(EU) č. 722/2014Nařízení Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 9-35 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 722/2014

ze dne 24. června 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu Evropské unie je zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro 100 nových produktů a výrobků, které momentálně nejsou uvedeny v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1). Tyto produkty a výrobky by proto měly být do uvedené přílohy vloženy.

(2)

V zájmu Unie již není zachovávat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku u sedmi produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013. Tyto produkty a výrobky by proto měly být z uvedené přílohy odstraněny.

(3)

Je nezbytné změnit popis produktu nebo výrobku u 76 pozastavení na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 s ohledem na technický vývoj produktů a výrobků, hospodářské trendy na trhu nebo jazykové úpravy. Kromě toho by měly být změněny kódy TARIC u čtyř dalších produktů nebo výrobků. Dále je u tří dalších produktů nebo výrobků nutná vícenásobná klasifikace. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být odstraněna ze seznamu pozastavení v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.

(4)

U čtyř produktů nebo výrobků je nezbytné v zájmu Unie změnit datum jejich povinného přezkumu s cílem umožnit bezcelní dovoz i po tomto datu. Tyto produkty nebo výrobky byly přezkoumány a byla stanovena revidovaná data jejich příštího povinného přezkumu. Měly by proto být odstraněny ze seznamu pozastavení v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a po nezbytných úpravách znovu do uvedeného seznamu vloženy.

(5)

U čtyř produktů nebo výrobků je nutné změnit zařazení do skupin podle čtyř různých popisů produktu nebo výrobku. Na tyto čtyři produkty nebo výrobky by nyní měly být uplatněny dva popisy produktu nebo výrobku. Navíc stávající dvojí klasifikace těchto čtyř pozastavení týkajících se uvedených tyř produktů nebo výrobků se stala nadbytečnou, a proto by měla být změněna. Tato pozastavení by proto měla být vyjmuta ze seznamu pozastavení v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu znovu vložena.

(6)

Aby mohlo být náležitě zajištěno, že podniky, jichž se týkají produkty a výrobky kódu TARIC 4408393010, budou mít prospěch z pozastavení, pokud jde o zvýšení jejich konkurenceschopnosti, mělo by se pozastavení týkající se těchto produktů a výrobků použít ode dne 1. ledna 2014.

(7)

V zájmu srozumitelnosti by měly být pozměněné záznamy opatřeny hvězdičkou.

(8)

Příloha II nařízení (EU) č. 1387/2013 by měla být doplněna o doplňkové jednotky pro některé nové produkty a výrobky, pro něž se pozastavení uděluje s cílem umožnit přiměřené statistické monitorování. Z důvodů jednotnosti by doplňkové jednotky přidělené produktům a výrobkům vyjmutým z přílohy I nařízení (EU) č. 1387/2013 měly být rovněž vyjmuty z přílohy II uvedeného nařízení.

(9)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Protože změny stanovené v tomto nařízení musí nabýt účinku dnem 1. července 2014, mělo by se toto nařízení použít od uvedeného dne a mělo by vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

mezi název a tabulku se vkládá poznámka, která zní:

„(*)

Pozastavení vztahující se na produkty a výrobky v této příloze, u nichž byl nařízením Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 9), změněn kód KN nebo kód TARIC, popis produktu a výrobku nebo datum povinného přezkumu“;

2)

vkládají se řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze I tohoto nařízení v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky obsažené v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013;

3)

zrušují se řádky pro produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha II nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

doplňují se řádky pro doplňkové jednotky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení;

2)

zrušují se řádky pro doplňkové jednotky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2014.

Pokud jde však o produkty a výrobky kódu TARIC 4408393010, použije se toto nařízení ode dne 1. ledna 2014

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2014.

Za Radu

předseda

E. VENIZELOS


(1)  Nařízení (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).


PŘÍLOHA I

POZASTAVENÍ CEL PODLE ČL. 1 BODU 2:

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Předpokládané datum povinného přezkumu

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

10

10

10

10

10

10

Palmový olej, kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10,

methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916,

mastných alkoholů položky 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků

mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00

zboží čísla 3401

mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 pro výrobu chemických výrobků jiných než výrobků čísla 3826 nebo

zboží čísla 1516 (1)

0 %

31.12.2014

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Přípravek ve formě prášku obsahující (v procentech hmotnostních):

15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice

15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mléčného séra),

10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, běleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunečnicového oleje,

10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % směsného, zralého, sprejově sušeného sýra

5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmáslí a

0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforečnanu sodného, kyseliny mléčné

0 %

31.12.2018

ex 2106 10 20

20

Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě

0 %

31.12.2018

ex 2207 20 00

ex 2207 20 00

ex 3820 00 00

20

80

20

Výchozí surovina sestávající z (v % hmotnostních):

88 % nebo více, avšak nejvýše 92 % ethanolu,

2,2 % nebo více, avšak nejvýše 2,7 % ethylenglykolu,

1,0 % nebo více, avšak nejvýše 1,3 % methylethylketonu,

0,36 % nebo více, avšak nejvýše 0,40 % aniontové povrchově aktivní látky (přibližně 30 % aktivní),

0,0293 % nebo více, avšak nejvýše 0,0396 % methylisopropylketonu,

0,0195 % nebo více, avšak nejvýše 0,0264 % 5-methyl-3-heptanonu,

10ppm nebo více, avšak nejvýše 12 ppm denatoniumbenzoátu (Bitrexu),

nejvýše 0,01 % parfémů,

6,5 % nebo více, avšak nejvýše 8,0 % vody,

pro použití při výrobě koncentrátu kapaliny do ostřikovačů a jiných odmrazovacích přípravků (1)

0 %

31.12.2018

ex 2707 99 99

10

Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro jeden ze specifických procesů popsaných v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 (1)

0 %

31.12.2018

ex 2710 19 99

10

Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující:

90 % hmotnostních nebo vice nasycených uhlovodíků a

nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,

s indexem viskozity 120 nebo vyšším

0 %

31.12.2018

*ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo více, avšak nejvýše 2,1 μm

0 %

31.12.2017

ex 2827 39 85

40

Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2018

ex 2835 10 00

20

Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2836 99 17

20

Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4)

0 %

31.12.2018

ex 2841 70 00

10

Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 19

10

1-brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) o čistotě nejméně 99,0 % a obsahující nejvýše:

0,25 % sek-butylbromidu,

0,06 % n-butylbromidu,

0,06 % n-propylbromidu

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

85

(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

87

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

ex 2905 11 00

10

Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2018

*ex 2905 19 00

11

Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

20

Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2908 19 00

10

Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

20

2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

31.12.2018

ex 2912 29 00

70

4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2018

ex 2912 29 00

80

4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

55

2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzofenon (CAS RN 131-55-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

80

Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

25

2-Methylcyklohexyl acetát (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 14 00

20

Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

48

3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2018

ex 2917 19 90

15

Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2018

ex 2917 19 90

25

n-Dodekenyl sukcinanhydrid (CAS RN 19780-11-1)

0 %

31.12.2018

ex 2917 39 95

40

Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

25

Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

60

Bisfenol-A bis(difenyl fosforečnan) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

30

4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

50

3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

80

Kyselina 12-aminododekanová (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

43

N,N'-(3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)

0 %

31.12.2018

*ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

23

Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

27

Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

60

4,4'-Dikyano-4.4'-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

37

Ethanthioamid (CAS RN 62-55-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

43

Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

33

Di-terc-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

45

2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

53

1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)

0 %

31.12.2018

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2016

*ex 2933 21 00

50

1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

58

4-Chlor-1-methylpiperidin (CAS RN 5570-77-4)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 90

80

Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

13

2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 59 95

15

Sitagliptin-fosfát monohydrát (CAS RN 654671-77-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 69 80

65

1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

14

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2935 00 90

17

6-methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)

0 %

31.12.2018

*ex 2935 00 90

88

N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl) methansulfonamid seskvisulfat, monohydrat(CAS RN25646-71-3)

0 %

31.12.2018

ex 3204 11 00

15

Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360 99 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

*ex 3204 11 00

20

Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241 97 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2015

*ex 3204 11 00

40

Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 60 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 11 00

50

Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 11 00

60

Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 359 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 11 00

70

Barvivo C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 343 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 12 00

10

Barvivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 9 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

ex 3204 12 00

50

Barvivo C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 80 99 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

10

Barvivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 13 00

30

Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 13 00

40

Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 15 00

10

Barvivo C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) 20 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 15 00

60

Barvivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

ex 3204 15 00

70

Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)

0 %

31.12.2018

*ex 3204 17 00

10

Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 81 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

13

Barvivo červeň C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)

0 %

31.12.2018

*ex 3204 17 00

15

Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Green 7 40 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 17 00

20

Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:3 35 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 17 00

25

Barvivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 14 25 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 17 00

30

Barvivo C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 97 30 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 17 00

35

Barvivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 202 70 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 17 00

40

Barvivo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 120 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2014

*ex 3204 17 00

50

Barvivo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 180 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2014

*ex 3204 17 00

60

Barvivo C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53:1 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 17 00

65

Barvivo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 17 00

70

Barvivo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 nebo CAS RN 15541-56-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 13 60 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 17 00

75

Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 17 00

80

Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 207 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 17 00

85

Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 61 35 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 17 00

88

Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nebo CAS RN 101357-19-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 19 00

70

Barvivo C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 49:2 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

*ex 3204 19 00

71

Barvivo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Brown 53 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2015

*ex 3204 19 00

73

Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 104 97 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2015

*ex 3204 19 00

77

Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nebo CAS RN 12671-74-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 98 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 19 00

84

Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 67 98 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 19 00

85

Barvivo C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red HPR 95 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2017

*ex 3204 20 00

20

Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 71 94 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

*ex 3204 20 00

30

Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 351 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2016

ex 3206 49 70

10

Bezvodá disperze, obsahující:

57 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1),

37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN13463-67-7) a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní triethoxykaprylylsilanu (CAS RN 2943-75)

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

15

Chlorované polyolefiny, ve formě roztoku

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3824 90 97

45

61

Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovým alkynem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu

0 %

31.12.2018

*ex 3701 99 00

10

Deska z křemene nebo skla, pokrytá filmem chromu a potažená fotosensitivní nebo elektron-sensitivní pryskyřicí, k výrobě zboží čísel 8541 nebo 8542

0 %

31.12.2018

*ex 3707 10 00

40

Citlivé emulze obsahující:

nejvýše 10 % hmotnostních esterů naftochinondiazidu,

2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních kopolymerů hydroxystyrenu

nejvýše 7 % hmotnostních epoxidových derivátů

rozpuštěných v 1-ethoxy-2-propylacetátu a/nebo v ethyllaktátu

0 %

31.12.2016

*ex 3808 91 90

30

Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané:

bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawaikurstaki nebo

bacillus thuringiensis subsp. kurstaki nebo

bacillus thuringiensis subsp. israelensis nebo

bacillus thuringiensis subsp. aizawai nebo

bacillus thuringiensis subsp. tenebrioni

0 %

31.12.2014

ex 3811 21 00

13

Aditiva obsahující:

borované magnesium-(C16-C24)alkylbenzensulfonáty a

minerální oleje,

s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 250, avšak nejvýše 350, pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

15

Aditiva složená z:

zincum-bis[bis(tetrapropylenfenyl)] bis(hydrogen-dithiofosfátu) (CAS RN 11059-65-7),

trifenyl-thiofosfátu (CAS RN 597-82-0),

trifenyl-fosfitu (CAS RN 101-02-0) a

minerálních olejů,

pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

17

Aditiva obsahující:

převážně sulfurizovaný diisobutylen,

kalcium-sulfonát,

dialkylaminoalkyl polyisobutylen-sukcinát a

minerální oleje,

pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

25

Aditiva obsahující:

kopolymer alkyl(C8-18)polymethakrylátu s N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidem, o průměrné molekulové hmotnosti (Mw) vyšší než 10 000, avšak nejvýše 20 000, a

více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů,

pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

27

Aditiva obsahující:

20 % hmotnostních nebo více kopolymeru ethylenu a propylenu chemicky modifikovaného skupinami sukcinanhydridu zreagovaného s 4-(4-nitrofenylazo)anilinem a 3-nitroanilinem a

minerální oleje,

pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

33

Aditiva obsahující:

vápenaté soli produktů reakce heptylfenolu s formaldehydem (CAS RN 84605-23-2) a

minerální oleje,

s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, avšak nejvýše 100, pro výrobu mazacích olejů nebo přealkalizovaných detergentů pro použití v mazacích olejích (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

35

Aditiva obsahující:

o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-9),

polyisobutylensukcinimid (CAS RN 84605-20-9),

alkenylimidazolin (CAS RN 68784-17-8),

nonanoátované deriváty difenylaminu (CAS RN 36878-20-3 a CAS RN 27177-41-9) a

více než 30 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů,

pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

37

Aditiva obsahující:

kopolymer styrenu a maleinanhydridu esterifikovaný alkoholy C4-C20, modifikovaný aminopropylmorfolinem, a

více než 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních minerálních olejů,

pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

43

Aditiva obsahující:

borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5) a

minerální oleje,

s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

45

Aditiva obsahující:

kopolymer (C8-18) alkyl methakrylátu a N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidu,

kopolymer ethylenu a propylenu,

kopolymer ethylen-propylenu, chemicky modifikovaný sukcinanhydridem, 4-(4-nitrofenyl) anilinem a 3-nitroanilinem, a

více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů,

též s obsahem methakrylového polymeru snižujícího bod tuhnutí, pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3811 29 00

20

Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů

0 %

31.12.2017

*ex 3811 29 00

40

Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

60

Aditiva obsahující:

převážně sulfurizovaný diisobutylen,

kalcium-sulfonát a

dialkylaminoalkyl polyisobutylen-sukcinát,

pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 29 00

70

Aditiva složená z dialkylfosfitů (s alkylovými skupinami obsahujícími více než 80 % hmotnostních oleoylových, palmitylových a stearylových skupin), pro výrobu mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 29 00

80

Aditiva obsahující:

více než 70 % hmotnostních 2,5-bis(terc-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) a

více než 15 % hmotnostních 5-(terc-nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thionu (CAS RN 97503-12-3),

pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 29 00

85

Aditiva sestávající ze směsi 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofen-1,1-dioxidu, bohaté na C10 (CAS RN 398141-87-2), pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3823 19 30

*ex 3823 19 30

20

30

Destilovaná mastná kyselina palmového oleje, též hydrogenovaná, s obsahem volné mastné kyseliny 80 % nebo více, pro použití při výrobě:

technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823,

kyseliny stearové čísla 3823,

kyseliny stearové čísla 2915,

kyseliny palmitové čísla 2915, nebo

přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3823 19 90

*ex 3823 19 90

20

30

Mastná kyselina palmového oleje, z rafinace, pro použití při výrobě:

technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823,

kyseliny stearové čísla 3823,

kyseliny stearové čísla 2915,

kyseliny palmitové čísla 2915, nebo

přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 97

18

Poly(tetramethylenglykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek (CAS RN 813452-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

25

Přípravek tetrahydro-α-(1-naftylmethyl)furan-2-propanové kyseliny (CAS RN 25379-26-4) v toluenu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 97

33

Přípravek obsahující:

trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2),

dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyl(dihexyl)fosfin-oxid(CAS RN 31160-64-2) a

trihexylfosfin-oxid(CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 97

34

Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9), obsahující nejvýše 2,5 % hmotnostní 2,6-di-terc-butyl-alfa-dimethyl amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), ve formě prášku

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

46

Aditiva pro barvy a nátěry, obsahující:

směs esterů kyseliny fosforečné získaných reakcí oxidu fosforečného s 4-(1,1-dimethylpropyl)-fenolem a kopolymery styrenu a allylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a

30 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních isobutylalkoholu

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

57

Nosič ve formě prášku, složený z:

feritu (oxidu železitého) (CAS RN 1309-37-1),

oxidu manganatého (CAS RN 1344-43-0),

oxidu hořečnatého (CAS RN 1309-48-4),

kopolymeru styren-akrylátu,

určený ke smísení s tonerem ve formě prášku při výrobě lahví nebo kazet naplněných inkoustem/tonerem pro faxy, počítačové tiskárny a kopírky (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

63

Katalyzátor obsahující (v procentech hmotnostních):

52 % (± 10 %) oxidu měďného (CAS RN 1317-39-1),

38 % (± 10 %) oxidu měďnatého (CAS RN 1317-38-0) a

10 % (± 5 %) kovové mědi (CAS RN 7440-50-8)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

80

Přípravek složený z:

80 % nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)-α–hydroxy-3-fenoxy-benzenacetonitrilu (CAS RN 61826-76-4) a

10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních toluenu (CAS RN 108-88-3)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

81

Deriváty N-(2-fenylethyl)-1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 404362-22-7)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

83

Estery C6-24 a C16-18-nenasycených mastných kyselin se sacharózou (sucrose polysoyate) (CAS RN 93571-82-5)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

ex 3906 90 90

85

87

Vodný roztok polymerů a amoniaku obsahující:

0,1 % nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního amoniaku (CAS RN 1336-21-6) a

0,3 % nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních polykarboxylátu (lineárních polymerů kyseliny akrylové)

0 %

31.12.2018

ex 3901 10 10

10

Lineární nízkohustotní polyethylen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s nejvýše 5 % hmotnostními komonomeru,

s indexem toku taveniny 15 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min. a

o hustotě 0,924 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

30

Lineární nízkohustotní polyethylen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomeru,

s indexem toku taveniny 15 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min. a

o hustotě 0,924 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

40

Kopolymer sestávající pouze z ethylenu a 1-hexenu (CAS RN 25213-02-9):

obsahující více než 5 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostních 1-hexenu,

o specifické hmotnosti nejvýše 0,93,

vyrobený s použitím metalocenu jako katalyzátoru

0 %

31.12.2018

*ex 3902 90 90

94

Chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze

0 %

31.12.2018

*ex 3907 30 00

60

Polyglycerol(polyglycidyl)etherová pryskyřice (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2017

*ex 3907 40 00

30

Polykarbonátové pelety nebo granule o hustotě 1,18 nebo vyšší, avšak nejvýše 1,25, obsahující

77 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních polykarbonátu,

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních esterů kyseliny fosforečné,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní antioxidantu a

též s obsahem 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zpomalovačů hoření

0 %

31.12.2016

ex 3907 60 80

60

Kopolymer vázající kyslík (určený metodami ASTM D 1434 a 3985), získaný z benzendikarboxylových kyselin, ethylenglykolu a polybutadienu substituovaného hydroxylovými skupinami

0 %

31.12.2018

*ex 3910 00 00

40

Silikony typu používaného k chirurgickým implantátům s dlouhodobou životností

0 %

31.12.2016

*ex 3913 90 00

85

Hyaluronát sodný sterilní (CAS RN 9067-32-7)

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

67

Plastová samolepící fólie složená z:

polyolefinové vrstvy o tloušťce větší než 95, avšak nejvýše 110 mikronů,

přilnavé vrstvy o tloušťce větší než 5, avšak nejvýše 15 mikronů,

vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice o tloušťce větší než 4, avšak nejvýše 100 mikronů,

polyethylentereftalátové ochranné fólie o tloušťce větší než 35, avšak nejvýše 40 mikronů

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 10

30

Vícevrstvá fólie složená z:

polyethylentereftalátové fólie o tloušťce větší než 100 μm, avšak nejvýše 150 μm,

základní vrstvy z fenolového materiálu o tloušťce větší než 8 μm, avšak nejvýše 15 μm,

přilnavé vrstvy ze syntetické pryže o tloušťce větší než 20 μm, avšak nejvýše 30 μm a

průhledné polyethylentereftalátové fólie o tloušťce větší než 35 μm, avšak nejvýše 40 μm

0 %

31.12.2018

*ex 3921 90 55

*ex 7019 40 00

*ex 7019 40 00

25

21

29

Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici

0 %

31.12.2014

ex 3926 90 97

50

Knoflík na přední panel autorádia, vyrobený z polykarbonátu na bázi bisfenolu A

0 %

31.12.2018

ex 4408 39 30

10

Listy na dýhování ze dřeva okoumé o tloušťce nejvýše 6 mm, nebroušené pískem, nehoblované, druhu používaného při výrobě překližek

0 %

31.12.2018

*ex 5603 12 90

*ex 5603 13 90

60

60

Netkané textilie z polyetylenu získaného technologií spunbond, o plošné hmotností vyšší než 60 g/m2, avšak nejvýše 80 g/m2 a s odporem vzduchu (Gurley) 8 sekund nebo vyšším, avšak nejvýše 36 sekund (dle metody ISO 5636/5)

0 %

31.12.2018

ex 5603 93 90

60

Netkané textilie z polyesterových vláken,

o plošné hmotnosti 85 g/m2,

o konstantní tloušťce 95 μm (± 5 μm),

nepovrstvené a nepotažené,

v rolích o šířce 1 m a navinuté délce 2 000 m až 5 000 m,

vhodné k povrstvování membrán při výrobě osmotických a reverzně osmotických filtrů (1)

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

25

Keramické propanty s obsahem oxidu hliníku, oxidu křemíku a oxidu železa

0 %

31.12.2018

*ex 6909 19 00

80

Keramické tepelné jímky, obsahující:

66 % hmotnostních nebo více karbidu křemíku,

10 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého,

používané k udržování provozní teploty tranzistorů, diod a integrovaných obvodů výrobků čísel 8521 a 8528 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 7019 40 00

*ex 7019 40 00

11

19

Tkaniny z pramenců (rovings), impregnované epoxidovou pryskyřicí, s termoexpanzním koeficientem mezi 30 °C a 120 °C (stanoveným metodou IPC-TM-650) s:

10 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 12 ppm na °C v délce a šířce a

20 ppm na°C nebo vyšším, avšak nejvýše 30 ppm na °C v tloušťce, s teplotou přechodu skla 152 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 153 °C (stanoveno metodou IPC-TM-650)

0 %

31.12.2018

*ex 7020 00 10

*ex 7616 99 90

10

77

Televizní stojany, též s držákem pro uchycení a stabilizaci skříní/pouzder televizorů

0 %

31.12.2016

ex 7608 20 89

30

Bezešvé protlačované trubky ze slitiny hliníku:

o vnějším průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 420 mm a

o tloušťce stěny 10 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm

0 %

31.12.2018

*ex 8309 90 90

10

Hliníkové plechovkové uzávěry:

o průměru 99,00 mm nebo více, avšak nejvýše 136,5 mm (± 1 mm),

též s naříznutou chlopní pro otevření pomocí kroužku

0 %

31.12.2018

ex 8414 30 81

ex 8414 80 73

60

30

Hermetické rotační kompresory pro chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC):

poháněné jednofázovým střídavým on-off elektromotorem, nebo bezkartáčovým stejnosměrným (BLDC) motorem s proměnnými otáčkami

o jmenovitém výkonu nejvýše 1,5 kW

typu používaného při výrobě bubnových sušiček prádla pro domácnost pracujících na principu tepelného čerpadla

0 %

31.12.2018

ex 8431 20 00

40

Chladič s hliníkovým jádrem a plastovou nádrží, s integrovanou ocelovou nosnou konstrukcí a s otevřeným jádrem čtvercového vlnitého tvaru s 9 žebry na 2,54 cm délky jádra, pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8475 29 00

ex 8514 10 80

10

10

Tavicí pánev na skleněná vlákna sestavená:

s elektrickým ohřevem,

s otvorem,

s velkým počtem trysek ze slitiny platiny/rhodia,

pro použití k tavení dávek skla a úpravě roztaveného skla,

k tažení nekonečných vláken

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

70

Stejnosměrný krokový motor, s

úhlem kroku 7,5° (± 0,5°),

dvoufázovým vinutím,

jmenovitým napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 16,0 V,

s předepsaným rozsahem teplot alespoň – 40 °C až + 105 °C,

též se spojovacím pastorkem,

též s konektorem pohonu motoru

0 %

31.12.2018

*ex 8501 10 99

80

Stejnosměrný krokový motor s:

úhlem kroku 7,5° (± 0,5°),

s momentem zvratu při 25 °C 25 mNm nebo více,

řídící frekvencí 1 500 impulzů za sekundu nebo více,

dvoufázovým vinutím a

jmenovitým napětím 10,5 V nebo více, avšak nejvýše 16,0 V

0 %

31.12.2018

ex 8503 00 99

50

Stator pro bezkomutátorový motor, o:

vnitřním průměru (206,6 ± 0,5) mm,

vnějším průměru (265,0 ± 0,2) mm a

šířce (41,00 ± 0,3) mm,

typu používaného k výrobě praček, praček se sušičkou nebo sušiček vybavených přímým pohonem bubnu

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

70

Modul pro přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný a stejnosměrného proudu na stejnosměrný, s:

jmenovitým výkonem nejvýše 100 W,

vstupním napětím 80 V nebo více, avšak nejvýše 305 V,

certifikovanou vstupní frekvencí 47 Hz nebo více, avšak nejvýše 440 Hz,

jedním nebo více výstupy stálého napětí,

provozní teplotou v rozmezí od – 40 °C nebo více, avšak nejvýše + 85 °C,

piny pro montáž na tištěný spoj

0 %

31.12.2018

*ex 8505 11 00

70

Kotouč ze slitiny neodymu, železa a boru, potažený niklem, určený ke zmagnetizování na permanentní magnet

též s otvorem uprostřed,

o průměru nejvýše 90 mm,

typu používaného v automobilových reproduktorech

0 %

31.12.2018

ex 8507 10 20

85

Olověné akumulátory typu používaného pro startování pístových motorů:

o jmenovité kapacitě 32 Ah,

o délce nejvýše 205 mm,

o šířce nejvýše 130 mm a

o výšce nejvýše 190 mm

pro použití při výrobě výrobků kódu KN 8711 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 30 20

30

Válcový nikl-kadmiový akumulátor nebo modul, o délce 65,3 mm (± 1,5 mm) a průměru 14,5 mm (± 1 mm), o nominální kapacitě 1 000 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 50 00

*ex 8507 60 00

20

20

Akumulátor nebo modulve tvaru kvádru, o délce nejvýše 69 mm, o šířce nejvýše 36 mm a tloušťce nejvýše 12 mm, pro použití při výrobě akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 50 00

30

Válcový nikl-hydridový akumulátor nebo modul, o průměru nejvýše 14,5 mm, pro použití při výrobě akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

30

Válcový lithium-iontový akumulátor nebo modul, o délce 63 mm nebo více a průměru 17,2 mm nebo více, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2014

*ex 8507 60 00

40

Baterie elektrických lithium-iontových akumulátorů nebo modulů:

o délce 1 203 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 297 mm,

o šířce 282 mm nebo větší, avšak nejvýše 772 mm,

o výšce 792 mm nebo větší, avšak nejvýše 839 mm,

o hmotnosti 260 kg nebo větší, avšak nejvýše 293 kg,

o výkonu 22 kWh nebo 26 kWh,

složené z 24 nebo 48 modulů:

0 %

31.12.2017

*ex 8507 60 00

50

Moduly pro montáž baterií elektrických lithium-iontových akumulátorů:

o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 408 mm,

o šířce 33,55 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm,

o výšce 138 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm,

o hmotnosti 3,6 kg nebo větší, avšak nejvýše 17 kg, a

o výkonu 458 Wh nebo větším, avšak nejvýše 2 158 Wh

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

55

Baterie elektrických lithium-iontových akumulátorů nebo modulů:

s dnem podobným elipse sploštělé uprostřed,

o délce 49 mm nebo větší (bez koncových zařízení),

o šířce 33,5 mm nebo větší,

o tloušťce 9,9 mm nebo větší,

s jmenovitou kapacitou 1,75 Ah nebo vyšší a

s jmenovitým napětím 3,7 V

pro výrobu akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2017

*ex 8507 60 00

57

Lithium-iontový akumulátor nebo modul ve tvaru kvádru:

s některými zakulacenými rohy,

o délce 76 mm nebo větší (bez koncových zařízení),

o šířce 54,5 mm nebo větší,

o tloušťce 5,2 mm nebo větší,

s jmenovitou kapacitou 3 100 mAh nebo vyšší a

s jmenovitým napětím of 3,7 V

pro výrobu akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2017

*ex 8507 60 00

80

Lithium-iontový akumulátor nebo modul ve tvaru kvádru:

zapouzdřený v kovovém obalu,

o délce 171 mm (± 3 mm),

o šířce 45,5 mm (± 1 mm),

o výšce 115 mm (± 1 mm),

s jmenovitým napětím 3,75 V a

s jmenovitou kapacitou 50 Ah

pro použití při výrobě akumulátorových baterií pro motorová vozidla (1)

0 %

31.12.2015

*ex 8518 29 95

30

Reproduktory:

s impedancí 3 ohmy nebo větší, avšak nejvýše 16 ohmů,

s jmenovitým výkonem 2 W nebo větším, avšak nejvýše 20 W,

též s plastovou konzolou a

též s elektrickým kabelem osazeným konektory,

typu používaného při výrobě televizorů, videomonitorů a domácích systémů zábavy

0 %

31.12.2017

*ex 8522 90 80

97

Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence, pro použití při výrobě produktů čísla 8521 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8525 80 19

*ex 8525 80 91

31

10

Kamera uzavřeného televizního okruhu CCTV

o hmotnosti nejvýše 5,9 kg,

bez krytu,

o rozměrech nejvýše 405 mm × 315 mm,

s jedním snímačem typu CCD nebo se snímačem typu CMOS,

s efektivními pixely nejvýše 5 megapixelů

pro použití ve sledovacích systémech CCTV (1)

0 %

31.12.2018

ex 8525 80 19

50

Kamerová hlava, též v pouzdře,

o rozměrech (bez konektoru pro kabel) nejvýše 27 × 30 × 38,5 mm (šířka × výška × délka),

s třemi obrazovými snímači se 2 nebo více efektivními megapixely na snímač a s hranolem pro rozklad barev spektra RGB mezi tyto tři snímače,

s uchycením objektivu typu C-Mount,

o hmotnosti nejvýše 70 g,

s digitálním videovýstupem LVDS,

s permanentní pamětí typu EEPROM k lokálnímu uložení kalibračních údajů týkajících se podání barev a kompenzace vadných pixelů,

k použití při výrobě miniaturizovaných průmyslových kamerových systémů

0 %

31.12.2018

ex 8525 80 19

55

Modul kamery s rozlišením 1 920 × 1 080 P HD, s dvěma mikrofony, pro použití při výrobě výrobků čísla 8528 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8528 59 70

10

Barevné LCD videomonitory nekombinované s jinými zařízeními, jejichž stejnosměrné vstupní napětí je 7 V nebo více, avšak nejvýše 30 V, s obrazovkou o úhlopříčce 33,2 cm nebo méně

bez krytu, se zadní stěnou a montážním rámem

nebo s krytem,

pro použití k trvalému zabudování nebo připevnění pro průmyslovou montáž zboží kapitol 84 – 90 a 94 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8529 90 65

50

Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence, pro použití při výrobě produktů čísla 8528 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8529 90 92

42

Hliníkové chladiče a chladicí žebra pro udržení provozní teploty tranzistorů a integrovaných obvodů, pro použití při výrobě produktů čísel 8527 nebo 8528 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8529 90 92

*ex 8548 90 90

44

55

LCD moduly sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, nekombinované se zařízením dotykové obrazovky, též podsvětlené, též s invertory a jednou nebo vice deskami plošných spojů s řídící elektronikou pouze pro adresování pixelů

0 %

31.12.2018

ex 8536 41 90

30

Výkonové relé ve tvaru krychle:

s funkcí elektromechanického spínače,

s ovládaným proudem 3 ampéry nebo více, avšak nejvýše 16 ampérů,

s ovládacím napětím 5 voltů nebo více, avšak nejvýše 24 voltů,

s mezerou mezi přepínacími kontakty nejvýše 12,5 mm

0 %

31.12.2018

*ex 8536 70 00

10

Optická zásuvka, zástrčka nebo konektor pro použití při výrobě zboží čísel 8521 nebo 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8537 10 91

40

Elektronické řídicí jednotky, vyrobené podle třídy 2 normy IPC-A-610E, se střídavým hlavním napájením 400 V, stejnosměrným napájením logických obvodů 24 V, vybavené alespoň:

sestavou desky (desek) plošných spojů s logickými a programovatelnými obvody a dalšími elektronickými součástkami, jako jsou konektory, kondenzátory, cívky nebo rezistory,

stykači,

automatickým jističem,

pojistkou,

vnitřními propojovacími kabely,

hlavním vypínačem,

elektrickými konektory nebo kabely pro připojení vnějších zařízení,

kovovým krytem o rozměrech 370 × 300 × 80 mm nebo více, avšak nejvýše 570 × 420 × 125 mm,

pro použití pro řízení a napájení strojů typu používaného na recyklaci nebo třídění plastových, kovových nebo skleněných obalů

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

30

Integrované obvody pro můstkové budiče motorů, bez programovatelné paměti, sestávající z:

jednoho nebo více integrovaných obvodů, nepropojených, na samostatných olověných rámečcích,

též s diskrétními tranzistory MOSFET pro řízení stejnosměrných motorů v automobilech,

zabudované v plastovém pouzdře

0 %

31.12.2018

*ex 8538 90 99

95

Měděná základní deska, typu používaného jako chladič [při výrobě] modulů IGBT obsahujících více součástek než čipy IGBT a diody pro napětí 650 V nebo více, avšak nejvýše 1 200 V (1)

0 %

31.12.2018

ex 8544 30 00

30

Kabelový svazek pro měření více veličin, pro napětí 5 V nebo více, avšak nejvýše 90 V, umožňující měření některých nebo všech těchto veličin:

rychlost jízdy nepřesahující 24 km/h,

otáčky motoru nepřesahující 4 500 ot/min.,

hydraulický tlak nepřesahující 25 MPa,

hmotnost nepřesahující 50 tun,

pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Rám, vyrobený z hliníku nebo z hliníku a uhlíku, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

31.12.2018

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

23

33

70

Přední vidlice, odpružené, vyrobené z hliníku, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

50

Čočkové jednotky:

s ohniskovou vzdáleností 25 mm nebo více, avšak nejvýše 150 mm,

složené ze skleněných nebo plastových čoček, o průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 190 mm

0 %

31.12.2018

ex 9014 10 00

30

Elektronický kompas jako geomagnetický senzor, v pouzdře(např. CSWLP, LGA, SOIC) vhodný pro plně automatizovanou montáž na desky plošných spojů, který sestává z následujících hlavních součástí:

kombinace jednoho nebo více aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC) a

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do třírozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

pro použití při výrobě zboží kapitol 84 až 90 a 94 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 9022 90 00

10

Panely pro rentgenové přístroje (ploché panelové rentgenové snímače/rentgenové snímače) skládající se ze skleněné desky s maticí tenkovrstvých tranzistorů, pokryté filmem z amorfního křemíku, potažené scintilační vrstvou jodidu cesného a metalizovanou ochrannou vrstvou, nebo potažené vrstvou amorfního selenu

0 %

31.12.2018

*ex 9405 40 39

*ex 9405 40 99

80

07

Panel LED pro podsvícení, který je určen k zabudování do zboží čísla 8528 (1)

0 %

31.12.2015


(1)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA II

POZASTAVENÍ CEL PODLE ČL. 1 BODU 3:

Kód KN

TARIC

ex 1511 90 19

10

ex 1511 90 91

10

ex 1513 11 10

10

ex 1513 19 30

10

ex 1513 21 10

10

ex 1513 29 30

10

ex 2823 00 00

10

ex 2836 99 17

20

ex 2903 39 90

70

ex 2905 19 00

11

ex 2907 23 00

10

ex 2908 19 00

10

ex 2915 39 00

20

ex 2921 42 00

86

ex 2921 49 00

70

ex 2925 29 00

20

ex 2932 99 00

80

ex 2933 21 00

50

ex 2933 59 95

15

ex 2934 99 90

55

ex 2935 00 90

17

ex 2935 00 90

88

ex 3204 11 00

20

ex 3204 11 00

40

ex 3204 11 00

50

ex 3204 11 00

60

ex 3204 11 00

70

ex 3204 12 00

10

ex 3204 13 00

10

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 15 00

10

ex 3204 15 00

60

ex 3204 17 00

10

ex 3204 17 00

15

ex 3204 17 00

20

ex 3204 17 00

25

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

35

ex 3204 17 00

40

ex 3204 17 00

50

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

65

ex 3204 17 00

70

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

70

ex 3204 19 00

71

ex 3204 19 00

73

ex 3204 19 00

77

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3204 20 00

20

ex 3204 20 00

30

ex 3208 90 19

15

ex 3701 99 00

10

ex 3707 10 00

40

ex 3808 91 90

30

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

40

ex 3812 30 80

75

ex 3823 19 30

20

ex 3823 19 90

20

ex 3824 90 97

18

ex 3824 90 97

33

ex 3902 90 90

94

ex 3907 30 00

60

ex 3907 40 00

30

ex 3910 00 00

40

ex 3913 90 00

85

ex 3921 90 55

25

ex 5603 12 90

60

ex 5603 13 90

60

ex 6909 19 00

80

ex 7019 40 00

10

ex 7019 40 00

20

ex 7020 00 10

10

ex 7616 99 90

77

ex 8108 90 50

85

ex 8309 90 90

10

ex 8501 10 99

80

ex 8505 11 00

70

ex 8507 30 20

30

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

30

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

40

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8507 60 00

80

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

97

ex 8525 80 19

31

ex 8525 80 91

10

ex 8528 59 70

10

ex 8529 90 65

50

ex 8529 90 65

55

ex 8529 90 65

60

ex 8529 90 92

42

ex 8529 90 92

44

ex 8529 90 92

48

ex 8536 70 00

10

ex 8536 70 00

20

ex 8538 90 99

95

ex 9002 11 00

50

ex 9022 90 00

10


PŘÍLOHA III

DOPLŇKOVÉ JEDNOTKY PODLE ČL. 2 BODU 1:

Kód KN

TARIC

Doplňkové jednotky

ex 3901 10 10

10

m3

ex 3901 90 90

30

m3

ex 3919 90 00

67

m2

ex 3921 90 10

30

m2

ex 3923 30 90

10

p/st

ex 3926 90 97

50

p/st

ex 3926 90 97

55

m2

ex 3926 90 97

65

p/st

ex 5603 14 90

40

m2

ex 5603 93 90

60

m2

ex 8411 99 00

40

p/st

ex 8411 99 00

50

p/st

ex 8424 90 00

30

p/st

ex 8431 20 00

40

p/st

ex 8475 29 00

10

p/st

ex 8483 40 29

60

p/st

ex 8503 00 99

50

p/st

ex 8504 40 90

50

p/st

ex 8504 40 90

60

p/st

ex 8508 70 00

20

p/st

ex 8536 41 90

30

p/st

ex 8537 10 91

40

p/st

ex 8537 10 99

30

p/st

ex 8537 10 99

98

p/st

ex 8538 90 99

95

p/st

ex 8543 70 90

23

p/st

ex 8544 30 00

30

p/st

ex 9001 90 00

35

p/st

ex 9001 90 00

45

p/st

ex 9014 10 00

30

p/st

ex 9025 80 40

30

p/st

ex 9029 10 00

20

p/st

ex 9031 80 38

20

p/st

ex 9401 90 80

20

p/st

ex 9401 90 80

30

p/st

ex 9401 90 80

40

p/st

ex 9405 40 39

50

p/st

ex 9405 40 99

3

p/st

ex 9405 40 99

6

p/st


PŘÍLOHA IV

DOPLŇKOVÉ JEDNOTKY PODLE ČL. 2 BODU 2:

Kód KN

TARIC

Doplňkové jednotky

ex 8529 90 92

48

p/st

ex 8536 70 00

20

p/st


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU