(EU) č. 747/2014Nařízení Rady (EU) č. 747/2014 ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení nařízení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005

Publikováno: Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 1-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. července 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. července 2014 Nabývá účinnosti: 11. července 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 747/2014

ze dne 10. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení nařízení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/450/SZBP ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2011/423/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. ledna 2004 přijala Rada společný postoj 2004/31/SZBP (2), kterým se zachovává zbrojní embargo vůči Súdánu uložené rozhodnutím Rady 94/165/SZBP (3). Dne 26. ledna 2004 přijala Rada nařízení (ES) č. 131/2004 (4), kterým se provádí společný postoj 2004/31/SZBP.

(2)

Dne 30. července 2004 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1556 (2004), kterou uložila zbrojní embargo vůči Súdánu. Dne 29. března 2005 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1591 (2005), kterou se ukládají určitá omezení osobám, které poškozují mírový proces, představují hrozbu pro stabilitu v Dárfúru a v Dárfúrské oblasti, které se dopouštějí porušování mezinárodního práva v humanitární oblasti a oblasti lidských práv nebo jiných násilností, které porušují zbrojní embargo nebo které jsou odpovědné za některé útočné vojenské lety v Dárfúrské oblasti nebo nad ní.

(3)

Dne 30. května 2005 přijala Rada společný postoj 2005/411/SZPB (5), v němž byla sloučena opatření uložená společným postojem 2004/31/SZBP a opatření, která mají být provedena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005), v jediný právní akt.

(4)

Dne 18. července 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 1184/2005 (6), kterým se provádí společný postoj 2005/411/SZBP a kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu.

(5)

Dne 18. července 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/423/SZBP (7), kterým byla rozšířena oblast působnosti zbrojního embarga vůči Jižnímu Súdánu.

(6)

Dne 10. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/450/SZBP, kterým se oddělují opatření týkající se Súdánu a začleňují se do jediného právního aktu.

(7)

Pro větší jasnost by opatření týkající se Súdánu měla být oddělena od opatření týkajících se Jižního Súdánu. Nařízení (ES) č. 131/2004 a nařízení (ES) č. 1184/2005 by proto měla být zrušena a nahrazena tímto nařízením v rozsahu, v němž se týkají Súdánu. Nařízení (ES) č. 131/2004 by rovněž mělo být nahrazeno nařízením Rady (EU) č. 748/2014 (8) v rozsahu, v němž se týká Jižního Súdánu.

(8)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Súdánu, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2014/450/SZBP by pravomoc ke změně seznamů v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(9)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů týkajících se fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (10).

(10)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„zprostředkovatelskými službami“ se rozumí:

i)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

b)

„nárokem“ se rozumí jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

c)

„smlouvou nebo operací“ se rozumí jakákoli operace bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumí zejména dluhopis, záruka nebo příslib odškodnění, a to zejména finanční záruka nebo příslib finančního odškodnění a úvěr, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

d)

„příslušnými orgány“ se rozumí příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II;

e)

„hospodářskými zdroji“ se rozumí aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

f)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ se rozumí zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména jejich prodejem, pronájmem nebo zastavením;

g)

„zmrazením finančních prostředků“ se rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

h)

„finančními prostředky“ se rozumí finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy; a

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

i)

„Výborem pro sankce“ se rozumí výbor Rady bezpečnosti OSN, který byl zřízen podle bodu 3 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005);

j)

„technickou pomocí“ se rozumí jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

k)

„územím Unie“ se rozumí území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

Zakazuje se:

a)

poskytovat, technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedeným zbraním a materiálu, přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Súdánu nebo pro použití v Súdánu;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, včetně úvěrů, půjček a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, pro jakýkoliv prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytnutí související technické pomoci přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Súdánu nebo pro použití v Súdánu.

Článek 3

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit poskytnutí financování a finanční pomoci, technické pomoci a zprostředkovatelských služeb v souvislosti s/se:

a)

nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely či použití související s monitorováním dodržování lidských práv nebo pro programy na výstavbu institucí OSN, Africké unie a Evropské unie;

b)

materiálem určeným pro operace Evropské unie, OSN a Africké unie na řešení krizí;

c)

zařízením a materiálem na odminovávání a materiálem používaným při odminovávání.

Článek 4

Článek 2 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Súdánu zaměstnanci OSN, zaměstnanci Evropské unie nebo jejích členských států, zástupci médií a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a přidruženým personálem pouze pro jejich osobní potřeby.

Článek 5

1.   Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které přímo nebo nepřímo náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo jsou jimi vlastněny či ovládány, se zmrazují.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I ani v jejich prospěch.

3.   Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů, kteří brání mírovému procesu, ohrožují stabilitu v Dárfúru a v celé oblasti, porušují mezinárodní humanitární právo a právní předpisy v oblasti lidských práv nebo se dopouštějí jiných ukrutností, nedodržují zbrojní embargo nebo jsou odpovědní za útočné vojenské přelety nad Dárfúrem, jak určil Výbor pro sankce.

Článek 6

1.   Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

ii)

určeny výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb nebo;

iii)

určeny výlučně k hrazení poplatků za běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; a

b)

dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce rozhodnutí podle písmene a) a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitku do dvou pracovních dnů po tomto oznámení.

2.   Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů poté, co shledaly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a že Výbor pro sankce toto rozhodnutí schválil.

Článek 7

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodcovského zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 5 zařazeny na seznam v příloze I, nebo se na ně vztahuje soudní nebo správní rozhodnutí nebo rozhodčí nález vynesené před tímto dnem;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených příslušnými právními a správními předpisy, jež upravují práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze I;

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě; a

e)

Výbor pro sankce byl členským státem o zástavním právu nebo rozhodnutí informován.

Článek 8

1.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto operacích dotčené příslušné orgány.

2.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 se nepoužije na připisování prostředků na zmrazené účty v případě:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b)

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 5 zařazeny na seznam v příloze I; nebo

c)

plateb splatných podle soudcovského, správního nebo rozhodcovského zástavního práva nebo rozhodnutí či nálezu, jak je uvedeno v článku 7,

jsou-li veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 5 odst. 1.

Článek 9

1.   Aniž jsou dotčena příslušná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušným orgánům členských států, kde mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 5, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi; a

b)

spolupracují s příslušnými orgány uvedenými na seznamu v příloze II při veškerém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré další informace přímo obdržené Komisí se zpřístupní příslušným orgánům dotčeného členského státu.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

Článek 10

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření uvedených v článcích 2 a 5.

Článek 11

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů nezakládá jejich odpovědnost jejich, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 12

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li uplatněn:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze I;

b)

fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmeni a).

2.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uplatňující tento nárok.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 13

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 5 a povoleních na základě článků 6, 7 a 8;

b)

porušování tohoto nařízení, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy a Komise si navzájem poskytují veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 14

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 15

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán na seznam a předloží k tomuto určení odůvodnění, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán na seznam v příloze I. Rada sdělí své rozhodnutí a odůvodnění dotyčné fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informuje

3.   Pokud Rada bezpečnosti OSN rozhodne o vyjmutí fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu ze seznamu nebo o změně identifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu I.

Článek 16

V příloze I jsou uvedeny případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum zápisu do příslušného rejstříku, registrační číslo a místo podnikání. Příloha rovněž uvádí datum určení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 17

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí jakékoli následné změny.

Článek 18

1.   Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je uveden v příloze II.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí jakékoli následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 19

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nachází na území Unie nebo mimo něj;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 20

Nařízení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005 se zrušují. Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a nařízení (EU) č. 748/2014.

Článek 21

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


(1)  Viz strana 106 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Společný postoj Rady 2004/31/SZBP ze dne 9. ledna 2004 o uvalení embarga na vývoz zbraní, střeliva a vojenské výzbroje do Súdánu (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 55).

(3)  Rozhodnutí Rady 94/165/SZBP ze dne 15. března 1994 o společném postoji formulovaném na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii o uvalení embarga na vývoz zbraní, střeliva a vojenské výzbroje do Súdánu (Úř. věst. L 75, 17.3.1994, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 131/2004 ze dne 26. ledna 2004 o zavedení některých omezujících opatřeních vůči Súdánu a Jižnímu Súdánu (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 1).

(5)  Společný postoj Rady 2005/411/SZBP ze dne 30. května 2005 týkající se omezujících opatřeních vůči Súdánu a zrušení společného postoje 2004/31/SZBP (Úř. věst. L 139, 2.6.2005, s. 25).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1184/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 9).

(7)  Rozhodnutí Rady 2011/423/SZBP ze dne 18. července 2011 o omezujících opatřeních vůči Súdánu a Jižnímu Súdánu a o zrušení společného postoje 2005/411/SZBP (Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 2).

(8)  Nařízení Rady (EU) č. 748/2014 ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu (viz strana 13 v tomto čísle Úředního věstníku).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA I

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 5

A.   Fyzické osoby

1.

Příjmení :

ELHASSAN

Jméno (jména) : Gaffar Mohammed

Také znám jako : Gaffar Mohmed Elhassan

Datum narození/místo narození/státní příslušnost/bydliště : Datum narození: 24. června 1952;

má bydliště v: obci El Waha, Omdurman, Súdán.

Číslo pasu/identifikační údaje/status : Ve výslužbě ze súdánské armády.

Číslo průkazu totožnosti bývalého vojáka: 4302.

Označení/odůvodnění : Generálmajor a velitel západní vojenské oblasti súdánských ozbrojených sil (SAF)

Skupina odborníků uvádí, že jim generálmajor Gaffar Mohammed Elhassan sdělil, že v době, kdy velel západní vojenské oblasti, měl přímé operační velení (především taktické velení) nad všemi prvky SAF v Dárfúru. Elhassan zastával tuto funkci velitele západní vojenské oblasti od listopadu roku 2004 (přibližně) do začátku roku 2006. Podle informací, které jsou skupině odborníků k dispozici, byl Elhassan odpovědný za porušení odstavce 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005), neboť z titulu své funkce žádal (od Chartúmu) a povoloval (po dni 29. března 2005) přesuny vojenského vybavení do Dárfúru bez předchozího schválení výborem zřízeným podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591. Elhassan sám skupině odborníků přiznal, že v době od 29. března 2005 do prosince 2005 byla do Dárfúru převezena z jiných částí Súdánu letadla, letadlové motory a jiné vojenské zařízení. Skupinu odborníků informoval například o tom, že v době od 18. do 21. září 2005 byly do Dárfúru neoprávněně přesunuty 2 útočné vrtulníky Mi-24.

Jsou rovněž oprávněné důvody se domnívat, že Elhassan byl jakožto velitel západní vojenské oblasti přímo odpovědný za schvalování útočných vojenských letů v oblasti kolem obce Abu Hamra ve dnech 23. a 24. července 2005 a v oblasti Jebel Moon v Západním Dárfúru dne 19. listopadu 2005. Do obou operací byly zapojeny vrtulníky Mi-24 a v obou případech údajně zahájily palbu. Skupina odborníků uvádí, že Elhassan skupině sdělil, že to byl on, kdo schvaloval žádosti o leteckou podporu a další letecké operace z titulu své funkce velitele západní vojenské oblasti. (Viz zprávu skupiny expertů, S/2006/65, odstavce 266-269.) Těmito akcemi generálmajor Gaffar Mohammed Elhassan porušil příslušná ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005), a tudíž splňuje kritéria pro to, aby byl výborem označen jako osoba, na niž se vztahují sankce.

Datum zařazení na seznam OSN :

25. dubna 2006

2.

Příjmení :

ALNSIEM

Jméno (jména) : Musa Hilal Abdalla

Také znám jako : Šajch Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Datum narození/místo narození/státní příslušnost/bydliště : Datum narození: 1. ledna 1964 nebo 1959;

místo narození: Kutum;

má bydliště v: obci Kabkabiya a ve městě Kutum v severním Dárfúru, dřívější bydliště měl v Chartúmu.

Číslo pasu/identifikační údaje/status : Diplomatický pas č.: D014433,

vydaný dne 21. února 2013; platnost do 21. února 2015.

Osvědčení o státní příslušnosti č.: A0680623.

Člen národního shromáždění Súdánu. V roce 2008 byl prezidentem Súdánu jmenován zvláštním poradcem při ministerstvu federálních věcí.

Označení/odůvodnění : Nejvyšší náčelník kmene Džalúl v severním Dárfúru.

Zpráva organizace Human Rights Watch uvádí, že tato organizace má memorandum ze dne 13. února 2004 od úřadu místní správy v severním Dárfúru, v němž se „bezpečnostním jednotkám v dané lokalitě“ přikazuje „umožnit, aby pokračovaly činnosti mudžahedínů a dobrovolníků pod velením Šajcha Musy Hilala v oblastech [severního Dárfúru], a zajistit jejich základní potřeby“. Dne 28. září 2005 napadlo 400 členů arabských ozbrojenců vesnice Aro Šarrou (včetně tábora pro vnitřně vysídlené osoby), Acho a Gozmena v západním Dárfúru. Rovněž existuje podezření, že Musa Hilal byl přítomen během útoku na tábor pro vnitřně vysídlené osoby ve vesnici Aro Šarrou: jeho syn byl dříve zabit během útoku Súdánské osvobozenecké armády na obec Šareja, takže byl nyní zapojen do osobního krvavého sváru. Máme důvodné podezření, že jakožto nejvyšší náčelník nesl přímou odpovědnost za tyto akce a je odpovědný za porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, jakož i jiné brutální činy.

Datum zařazení na seznam OSN :

25. dubna 2006

3.

Příjmení :

SHARIF

Jméno (jména) : Adam Yacub

Také znám jako : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Datum narození/místo narození/státní příslušnost/bydliště : Datum narození: přibližně v roce 1976.

Číslo pasu/identifikační údaje/status : Údajně zemřel dne 7. června 2012.

Označení/odůvodnění : Velitel Súdánské osvobozenecké armády (SLA).

Vojáci Súdánské osvobozenecké armády pod velením Adama Yacuba Shanta porušili dohodu o příměří tím, že dne 23. července 2005 napadli kontingent súdánského vládního vojska, který poblíž obce Abu Hamra v severním Dárfúru doprovázel konvoj kamionů, a zabili tři vojáky. Po útoku došlo k rabování vládních vojenských zbraní a střeliva. Skupina odborníků má informace, které prokazují, že k útoku vojáků Súdánské osvobozenecké armády došlo a že byl zcela zřejmě organizován; tudíž byl pečlivě plánován. Lze se proto důvodně domnívat, že Shant, podle závěrů skupiny, jakožto potvrzený velitel SLA v oblasti, musel o tomto útoku vědět, a že jej schválil nebo nařídil. Nese tudíž za zmíněný útok přímou odpovědnost a splňuje kritéria pro zařazení na seznam.

Datum zařazení na seznam OSN : 25. dubna 2006.

4.

Příjmení :

Mayu

Jméno (jména) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Také znám jako : generál Gibril Abdul Kareem Barey; „Tek“; Gabril Abdul Kareem Badri

Datum narození/místo narození/státní příslušnost/bydliště : Datum narození: 1. ledna 1967;

místo narození: Nile District (Nilská oblast), El-Fasher, El-Fasher, severní Dárfúr;

státní příslušnost: rodilý Súdánec;

má bydliště v: obci Tine, na súdánské straně hranice s Čadem.

Číslo pasu/identifikační údaje/status : národní identifikační číslo: 192-3238459-9

Osvědčení o státní příslušnosti nabyté narozením: č. 302581

Označení/odůvodnění : Polní velitel Národního hnutí pro reformu a rozvoj (NMRD).

Mayu je odpovědný za únos zaměstnanců Mise Africké unie v Súdánu (AMIS) v Dárfúru v říjnu roku 2005. Mayu se otevřeně snaží zmařit misi AMIS prostřednictvím zastrašování; například v listopadu roku 2005 vyhrožoval sestřelením vrtulníků Africké unie v oblasti Jebel Moon. Těmito akcemi Mayu jasně porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005) tím, že představuje hrozbu pro stabilitu Dárfúru, a splňuje tedy kritéria pro to, aby byl výborem označen jako osoba, na níž se vztahují sankce.

Datum zařazení na seznam OSN :

25. dubna 2006

B.   Právnické osoby, subjekty a orgány


PŘÍLOHA II

INTERNETOVÉ STRÁNKY PRO INFORMACE O PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNECH A ADRESA PRO ÚČELY OZNAMOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISI

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU