(EU) č. 749/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 749/2014 ze dne 30. června 2014 o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013

Publikováno: Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 23-90 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. června 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. července 2014 Nabývá účinnosti: 31. července 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1208 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 749/2014

ze dne 30. června 2014

o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 7 a 8, čl. 8 odst. 2, čl. 12 odst. 3, čl. 17 odst. 4 a čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Informace vykazované Komisi podle nařízení (EU) č. 525/2013 jsou nezbytné, aby bylo možno posoudit skutečný pokrok při plnění závazků Unie a členských států týkajících se omezení nebo snížení veškerých emisí skleníkových plynů podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „úmluva UNFCCC“) schválené rozhodnutím Rady 94/69/ES (2), jejího Kjótského protokolu schváleného rozhodnutím Rady 2002/358/ES (3) a souboru právních aktů Unie, který byl přijat v roce 2009, na něž se společně odkazuje jako na „klimaticko-energetický balíček“. Tyto informace umožňují Unii rovněž vyhotovovat výroční zprávy v souladu s jejími povinnostmi podle úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu.

(2)

Mělo by se uplatňovat rozhodnutí 19/CMP.1 přijaté na konferenci smluvních stran UNFCCC jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu, které stanoví metodiku pro systémy národní inventury skleníkových plynů smluvních stran úmluvy. V rozhodnutí 24/CP.19 konference smluvních stran UNFCCC o revizi pokynů pro vykazování ročních inventur podle úmluvy UNFCCC, které jsou obsaženy v příloze I úmluvy UNFCCC, konference smluvních stran UNFCCC schválila uplatňování metodik Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006 a používání nových hodnot potenciálů globálního oteplování stanovených IPCC a revidovaných tabulek společného formátu vykazování uvedených v příloze zmíněného rozhodnutí smluvními stranami úmluvy UNFCCC.

(3)

Po nahrazení rozhodnutí č. 280/2004/ES (4) nařízením (EU) č. 525/2013 je třeba aktualizovat rozhodnutí Komise 2005/166/ES (5), kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí č. 280/2004/ES, aby se zohlednily změny v mezinárodně dohodnutých metodikách a zajistily jednotné podmínky pro uplatňování ustanovení, která jsou v nařízení (EU) č. 525/2013 v porovnání s rozhodnutím č. 280/2004/ES nová. Tyto jednotné prováděcí předpisy by se měly vztahovat na podávání zpráv o inventuře skleníkových plynů, přibližné inventuře skleníkových plynů, systémech pro politiky a opatření a odhady, použití výnosů z dražeb a projektových kreditů a pro účely rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 529/2013/EU (6). Vzhledem k počtu změn, které je nutno v rozhodnutí 2005/166/ES provést, je vhodné zmíněné rozhodnutí zrušit a nahradit.

(4)

Aby bylo zajištěno důvěryhodné, jednotné, transparentní a včasné posouzení souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (7), stanoví nařízení (EU) č. 525/2013 na úrovni Unie proces přezkumu inventur skleníkových plynů předložených členskými státy. Aby bylo zajištěno včasné a účinné provedení procesu přezkumu, je nutné stanovit harmonogram a jednotlivé kroky pro provádění komplexního a každoročního přezkumu inventur skleníkových plynů předkládaných členskými státy.

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. C(2014) 1539 (8) stanoví základní požadavky na inventurní systém Unie za účelem plnění povinností stanovených v rozhodnutí 19/CMP.1 konference smluvních stran UNFCCC jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu. Aby bylo zajištěno včasné a účinné plnění těchto povinností, je nutné stanovit lhůty pro spolupráci a koordinaci mezi Komisí a členskými státy při přípravě zprávy o inventuře skleníkových plynů Unie.

(6)

V zájmu zajištění právní jistoty ohledně povinností Unie a členských států podávat zprávy po skončení dodatečného období pro splnění závazků stanovených v Kjótském protokolu by měl být zachován účinek článků 18, 19 a 24 rozhodnutí 2005/166/ES.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 525/2013, pokud jde o:

a)

podávání zpráv o inventurách skleníkových plynů, přibližných inventurách skleníkových plynů, politikách a opatřeních a odhadech, použití výnosů z dražeb a projektových kreditů podle článků 7, 8, 12, 13, 14 a 17 nařízení (EU) č. 525/2013 ze strany členských států;

b)

podávání zpráv ze strany členských států pro účely rozhodnutí č. 529/2013/EU;

c)

stanovení harmonogramu a kroků pro provádění komplexních a každoročních přezkumů inventur skleníkových plynů členských států podle článku 19 nařízení (EU) č. 525/2013;

d)

lhůty pro spolupráci a koordinaci mezi Komisí a členskými státy při přípravě zprávy o inventuře skleníkových plynů Unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„tabulkou společného formátu vykazování“ tabulka pro informace o antropogenních emisích skleníkových plynů ze zdrojů a pohlcení pomocí propadů uvedené v příloze II rozhodnutí 24/CP.19 konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) (dále jen „rozhodnutí 24/CP.19“) a v příloze rozhodnutí 6/CMP.9 konference smluvních stran UNFCCC jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu;

2)

„referenčním přístupem“ referenční přístup podle metodiky Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), jak je uvedena v metodickém manuálu IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006, které jsou použitelné podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. C(2014) 1539;

3)

„prvním přístupem“ základní metoda uvedená v metodickém manuálu IPCC z roku 2006 nebo v pokynech IPCC pro správnou praxi z roku 2003;

4)

„klíčovou kategorií“ kategorie, která má významný vliv na celkovou inventuru skleníkových plynů členského státu nebo Unie z hlediska absolutní úrovně emisí a pohlcení, trendu emisí a pohlcení nebo nejistoty ohledně emisí a pohlcení;

5)

„sektorovým přístupem“ sektorový přístup IPCC, jak je stanoven v metodice IPCC z roku 2006.

KAPITOLA II

PODÁVÁNÍ ZPRÁV ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 3

Obecná pravidla pro podávání zpráv o inventurách skleníkových plynů

1.   Členské státy předloží Komisi informace uvedené v čl. 7 odst. 1 až 5 nařízení (EU) č. 525/2013 s kopií pro Evropskou agenturu pro životní prostředí tak, že v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. C(2014) 1539 a pravidly stanovenými v tomto nařízení vyplní:

a)

tabulky společného formátu vykazování předložením úplného souboru tabulek nebo souborů ve formátu XML (Extensible Markup Language) v závislosti na dostupnosti příslušného softwaru, které pokrývají územní rozsah daného členského státu podle nařízení (EU) č. 525/2013;

b)

standardní elektronický formulář pro vykazování jednotek podle Kjótského protokolu a souvisejících instrukcí pro vykazování přijaté konferencí smluvních stran UNFCCC jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu;

c)

přílohy I až VIII a X až XV tohoto nařízení.

2.   Úplná zpráva o národní inventuře uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 525/2013 musí být vyhotovena podle struktury stanovené v dodatku k metodice pro podávání zpráv o ročních inventurách skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC, které jsou obsaženy v příloze I rozhodnutí 24/CP.19, a v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení.

Článek 4

Vykazování informací ve zprávě o národní inventuře nebo v příloze zprávy o národní inventuře

1.   Členské státy uvedou informace a tabulky vyžadované v článcích 6, 7, 9 až 16 ve zprávě o národní inventuře nebo ve zvláštní příloze zprávy o národní inventuře, jak je stanoveno v příloze I.

2.   Pokud se členské státy mohou rozhodnout, zda budou informace a tabulky, které mají být předloženy, uvedeny ve zprávě o národní inventuře nebo ve zvláštní příloze zprávy o národní inventuře, musí jednoznačně uvést, kde jsou informace poskytnuty, a to vyplněním přílohy I.

Článek 5

Postupy podávání informací

Pro podávání informací podle článků 4, 5, 7, 8, 12 až 17 nařízení (EU) č. 525/2013 použijí členské státy nástroje platformy ReportNet Evropské agentury pro životní prostředí poskytnuté podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 (9).

Článek 6

Podávání informací o národních inventurních systémech

1.   Členské státy předloží informace o svých národních inventurních systémech uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 v textové podobě s upřesněním:

a)

názvu a kontaktních údajů vnitrostátního subjektu, který nese celkovou odpovědnost za národní inventuru daného členského státu;

b)

úlohy a povinností jednotlivých orgánů a subjektů ve vztahu k procesu plánování, přípravy a řízení inventury a rovněž institucionálních, právních a procesních opatření, která byla přijata za účelem sestavení inventury;

c)

popisu postupu shromažďování údajů o činnostech, volby emisních faktorů a metod a vypracování odhadů emisí;

d)

popisu použitých přístupů a výsledků určení klíčových kategorií;

e)

popisu procesů, které stanoví, kdy se provádějí přepočty dříve předložených inventurních údajů;

f)

popisu plánu zajištění kvality a kontroly kvality, jeho provádění a stanovení cílů kvality a informací o postupech interního a externího hodnocení a přezkumu a jejich výsledcích v souladu s pokyny pro národní systémy stanovenými v příloze rozhodnutí 19/CMP.1 konference smluvních stran UNFCCC jednající jako shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu;

g)

popisu postupů oficiálního posouzení a schválení inventury.

2.   Členské státy předloží popis opatření přijatých s cílem zajistit přístup příslušných inventurizačních orgánů k informacím uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 525/2013, včetně informací o organizacích, které informace poskytly, pravidelného plánování přístupu k informacím, úrovni rozčlenění a úplnosti informací, k nimž je umožněn přístup.

Článek 7

Podávání informací o souladu vykázaných údajů o látkách znečišťujících ovzduší

1.   Členské zprávy předloží textové informace o výsledcích kontrol uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. m) bodě i) nařízení (EU) č. 525/2013 a o souladu údajů podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 525/2013 včetně:

a)

stručného posouzení, zda jsou odhady emisí oxidu uhelnatého (CO), oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a těkavých organických sloučenin v inventurách předložených členskými státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES (10) a podle Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států v souladu s příslušnými odhady emisí v inventurách skleníkových plynů podle nařízení (EU) č. 525/2013;

b)

dat předložení zpráv podle směrnice 2001/81/ES a podle Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, která byla porovnána s předloženou inventurou podle nařízení (EU) č. 525/2013.

2.   Pokud kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto článku vedou k rozdílům mezi celkovými emisemi bez využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (dále jen „LULUCF“) u konkrétní látky znečišťující ovzduší vykázané podle nařízení (EU) č. 525/2013 respektive podle směrnice 2001/81/ES nebo Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států za rok X-2 větším než +/–5 %, podá dotyčný členský stát pro tuto látku znečišťující ovzduší kromě textových informací podle odstavce 1 tohoto článku i zprávu v souladu s tabulkou stanovenou v příloze II tohoto nařízení.

3.   Členské státy mohou předložit pouze textové informace v případě, že rozdíl větší než +/–5 % uvedený v odstavci 2 vyplývá z opravy chyb údajů nebo rozdílů mezi příslušnými právními nástroji v územním rozsahu či v oblasti působnosti.

Článek 8

Podávání informací o přepočtech

Členské státy uvedou důvod přepočtů pro referenční rok nebo období a pro rok X-3, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 525/2013, v tabulce stanovené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 9

Podávání informací o provedení doporučení a úprav

1.   Podle čl. 7 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) č. 525/2013 předloží členské státy informace o stavu provádění jednotlivých úprav a doporučení uvedených v poslední zveřejněné individuální zprávě o přezkumu v rámci úmluvy UNFCCC, včetně důvodů neprovedení takového doporučení, a to v souladu s tabulkou stanovenou v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Členské státy předloží informace o stavu provádění jednotlivých doporučení uvedených v poslední zprávě o přezkumu podle čl. 35 odst. 2 v souladu s tabulkou stanovenou v příloze IV.

Článek 10

Podávání informací o souladu vykázaných emisí s údaji ze systému obchodování s emisemi

1.   Členské státy předloží informace uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. k) nařízení (EU) č. 525/2013 v souladu s tabulkou stanovenou v příloze V tohoto nařízení.

2.   Členské státy předloží textové informace o výsledcích kontrol provedených podle čl. 7 odst. 1 písm. l) nařízení (EU) č. 525/2013.

Článek 11

Podávání informací o souladu vykázaných údajů o fluorovaných skleníkových plynech

Členské státy předloží textové informace o výsledcích kontrol uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. m) bodě ii) nařízení (EU) č. 525/2013 včetně:

a)

popisu kontrol, které členský stát provedl s ohledem na úroveň podrobnosti, soubory údajů a porovnání předložených údajů;

b)

popisu hlavních výsledků kontrol a vysvětlení hlavních nesrovnalostí;

c)

informací o tom, zda a jak byly využity údaje shromažďované provozovateli podle čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 842/2006 (11);

d)

v případě, že kontroly nebyly provedeny, vysvětlení důvodů, proč se kontroly nepovažovaly za důležité.

Článek 12

Podávání informací o souladu s energetickými údaji

1.   Podle čl. 7 odst. 1 písm. m) bodu iii) nařízení (EU) č. 525/2013 předloží členské státy textové informace o porovnání mezi referenčním přístupem vypočítaným na základě údajů uvedených v inventuře skleníkových plynů a referenčním přístupem vypočítaným na základě údajů vykazovaných v souladu s článkem 4 a přílohou B nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (12).

2.   Členské státy poskytnou kvantitativní údaje a vysvětlení týkající se rozdílů větších než +/–2 % v celkové vnitrostátní zjevné spotřebě fosilních paliv na agregované úrovni pro všechny kategorie fosilních paliv za rok X-2 v souladu s tabulkou stanovenou v příloze VI.

Článek 13

Podávání informací o změnách popisů národních inventurních systémů nebo registrů

Členské státy v příslušných kapitolách zprávy o národní inventuře jednoznačně uvedou, zda od předložení předchozí zprávy o národní inventuře došlo ke změnám popisu jejich národních inventurních systémů nebo registrů, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. n) a o) nařízení (EU) č. 525/2013.

Článek 14

Podávání informací o nejistotě a úplnosti

1.   Pro účely podávání informací o nejistotě podle čl. 7 odst. 1 písm. p) nařízení (EU) č. 525/2013 předloží členské státy odhady nejistoty na základě prvního přístupu pro

a)

úrovně a trendy emisí a

b)

údaje o činnostech a emisní faktory nebo jiné parametry odhadů, které se používají na úrovni příslušné kategorie, a to pomocí tabulky stanovené v příloze VII tohoto nařízení.

2.   Obecné posouzení úplnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. p) nařízení (EU) č. 525/2013 zahrnuje:

a)

přehled kategorií, které byly vykázány jako neodhadnuté (NE), jak je definováno v pokynech pro vykazování ročních inventur skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC obsažených v příloze I rozhodnutí 24/CP.19, a podrobné vysvětlení použití tohoto označení, zejména v případě, že metodický manuál IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006 poskytuje příslušné metody odhadu skleníkových plynů;

b)

popis územního rozsahu inventury skleníkových plynů.

3.   Pokud členský stát předloží inventury s rozdílným územním rozsahem podle úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu a podle nařízení (EU) č. 525/2013, poskytne tento členský stát stručný popis zásad a metod, které byly při sestavování inventury pro území příslušného členského státu náležející do Unie použity k rozlišení emisí a pohlcení vykázaných pro území Unie od emisí a pohlcení vykázaných pro území mimo Unii.

Článek 15

Podávání informací o ostatních prvcích pro přípravu zprávy o inventuře skleníkových plynů v Unii

1.   Aby bylo možné připravit zprávu o inventuře skleníkových plynů v Unii, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 písm. p) nařízení (EU) č. 525/2013, předloží členské státy informace o metodách a emisních faktorech použitých pro kategorie určené jako klíčové kategorie Unie v příslušných souborech XML a v tabulkách společného formátu vykazování.

2.   Pro účely odstavce 1 poskytne Komise do 31. října roku, který předchází předložení inventury, seznam nejnovějších klíčových kategorií Unie.

3.   Členské státy objasní a vysvětlí historické trendy emisí a meziroční odchylky na agregované úrovni v každém sektoru, včetně odkazu na hlavní zjištěné příčiny, které měly významný dopad na trendy. Pozornost se zaměří na vysvětlení změn v posledním roce inventury v porovnání s rokem 1990 a na vysvětlení významných meziročních odchylek u posledních vykazovaných roků, zejména mezi rokem X-3 a rokem X-2.

Článek 16

Podávání informací o významných změnách metodických popisů

Do 15. března každého roku předloží členské státy informace o významných změnách metodických popisů ve zprávě o národní inventuře v porovnání se zprávou, která měla být předložena dne 15. dubna předchozího roku, a to v tabulce stanovené v příloze VIII.

Článek 17

Podávání zpráv o přibližných inventurách skleníkových plynů

1.   Členské státy předloží přibližné inventury skleníkových plynů uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 v souladu s tabulkou společného formátu vykazování (souhrnnou tabulkou č. 2), a to:

a)

na úrovni rozčlenění podle kategorií zdrojů se zohledněním údajů o činnostech a metod dostupných pro vypracování odhadů za rok X-1;

b)

bez celkových přibližných emisí a pohlcení vyjádřených ekvivalentem CO2 z LULUCF;

c)

s připojením dvou sloupců pro vykázání rozdělení na emise zahrnuté v systému Unie pro obchodování s emisemi, který byl vytvořen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (13), a emise, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, a to podle kategorie zdroje, jsou-li tyto informace k dispozici.

2.   Členské státy poskytnou vysvětlení, včetně hlavních příčin trendů emisí vykázaných v souhrnné tabulce č. 2 v porovnání s již předloženou inventurou. Toto vysvětlení zohledňuje pouze informace, které jsou k dispozici pro vypracování odhadů za rok X-1.

Článek 18

Lhůty pro spolupráci a koordinaci při přípravě zprávy o inventuře skleníkových plynů Unie

Při přípravě zprávy o inventuře skleníkových plynů Unie a zprávy o inventuře Unie členské státy a Komise vzájemně spolupracují a postupují koordinovaně a dodržují lhůty stanovené v příloze IX.

Článek 19

Podávání zpráv o určení přiděleného množství

Členské státy předloží Komisi zprávu s informacemi, které jsou nezbytné k usnadnění výpočtu společného přiděleného množství a přiděleného množství Unie podle čl. 3 odst. 7a, 8 a 8a Kjótského protokolu za druhé závazkové období v souladu s přílohou I rozhodnutí 2/CMP.8 vztahujícího se k této zprávě, a to tři měsíce před lhůtou pro předložení této zprávy úmluvě UNFCCC.

Článek 20

Podávání zpráv o národních systémech pro politiky a opatření a odhady

Členské státy podávají zprávy o národních systémech pro politiky a opatření a odhady podle čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 525/2013, včetně:

a)

informací o příslušných institucionálních, právních a procesních opatřeních, včetně určení příslušného vnitrostátního subjektu či subjektů, kterým je svěřena celková odpovědnost za hodnocení politiky dotyčného členského státu a za odhady antropogenních emisí skleníkových plynů;

b)

popisu příslušných institucionálních, právních a procesních opatření stanovených v daném členském státě za účelem hodnocení politiky a provádění odhadů antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů a pohlcení pomocí propadů;

c)

popisu příslušných procesních opatření a lhůt pro zajištění včasnosti, transparentnosti, přesnosti, jednotnosti, srovnatelnosti a úplnosti předložených informací o politikách a opatřeních a předložených informací o odhadech;

d)

popisu celkového postupu shromažďování a používání údajů společně s posouzením, zda se při hodnocení politik, opatření a tvorbě projekcí, jakož i při tvorbě projekcí pro jednotlivé sektory vychází z jednotných postupů shromažďování a používaní údajů;

e)

popisu postupu výběru předpokladů, metodik a modelů pro hodnocení politiky a pro vypracování odhadů antropogenních emisí skleníkových plynů;

f)

popisu činností v oblasti zajištění kvality a kontroly kvality a analýzy citlivosti provedených odhadů.

Článek 21

Podávání informací o aktualizacích týkajících se strategií členských států v oblasti rozvoje nízkouhlíkového hospodářství

Členské státy poskytnou aktualizace týkající se strategií členských států v oblasti rozvoje nízkouhlíkového hospodářství uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 525/2013, včetně:

a)

cíle a stručného popisu provedené aktualizace;

b)

právního statusu strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství a její aktualizace;

c)

změn a očekávaných dopadů aktualizace na provádění strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství;

d)

lhůty a popisu pokroku při provádění strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství a její aktualizace a případně posouzení předpokládaných nákladů a přínosů spojených s aktualizací;

e)

způsobu zveřejnění informací podle čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 525/2013.

Článek 22

Podávání zpráv o politikách a opatřeních

1.   Členské státy předloží informace o politikách a opatřeních uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. c), d) a e) nařízení (EU) č. 525/2013 v souladu s tabulkou stanovenou v příloze XI tohoto nařízení prostřednictvím poskytnuté šablony pro podávání zpráv a podle postupu předkládání zavedeného Komisí.

2.   Členské státy poskytnou kvalitativní údaje o vazbách mezi jednotlivými politikami a opatřeními oznámenými podle odstavce 1 a o tom, jak tyto politiky a opatření přispívají k různým scénářům odhadů, včetně posouzení jejich přispění k dosažení strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství, a to kromě tabulky uvedené v odstavci 1 i v textové podobě.

Článek 23

Vykazování odhadů

1.   Členské státy předloží informace o odhadech antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů a jejich pohlcení pomocí propadů, jak je uvedeno v článku 14 nařízení (EU) č. 525/2013, v souladu s tabulkami stanovenými v příloze XII tohoto nařízení prostřednictvím poskytnuté šablony pro podávání zpráv a podle postupu předkládání zavedeného Komisí.

2.   Členské státy poskytnou doplňkové informace v textové podobě týkající se:

a)

výsledků analýzy citlivosti u celkových vykázaných emisí skleníkových plynů společně se stručným vysvětlením toho, které parametry se lišily a jak;

b)

výsledků analýzy citlivosti v rozdělení na celkové emise, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, celkové emise zahrnuté v systému Unie pro obchodování s emisemi vytvořeném směrnicí 2003/87/ES a celkové emise z LULUCF, jsou-li tyto údaje k dispozici;

c)

roku inventurních údajů (referenčního roku) a roku zprávy o inventuře použité jako výchozí bod pro vypracování odhadů;

d)

metodik použitých k vypracování odhadů, včetně stručného popisu použitých modelů a jejich odvětvového, územního a časového rozsahu, odkazů na další informace o modelech a údajů o použitých klíčových vnějších předpokladech a parametrech.

3.   Devět měsíců před lhůtou pro předložení zprávy o odhadech podle čl. 14 odst. 1 nařízení č. 525/2013 doporučí Komise po konzultaci s členskými státy v zájmu zajištění jednotnosti souhrnných odhadů pro Unii harmonizované hodnoty pro klíčové parametry stanovené na nadnárodní úrovni, včetně cen uhlíku v rámci systému pro obchodování s emisemi a mezinárodních cen ropy a uhlí při dovozu.

Článek 24

Podávání zpráv o použití výnosů z dražeb

Členské státy předloží informace o použití výnosů z dražeb, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 nařízení (EU) č. 525/2013, v souladu s tabulkami stanovenými v příloze XIII tohoto nařízení.

Článek 25

Podávání zpráv o projektových kreditech použitých k zajištění souladu s rozhodnutím č. 406/2009/ES

Členské státy předloží informace o projektových kreditech použitých k zajištění souladu s rozhodnutím č. 406/2009/ES, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 1 písm. a) a d) nařízení (EU) č. 525/2013, v souladu s tabulkou stanovenou v příloze XIV tohoto nařízení.

Článek 26

Podávání souhrnných informací o uzavřených převodech

1.   Členské státy předloží souhrnné informace o uzavřených převodech podle čl. 3 odst. 4 a 5 rozhodnutí č. 406/2009/ES v souladu s tabulkou stanovenou v příloze XV tohoto nařízení.

2.   Útvary Komise vyhotoví a zpřístupní elektronickými prostředky zprávu, v níž jsou shrnuty informace, které členské státy každoročně předkládají. Tato zpráva obsahuje pouze souhrnné údaje a nejsou v ní zveřejněny informace z jednotlivých členských států týkající se cen za jednotku ročního emisního přídělu.

KAPITOLA III

ODBORNÝ PŘEZKUM EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ PROVÁDĚNÝ UNIÍ

Článek 27

Organizace přezkumů

1.   Při provádění přezkumů uvedených v čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 525/2013 podporuje Komisi a Evropskou agenturu pro životní prostředí tým technických odborníků na přezkum.

2.   S ohledem na přezkumy jedná Evropská agentura pro životní prostředí jako sekretariát.

3.   Komise a Evropská agentura pro životní prostředí vyberou dostatečný počet odborníků na přezkum pokrývající příslušná odvětví, pro něž se provádí inventura, aby zajistily náležitý přezkum inventur skleníkových plynů ve lhůtě, která je k dispozici.

4.   Odborníci na přezkum vybraní podle odstavce 3 mají zkušenosti v oblasti sestavování inventur skleníkových plynů a podílejí se pokud možno na procesech přezkumu skleníkových plynů.

5.   Člen týmu technických odborníků na přezkum, který přispěl k sestavení inventury skleníkových plynů jednotlivého členského státu, nebo který je státním příslušníkem členského státu, o jehož inventuru se jedná, se přezkumu této inventury neúčastní.

6.   Komise a Evropská agentura pro životní prostředí se vynasnaží zajistit, aby byl přezkum inventur skleníkových plynů prováděn ve všech dotčených členských státech jednotným a objektivním způsobem v zájmu zajištění vysoké kvality výsledných technických hodnocení.

7.   Přezkumy se provádějí na základě dokladů nebo jako centralizované přezkumy.

8.   Sekretariát může rozhodnout, že zorganizuje:

a)

přezkum na základě dokladů a centralizovaný přezkum v témže roce;

b)

kromě přezkumu na základě dokladů nebo centralizovaného přezkumu i návštěvu v dané zemi podle doporučení týmu technických odborníků na přezkum a po konzultaci s dotčeným členským státem.

Článek 28

Úkoly sekretariátu

K úkolům sekretariátu uvedeného v čl. 27 odst. 2 patří:

a)

vyhotovení pracovního plánu pro přezkum;

b)

sestavení a poskytnutí informací potřebných pro práci týmu technických odborníků na přezkum;

c)

koordinace činností v rámci přezkumu, jak je stanoveno v tomto nařízení, včetně komunikace mezi týmem technických odborníků na přezkum a určenou kontaktní osobou nebo osobami z členského státu, jehož se přezkum týká, a přijímání jiných praktických opatření;

d)

potvrzení případů, kdy jsou v inventurách skleníkových plynů členského státu zjištěny významné skutečnosti ve smyslu článku 31, a to po konzultaci s Komisí;

e)

sestavení a úprava konečných a průběžných zpráv o přezkumu a jejich předání dotyčnému členskému státu a Komisi.

Článek 29

První krok každoročního přezkumu

Kontroly za účelem ověření transparentnosti, přesnosti, jednotnosti, srovnatelnosti a úplnosti informací uvedené v čl. 19 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 525/2013 mohou zahrnovat:

a)

posouzení, zda byly vykázány všechny kategorie zdrojů emisí a plyny, jak se vyžaduje v nařízení (EU) č. 525/2013;

b)

posouzení, zda jsou časové řady emisí skleníkových plynů konzistentní;

c)

posouzení, zda jsou implicitní emisní faktory v členských státech srovnatelné s přihlédnutím ke standardním emisním faktorům IPCC pro rozdílné vnitrostátní situace;

d)

posouzení používání označení „neodhadnuté“, pokud existují metodiky IPCC úrovně 1 (tier 1) a není-li použití tohoto označení odůvodněné v souladu s bodem 37 pokynů pro podávání zpráv o ročních inventurách skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC, které jsou obsaženy v příloze I rozhodnutí 24/CP.19;

e)

analýzu přepočtů provedených u předložených inventur, zejména v případě, jsou-li přepočty založeny na změnách užité metodiky;

f)

srovnání ověřených emisí vykázaných v systému Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů vykázanými podle článku 7 nařízení (EU) č. 525/2013 za účelem určení oblastí, v nichž se údaje o emisích a trendy předložené členským státem, jehož se přezkum týká, značně liší od údajů a trendů ostatních členských států;

g)

srovnání výsledků referenčního přístupu Eurostatu s referenčním přístupem členských států;

h)

srovnání výsledků sektorového přístupu Eurostatu se sektorovým přístupem členských států;

i)

posouzení, zda mohou doporučení z předchozích přezkumů prováděných Unií nebo přezkumů v rámci úmluvy UNFCCC, která členský stát neprovedl, vést k technické opravě;

j)

posouzení, zda v inventuře daného členského státu existují potenciální nadhodnocené nebo podhodnocené údaje související s některou klíčovou kategorií.

Článek 30

Událost vedoucí k druhému kroku každoročního přezkumu

V rámci každoročního přezkumu jsou kontroly uvedené v článku 32 provedeny v případě, že při kontrolách podle článku 29 byly zjištěny významné skutečnosti ve smyslu článku 31, na žádost členského státu, v případě pozdního předložení inventury, jež znemožňuje provést kontroly v rámci prvního kroku přezkumu ve stanovené lhůtě uvedené v příloze XVI, nebo v případě nereagování na výsledky prvního kroku přezkumu.

Článek 31

Práh významnosti

1.   Doporučení z dřívějších přezkumů provedených Unií nebo v rámci úmluvy UNFCCC, která nebyla provedena, představují významnou skutečnost podle čl. 19 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 525/2013 tehdy, pokud se doporučení nebo otázka týká nadhodnocených či podhodnocených údajů v inventurách skleníkových plynů, jež by mohly vést k technické opravě, a pokud dotyčný členský stát neposkytl uspokojivé vysvětlení, proč toto doporučení neprovedl.

2.   Za významnou skutečnost podle čl. 19 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 525/2013 se nepokládají podhodnocené nebo nadhodnocené údaje v inventurách, které představují méně než 0,05 procenta celkových národních emisí skleníkových plynů daného členského státu bez LULUCF za rok inventury, jež je předmětem přezkumu, nebo které nepřesahují 500 kt ekvivalentu CO2 podle toho, která hodnota je nižší.

Článek 32

Druhý krok každoročního přezkumu

1.   Kontroly za účelem zjištění případů, kdy jsou údaje inventur připravovány způsobem, který není v souladu s pokyny úmluvy UNFCCC nebo pravidly Unie, jak je uvedeno v čl. 19 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 525/2013, mohou zahrnovat:

a)

podrobné přezkoumání odhadů inventur, včetně metodik, které členský stát použil při sestavování inventur;

b)

podrobnou analýzu toho, jak členský stát provedl doporučení související se zlepšením odhadů inventur, která jsou uvedena v poslední zprávě o každoročním přezkumu v rámci úmluvy UNFCCC, jež byla členskému státu zpřístupněna před předložením informací, které jsou předmětem přezkumu, nebo v konečné zprávě o přezkumu podle čl. 35 odst. 2 tohoto nařízení; pokud doporučení nebyla dosud provedena, podrobnou analýzu odůvodnění, které členský stát předložil s ohledem na neprovedení těchto doporučení;

c)

podrobné posouzení konzistentnosti časových řad odhadů emisí skleníkových plynů;

d)

podrobné posouzení, zda jsou přepočty, které členský stát v dotyčné inventuře provedl v porovnání s předchozí inventurou, vykázány transparentně a provedeny v souladu s metodickým manuálem IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006;

e)

opatření přijatá v návaznosti na výsledky kontrol uvedených v článku 29 tohoto nařízení a případné doplňkové informace, které členský stát, jehož se přezkum týká, poskytl v reakci na dotazy týmu technických odborníků na přezkum, a jiné příslušné kontroly.

2.   Členský stát, který chce podstoupit kontroly uvedené v odstavci 1 na žádost, vyrozumí Komisi do 31. října roku předcházejícího roku, v němž se příslušný přezkum uskuteční.

Článek 33

Komplexní přezkum

1.   Komplexní přezkum uvedený v čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 zahrnuje kontroly podle článků 29 a 32 tohoto nařízení týkající se celé inventury.

2.   Komplexní přezkum může zahrnovat kontroly za účelem zjištění, zda problémy, které byly při přezkumu v rámci úmluvy UNFCCC nebo přezkumu prováděném Unií zjištěny u jednoho členského státu, mohou představovat problém i u ostatních členských států.

Článek 34

Technické opravy

1.   Technická oprava se považuje za nutnou ve smyslu čl. 19 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 525/2013 tehdy, pokud podhodnocené nebo nadhodnocené údaje přesahují práh významnosti stanovený v článku 31 tohoto nařízení. V konečné zprávě o přezkumu uvedené v čl. 35 odst. 2 tohoto nařízení, k níž je připojeno odůvodnění založené na důkazech, budou uvedeny pouze technické opravy, které se pokládají za nutné.

2.   Pokud technická oprava překračuje práh významnosti alespoň u jednoho roku inventury, která je předmětem přezkumu, nikoli však u všech roků v časové řadě, vypočítá se technická oprava pro všechny ostatní roky, které jsou předmětem přezkumu, aby byla zajištěna konzistentnost časové řady.

Článek 35

Zprávy o přezkumu

1.   Do 20. dubna každého roku, pro který se provádí každoroční přezkum, informuje sekretariát dotyčný členský stát o případných významných skutečnostech podle článků 30 a 31 prostřednictvím předběžné zprávy o přezkumu. Tato zpráva se zabývá skutečnostmi, jež byly předloženy nejpozději do 31. března.

2.   Sekretariát dotyčný členský stát informuje o ukončení přezkumu prostřednictvím konečné zprávy o přezkumu, a to následovně:

a)

do 20. dubna v případě, že nebyla zaslána průběžná zpráva podle odstavce 1;

b)

do 30. června na konci druhého kroku každoročního přezkumu;

c)

do 30. srpna na konci komplexního přezkumu.

Článek 36

Spolupráce s členskými státy

1.   Členské státy:

a)

se účastní všech kroků přezkumu podle harmonogramu stanoveného v příloze XVI;

b)

určí vnitrostátní kontaktní místo pro přezkum prováděný Unií;

c)

v případě potřeby se v úzké spolupráci se sekretariátem podílejí na organizaci návštěvy dané země a usnadňují ji;

d)

poskytnou odpovědi a doplňkové informace a případně připomínky ke zprávám o přezkumu.

2.   Na žádost členských států jsou připomínky k zjištěním přezkumu zahrnuty v konečné zprávě o přezkumu.

3.   Komise členské státy informuje o složení týmu technických odborníků na přezkum.

Článek 37

Harmonogram přezkumů

Komplexní přezkum a každoroční přezkum se provádí podle harmonogramů stanovených v příloze XVI.

KAPITOLA IV

PODÁVÁNÍ ZPRÁV PRO ÚČELY ROZHODNUTÍ č. 529/2013/EU

Článek 38

Zamezení dvojímu vykazování

Pokud členský stát uvede ve své zprávě o národní inventuře v souladu s článkem 3 tohoto nařízení informace, které se vyžadují rovněž podle rozhodnutí č. 529/2013/EU, má se za to, že tento členský stát splnil své příslušné povinnosti týkající se podávání zpráv podle zmíněného rozhodnutí.

Článek 39

Požadavky na podávání zpráv o systémech obhospodařování orné půdy a obhospodařování pastvin

1.   Pokud členský stát ve své zprávě o národní inventuře neuvedl informace stanovené v článku 38 tohoto nařízení, předloží textové informace o zavedených a vyvíjených systémech pro odhad emisí a pohlcení v důsledku obhospodařování orné půdy nebo obhospodařování pastvin, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 písm. a) druhém pododstavci rozhodnutí č. 529/2013/EU, včetně těchto prvků:

a)

popis institucionálních, právních a procesních opatření přijatých v souladu s požadavky vztahujícími se na vnitrostátní systémy podle Kjótského protokolu, které jsou stanoveny v příloze rozhodnutí 19/CMP.1, a v souladu s požadavky vztahujícími se na vnitrostátní předpisy podle pokynů pro národní inventury skleníkových plynů podle úmluvy UNFCCC, které jsou stanoveny v příloze I rozhodnutí 24/CP.19;

b)

popis toho, nakolik jsou zavedené systémy v souladu s metodickými požadavky uvedenými ve zprávě IPCC z roku 2013 s názvem „Revidované doplňkové metody a Pokyny pro správnou praxi vyplývající z Kjótského protokolu“ (Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol), v „Metodickém manuálu IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006“ a případně v „Dodatku z roku 2013 k metodice IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006: Mokřady“.

2.   Členské státy předloží Komisi informace uvedené v odstavci 1 jako zvláštní zprávu podle tohoto harmonogramu:

a)

první zprávu v roce 2016 za vykazovaný rok 2014, včetně vývoje ode dne 1. ledna 2013,

b)

druhou zprávu v roce 2017 za vykazovaný rok 2015 a

c)

třetí zprávu v roce 2018 za vykazovaný rok 2016.

3.   Ve zprávách následujících po první zprávě zaměří členské státy informace na změny a vývoj, k nimž u jejich systémů došlo v porovnání s informacemi uvedenými v předchozí zprávě.

Článek 40

Požadavky na vykazování ročních odhadů emisí a pohlcení v důsledku obhospodařování orné půdy a obhospodařování pastvin

1.   Členské státy, které si nezvolily obhospodařování orné půdy nebo obhospodařování pastvin podle Kjótského protokolu, předloží počáteční, předběžné a nezávazné roční odhady emisí a pohlcení v důsledku obhospodařování orné půdy a obhospodařování pastvin, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 písm. b) druhého pododstavce rozhodnutí č. 529/2013/EU, prostřednictvím informací za příslušný referenční rok nebo období stanovené v příloze VI rozhodnutí č. 529/2013/EU.

2.   První výroční zpráva musí být předložena v roce 2015 za vykazovaný rok 2013.

3.   Členské státy, na něž se vztahuje odstavec 1 tohoto článku, předloží konečné roční odhady emisí a pohlcení v důsledku obhospodařování orné půdy a obhospodařování pastvin podle čl. 3 odst. 2 písm. c) druhého pododstavce rozhodnutí č. 529/2013/EU pro všechny vykazované roky za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 prostřednictvím konečných informací za příslušný referenční rok nebo období stanovené v příloze VI rozhodnutí č. 529/2013/EU.

4.   Při poskytování informací uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku dodržují členské státy tyto požadavky:

a)

pro příslušnou činnost podle Kjótského protokolu vyplní všechny příslušné tabulky společného formátu vykazování uvedené v příloze rozhodnutí 6/CMP.9 za druhé závazkové období, včetně průřezových tabulek o zahrnutých činnostech, matice změn využití půdy a informační tabulky o započítávání, a

b)

uvedou vysvětlující informace o použitých metodikách a údajích, jak se vyžaduje ve zprávě o národní inventuře v souladu s rozhodnutím 2/CMP.8 podle Kjótského protokolu a jeho přílohou II.

Článek 41

Zvláštní požadavky na vykazování

1.   Odchylně od článku 38 tohoto nařízení předloží členský stát pro činnosti související s obhospodařováním lesů a odlesňováním v případě, že s ohledem na svou povinnost započítávání podle Kjótského protokolu podává informace v souladu s ustanoveními o lesních kulturách uvedenými v bodech 37 až 39 přílohy rozhodnutí 2/CMP.7, za účelem splnění svých povinností podle rozhodnutí č. 529/2013/EU zvláštní tabulky společného formátu vykazování, které jsou vyplněny, aniž by se použila ustanovení uvedená v bodech 37 až 39 přílohy rozhodnutí 2/CMP.7.

2.   Odchylně od článku 38 tohoto nařízení předloží členský stát, který si nezvolil obhospodařování orné půdy nebo obhospodařování pastvin podle Kjótského protokolu, informace o odvodňování a zavodňování mokřadů pro započítávání podle zmíněného protokolu, a pokud tento členský stát uplatňuje čl. 3 odst. 3 rozhodnutí č. 529/2013/EU, předloží pro tyto činnosti zvláštní tabulky společného formátu vykazování, které jsou vyplněny v souladu se zmíněným rozhodnutím.

Článek 42

Předkládání informací

1.   Informace odpovídající požadavkům na vykazování uvedeným v článcích 39, 40 a 41 tohoto nařízení se Komisi předkládají jako zvláštní příloha zprávy o národní inventuře uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 525/2013.

2.   Pokud se nepoužije článek 38 tohoto nařízení, předloží členské státy s ohledem na své povinnosti týkající se podávání zpráv podle čl. 3 odst. 2 prvního pododstavce a odst. 3 rozhodnutí č. 529/2013/EU informace v souladu s článkem 3 tohoto nařízení a uvedou příslušné údaje v příloze zprávy o národní inventuře uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 525/2013.

Článek 43

Vykazování na konci období započítávání

Pro účely čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 525/2013 předloží členské státy informace v souladu s článkem 3 tohoto nařízení a podle ustanovení obsažených v této kapitole.

KAPITOLA V

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 44

Zrušení a přechodné ustanovení

Rozhodnutí č. 2005/166/ES se zrušuje. Účinky článků 18, 19 a 24 jsou zachovány.

Článek 45

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

Předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2)  Rozhodnutí Rady 94/69/ES ze dne 15. prosince 1993 o uzavření Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (Úř. věst. L 33, 7.2.1994, s. 11).

(3)  Rozhodnutí Rady 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj vyplývajících (Úř. věst. L 130, 15.5.2002, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Komise 2005/166/ES ze dne 10. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 57).

(6)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 529/2013/EU o pravidlech započítávání týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím a o informacích o opatřeních týkajících se těchto činností (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 80).

(7)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. C(2014) 1539, kterým se stanoví základní požadavky na inventurní systém Unie a zohledňují změny v souvislosti s potenciály globálního oteplování a mezinárodně dohodnutými metodikami k inventurám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).


PŘÍLOHA I

Přehled požadavků na vykazování a předkládání zpráv

[Článek} tohoto nařízení

Informace uvedené ve zprávě o národní inventuře (NIR)

(zaškrtněte)

Informace uvedené ve zvláštní příloze zprávy o národní inventuře

(zaškrtněte)

Odkaz na kapitolu ve zprávě o národní inventuře nebo ve zvláštní příloze

(upřesněte)

Článek 6 Podávání informací o národních inventurních systémech

Povinné

Nepoužije se

 

Článek 7 Podávání informací o souladu vykázaných údajů o látkách znečišťujících ovzduší

Možné

Možné

Pokud je v NIR: Kapitola zprávy o národní inventuře týkající se „plánu prokazování kvality, řízení kvality a ověřování“

Čl. 9 odst. 1 Podávání informací o provedení doporučení a úprav

Povinné

Nepoužije se

Kapitola zprávy o národní inventuře týkající se přepočtů a zlepšení

Čl. 9 odst. 2 Podávání informací o provedení doporučení a úprav

Nepoužije se

Povinné

 

Čl. 10 odst. 1 Podávání informací o souladu vykázaných emisí s údaji ze systému obchodování s emisemi

Nepoužije se

Povinné

 

Čl. 10 odst. 2 Podávání informací o souladu vykázaných emisí s údaji ze systému obchodování s emisemi

Možné

Možné

Pokud je v NIR: V příslušných oddílech zprávy o národní inventuře

Článek 11 Podávání informací o souladu vykázaných údajů o fluorovaných skleníkových plynech

Nepoužije se

Povinné

 

Článek 12 Podávání informací o souladu s energetickými údaji

Možné

Možné

Pokud je v NIR: V příslušných oddílech zprávy o národní inventuře

Článek 13 Podávání informací o změnách popisů národních inventurních systémů nebo registrů

Povinné

Nepoužije se

V příslušných kapitolách zprávy o národní inventuře

Čl. 14 Podávání informací o nejistotě a úplnosti

Povinné

Nepoužije se

V tabulce CRF (společného formátu vykazování) č. 9 a v příslušných kapitolách zprávy o národní inventuře

Čl. 15 odst. 1 Podávání informací o ostatních prvcích pro přípravu zprávy o inventuře skleníkových plynů v Unii

Povinné

Nepoužije se

V příslušných kapitolách zprávy o národní inventuře

Čl. 15 odst. 3 Podávání informací o ostatních prvcích pro přípravu zprávy o inventuře skleníkových plynů v Unii

Povinné

Nepoužije se

V příslušných kapitolách zprávy o národní inventuře

Článek 16 Podávání informací o významných změnách metodických popisů

Možné

Možné

Pokud je v NIR: V kapitole zprávy o národní inventuře týkající se přepočtů a zlepšení


PŘÍLOHA II

Formát pro podávání informací o souladu vykázaných údajů o látkách znečišťujících ovzduší podle článku 7

Znečišťující látka:

KATEGORIE EMISÍ

Emise znečišťující látky X vykazované v inventuře skleníkových plynů (v kt)

Emise znečišťující látky X vykazované podle směrnice 2001/81/ES (národní emisní stropy), verze podání X (v kt)

Absolutní rozdíl v kt  (1)

Relativní rozdíl v %  (2)

Emise znečišťující látky X vykazované v inventuře podle Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, verze podání X (v kt)

Absolutní rozdíl v kt  (1)

Relativní rozdíl v %  (2)

Vysvětlení rozdílů

Celkem (čisté emise)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Spalování paliv (odvětvový přístup)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energetický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Výroba a stavebnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jiná odvětví

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Fugitivní emise z paliv

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pevná paliva

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ropa a zemní plyn a ostatní emise z výroby energie

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Průmyslové procesy a použití produktů

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Zpracování nerostů

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Chemický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Průmysl zpracování kovů

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Neenergetické produkty z použití paliv a ředidel

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Výroba a použití jiných produktů

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zemědělství:

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Hospodaření se statkovými hnojivy

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zemědělské půdy

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Spalování zemědělských zbytků na polích

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Skladování pevných odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Biologické zpracování pevných odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Spalování odpadů ve spalovnách a otevřené spalování odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Čištění a vypouštění odpadních vod

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Emise vykázané v inventuře skleníkových plynů minus emise vykázané v inventuře podle směrnice o národních emisních stropech/Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

(2)  Rozdíl v kt vydělený emisemi vykázanými v inventuře skleníkových plynů

(3)

Pro hodnoty v kt a % musí být údaje uvedeny v zaokrouhlení na jedno desetinné místo


PŘÍLOHA III

Formát pro podávání informací o přepočtech podle článku 8

Přepočtený rok

Pro plyn: CO2, N2O, CH4

KATEGORIE ZDROJŮ A PROPADŮ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Předchozí podání

(ekv. CO2, kt)

Poslední podání

(ekv. CO2, kt)

Rozdíl

(ekv. CO2, kt)

Rozdíl  (1)

%

Dopad přepočtu na celkové emise bez LULUCF  (2)

%

Dopad přepočtu na celkové emise včetně LULUCF  (3)

%

Vysvětlení přepočtů

Celkové národní emise a pohlcení

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energie

 

 

 

 

 

 

 

A.

Spalovací procesy

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energetický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

2.

Výroba a stavebnictví

 

 

 

 

 

 

 

3.

Doprava

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jiná odvětví

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

B.

Fugitivní emise z paliv

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pevná paliva

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ropa a zemní plyn

 

 

 

 

 

 

 

C.

Přeprava a ukládání CO2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Průmyslové procesy a použití produktů

 

 

 

 

 

 

 

A.

Zpracování nerostů

 

 

 

 

 

 

 

B.

Chemický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

C.

Průmysl zpracování kovů

 

 

 

 

 

 

 

D.

Neenergetické produkty z použití paliv a ředidel

 

 

 

 

 

 

 

G.

Výroba a použití jiných produktů

 

 

 

 

 

 

 

H.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zemědělství:

 

 

 

 

 

 

 

A.

Enterická fermentace

 

 

 

 

 

 

 

B.

Hospodaření se statkovými hnojivy

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pěstování rýže

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zemědělské půdy

 

 

 

 

 

 

 

E.

Nařízené vypalování savan

 

 

 

 

 

 

 

F.

Spalování zemědělských zbytků na polích

 

 

 

 

 

 

 

G.

Vápnění

 

 

 

 

 

 

 

H.

Používání močoviny

 

 

 

 

 

 

 

I.

Ostatní hnojiva obsahující uhlík

 

 

 

 

 

 

 

J.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

4.

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (netto)  (4)

 

 

 

 

 

 

 

A.

Lesy

 

 

 

 

 

 

 

B.

Orná půda

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pastviny

 

 

 

 

 

 

 

D.

Mokřady

 

 

 

 

 

 

 

E.

Osídlení

 

 

 

 

 

 

 

F.

Ostatní půda

 

 

 

 

 

 

 

G.

Výrobky z vytěženého dřeva

 

 

 

 

 

 

 

H.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

5.

Odpady

 

 

 

 

 

 

 

A.

Skladování pevných odpadů

 

 

 

 

 

 

 

B.

Biologické zpracování pevných odpadů

 

 

 

 

 

 

 

C.

Spalování odpadů ve spalovnách a otevřené spalování odpadů

 

 

 

 

 

 

 

D.

Čištění a vypouštění odpadních vod

 

 

 

 

 

 

 

E.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostatní (specifikované v souhrnu 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní zásobníky

 

 

 

 

 

 

 

Letectví

 

 

 

 

 

 

 

Plavba

 

 

 

 

 

 

 

Mnohostranné operace

 

 

 

 

 

 

 

Emise CO2 z biomasy

 

 

 

 

 

 

 

Zachycený CO2

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé uložení uhlíku na skládkách odpadu

 

 

 

 

 

 

 

Nepřímé emise N2O

 

 

 

 

 

 

 

Nepřímé emise CO2

 

 

 

 

 

 

 

Fluorované skleníkové plyny: celkové skutečné emise

 

 

 

 

 

 

 

Rok

Pro plyn:

PFC, HFC, SF6, nespecifikovaná směs HFC a PFC, NF3

KATEGORIE ZDROJŮ A PROPADŮ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Předchozí podání

(ekv. CO2, kt)

Poslední podání

(ekv. CO2, kt)

Rozdíl

(ekv. CO2, kt)

Rozdíl  (1)

%

Dopad přepočtu na celkové emise bez LULUCF  (2)

%

Dopad přepočtu na celkové emise včetně LULUCF  (3)

%

Vysvětlení přepočtů

2.B.9.

Fluorochemická výroba

 

 

 

 

 

 

 

2.B.10.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

2.C.3.

Výroba hliníku

 

 

 

 

 

 

 

2.C.4

Výroba hořčíku

 

 

 

 

 

 

 

2.C.7.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

2.E.1.

Integrované obvody nebo polovodiče

 

 

 

 

 

 

 

2.E.2.

TFT ploché obrazovky

 

 

 

 

 

 

 

2.E.3.

Fotovoltaika

 

 

 

 

 

 

 

2.E.4.

Teplonosná média

 

 

 

 

 

 

 

2.E.5.

Ostatní (specifikované v tabulce č. 2(II))

 

 

 

 

 

 

 

2.F.1.

Chlazení a klimatizace

 

 

 

 

 

 

 

2.F.2.

Činidla pro vyfukování pěny

 

 

 

 

 

 

 

2.F.3.

Protipožární ochrana

 

 

 

 

 

 

 

2.F.4.

Aerosoly

 

 

 

 

 

 

 

2.F.5.

Rozpouštědla

 

 

 

 

 

 

 

2.F.6.

Ostatní aplikace

 

 

 

 

 

 

 

2.G.1.

Elektrické přístroje

 

 

 

 

 

 

 

2.G.2.

SF6 a PFC z použití jiných produktů

 

 

 

 

 

 

 

2.G.4.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

2.H.

Ostatní (upřesněte:)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Odhadne se procentní změna s ohledem na předchozí podání v důsledku přepočtu (procentní změna = 100 × [(LS – PS)/PS], kde LS = poslední podání a PS = předchozí podání. Ve zprávě o národní inventuře musí být uvedeny a vysvětleny všechny případy přepočtu odhadu u kategorie zdroje/propadu.

(2)  Celkové emise se vztahují na celkové souhrnné emise skleníkových plynů vyjádřené v ekvivalentu CO2 bez skleníkových plynů z LULUCF. Dopad přepočtu na celkové emise se vypočítá takto: dopad přepočtu (%) = 100 × [(zdroj (LS) – zdroj (PS))/celkové emise (LS)], kde LS = poslední podání, PS = předchozí podání.

(3)  Celkové emise se vztahují na celkové souhrnné emise skleníkových plynů vyjádřené v ekvivalentu CO2 včetně skleníkových plynů z LULUCF. Dopad přepočtu na celkové emise se vypočítá takto: dopad přepočtu (%) = 100 × [(zdroj (LS) – zdroj (PS))/celkové emise (LS)], kde LS = poslední podání, PS = předchozí podání.

(4)  Musí být uvedeny čisté emise/pohlcení CO2.


PŘÍLOHA IV

Formát pro podávání informací o provedení doporučení a úprav podle článku 9

Kategorie CRF (společného formátu vykazování)/věc

Doporučení z přezkumu

Zpráva o přezkumu/odstavec

Odpověď ČS/stav provádění

Kapitola/oddíl ve zprávě o národní inventuře

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA V

Formát pro podávání informací o souladu vykázaných emisí s údaji ze systému obchodování s emisemi (ETS) podle článku 10

Příděl ověřených emisí vykazovaných zařízeními a provozovateli podle směrnice 2003/87/ES na kategorie zdrojů podle národní inventury skleníkových plynů

Členský stát

Rok, za nějž se podává zpráva:

Základ údajů: ověřené emise z ETS a emise skleníkových plynů vykázané v inventuře předložené za rok X–2

 

Celkové emise (kt ekv. CO2)

 

Emise podle inventury skleníkových plynů

[ekv. kt CO2]  (3)

Ověřené emise podle směrnice 2003/87/ES

[ekv. kt CO2]  (3)

Poměr v %

(ověřené emise/emise podle inventury)  (3)

Poznámka  (2)

Emise skleníkových plynů (celkové emise bez LULUCF pro inventuru skleníkových plynů a bez emisí z kategorie 1A3a civilní letectví, celkové emise ze zařízení podle článku 3h směrnice 2003/87/ES)

 

 

 

 

Emise CO2 (celkové emise CO2 bez LULUCF pro inventuru skleníkových plynů a bez emisí z kategorie 1A3a civilní letectví, celkové emise ze zařízení podle článku 3h směrnice 2003/87/ES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie  (1)

Emise CO2

Emise podle inventury skleníkových plynů

[kt]  (3)

Ověřené emise podle směrnice 2003/87/ES

[kt]  (3)

Poměr v %

(ověřené emise/emise podle inventury)  (3)

Poznámka  (2)

1.A

Spalovací procesy, celkem

 

 

 

 

1.A

Spalovací procesy, stacionární zařízení

 

 

 

 

1.A.1

Energetický průmysl

 

 

 

 

1.A.1.a

Veřejná výroba elektrické energie a tepla

 

 

 

 

1.A.1.b

Rafinace ropy

 

 

 

 

1.A.1.c

Výroba pevných paliv a další energetická odvětví

 

 

 

 

Železo a ocel (pro inventuru skleníkových plynů ve spojení s kategoriemi CRF 1.A.2.a + 2.C.1 + 1.A.1.c a ostatními relevantními kategoriemi CRF, které zahrnují emise z výroby železa a oceli (např. 1A1a, 1B1) (4)

 

 

 

 

1.A.2.

Výroba a stavebnictví

 

 

 

 

1.A.2.a

Železo a ocel

 

 

 

 

1.A.2.b

Neželezné kovy

 

 

 

 

1.A.2.c

Chemikálie

 

 

 

 

1.A.2.d

Buničina, papír a tisk

 

 

 

 

1.A.2.e

Zpracování potravin, nápoje a tabák

 

 

 

 

1.A.2.f

Nekovové nerosty

 

 

 

 

1.A.2.g

Ostatní

 

 

 

 

1.A.3.

Doprava

 

 

 

 

1.A.3.e

Ostatní doprava (potrubní doprava)

 

 

 

 

1.A.4

Ostatní odvětví

 

 

 

 

1.A.4.a

Obchodní/institucionální

 

 

 

 

1.A.4.c

Zemědělství/lesnictví/rybolov

 

 

 

 

1.B

Fugitivní emise z paliv

 

 

 

 

1.C

Přeprava a ukládání CO2

 

 

 

 

1.C.1

Přeprava CO2

 

 

 

 

1.C.2

Injektáž a ukládání

 

 

 

 

1.C.3

Ostatní

 

 

 

 

2.A

Minerální produkty

 

 

 

 

2.A.1

Výroba cementu

 

 

 

 

2.A.2

Výroba vápna

 

 

 

 

2.A.3

Výroba skla

 

 

 

 

2.A.4

Užití uhličitanů v jiných procesech

 

 

 

 

2.B

Chemický průmysl

 

 

 

 

2.B.1.

Výroba čpavku

 

 

 

 

2.B.3.

Výroba kyseliny adipové (CO2)

 

 

 

 

2.B.4.

Výroba kaprolaktamu, glyoxalu a kyseliny glyoxylové

 

 

 

 

2.B.5.

Výroba karbidů

 

 

 

 

2.B.6

Výroba oxidu titaničitého

 

 

 

 

2.B.7

Výroba uhličitanu sodného

 

 

 

 

2.B.8

Petrochemická výroba a produkce sazí

 

 

 

 

2.C

Výroba kovů

 

 

 

 

2.C.1.

Výroba železa a oceli

 

 

 

 

2.C.2

Výroba feroslitin

 

 

 

 

2.C.3

Výroba hliníku

 

 

 

 

2.C.4

Výroba hořčíku

 

 

 

 

2.C.5

Výroba olova

 

 

 

 

2.C.6

Výroba zinku

 

 

 

 

2.C.7

Výroba ostatních kovů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie  (1)

Emise N2O

Emise podle inventury skleníkových plynů

[ekv. kt CO2]3

Ověřené emise podle směrnice 2003/87/ES

[ekv. kt CO2]3

Poměr v %

(ověřené emise/emise podle inventury)  (3)

Poznámka  (2)

2.B.2

Výroba kyseliny dusičné

 

 

 

 

2.B.3.

Výroba kyseliny adipové

 

 

 

 

2.B.4.

Výroba kaprolaktamu, glyoxalu a kyseliny glyoxylové

 

 

 

 

Kategorie  (1)

Emise PFC

Emise podle inventury skleníkových plynů

[ekv. kt CO2]  (3)

Ověřené emise podle směrnice 2003/87/ES

[ekv. kt CO2]  (3)

Poměr v %

(ověřené emise/emise podle inventury)  (3)

Poznámka  (2)

2.C.3

Výroba hliníku

 

 

 

 


(1)  Příděl ověřených emisí na kategorie v inventuře v rozčlenění na čtyřmístné úrovni je třeba vykázat v případě, je-li tento příděl ověřených emisí možný a vyskytly-li se emise. Měly by se použít tyto zkratky:

NO= žádný výskyt

IE= zahrnuté jinde

C= důvěrné údaje

zanedbatelné= v příslušné kategorii CRF se může vyskytnout malé množství ověřených emisí, představuje však < 5 % dané kategorie

(2)  Sloupec pro poznámky by se měl použít k poskytnutí stručného shrnutí provedených kontrol a v případě, chce-li členský stát podat s ohledem na vykázaný příděl další vysvětlení.

(3)  Pro hodnoty v kt a % musí být údaje uvedeny v zaokrouhlení na jedno desetinné místo.

(4)  Vyplní se na základě spojených kategorií CRF týkajících se „železa a oceli“, které individuálně určí každý členský stát; vzorec je uveden pouze pro ilustraci.

Legenda: x = rok, za nějž se podává zpráva


PŘÍLOHA VI

Formát pro podávání informací o souladu s energetickými údaji podle článku 12

DRUHY PALIVA

Zjevná spotřeba vykázaná v inventuře skleníkových plynů

Zjevná spotřeba s použitím údajů vykázaných podle nařízení (ES) č. 1099/2008

Absolutní rozdíl  (1)

Relativní rozdíl  (2)

Vysvětlení rozdílů

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

%  (3)

Kapalná fosilní paliva

Primární paliva

Ropa

 

 

 

 

 

Orimulsion

 

 

 

 

 

Kapalná paliva ze zemního plynu

 

 

 

 

 

Sekundární paliva

Benzín

 

 

 

 

 

Letecký petrolej

 

 

 

 

 

Ostatní petrolej

 

 

 

 

 

Ropa z břidlic

 

 

 

 

 

Plynový olej/motorová nafta

 

 

 

 

 

Zbytkový topný olej

 

 

 

 

 

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

 

 

 

 

 

Etan

 

 

 

 

 

Nafta

 

 

 

 

 

Bitumen

 

 

 

 

 

Maziva

 

 

 

 

 

Ropný koks

 

 

 

 

 

Suroviny rafinérií

 

 

 

 

 

Ostatní ropné výrobky

 

 

 

 

 

Ostatní kapalná fosilní paliva

 

 

 

 

 

Kapalná fosilní paliva celkem

 

 

 

 

 

Tuhá fosilní paliva

Primární paliva

Antracit

 

 

 

 

 

Koksovatelné uhlí

 

 

 

 

 

Ostatní černé uhlí

 

 

 

 

 

Hnědé uhlí

 

 

 

 

 

Lignit

 

 

 

 

 

Ropná břidlice a ropné písky

 

 

 

 

 

Sekundární paliva

Brikety

 

 

 

 

 

Koksárenský/plynárenský koks

 

 

 

 

 

Černouhelný dehet

 

 

 

 

 

Ostatní tuhá fosilní paliva

 

 

 

 

 

Tuhá fosilní paliva celkem

 

 

 

 

 

Plynná fosilní paliva

Zemní plyn (suchý)

 

 

 

 

 

Ostatní plynná fosilní paliva

 

 

 

 

 

 

Plynná fosilní paliva celkem

 

 

 

 

 

 

Odpady (podíl nebiomasy)

 

 

 

 

 

Ostatní fosilní paliva

 

 

 

 

 

 

Rašelina

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 


(1)  Zjevná spotřeba vykázaná v inventuře emisí skleníkových plynů minus zjevná spotřeba s použitím údajů vykázaných podle nařízení (ES) č. 1099/2008

(2)  Absolutní rozdíl vydělený zjevnou spotřebou vykázanou v inventuře skleníkových plynů

(3)  Pro hodnoty v kt a % musí být údaje uvedeny v zaokrouhlení na jedno desetinné místo


PŘÍLOHA VII

Formát pro podávání informací o nejistotě podle článku 14

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Kategorie IPCC

Plyn

Emise nebo pohlcení za referenční rok

Emise nebo pohlcení za rok x

Nejistota údajů o činnostech

Nejistota ohledně emisního faktoru/parametru odhadu

Kombinovaná nejistota

Přispění k odchylce podle kategorie v roce x

Sensitivita typu A

Senzitivita typu B

Nejistota ohledně trendu národních emisí v důsledku nejistoty týkající se emisního faktoru/parametru odhadu

Nejistota ohledně trendu národních emisí v důsledku nejistoty údajů o činnostech

Nejistota ohledně trendu celkových národních emisí

 

 

Vstupní údaje

Vstupní údaje

Vstupní údaje

Pozn. A

Vstupní údaje

Pozn. A

Formula

Formula

Pozn. B

Formula

I * F

Pozn. C

J * E *Formula

Pozn. D

K2 + L2

 

 

Ekvivalent Gg CO2

Ekvivalent Gg CO2

%

%

%

 

%

%

%

%

%

Např. 1.A.1. Energetický průmysl – palivo 1

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Např. 1.A.1. Energetický průmysl – palivo 2

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

Formula

Formula

 

 

 

Formula

 

 

 

 

Formula

 

 

 

 

 

Procento nejistoty v celkové inventuře:

Formula

 

 

 

Nejistota trendu:

Formula

Zdroj: Pokyny IPCC z roku 2006, sv. 1, Tabulka 3.2 Výpočet nejistoty u prvního přístupu


PŘÍLOHA VIII

Formát pro podávání informací o významných změnách metodických popisů podle článku 16

KATEGORIE ZDROJŮ A PROPADŮ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

POPIS METOD

PŘEPOČTY

ODKAZ

Zaškrtněte v případě, pokud poslední zpráva o národní inventuře obsahuje v porovnání se zprávou o národní inventuře za předchozí rok významné změny metodických popisů

Zaškrtněte v případě, pokud se to v porovnání s CRF za předchozí roky projevilo rovněž v přepočtech

Je-li zaškrtnuto, uveďte odkaz na příslušný oddíl nebo strany ve zprávě o národní inventuře a případně podrobnější informace, jako je podkategorie nebo plyn, u nichž se popis změnil.

Celkem (čisté emise)

 

 

 

1.

Energie

 

 

 

A.

Spalování paliv (odvětvový přístup)

 

 

 

1.

Energetický průmysl

 

 

 

2.

Výroba a stavebnictví

 

 

 

3.

Doprava

 

 

 

4.

Jiná odvětví

 

 

 

5.

Ostatní

 

 

 

B.

Fugitivní emise z paliv

 

 

 

1.

Pevná paliva

 

 

 

2.

Ropa a zemní plyn a ostatní emise z výroby energie

 

 

 

C.

Přeprava a ukládání CO2

 

 

 

2.

Průmyslové procesy a použití produktů

 

 

 

A.

Zpracování nerostů

 

 

 

B.

Chemický průmysl

 

 

 

C.

Průmysl zpracování kovů

 

 

 

D.

Neenergetické produkty z použití paliv a ředidel

 

 

 

E.

Elektronický průmysl

 

 

 

F.

Užití produktů jako náhrad za látky, které poškozují ozonovou vrstvu (ODS)

 

 

 

G.

Výroba a použití jiných produktů

 

 

 

H.

Ostatní

 

 

 

3.

Zemědělství:

 

 

 

A.

Enterická fermentace

 

 

 

B.

Hospodaření se statkovými hnojivy

 

 

 

C.

Pěstování rýže

 

 

 

D.

Zemědělské půdy

 

 

 

E.

Nařízené vypalování savan

 

 

 

F.

Spalování zemědělských zbytků na polích

 

 

 

G.

Vápnění

 

 

 

H.

Používání močoviny

 

 

 

I.

Ostatní hnojiva obsahující uhlík

 

 

 

J.

Ostatní

 

 

 

4.

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví

 

 

 

A.

Lesní půda

 

 

 

B.

Orná půda

 

 

 

C.

Pastviny

 

 

 

D.

Mokřady

 

 

 

E.

Osídlení

 

 

 

F.

Ostatní půda

 

 

 

G.

Výrobky z vytěženého dřeva

 

 

 

H.

Ostatní

 

 

 

5.

Odpady

 

 

 

A.

Skladování pevných odpadů

 

 

 

B.

Biologické zpracování pevných odpadů

 

 

 

C.

Spalování odpadů ve spalovnách a otevřené spalování odpadů

 

 

 

D.

Čištění a vypouštění odpadních vod

 

 

 

E.

Ostatní

 

 

 

6.

Ostatní (specifikované v souhrnu 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

KP LULUCF

 

 

 

Činnosti podle čl. 3 odst. 3

 

 

 

Zalesňování/opětovné zalesňování

 

 

 

Odlesňování

 

 

 

Činnosti podle čl. 3 odst. 4

 

 

 

Obhospodařování lesů

 

 

 

Obhospodařování orné půdy (je-li zvoleno)

 

 

 

Obhospodařování pastvin (je-li zvoleno)

 

 

 

Obnova vegetace (je-li zvolena)

 

 

 

Odvodňování a zavodňování mokřadů (je-li zvoleno)

 

 

 


Kapitola zprávy o národní inventuře

POPIS

 

ODKAZ

Zaškrtněte v případě, pokud poslední zpráva o národní inventuře obsahuje v porovnání se zprávou o národní inventuře za předchozí rok významné změny popisů

 

Je-li zaškrtnuto, uveďte podrobnější informace, například odkaz na stránky ve zprávě o národní inventuře

Kapitola 1.2 Popis opatření týkajících se národní inventury

 

 

 


PŘÍLOHA IX

Postupy a lhůty pro sestavení inventury skleníkových plynů v Unii a zprávy o inventuře

Prvek

Kdo

Kdy

Co

1.

Předložení ročních inventur (úplný CRF a prvky zprávy o národní inventuře) ze strany členských států

Členské státy

Každý rok do 15. ledna

Prvky uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 525/2013/EU a článku 3 tohoto nařízení

2.

„Počáteční kontroly“ podání členských států

Komise (včetně GŘ ESTAT (Eurostat), GŘ JRC) s pomocí Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)

V případě podání členského státu z 15. ledna nejpozději do 28. února

Počáteční kontroly a kontroly souladu (provedené agenturou EEA). Srovnání energetických údajů, které předložily členské státy v CRF, s energetickými údaji Eurostatu (odvětvový a referenční přístup) ze strany Eurostatu a agentury EEA. Kontrola inventur členských států týkajících se zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) provedená JRC (po konzultacích s členskými státy). Zjištění počátečních kontrol budou zdokumentována.

3.

Sestavení návrhu inventury a zprávy o inventuře Unie (prvky zprávy o inventuře Unie)

Komise (včetně Eurostatu, JRC) s pomocí agentury EEA

Do 28. února

Návrh inventury a zprávy o inventuře Unie (shrnutí informací členských států) na základě inventur členských států a v případě potřeby doplňkových informací (předložených dne 15. ledna).

4.

Rozeslání zjištění „počátečních kontrol“ včetně oznámení o případném odstranění nedostatků

Komise s pomocí agentury EEA

28. února

Rozeslání zjištění z „počátečních kontrol“ včetně oznámení o případném odstranění nedostatků a zpřístupnění zjištění

5.

Rozeslání návrhu inventury a zprávy o inventuře Unie

Komise s pomocí agentury EEA

28. února

Rozeslání návrhu inventury Unie členským státům dne 28. února. Členské státy údaje ověří.

6.

Předložení aktualizovaných nebo doplňkových inventurních údajů a úplných zpráv o národní inventuře ze strany členských států

Členské státy

Do 15. března

Aktualizované nebo doplňkové inventurní údaje předložené členskými státy (k odstranění nesrovnalostí nebo doplnění mezer) a úplné zprávy o národní inventuře.

7.

Vyjádření členských států k návrhu inventury Unie

Členské státy

Do 15. března

V případě potřeby poskytnutí opravených údajů a připomínek k návrhu inventury Unie

8.

Reakce členských států na „počáteční kontroly“

Členské státy

Do 15. března

Členské státy případně reagují na „počáteční kontroly“.

9.

Rozeslání následných zjištění v návaznosti na počáteční kontroly

Komise s pomocí agentury EEA

31. března

Rozeslání následných zjištění v návaznosti na počáteční kontroly a zpřístupnění zjištění

10.

Odhady pro údaje chybějící v národní inventuře

Komise s pomocí agentury EEA

31. března

Komise vypracuje odhady pro chybějící údaje do 31. března roku, za nějž se podává zpráva, a sdělí je členským státům.

12.

Připomínky členských států k odhadům Komise pro chybějící údaje

Členské státy

7. dubna

Členské státy předloží připomínky k odhadům Komise pro chybějící údaje a Komise je uváží.

13.

Reakce členských států na opatření přijatá v návaznosti na „počáteční kontroly“

Členské státy

7. dubna

Členské státy reagují na opatření přijatá v návaznosti na „počáteční kontroly“.

13a

Podání členských států pro úmluvu UNFCCC

Členské státy

15. dubna

Podání pro úmluvu UNFCCC (s kopií pro agenturu EEA)

14.

Konečná roční inventura Unie (včetně zprávy o inventuře Unie)

Komise s pomocí agentury EEA

15. dubna

Předložení konečné roční inventury Unie úmluvě UNFCCC.

15.

Případná opětovná podání členských států

Členské státy

Do 8. května

Členské státy poskytnou Komisi opětovná podání, která předloží sekretariátu úmluvy UNFCCC. Členské státy musí jednoznačně uvést, které části byly revidovány, aby se usnadnilo použití opětovného podání Unie. Opětovným podáním je třeba v možném rozsahu zamezit.

Jelikož při opětovném podání Unie je rovněž třeba dodržet lhůty stanovené v pokynech podle článku 8 Kjótského protokolu, musí členské státy zaslat Komisi svá případná opětovná podání před uplynutím lhůty stanovené v pokynech podle článku 8 Kjótského protokolu, pokud opětovné podání opravuje údaje nebo informace, které se používají při sestavení inventury Unie.

16.

Opětovné podání inventury Unie v reakci na opětovná podání členských států

Komise s pomocí agentury EEA

27. května

V případě potřeby opětovné předložení konečné roční inventury Unie úmluvě UNFCCC.

17.

Předložení případného dalšího opětovného podání po fázi počáteční kontroly

Členské státy

Pokud dojde k dalším opětovným podáním

Členské státy poskytnou Komisi veškerá další opětovná podání (CRF nebo zpráva o národní inventuře), která sekretariátu úmluvy UNFCCC předloží po fázi počáteční kontroly.


PŘÍLOHA X

Formát pro vykazování emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES

A

 

X–2

B

Emise skleníkových plynů

kt ekv. CO2

C

Celkové emise skleníkových plynů bez LULUCF (1)

 

D

Celkové ověřené emise ze stacionárních zařízení podle směrnice 2003/87/ES (2)

 

E

Emise CO2 z kategorie 1.A.3.A civilní letectví

 

F

Celkové emise podle rozhodnutí o „sdílení úsilí“ (ESD) (= C-D-E)

 


(1)  Celkové emise skleníkových plynů pro územní rozsah Unie v souladu s celkovými emisemi skleníkových plynů bez LULUCF, jak jsou uvedeny v souhrnné tabulce CRF č. 2 za týž rok.

(2)  V souladu s oblastí působnosti stanovenou v článku 3h směrnice 2003/87/ES s ohledem na činnosti uvedené v příloze I zmíněné směrnice kromě činností souvisejících s letectvím.

Legenda: x = rok, za nějž se podává zpráva


PŘÍLOHA XI

Podávání informací o politikách a opatřeních podle článku 22

Tabulka č. 1: Odvětví a plyny pro podávání informací o politikách a opatřeních a skupinách opatření a druh politického nástroje

Číslo politiky nebo opatření

Název politiky nebo opatření

Dotčená odvětví (1)

Dotčené skleníkové plyny (2)

Cíl (3)

Kvantifikovaný cíl (4)

Stručný popis (5)

Druh politického nástroje (6)

Politika Unie, která vedla k provedení politiky a opatření

Stav provádění (9)

Období provádění

Scénář odhadů, v němž jsou zahrnuty politiky a opatření

Subjekty odpovědné za provádění politiky (10)

Ukazatele použité ke sledování a hodnocení pokroku v průběhu času

Odkaz na hodnocení a podkladové technické zprávy

Obecné poznámky

Politika Unie (7)

Jiné (8)

Začátek

Konec

 

Typ

Název

Popis

Hodnoty (11)

[Rok]

[Rok]

[Rok]

[Rok]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: zkratky: GHG = skleníkový plyn; LULUCF = využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví.


Tabulka č. 2: Dostupné výsledky předběžného a následného posouzení dopadů jednotlivých politik a opatření nebo jejich skupin na zmírnění změny klimatu  (12)

Politika nebo opatření či skupina politik a opatření

Politika s dopadem na emise z EU ETS nebo emise podle ESD (lze zvolit oboje)

Posouzení ex ante

Posouzení ex-post

 

Snížení emisí skleníkových plynů v t (kt ekvivalentu CO2 ročně)

Snížení emisí skleníkových plynů v t+5 (kt ekvivalentu CO2 ročně)

Snížení emisí skleníkových plynů v t+10 (kt ekvivalentu CO2 ročně)

Snížení emisí skleníkových plynů v t+15 (kt ekvivalentu CO2 ročně)

Rok, pro nějž platí snížení

Průměrné snížení emisí (kt ekvivalentu CO2 ročně)

Vysvětlení základu pro odhady zmírnění

Faktory ovlivněné politikou nebo opatřením

Dokumentace/zdroj odhadu, je-li k dispozici (uveďte internetový odkaz na zprávu, v níž je příslušný údaj uveden)

EU ETS

ESD

LULUCF

Celkem

EU ETS

ESD

Celkem

EU ETS

ESD

Celkem

EU ETS

ESD

Celkem

EU ETS

ESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka č. 3: Dostupné odhadované a skutečné náklady a přínosy jednotlivých politik a opatření či jejich skupin týkajících se zmírnění změny klimatu

Politika nebo opatření či skupina politik a opatření

Odhadované náklady a přínosy

Skutečné náklady a přínosy

Náklady v EUR na tunu sníženého/zachyceného množství ekvivalentu CO2

Absolutní náklady ročně v EUR (upřesněte rok, pro nějž byly náklady vypočítány)

Popis odhadů nákladů (základ pro odhad nákladů, jaký druh nákladů je v odhadu zahrnut, metodika)

Cenový rok

Rok, pro nějž jsou vypočítány

Dokumentace/zdroj odhadu nákladů

Náklady v EUR na tunu sníženého/pohlceného množství ekvivalentu CO2

Cenový rok

Rok, pro nějž jsou vypočítány

Popis odhadů nákladů (základ pro odhad nákladů, jaký druh nákladů je v odhadu zahrnut)

Dokumentace/zdroj odhadu nákladů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Členské státy zahrnou veškeré politiky a opatření nebo jejich skupiny, je-li toto hodnocení k dispozici.

Přínosy musí být v šabloně uvedeny jako záporné náklady.

Jsou-li k dispozici příslušné údaje, měly by být náklady a přínosy u stejných politik a opatření či jejich skupin uvedeny na dvou samostatných řádcích s čistými náklady na samostatném třetím řádku pro politiky a opatření nebo jejich skupinu. Jsou-li vykázanými náklady čisté náklady zahrnující kladné náklady i přínosy (= záporné náklady), je třeba toto uvést.

Dotazník: Informace o tom, nakolik opatření členského státu představuje významný prvek úsilí vynaloženého na vnitrostátní úrovni, a o tom, nakolik vnitrostátní opatření doplňuje předpokládané využití společného provádění, mechanismu čistého rozvoje a mezinárodního obchodování s emisemi

Dotazník týkající se využívání mechanismů podle Kjótského protokolu při plnění cílů stanovených pro období 2013–2020

1.

Zamýšlí váš členský stát využít společné provádění, mechanismus čistého rozvoje a mezinárodní obchodování s emisemi podle Kjótského protokolu (dále jen „kjótské mechanismy“) k splnění kvantifikovaného závazku týkajícího se omezení nebo snížení emisí podle Kjótského protokolu? Pokud ano, jakého pokroku bylo dosaženo s ohledem na prováděcí předpisy (operační programy, institucionální rozhodnutí) a související vnitrostátní právní předpisy?

2.

Jaké kvantitativní příspěvky ke splnění kvantifikovaného závazku týkajícího se omezení nebo snížení emisí podle článku X rozhodnutí Y (rozhodnutí o ratifikaci) a Kjótského protokolu očekává váš členský stát od kjótských mechanismů během druhého období kvantifikovaného závazku týkajícího se omezení a snížení emisí od roku 2013 do roku 2020? (Použijete prosím tabulku).

3.

Uveďte rozpočet v eurech pro celkové využití kjótských mechanismů a případně v rozdělení podle mechanismu a iniciativy, programu či fondu, včetně období, v němž bude rozpočet vynaložen.

4.

Se kterými zeměmi má váš členský stát uzavřeny dvoustranné či vícestranné dohody nebo memoranda o porozumění či smlouvy o provádění projektových činností?

5.

Pro každou plánovanou, probíhající či dokončenou činnost projektů mechanismu čistého rozvoje a společného provádění, jíž se váš členský stát účastní, poskytněte tyto informace:

a)

Název a kategorie projektu (společné provádění/mechanismus čistého rozvoje)

b)

Hostitelská země

c)

Financování: stručně popište finanční účast veřejného a soukromého sektoru pomocí kategorií jako „soukromý“, „veřejný“, „partnerství veřejného a soukromého sektoru“.

d)

Typ projektu: použijte stručný popis, např.:

 

Energetika: změna paliva, výroba energie z obnovitelných zdrojů, zvýšení energetické účinnosti, snížení fugitivních emisí z paliv, ostatní (upřesněte)

 

Průmyslové procesy: náhrada materiálů, změna procesů či zařízení, nakládání s odpady, regenerace či recyklace, ostatní (upřesněte)

 

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví: zalesňování, opětovné zalesňování, obhospodařování lesů, obhospodařování orné půdy, obhospodařování pastvin, obnova vegetace

 

Doprava: změna paliva, zvýšení palivové účinnosti, ostatní (upřesněte)

 

Zemědělství: nakládání se statkovými hnojivy, ostatní (upřesněte)

 

Odpady: nakládání s pevnými odpady, využití metanu ze skládek, nakládání s odpadními vodami, ostatní (upřesněte)

 

Ostatní: Uveďte stručný popis ostatních typů projektů

e)

Stav: použijte tyto kategorie:

navrhovaný,

schválený (schválený příslušnými vládami a s dokončenými studiemi proveditelnostmi),

prováděný (fáze zahájení nebo realizace),

v provozu,

ukončený,

pozastavený.

f)

Životnost: uveďte tyto informace:

datum oficiálního schválení (např. Výkonným výborem pro projekty mechanismů čistého rozvoje, hostitelskou zemí v případě projektů společného provádění),

datum zahájení projektu (zahájení činnosti),

očekávané datum ukončení projektu (životnost),

kreditní období (pro které roky budou vytvořeny ERU či CER),

datum (data) vydání jednotek snížení emisí (ERU) (hostitelskou zemí) nebo certifikovaných snížení emisí (CER) (Výkonným výborem pro projekty mechanismů čistého rozvoje).

g)

První či druhý schvalovací postup (pouze u projektů společného provádění).

h)

Předpokládaná celková a roční snížení emisí, ke kterým dojde do konce druhého závazkového období.

i)

Množství ERU nebo CER vytvořených projektem, které získá členský stát.

j)

Kredity získané do konce roku, za nějž se podává zpráva: poskytněte informace o počtu kreditů (celkem a za rok) získaných z projektů společného provádění, projektů čistého rozvoje a kreditů získaných z činností souvisejících s využíváním půdy, změnou ve využívání půdy a lesnictvím.

Typ jednotky

Celkové předpokládané množství, které má být použito ve druhém závazkovém období

Průměrné roční předpokládané množství

Použité množství (získané a vyřazené jednotky)

x-1

Jednotky přiděleného množství (AAU)

 

 

 

Certifikovaná snížení emisí (CER)

 

 

 

Jednotky snížení emisí (ERU)

 

 

 

Dlouhodobá ověřená snížení emisí (lCER)

 

 

 

Dočasná certifikovaná snížení emisí (tCER)

 

 

 

Jednotky propadů (RMU)

 

 

 

Poznámka: X je rok, za nějž se podává zpráva.


(1)  Členské státy si musí vybrat z těchto odvětví: zásobování energií (což zahrnuje těžbu, přepravu, distribuci a skladování paliv a rovněž výrobu energie a elektřiny), spotřeba energie (což zahrnuje spotřebu paliv a elektřiny konečnými uživateli, jako jsou domácnosti, služby, průmysl a zemědělství), doprava, průmyslové procesy (což zahrnuje činnosti, při nichž dochází k chemické nebo fyzické přeměně materiálů vedoucí k emisím skleníkových plynů, využití skleníkových plynů v produktech a neenergetická užití uhlíku z fosilních paliv), zemědělství, lesnictví/LULUCF, nakládání s odpady/odpady, průřezová odvětví, ostatní odvětví.

(2)  Členské státy si musí vybrat z těchto skleníkových plynů (lze zvolit více než jeden plyn): oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), fluorované uhlovodíky (HFC), perfluorované uhlovodíky (PFC), fluorid sírový (SF6), fluorid dusitý (NF3).

(3)  Členské státy si musí vybrat z těchto cílů (lze zvolit více než jeden cíl, doplňkové cíle mohou být uvedeny a upřesněny v rámci položky „ostatní“):

 

zásobování energií – větší využívání energie z obnovitelných zdrojů; přechod na uhlíkově méně náročná paliva; větší nízkouhlíková výroba energie z neobnovitelných zdrojů (jaderná energie); snížení ztrát; zvýšení účinnosti v energetickém a transformačním sektoru; zachycování a ukládání CO2; kontrola fugitivních emisí z výroby energie; ostatní dodávky energie.

 

spotřeby energie – zlepšení energetické náročnosti budov; zvýšení účinnosti přístrojů; zvýšení účinnosti v odvětví služeb/terciárním sektoru; zvýšení účinnosti v průmyslovém konečném užití; řízení/snížení poptávky; ostatní spotřeba energie.

 

dopravy – zvýšení účinnosti vozidel; přechod na veřejnou dopravu nebo nemotorizované způsoby dopravy; nízkouhlíková paliva/elektrická vozidla; řízení/snížení poptávky; lepší chování; lepší dopravní infrastruktura; ostatní doprava.

 

průmyslových procesů – zavádění technologií snižujících emise; snížení emisí fluorovaných plynů; nahrazení fluorovaných plynů jinými látkami; lepší omezování fugitivních emisí z průmyslových procesů; ostatní průmyslové procesy.

 

nakládání s odpady/odpadů – řízení/snížení poptávky; lepší recyklace; lepší jímání a využívání CH4; lepší technologie zpracování; lepší řízení skládek; spalování odpadů ve spalovnách s využitím energie; lepší systémy nakládání s odpadními vodami; omezené skládkování; ostatní odpady.

 

zemědělství – omezené používání hnojiv/statkových hnojiv na orné půdě; jiné činnosti zlepšující obhospodařování orné půdy, lepší řízení živočišné výroby, lepší systémy nakládání s odpady živočišného původu; činnosti zlepšující obhospodařování pastvin a luk, lepší hospodaření s organickými půdami; ostatní zemědělství.

 

lesnictví/LULUCF – zalesňování a opětovné zalesňování; zachování uhlíku ve stávajících lesích, zlepšování produkce ve stávajících lesích; zvýšení zásoby výrobků z vytěženého dřeva, lepší obhospodařování lesů, zamezení odlesňování, posílení ochrany proti přírodním škodlivým činitelům, nahrazení surovin a materiálů s vysokými emisemi skleníkových plynů výrobky z vytěženého dřeva; prevence odvodňování nebo zavodňování mokřadů, obnovení znehodnocené půdy, ostatní LULUCF.

 

průřezových cílů – rámcová politika, politika týkající se více odvětví, ostatní průřezové záležitosti.

 

ostatních cílů musí členské státy uvést stručný popis cíle.

(4)  Členské státy musí uvést číselné údaje, pokud jsou cíle kvantifikovány.

(5)  Členské státy musí v popisu uvést, zda jsou politika nebo opatření naplánovány za účelem omezení emisí skleníkových plynů nad rámec závazků členského státu podle rozhodnutí č. 406/2009/ES v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) rozhodnutí č. 406/2009/ES.

(6)  Členské státy si musí vybrat z těchto druhů politik: hospodářská; daňová; dobrovolné/sjednané dohody; regulace; informování; vzdělávání; výzkum; plánování; ostatní.

(7)  Politika Unie prováděná prostřednictvím vnitrostátní politiky nebo v případě, jsou-li vnitrostátní politiky přímo zaměřeny na splnění cílů politik Unie. Členské státy by měly politiku vybrat ze seznamu uvedeného v elektronické podobě tabulky.

(8)  Vedlejší politika Unie: členský stát musí uvést politiky Unie, které nejsou uvedeny v předchozím sloupci, nebo další politiky Unie, pokud se vnitrostátní politika nebo opatření týká několika politik Unie.

(9)  Členské státy si musí vybrat z těchto kategorií: přijaté; prováděné; ukončené.

Ukončené politiky a opatření je nutno v šabloně uvést pouze tehdy, mají-li dosud dopad na emise skleníkových plynů, nebo pokud se předpokládá, že budou mít na emise dopad i nadále.

(10)  Členské státy musí uvést názvy subjektů odpovědných za provedení politiky nebo opatření v rámci těchto kategorií: ústřední vláda; regionální subjekty; místní samospráva; společnosti/podniky/profesní sdružení; výzkumné instituce; ostatní neuvedené subjekty (lze zvolit více než jeden subjekt).

(11)  Členské státy musí uvést použité ukazatele a hodnoty pro ukazatele, které používají ke sledování a hodnocení pokroku s ohledem na politiky a opatření. Tyto hodnoty mohou být buď hodnoty ex post, nebo hodnoty ex ante a členské státy musí upřesnit rok, pro nějž hodnota platí.

(12)  – Členské státy zahrnou veškeré politiky a opatření nebo skupiny politik a opatření, pro něž je takovéto posouzení k dispozici.

Legenda: t označuje první budoucí rok končící 0 nebo 5, který bezprostředně následuje po roku, za nějž se podává zpráva.


PŘÍLOHA XII

Podávání zpráv o odhadech podle článku 23

Tabulka č. 1: Odhady skleníkových plynů podle jednotlivých plynů a kategorií

Kategorie  (1)  (3)

Pro každý skleníkový plyn (skupinu plynů) podle přílohy I nařízení č. 525/2013/EU (kt)

Celkové emise skleníkových plynů (kt ekv. CO2)

Emise z ETS (kt ekv. CO2)

Emise podle ESD (kt ekv. CO2)

 

referenční rok odhadu

t-5

t

t+5

t+10

t+15

referenční rok odhadu

t-5

t

t+5

t+10

t+15

referenční rok odhadu

t-5

t

t+5

t+10

t+15

referenční rok odhadu

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Celkem bez LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem včetně LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Spalování paliv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energetický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Výroba elektrické energie a tepla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Rafinace ropy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Výroba pevných paliv a další energetická odvětví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Výroba a stavebnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Vnitrostátní letecká doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Silniční doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Železnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Vnitrostátní plavba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Ostatní doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jiná odvětví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Obchodní/institucionální al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Bydlení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Zemědělství/lesnictví/rybolov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Fugitivní emise z paliv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pevná paliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ropa a zemní plyn a ostatní emise z výroby energie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Přeprava a ukládání CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Průmyslové procesy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Zpracování nerostů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho výroba cementu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Chemický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Průmysl zpracování kovů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho výroba železa a oceli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Neenergetické produkty z použití paliv a ředidel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Elektronický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Užití produktů jako náhrad za látky, které poškozují ozonovou vrstvu ODS (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Výroba a použití jiných produktů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zemědělství:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Enterická fermentace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Hospodaření se statkovými hnojivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pěstování rýže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zemědělské půdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Nařízené vypalování savan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Spalování zemědělských zbytků na polích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Vápnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Používání močoviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Ostatní hnojiva obsahující uhlík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Ostatní (upřesněte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Lesní půda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Orná půda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pastviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Mokřady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Osídlení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Ostatní půda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Výrobky z vytěženého dřeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Skladování pevných odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Biologické zpracování pevných odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Spalování odpadů ve spalovnách a otevřené spalování odpadů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Čištění a vypouštění odpadních vod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Ostatní (upřesněte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní zásobníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letectví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emise CO2 z biomasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachycený CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé ukládání uhlíku na skládkách odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepřímé emise N2O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní letecká doprava v EU ETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: t označuje první budoucí rok končící 0 nebo 5, který bezprostředně následuje po roku, za nějž se podává zpráva.


Tabulka č. 2: Ukazatele pro sledování a hodnocení plánovaného pokroku s ohledem na politiky a opatření

Ukazatel (4)/čitatel/jmenovatel

Jednotka

Pokyn/definice (4)

Pokyn/zdroj

Se stávajícími opatřeními

S dodatečnými opatřeními

Referenční rok

t

t+5

t+10

t+15

Referenční rok

t

t+5

t+10

t+15

Legenda: t označuje první budoucí rok končící 0 nebo 5, který bezprostředně následuje po roku, za nějž se podává zpráva.


Tabulka č. 3: Podávání informací o parametrech pro použité odhady

Použitý parametr (8) (scénář „se stávajícími opatřeními“)

Rok

Hodnoty

Standardní jednotka

Doplňkové informace o jednotce (7)

Zdroj údajů

Rok zveřejnění zdroje údajů

Odvětvové odhady, pro něž byl parametr použit (6)

Poznámka (pro orientaci)

Základní/referenční rok

Základní/referenční rok

t-5

t

t+5

t+10

t+15

1.A.1

Energetický průmysl

1.A.2

Výroba a stavebnictví

1.A.3

Doprava (bez 1.A.3.a vnitrostátní letecká doprava)

1.A.4.a

Obchodní/institucionální

1.A.4.b

Bydlení

1B

Fugitivní emise z paliv

2

Průmyslové procesy a použití produktů

3

Zemědělství

4

LULUCF

5

Odpady

Mezinárodní letecká doprava v EU ETS + 1.A.3.a vnitrostátní letecká doprava

Obecné parametry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo

 

 

 

 

 

 

 

Počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý domácí produkt (HDP)

Reálné tempo růstu

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Stálé ceny

 

 

 

 

 

 

 

miliony EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Hrubá přidaná hodnota (HPH) – průmysl celkem

 

 

 

 

 

 

 

miliony EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Směnné kurzy EUR (pro země mimo eurozónu), je-li použitelné

 

 

 

 

 

 

 

EUR/měna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Směnné kurzy USD, je-li použitelné

 

 

 

 

 

 

 

USD/měna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD t-10

Cena uhlíku v EU ETS

 

 

 

 

 

 

 

EUR/EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Mezinárodní (velkoobchodní) ceny paliv při dovozu

Energetické uhlí

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Ropa

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Zemní plyn

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Parametry pro energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní maloobchodní ceny paliv (včetně daní)

Uhlí – průmysl

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Uhlí – domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Topný olej – průmysl

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Topný olej – domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Doprava – benzín

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Doprava – motorová nafta

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Zemní plyn – průmysl

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Zemní plyn – domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Vnitrostátní maloobchodní ceny elektřiny (včetně daní)

Průmysl

 

 

 

 

 

 

 

EUR/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

EUR/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Hrubá domácí spotřeba (primární energie)

Uhlí

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemní plyn

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovitelná energie

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaderná energie

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hrubá spotřeba elektřiny

Uhlí

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemní plyn

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovitelná energie

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaderná energie

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový čistý dovoz elektřiny

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá konečná spotřeba energie

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečná spotřeba energie

Průmysl

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydlení

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemědělství/lesnictví

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet vytápěcích stupňodnů (HDD)

 

 

 

 

 

 

 

Počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet chladicích stupňodnů (CDD)

 

 

 

 

 

 

 

Počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry pro dopravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet osobokilometrů (všechny druhy dopravy)

 

 

 

 

 

 

 

miliony oskm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet tunokilometrů v nákladní dopravě (všechny druhy dopravy)

 

 

 

 

 

 

 

miliony tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečná spotřeba energie v silniční dopravě

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry pro budovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet domácností

 

 

 

 

 

 

 

Počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

obyvatel/domácnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry pro zemědělství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářská zvířata

Mléčný skot

 

 

 

 

 

 

 

1 000 kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní skot

 

 

 

 

 

 

 

1 000 kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovce

 

 

 

 

 

 

 

1 000 kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasata

 

 

 

 

 

 

 

1 000 kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drůbež

 

 

 

 

 

 

 

1 000 kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísun dusíku z používání umělých hnojiv

 

 

 

 

 

 

 

kt dusíku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísun dusíku z používání statkových hnojiv

 

 

 

 

 

 

 

kt dusíku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navázaný dusík z plodin, které vážou dusík

 

 

 

 

 

 

 

kt dusíku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dusík ve zbytcích plodin vrácených do půdy

 

 

 

 

 

 

 

kt dusíku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha obdělávaných organických půd

 

 

 

 

 

 

 

ha (hektary)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry pro odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba tuhého komunálního odpadu (TKO)

 

 

 

 

 

 

 

tuny TKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuhý komunální odpad (TKO) uložený na skládkách

 

 

 

 

 

 

 

tuny TKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl využití CH4 na celkové tvorbě CH4 ze skládek

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní parametry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro jiné důležité parametry připojte další řádky  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka č. 4: Informační list týkající se modelu

Název modelu

 

Úplný název modelu

 

Verze a stav modelu

 

Datum poslední revize

 

URL s popisem modelu

 

Typ modelu

 

Popis modelu

Shrnutí

 

Zamýšlená oblast použití

 

Popis hlavních kategorií vstupních údajů a zdrojů údajů

 

Validace a hodnocení

 

Množství produkce

 

Zahrnuté skleníkové plyny

 

Odvětvový rozsah

 

Územní rozsah

 

Časový rozsah (např. časové kroky, časový interval)

 

Rozhraní s ostatními modely

 

Vstupní údaje z ostatních modelů

 

Struktura modelu (je-li ve formě schématu, připojte je k šabloně)

 

Členské státy mohou tuto tabulku zkopírovat, aby mohly poskytnout údaje o jednotlivých dílčích modelech, které byly použity k vypracování odhadů skleníkových plynů.


(1)  Kategorie IPCC podle pokynů IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006 a revidovaných tabulek CRF pro předkládání inventur podle úmluvy UNFCCC

(2)  ODS – látky, které poškozují ozonovou vrstvu.

(3)  Použití zkratek: co se týká podmínek použití stanovených v pokynech IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006 (kapitola 8: Pokyny a tabulky pro podávání zpráv), lze použít zkratky IE (zahrnuté jinde), NO (žádný výskyt), C (důvěrné údaje) a NA (nepoužitelné), pokud odhady neposkytují údaje na konkrétní úrovni vykazování (viz pokyny IPCC z roku 2006).

Použití zkratky NE (neodhadnuto) je omezeno na případy, kdy by ke shromáždění údajů pro určitou kategorii nebo plyn z určité kategorie bylo nutno vynaložit nepřiměřené úsilí a tyto údaje by nebyly významné, pokud jde o celkovou úroveň a trend národních emisí. V tomto případě by členské státy měly uvést všechny kategorie a plyny z kategorií vyloučených z těchto důvodů společně s odůvodněním vyloučení, pokud jde o pravděpodobnou úroveň emisí nebo pohlcení, a ve vykazovacích tabulkách označit kategorii jako „neodhadnutou“ pomocí zkratky „NE“.

(4)  Připojte řádek pro každý parametr použitý v odhadech.

(5)  Připojte řádek pro každý parametr použitý v odhadech. Upozorňujeme, že to zahrnuje pojem „proměnlivé“, protože některé z uvedených parametrů mohou být pro některé nástroje používané pro vypracování odhadů v závislosti na použitých modelech proměnlivé.

(6)  Vyplní se Ano/Ne

(7)  Upřesněte další odlišné hodnoty pro parametry použité v jednotlivých odvětvových modelech.

(8)  Použití zkratek: lze použít zkratky IE (zahrnuté jinde), NO (žádný výskyt), C (důvěrné), NA (nepoužitelné) a NE (neodhadnuté/nepoužité). Použití zkratky NE (neodhadnuto) je určeno pro případy, kdy navržený parametr není použit ani jako faktor, ani není vykazován v odhadech členských států.

Legenda: t označuje první budoucí rok končící 0 nebo 5, který bezprostředně následuje po roku, za nějž se podává zpráva.


PŘÍLOHA XIII

Podávání zpráv o použití výnosů z dražeb podle článku 24

Tabulka 1 Výnosy z dražeb povolenek v roce X–1

1

 

Částka za rok X–1

2

 

1 000 EUR

1 000 jednotek domácí měny, je-li použitelné  (1)

3

A

B

C

4

Celková výše výnos ů z dražeb povolenek

Součet B5+B6

Součet C5+C6

5

Z toho výše výnosů z dražeb povolenek podle článku 10 směrnice 2003/87/ES

 

 

6

Z toho výše výnosů z dražeb povolenek podle čl. 3d odst. 1 nebo 2 směrnice 2003/87/ES

 

 

7

Celková výše výnosů z dražeb povolenek nebo ekvivalent těchto výnosů ve finanční hodnotě, které byly použity pro účely stanovené v čl. 10 odst. 3 a v čl. 3d odst. 4 směrnice 2003/87/ES

 

 

8

Z toho výše výnosů z dražeb povolenek, které byly použity pro účely stanovené v čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES (jsou-li k dispozici údaje pro samostatné vykazování)

 

 

9

Z toho výše výnosů z dražeb povolenek, které byly použity pro účely stanovené v čl. 3d odst. 4 směrnice 2003/87/ES (jsou-li k dispozici údaje pro samostatné vykazování)

 

 

10

Celková výše dosažených výnosů z dražeb povolenek nebo ekvivalent těchto výnosů ve finanční hodnotě přidělené v letech před rokem X–1, které byly vytvořeny a nevyplaceny v letech před rokem X–1 a převedeny za účelem vyplacení v roce X–1

 

 

Poznámky:


Tabulka 2 Použití výnosů z dražeb povolenek pro vnitrostátní účely a pro účely Unie podle článků 3d a 10 směrnice 2003/87/ES

1

Účel, pro nějž byly výnosy použity

Stručný popis

Částka za rok X–1

Stav  (3)

Výnosy podle

[zaškrtněte příslušný sloupec]  (6)

Druh použití  (4)

Finanční nástroj  (5)

Prováděcí subjekt

2

(např. název programu, aktu, opatření nebo projektu)

(včetně odkazu na internetový zdroj podrobnějšího popisu, je-li k dispozici)

1 000 EUR

1 000 jednotek domácí měny  (2)

Přidělené/vyplacené

Článek 3d směrnice 2003/87/ES

Článek 10 směrnice 2003/87/ES

Kategorie využití podle směrnice 2003/87/ES

Je třeba zvolit: politika daňové podpory, politika finanční podpory, vnitrostátní regulační politika na posílení finanční podpory, ostatní

(např. příslušné ministerstvo)

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Celková výše výnosů nebo ekvivalent těchto výnosů ve finanční hodnotě

 

Součet sloupce C

Součet sloupce D

 

 

 

 

 

 

Legenda: x = rok, za nějž se podává zpráva

Poznámky:


Tabulka 3: Využití výnosů z dražeb povolenek pro mezinárodní účely

1

 

Částka přidělená v roce X-1  (8)

Částka vyplacená v roce X-1  (8)

2

VYUŽITÍ VÝNOSŮ Z DRAŽEB POVOLENEK NEBO EKVIVALENTU TĚCHTO VÝNOSŮ VE FINANČNÍ HODNOTĚ PRO MEZINÁRODNÍ ÚČELY  (9)

1 000 EUR

1 000 jednotek domácí měny, je-li použitelné  (7)

1 000 EUR

1 000 jednotek domácí měny, je-li použitelné  (7)

3

A

B

C

D

E

4

Celková částka využitá v souladu s čl. 10 odst. 3 a čl. 3d odst. 4 směrnice 2003/87/ES na podporu jiných třet ích zemí než rozvojových zemí

 

 

 

 

5

Celková částka využitá v souladu s čl. 10 odst. 3 a čl. 3d odst. 4 směrnice 2003/87/ES na podporu jiných třetích zemí než rozvojových zemí

 

 

 

 

Legenda: x = rok, za nějž se podává zpráva

Poznámky:


Tabulka 4: Využití výnosů z dražeb povolenek na podporu rozvojových zemí prostřednictvím mnohostranných kanálů podle článků 3d a 10 směrnice 2003/87/ES  (14)  (17)

1

 

Částka za rok X–1

Stav  (10)

Druh podpory  (16)

Finanční nástroj  (15)

Odvětví  (11)

2

 

1 000 EUR

1 000 jednotek domácí měny  (13)

je třeba zvolit: přidělené/vyplacené

je třeba zvolit: zmírňování, přizpůsobování se, průřezové, jiné, informace nejsou k dispozici

je třeba zvolit: grant, zvýhodněná půjčka, nezvýhodněná půjčka, vlastní kapitál, jiné, informace nejsou k dispozici

je třeba zvolit: energetika, doprava, průmysl, zemědělství, lesnictví, voda a hygienická zařízení, průřezové, jiné, informace nejsou k dispozici

3

Celková částka na podporu rozvojových zemí prostřednictvím mnohostranných kanálů