(EU) č. 743/2014Nařízení Komise (EU) č. 743/2014 ze dne 9. července 2014 , kterým se nahrazuje příloha VII nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o minimální četnost analýz Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 201, 10.7.2014, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. července 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2014 Nabývá účinnosti: 30. července 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/2066 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 743/2014

ze dne 9. července 2014,

kterým se nahrazuje příloha VII nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o minimální četnost analýz

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze VII nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (2) se stanoví minimální četnost analýz pro příslušná paliva a příslušné materiály, které mají provozovatelé provádět za účelem stanovení výpočtových faktorů.

(2)

V článku 35 nařízení (EU) č. 601/2012 se uvádí, že příloha VII se má pravidelně přezkoumávat s tím, že první přezkum se provede nejpozději do dvou let po vstupu nařízení (EU) č. 601/2012 v platnost.

(3)

Aby se zlepšil soulad v uplatňování příslušných faktorů používaných při výpočtu emisí, měla by být za účelem objasnění klasifikace a kategorizace paliv a materiálů uvedených v příloze VII nařízení (EU) č. 601/2012 uvedená příloha změněna.

(4)

V zájmu jasnosti je vhodné přílohu VII nařízení (EU) č. 601/2012 nahradit.

(5)

Nařízení (EU) č. 601/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VII nařízení (EU) č. 601/2012 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 30).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VII

Minimální četnost analýz (článek 35)

Palivo/materiál

Minimální četnost analýz

Zemní plyn

Nejméně každý týden

Ostatní plyny, zejména syntetický plyn a procesní plyny, jako například rafinérský směsný plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn a konvertorový plyn

Nejméně každý den — pomocí vhodných postupů v různých denních dobách

Topné oleje (například lehký, střední, těžký topný olej, bitumen)

Každých 20 000 tun paliva a nejméně šestkrát za rok

Uhlí, koksárenské uhlí, ropný koks, rašelina

Každých 20 000 tun paliva/materiálu a nejméně šestkrát za rok

Ostatní paliva

Každých 10 000 tun paliva a nejméně čtyřikrát za rok

Nezpracovaný tuhý odpad (čistě fosilní nebo směsný odpad fosilní a z biomasy)

Každých 5 000 tun odpadu a nejméně čtyřikrát za rok

Tekutý odpad, předzpracovaný tuhý odpad

Každých 10 000 tun odpadu a nejméně čtyřikrát za rok

Karbonátové nerosty (včetně vápence a dolomitu)

Každých 50 000 tun materiálu a nejméně čtyřikrát za rok

Jíly a břidlice

Množství materiálu odpovídající 50 000 tunám CO2 a nejméně čtyřikrát za rok

Ostatní materiály (primární produkty, meziprodukty a konečné produkty)

V závislosti na druhu materiálu a změně, množství materiálu odpovídající 50 000 tunám CO2 a nejméně čtyřikrát za rok“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU