Komisi měly umožnit ověření toho, že činnosti hodnocení a zdroje předpokládané v plánu jsou realistické a umožní členským státům dodržet požadavky na hodnocení uvedené v čl. 54 odst. 1 a 2 a v čl. 56 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(15)

S cílem zajistit rychlé uplatňování opatření tohoto nařízení by toto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro Evropský námořní a rybářský fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prezentace obsahu operačních programů

Obsah operačních programů popsaný v článku 18 nařízení (EU) č. 508/2014 se prezentuje v souladu se vzorem vymezeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Struktura plánu vyrovnání pro nejvzdálenější regiony

Strukturu plánu vyrovnání pro nejvzdálenější regiony podle článku 72 nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví příloha II tohoto nařízení.

Článek 3

Vzor pro předávání finančních údajů

Při předkládání finančních údajů Komisi podle článku 98 nařízení (EU) č. 508/2014 použijí členské státy vzor vymezený v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Obsah předběžného hodnocení

Předběžné hodnocení podle článku 55 nařízení (EU) č. 1303/2013 se přikládá k operačnímu programu v podobě zprávy, jež obsahuje tyto prvky:

a)

shrnutí v anglickém jazyce;

b)

shrnutí v jazyce nebo jazycích příslušného členského státu;

c)

specifické prvky vymezené v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Minimální požadavky na plán hodnocení

Minimální požadavky na plán hodnocení podle článku 56 nařízení (EU) č. 1303/2013 vymezuje bod 10 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


PŘÍLOHA I

Vzor pro operační programy v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

Kód CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Název

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verze

<0.3 type="N" input="G">

První rok

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Poslední rok

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Způsobilý od

<0.6 type="D" input="G">

Způsobilý do

<0.7 type="D" input="G">

Číslo rozhodnutí EK

<0.8 type="S" input="G">

Datum rozhodnutí EK

<0.9 type="D" input="G">

1.   PŘÍPRAVA OPERAČNÍHO PROGRAMU A ZAPOJENÍ PARTNERŮ

1.1   Příprava operačního programu a zapojení partnerů (v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2   Výstup předběžného hodnocení (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 508/2014)

1.2.1.   Popis procesu předběžného hodnocení

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Přehled doporučení hodnotitelů zapojených do předběžného hodnocení a stručný popis způsobu jejich využití

Téma [předem definuje Komise]

Doporučení

Jak bylo doporučení využito, nebo proč nebylo zohledněno

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY (SWOT) A URČENÍ POTŘEB (V SOULADU S ČL. 18 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

2.1.   Analýza SWOT a určení potřeb

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie pro ENRF

Název priority Unie pro ENRF <2.1 type="S" input="S">]

Silné stránky

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Slabé stránky

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Příležitosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Hrozby

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Určení potřeb na základě analýzy SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Soulad analýzy SWOT s víceletým národním strategickým plánem pro akvakulturu (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Soulad analýzy SWOT s pokrokem za účelem dosažení dobrého stavu prostředí prostřednictvím rozvoje a provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Konkrétní potřeby týkající se pracovních míst, životního prostředí, zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí a podpory inovací

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Kontextové ukazatele výchozí situace

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie pro ENRF

Název priority Unie pro ENRF <2.2 type="S" input="S">

Kontextový ukazatel výchozí situace

Výchozí rok

Hodnota

Měrná jednotka

Zdroj informací

Připomínky/odůvodnění

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   POPIS STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT K INTELIGENTNÍMU A UDRŽITELNÉMU RŮSTU PODPORUJÍCÍMU ZAČLENĚNÍ (V SOULADU S ČLÁNKEM 27 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013)

3.1.   Popis strategie

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Specifické cíle a ukazatele výsledků

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie

Název priority Unie <3.2 type="S" input="S">

Specifický cíl

Název specifického cíle <3.2 type="S" input="S">

Ukazatel výsledku, tzn. cíl, kterého se členský stát snaží s podporou ENRF dosáhnout

Název ukazatele výsledku a jeho měrná jednotka

Cílová hodnota pro rok 2023

Měrná jednotka

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Příslušná opatření a ukazatele výstupů

Níže uvedená tabulka se bude opakovat pro každý dříve vybraný specifický cíl příslušné priority Unie.

Priorita Unie

Název priority Unie <3.3 type="S" input="G">

Specifický cíl

Název specifického cíle <3.3 type="S" input="G">

Název vybraného příslušného opatření

 

Ukazatele výstupů podle opatření

Odůvodnění kombinace opatření ENRF (s podporou předběžného hodnocení a analýzy SWOT)

Tematický cíl, k němuž vybrané opatření přispívá

Pokud je ukazatel zařazen do výkonnostního rámce

Název ukazatele výstupu s jeho měrnou jednotkou

Cílová hodnota pro rok 2023

Měrná jednotka

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Popis doplňkovosti programu s ostatními evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI)

3.4.1.   Ujednání o doplňkovosti a koordinaci s ostatními fondy ESI a jinými příslušnými finančními nástroji Unie a členských států

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Hlavní plánovaná opatření ke snížení administrativní zátěže

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informace o makroregionálních strategiích a strategiích pro přímořské oblasti (jsou-li relevantní)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH OPATŘENÍ ENRF

4.1.   Popis konkrétních potřeb oblastí sítě Natura 2000 a příspěvek programu ke zřízení ucelené sítě oblastí obnovy rybích populací podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Popis akčního plánu pro rozvoj, konkurenceschopnost a udržitelnost drobného pobřežního rybolovu (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) č. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Popis metody pro výpočet zjednodušených nákladů podle čl. 67 odst. 1 písm. b) až d) nařízení (EU) č. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Popis metody pro výpočet dodatečných nákladů nebo ztráty příjmů podle článku 96 nařízení (EU) č. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Popis metody pro výpočet vyrovnání podle příslušných kritérií stanovených pro každou z využitých činností podle čl. 40 odst. 1 a článků 53, 54, 55 a 67 nařízení (EU) č. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   V případě opatření za účelem trvalého zastavení rybolovných činností podle článku 34 nařízení (EU) č. 508/2014 takový popis zahrnuje cíle a opatření, jež mají být přijata v zájmu snížení rybolovné kapacity v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 1380/2013. Rovněž se uvede popis metody pro výpočet prémie udělované podle článků 33 a 34 nařízení (EU) č. 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Vzájemné fondy pro případy nepříznivých klimatických jevů a ekologických katastrof (v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Popis využití technické pomoci (v souladu s článkem 78 nařízení (EU) č. 508/2014)

4.8.1.   Technická pomoc z podnětu členských států

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Vytváření národních sítí

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   SPECIFICKÉ INFORMACE O INTEGROVANÉM ÚZEMNÍM ROZVOJI

5.1.   Informace o provádění komunitně vedeného místního rozvoje

Informace by se měly zaměřit na úlohu komunitně vedeného místního rozvoje v operačních programech (OP) ENRF v souladu s údaji uvedenými v dohodě o partnerství a s cílem předejít zdvojování údajů již uvedených v dohodě.

5.1.1.   Popis strategie komunitně vedeného místního rozvoje (v souladu s článkem 60 nařízení (EU) č. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Seznam kritérií používaných k výběru rybolovných oblastí (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Seznam kritérií výběru pro strategie místního rozvoje (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Jasný popis příslušných úloh místních akčních skupin v oblasti rybolovu (FLAG), řídícího orgánu nebo určeného subjektu pro veškeré úkoly v oblasti provádění strategie (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. m) bodem ii) nařízení (EU) č. 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informace o předběžných platbách pro skupiny FLAG (v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014)

Oddíl týkající se vnitrostátních sítí pro skupiny FLAG viz bod 4.8.2 (technická pomoc).

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informace o integrovaných územních investicích (v souladu s článkem 36 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V případě, že je integrovaná územní investice zřízená v rámci strukturálních fondů doplněna finanční podporou z ENRF, vyplňte prosím následující tabulku:

Zahrnutá opatření ENRF [zvolte z rozbalovacího seznamu]

Orientační finanční příděl z ENRF, v EUR

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   PLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (V SOULADU S ČLÁNKEM 55 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013)

6.1.   Určení příslušných předběžných podmínek a posouzení jejich plnění

6.1.1.   Tabulka: Příslušné specifické předběžné podmínky a posouzení jejich plnění

Předběžná podmínka

Priorita nebo priority Unie, které/kterých se příslušná podmínka týká

Předběžná podmínka splněna

ANO

/

NE

/

ČÁSTEČNĚ

Kritéria

Kritéria splněna

(ano/ne)

Vlastní hodnocení s vysvětlením k plnění každého kritéria příslušných předběžných podmínek

Odkazy

(na strategie, právní akty nebo jiné relevantní dokumenty, včetně odkazů na příslušné oddíly, články či odstavce, doplněné o internetové odkazy nebo přístup k celému znění)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kritérium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kritérium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabulka: Příslušné obecné předběžné podmínky a posouzení jejich plnění

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Popis opatření, která je třeba přijmout, odpovědné subjekty a harmonogram provedení opatření

6.2.1.   Tabulka: Opatření plánovaná za účelem splnění specifických předběžných podmínek ENRF

Předběžná podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je třeba přijmout

Lhůta (datum)

Subjekty odpovědné za splnění

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Opatření 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Subjekt x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabulka: Opatření plánovaná za účelem splnění obecných předběžných podmínek

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   POPIS VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE (V SOULADU S ČLÁNKEM 22 A PŘÍLOHOU II NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013)

7.1.   Tabulka: Výkonnostní rámec

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie

 

Ukazatel a případně měrná jednotka [Ukazatele výstupů z ukazatelů dříve vybraných v oddíle 3.3 v rámci priorit Unie pro zařazení do výkonnostního rámce]

Milník pro rok 2018

Cíle pro rok 2023

[generované automaticky z kapitoly OP věnované strategii OP]

Finanční ukazatel

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Ukazatel výstupu 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Ukazatel výstupu 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabulka: odůvodnění volby ukazatelů výstupů pro zařazení do výkonnostního rámce

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie

 

Zdůvodnění výběru ukazatelů výstupů zařazených do výkonnostního rámce (4), včetně vysvětlení podílu finančního přídělu připadajícího na operace, které povedou k výstupům, jakož i metody použité pro výpočet podílu, jenž musí překročit 50 % finančního přídělu na danou prioritu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Údaje nebo podklady použité pro odhad hodnoty milníků a cílů a metoda výpočtu (např. údaje o jednotkových nákladech, referenční hodnoty, standardní nebo minulá míra realizace, odborné poradenství, závěry předběžných hodnocení)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informace o způsobu, jakým byly metodika a mechanismy určené k zajištění jednotnosti fungování výkonnostního rámce uplatněny v souladu s ustanoveními dohody o partnerství

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANČNÍ PLÁN (V SOULADU S ČLÁNKEM 20 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 A PROVÁDĚCÍM AKTEM KOMISE PODLE ČL. 16 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

8.1.   Celkový příspěvek ENRF plánovaný na každý rok, v EUR

Rok

Hlavní příděl z ENRF  (5)

Výkonnostní rezerva ENRF

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Celkem

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Příspěvek ENRF a míra spolufinancování pro priority Unie, technickou pomoc a jinou podporu (v EUR)

 

 

Celková podpora

Hlavní příděl (finanční prostředky celkem minus výkonnostní rezerva)

Výkonnostní rezerva

Podíl výkonnostní rezervy (podpora Unie) na celkové unijní podpoře

Priority Unie

Opatření v rámci priority Unie

Příspěvek ENRF

(včetně výkonnostní rezervy)

Příspěvek členského státu

(včetně výkonnostní rezervy)

Míra spolufinancování ENRF

Podpora ENRF

Příspěvek členského státu

Výkonnostní rezerva ENRF

Příspěvek členského státu (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech a účinně využívajícího zdroje

Článek 33, článek 34 a čl. 41 odst. 2 (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finanční příděl pro zbývající část priority Unie č. 1 (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Podpora provádění společné rybářské politiky

zlepšování a poskytování vědeckých znalostí a shromažďování a správa údajů (čl. 13 odst. 4 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

podpora monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž (čl. 76 odst. 2 písm. a) až d) a písm. f) až l)) (čl. 13 odst. 3 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

podpora monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž (čl. 76 odst. 2 písm. e)) (čl. 13 odst. 3 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 85 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Podpora uvádění na trh a zpracování

Podpora skladování (článek 67) (čl. 13 odst. 6 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Vyrovnání pro nejvzdálenější regiony (článek 70) (čl. 13 odst. 5 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finanční příděl pro zbývající část priority Unie č. 5 ( čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Podpora provádění integrované námořní politiky (čl. 13 odst. 7 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Technická pomoc (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

0

Celkem [vypočteno automaticky]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nepoužije se

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nepoužije se

8.3.   Příspěvek ENRF k tematickým cílům fondů ESI

Tematický cíl

Příspěvek ENRF, v EUR

(3)

zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybolovu a akvakultury (v případě ENRF)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

<8.3 type="N" input="M">

(6)

zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

<8.3 type="N" input="M">

(8)

podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY

9.1.   Popis opatření zohledňujících zásady stanovené v článcích 5  (7) , 7 a 8 nařízení (EU) č. 1303/2013

9.1.1.   Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace (článek 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Udržitelný rozvoj

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Uvedení orientační částky podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 508/2014)

Opatření ENRF přispívající k cílům v oblasti změny klimatu [příslušná opatření ENRF, která členský stát zařadil do kapitoly OP „Popis strategie“]

Koeficient  (8)

Orientační příspěvek ENRF, v EUR [souhrnná částka podle opatření]

Podíl celkového přídělu ENRF pro operační program (v %)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PLÁN HODNOCENÍ (V SOULADU S ČLÁNKEM 56 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 A ČLÁNKEM 18 ODST. 1 PÍSM. j) NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

Cíle a účel plánu hodnocení

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Analýza SWOT a předběžné hodnocení by měly zajistit posouzení potřeb hodnocení pro dané období. Cíle a účel plánu by se měly na tyto potřeby zaměřit a zajistit provádění dostatečných a přiměřených hodnotících činností, zejména poskytnout informace potřebné pro řízení programu, pro výroční zprávy o provádění v letech 2017 a 2019 a pro následné hodnocení, a zabezpečit, aby byly k dispozici údaje potřebné pro hodnocení ENRF.

Správa a koordinace

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Stručný popis opatření pro monitorování a hodnocení, poskytující informace o koordinaci s prováděním OP ENRF. Určení hlavních zapojených subjektů a jejich odpovědností. Informace o řízení hodnocení, včetně organizačních struktur, jako je hodnotící jednotka a/nebo řídící skupina, kontrola kvality, zjednodušení atd.

Témata a činnosti hodnocení

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Uveďte informace o předpokládaných tématech a činnostech hodnocení, mimo jiné včetně plnění požadavků EU. Informace by měly zahrnovat činnosti potřebné k hodnocení přínosu každé priority k cílům, posouzení hodnoty a dopadů ukazatelů výsledků, analýzu čistého účinku, tematické otázky, průřezové otázky, jako je udržitelný rozvoj, změna klimatu, a veškeré ostatní specifické potřeby hodnocení.

Strategie pro údaje a informace

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Stručný popis opatření pro záznam, uchovávání, správu a vykazování statistických informací o provádění OP a poskytování údajů z monitorování pro účely hodnocení. Určení zdrojů údajů, které budou využívány, mezer v údajích, případných institucionálních problémů souvisejících s poskytováním údajů a navrhovaných řešení. Tento oddíl by měl prokázat, že odpovídající systémy správy údajů budou v řádné lhůtě schopné provozu.

Harmonogram

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Vymezte orientační plán činností s cílem zajistit dostupnost výsledků hodnocení v požadovanou dobu, zejména pokud jde o povinná hodnocení stanovená v nařízení o společných ustanoveních, údaje potřebné pro posílené výroční zprávy o provádění v letech 2017 a 2019 a zprávu o následném hodnocení.

Specifické požadavky na hodnocení komunitně vedeného místního rozvoje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Popis podpory předpokládané pro hodnocení na úrovni skupin FLAG, zejména pokud jde o použití metod vlastního hodnocení a pokyny pro skupiny FLAG s cílem umožnit prokázání souhrnných výsledků na úrovni OP ENRF.

Komunikace

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Popis informací o šíření výsledků hodnocení ve vztahu k zúčastněným subjektům a tvůrcům politik, popis mechanismů pro další sledování využití výsledků hodnocení.

Zdroje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Popis zdrojů potřebných a předpokládaných k provádění plánu, včetně uvedení potřeb v oblasti správní kapacity, údajů, finančních zdrojů a informačních technologií. Popis předpokládaných činností vytváření kapacit s cílem zajistit možnost plného provádění plánu hodnocení.

11.   Prováděcí opatření k programu (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. m) nařízení (EU) č. 508/2014)

11.1.   Určení orgánů a zprostředkujících subjektů

Orgán/subjekt

Název orgánu/subjektu

Řídicí orgán

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Zprostředkující subjekt řídícího orgánu (ve vhodných případech)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Certifikační orgán (ve vhodných případech)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Zprostředkující subjekt certifikačního orgánu (ve vhodných případech)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Auditní orgán

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Popis postupů monitorování a hodnocení

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Obecné složení monitorovacího výboru

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Souhrnný popis informačních a propagačních opatření, která mají být provedena

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMACE O SUBJEKTECH ODPOVĚDNÝCH ZA PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU KONTROLY, INSPEKCE A VYNUCOVÁNÍ (V SOULADU S ČL. 18 ODST. 1 PÍSM. o) NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

12.1.   Subjekty, které provádějí systém kontroly, inspekce a vynucování

Název orgánu/subjektu

Subjekt č. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Subjekt č. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Stručný popis dostupných lidských a finančních zdrojů pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Hlavní dostupné vybavení, zejména počet lodí, letadel a vrtulníků

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Seznam vybraných druhů operací

Druh operace

Popis

Vybraný druh operace

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Vazba na priority vymezené Komisí, jak stanoví čl. 20 odst. 3 ENRF

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ (V SOULADU S ČL. 18 ODST. 1 PÍSM. p) NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

13.1.   Obecný popis činností v oblasti shromažďování údajů předpokládaných pro období 2014–2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Popis postupů pro ukládání údajů, správy a využívání údajů

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Popis metody dosahování řádného finančního a administrativního řízení při shromažďování údajů

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANČNÍ NÁSTROJE (V SOULADU S ČÁSTÍ DRUHOU HLAVOU IV NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013)

14.1.   Popis plánovaného využití finančních nástrojů

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Výběr opatření ENRF, jež mají být provedena prostřednictvím finančních nástrojů

Opatření ENRF [vyberte opatření z rozbalovacího seznamu předem definovaného Komisí]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Orientační částky, jež mají být využity prostřednictvím finančních nástrojů

Celková částka ENRF v období 2014–2020, v EUR

<14.3 type="N" input="M">

Přílohy programu

Seznam konzultovaných partnerů

Zpráva o předběžném hodnocení se shrnutím

Zpráva o strategickém posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)

Souhrnný popis systému řízení a kontroly (souhrnný popis by měl zahrnovat i vysvětlení toho, jak je zajištěna zásada oddělení funkcí a funkční nezávislosti)

Plán vyrovnání pro nejvzdálenější regiony

Mapy uvádějící velikost a umístění sektorů rybolovu a akvakultury, polohu hlavních rybářských přístavů a zařízení pro akvakulturu a polohu chráněných oblastí (integrovaná správa pobřežních zón, chráněné mořské oblasti, Natura 2000)


(1)  Vysvětlivky k vlastnostem polí:

 

type (typ): N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta, B = booleovské pole;

 

input (vstup): M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem;

 

maxlength = maximální počet znaků včetně mezer.

(2)  Použitelné pro prioritu Unie číslo 2.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Ukazatele výstupů jsou definovány výběrem opatření, bude však třeba zdůvodnit dílčí soubor ukazatelů výstupů použitých ve výkonnostním rámci.

(5)  Hlavní příděl z ENRF = příděly Unie celkem minus příděl pro výkonnostní rezervu.

(6)  Příspěvek členského státu je rozdělen poměrným způsobem mezi hlavní příděl a výkonnostní rezervu.

(7)  Článek 5 je popsán v oddíle 1 OP „Příprava operačního programu a zapojení partnerů“.

(8)  U některých opatření může členský stát změnit navrhované procento z „0“ na „40 %“, jak stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 65).


PŘÍLOHA II

STRUKTURA PLÁNU VYROVNÁNÍ

1.   Údaje o způsobilých produktech nebo kategoriích produktů rybolovu a akvakultury  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorie  (2)

Obchodní označení

Vědecký název

Kód FAO

Úprava  (3)

Kód KN

Množství  (4)

1.

Korýši

Garnela anténová

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

zmrazené

 

X tun/rok

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Údaje o provozovatelích  (5)

#

(1)

(2)

Provozovatelé nebo jejich sdružení

Kategorie produktů nebo produkty

(v souladu se sloupci (1) nebo (2) tabulky 1)

1.

Rybáři

Korýši (členění podle kategorií)/garnela anténová (členění podle produktu)

2.

Chovatelé ryb

 

 

3.   Úroveň vyrovnání dodatečných nákladů vypočtená podle produktů nebo kategorií produktů

Produkt nebo kategorie produktů  (6)

Kategorie a položky nákladů

Průměrné náklady (7) rok

Odůvodnění dodatečných nákladů

Náklady vzniklé provozovateli v nejvzdálenějším regionu

Náklady vzniklé provozovateli v kontinentální části území členského státu

Dodatečné náklady (8) (maximální úroveň vyrovnání)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategorie 1-A: Náklady na produkci produktů rybolovu

Palivo

 

 

 

 

Mazivo

 

 

 

 

Části podléhající opotřebení

 

 

 

 

Údržba

(včetně oprav plavidel)

 

 

 

 

Zařízení pro rybolov, navigaci a bezpečnostní zařízení

 

 

 

 

Návnady

 

 

 

 

Led na přepravu ryb

 

 

 

 

Poplatky za přístavní infrastrukturu

 

 

 

 

Bankovní poplatky

 

 

 

 

Pojištění

 

 

 

 

Telekomunikace (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Poradenství

 

 

 

 

Náklady související s činnostmi v oblasti uvádění na trh uvedenými v článku 68 ENRF

 

 

 

 

Zásobování potravinami (posádka)

 

 

 

 

Náklady na zaměstnance

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Celková částka dodatečných nákladů  (8) pro kategorii 1A

 

 

 

 

Kategorie 1-B: Náklady na produkci produktů akvakultury

Nedospělí vodní živočichové

 

 

 

 

Krmivo (nákup a skladování)

 

 

 

 

Energie a kyslík

 

 

 

 

Údržba (včetně fytosanitárních opatření)

 

 

 

 

Drobný materiál a náhradní díly

 

 

 

 

Poplatky za přístavní infrastrukturu

 

 

 

 

Bankovní poplatky

 

 

 

 

Pojištění

 

 

 

 

Telekomunikace (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Poradenství

 

 

 

 

Náklady související s činnostmi v oblasti uvádění na trh uvedenými v článku 68 ENRF

 

 

 

 

Náklady na zaměstnance

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Celková částka  (8) dodatečných nákladů pro kategorii 1B

 

 

 

 

Kategorie 2: Náklady na zpracování

Suroviny

 

 

 

 

Zpracování odpadů

 

 

 

 

Třídění a neutralizace toxických nebo jedovatých živočišných druhů

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

Bankovní poplatky

 

 

 

 

Pojištění

 

 

 

 

Telekomunikace (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Poradenství

 

 

 

 

Náklady související s investicemi uvedenými v článku 69 ENRF

 

 

 

 

Náklady na zaměstnance

 

 

 

 

Balení a obalový materiál

 

 

 

 

Chlazení a hluboké zmrazení

 

 

 

 

Náklady související s příslušnými opatřeními podle článku 69 ENRF

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Celková částka dodatečných nákladů  (8) pro kategorii 2

 

 

 

 

Kategorie 3: Náklady na uvádění na trh

Obaly (včetně ledu pro čerstvé produkty)

 

 

 

 

Fyzická přeprava (pozemní, námořní a letecká), včetně všech nákladů na pojištění a cel

 

 

 

 

Bankovní poplatky

 

 

 

 

Pojištění

 

 

 

 

Telekomunikace (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Poradenství

 

 

 

 

Finanční náklady vyplývající z dodacích lhůt

 

 

 

 

Náklady na zaměstnance

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Celková částka dodatečných nákladů  (8) pro kategorii 3

 

 

 

 

Celková částka dodatečných nákladů  (8) : součet dodatečných nákladů ze sloupce (c)

 

 

 

 

Celková částka jiných typů veřejné intervence ovlivňujících úroveň dodatečných nákladů  (9)

 

 

 

 

Celková úroveň vyrovnání (celkové dodatečné náklady + celkové veřejné intervence)

 

 

 

 

Další informace:

Pokud je úroveň vyrovnání nižší než dodatečné náklady, uvádí se vysvětlení důvodů vedoucích k určení zvolené úrovně vyrovnání.

 

4.   Údaje o příslušných orgánech

 

Název instituce

Řídicí orgán

Název instituce uvedený v bodě 11.1 „Určení orgánů a zprostředkujících subjektů“ operačního programu

5.   Dodatečné finanční prostředky na provádění plánu vyrovnání (státní podpora)

Informace poskytované pro každý předpokládaný režim podpory/podporu ad hoc

Region

Název regionu či regionů (NUTS  (10))

Orgán poskytující podporu

Název

Poštovní adresa

Adresa internetových stránek

Název opatření podpory

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

Druh opatření

Režim podpory

 

Podpora ad hoc

Jméno/název příjemce a skupiny (11), do níž náleží

Změna stávajícího režimu podpory nebo podpory ad hoc

 

Číslo podpory přidělené Komisí

Prodloužení

Změna

Doba trvánír (12)

Režim podpory

dd/mm/rrrr až dd/mm/rrrr

Datum poskytnutí (13)

Podpora ad hoc

dd/mm/rrrr

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

 

Podpora omezená na určitá odvětví: Upřesněte na úrovni skupiny NACE (14)

Kategorie příjemce

MSP

 

Velké podniky

 

Rozpočet

Celkový roční rozpočet plánovaný v rámci režimu (15)

Národní měna… (celková výše)

Celková výše podpory ad hoc poskytnuté podniku (16)

Národní měna… (celková výše)

V případě záruk (17)

Národní měna… (celková výše)

Nástroj podpory

Dotace/subvence úrokových sazeb

Půjčka/vratné zálohy

Záruka (případně s odkazem na rozhodnutí Komise (18))

Daňové zvýhodnění nebo osvobození od daně

Poskytnutí rizikového financování

Jiný (upřesněte)

Odůvodnění

Uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory nebo byla poskytnuta podpora ad hoc místo pomoci poskytované Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF):

na opatření se nevztahuje národní operační program;

stanovení priorit při přidělování finančních prostředků v rámci národního operačního programu;

v ENRF již nejsou dostupné finanční prostředky;

jiné (prosím upřesněte).


(1)  Kategorie produktů je skupina produktů, na které lze při výpočtu dodatečných nákladů uplatnit jednotný přístup.

(2)  Není nutné uvádět, pokud se vyrovnání vypočítává na úrovni produktů.

(3)  Čerstvé, zmrazené, upravené, konzervované.

(4)  Vyjádřeno v tunách živé hmotnosti podle nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Podle čl. 70 odst. 6 nařízení (EU) č. 508/2014.

(6)  Tabulka by měla být vypracována pro každý produkt nebo kategorii produktů.

(7)  Výpočet podle kritérií stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/2014.

(8)  Dodatečné náklady by měly být vyjádřeny v EUR na tunu živé hmotnosti podle nařízení (ES) č. 1224/2009.

(9)  Podle čl. 71 písm. b) nařízení (EU) č. 508/2014.

(10)  NUTS – klasifikace územních statistických jednotek. Region je obvykle vymezen na úrovni 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

(11)  Pro účely pravidel hospodářské soutěže stanovených ve Smlouvě a pro účely tohoto nařízení se podnikem rozumí subjekt vykonávající hospodářskou činnost, a to nezávisle na jeho právním postavení a způsobu financování. Podle rozhodnutí Soudního dvora by se subjekty, které jsou (právně či fakticky) kontrolovány týmž subjektem, měly považovat za jeden podnik.

(12)  Doba, po kterou se orgán poskytující podporu může zavázat k poskytnutí podpory.

(13)  „Datem poskytnutí podpory“ se rozumí datum, kdy příjemce získá podle platného vnitrostátního právního režimu na tuto podporu právní nárok.

(14)  NACE Rev. 2 – statistická klasifikace ekonomických činností v Evropské unii. Odvětví je obvykle nutno vymezit na úrovni skupiny.

(15)  V případě režimu podpory: uveďte celkovou roční částku rozpočtových prostředků plánovaných v rámci režimu nebo odhadovanou daňovou ztrátu za rok pro všechny nástroje podpory obsažené v režimu.

(16)  V případě poskytnutí podpory ad hoc: uveďte celkovou částku podpory/daňové ztráty.

(17)  V případě záruk uveďte (maximální) částku zajištěných půjček.

(18)  Případný odkaz na rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje metodika výpočtu hrubého grantového ekvivalentu.


PŘÍLOHA III

Prognóza částky, v jejíž výši členský stát předpokládá, že předloží žádosti o platby na stávající a následující rozpočtový rok

 

Příspěvek Unie (v EUR)

[stávající rozpočtový rok]

[následující rozpočtový rok]

leden – říjen

listopad – prosinec

leden – prosinec

Operační program (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


PŘÍLOHA IV

Prvky, které musí obsahovat zpráva o předběžném hodnocení

ODDÍL I: ÚVOD

1.

Účel a cíle předběžného hodnocení

2.

Popis kroků uskutečněných při provádění předběžného hodnocení

3.

Vzájemné vztahy mezi hodnotitelem provádějícím předběžné hodnocení, řídicím orgánem a hodnotitelem provádějícím strategické posouzení vlivů na životní prostředí

ODDÍL II: ZPRÁVA O PŘEDBĚŽNÉM HODNOCENÍ

1.   Analýza SWOT a posouzení potřeb

2.   Strategie a struktura operačního programu (OP)

2.1

Přínos ke strategii Evropa 2020

2.2

Přínos k provádění společné rybářské politiky

2.3

Soulad se společným strategickým rámcem, dohodou o partnerství, doporučeními pro jednotlivé země a ostatními relevantními nástroji

2.4

Logika intervencí programu

2.5

Navrhované formy podpory

2.6

Očekávaný přínos zvolených opatření pro dosahování cílů

2.7

Soulad rozpočtového přídělu s cíli

2.8

Ustanovení o komunitně vedeném místním rozvoji

2.9

Využití technické pomoci

2.10

Relevantnost a soudržnost programu

3.   Posouzení opatření přijatých za účelem monitorování pokroku a výsledků OP

3.1

Kvantifikované cílové hodnoty ukazatelů

3.2

Vhodnost milníků pro výkonnostní rámec

3.3

Navrhovaný systém monitorování a hodnocení

3.4

Plán hodnocení

4.   Posouzení plánovaných opatření na provádění OP

4.1

Přiměřenost kapacity lidských a administrativních zdrojů pro řízení

4.2

Snížení administrativní zátěže

5.   Posouzení horizontálních témat

5.1

Podpora rovných příležitostí, prevence diskriminace

5.2

Podpora udržitelného rozvoje


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU