(EU) č. 761/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 761/2014 ze dne 10. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 207, 15.7.2014, s. 13-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. července 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 4. srpna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/2 Pozbývá platnosti: 23. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 761/2014

ze dne 10. července 2014

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Povrchově aktivní přípravek pro mytí pokožky a vlasů, předkládaný ve formě gelu.

Výrobek obsahuje v podobných poměrech specifické složky pro mytí pokožky a pro mytí vlasů.

Výrobek je předkládán v plastové láhvi o obsahu 300 ml, upravený pro drobný prodej.

3401 30 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 c) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3401 a 3401 30 00.

Výrobek je přípravkem pro mytí vlasů (číslo 3305) i pokožky (číslo 3401). Vzhledem k jeho objektivním charakteristikám nelze určit, která složka dává výrobku jeho podstatné rysy.

Na základě všeobecného pravidla 3 c) je proto třeba výrobek zařadit v pořadí do posledního z čísel, tedy do čísla 3401 jako přípravek pro mytí pokožky, upravený pro drobný prodej.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU