(EU) č. 713/2014Nařízení Rady (EU) č. 713/2014 ze dne 24. června 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 2-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2014 Nabývá účinnosti: 28. června 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 713/2014

ze dne 24. června 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 (1) otevřeny autonomní celní kvóty. Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2014 nové celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se dalších šesti produktů a výrobků.

(2)

Kromě toho by v některých případech měly autonomní celní kvóty Unie být upraveny. U dvou výrobků je třeba změnit popis výrobku či produktu, aby bylo dosaženo větší přesnosti a zohledněn nejnovější vývoj produktů a výrobků. U jednoho dalšího výrobku je třeba zrušit jeden z kódů TARIC, protože dvojí klasifikace již zastarala, a v dalších třech případech je třeba navýšit objem kvót, což je v zájmu hospodářských subjektů a Unie.

(3)

Dále by u dvou výrobkků měly být autonomní celní kvóty Unie ukončeny s účinkem ode dne 1. července 2014 a 1. ledna 2015, neboť není v zájmu Unie od těchto dat tyto kvóty nadále poskytovat.

(4)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Protože některé změny autonomních celních kvót stanovené v tomto nařízení musí nabýt účinku ode dne 1. července 2014, mělo by se toto nařízení použít od téhož dne a mělo by vstoupit v platnost v den vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835, a 09.2836 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013;

2)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806, a 09.2818 se nahrazují řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení;

3)

řádek pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2930 se zrušuje;

4)

řádek pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2639 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2014 s výjimkou čl. 1 bodu 4, který se použije ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2014.

Za Radu

předseda

E. VENIZELOS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).


PŘÍLOHA I

CELNÍ KVÓTY PODLE ČL. 1 BODU 1

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516–33–8)

1. 7.–31. 12.

10 tun

0

09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4–Bis–O–(3,4–dimethylbenzyliden)–D–glucitol (CAS RN 135861–56–2)

1. 7.–31. 12.

300 tun

0

09.2832

ex 3808 92 90

40

Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463–41–7) ve vodné disperzi

1. 7.–31. 12.

250 tun

0

09.2834

ex 7604 29 10

20

Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nejvýše 300 mm

1. 7.–31. 12.

500 tun

0

09.2835

ex 7604 29 10

30

Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm

1. 7.–31. 12.

250 tun

0

09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Brýlové obruby z plastů nebo z obecných kovů pro použití při výrobě korekčních brýlí (1)

1. 7.–31. 12.

2 900 000 kusů

0


(1)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA II

CELNÍ KVÓTY PODLE ČL. 1 BODU 2

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314–35–8 nebo CAS RN 39318–18–8)

1. 1.–31. 12.

12 000 tun

0

09.2639

3905 30 00

 

Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny

1. 1.–31. 12.

18 000 tun

0

09.2818

ex 6902 90 00

10

Žáruvzdorné cihly s

délkou hrany větší než 300 mm a

obsahem TiO2 nejvýše 1 % hmotnostní a

obsahem Al2O3 nejvýše 0,4 % hmotnostní a

objemovou změnou menší než 9 % při 1700 °C

1. 1.–31. 12.

225 tun

0

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel (1)

1. 7.–31. 12.

800 000 kusů

0

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

1. 1.–31. 12.

125 000 kusů

0

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

1. 1.–31. 12.

97 000 kusů

0

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky pro použití při výrobě nebo opravách zboží kódů KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015(1)

1. 1.–31. 12.

5 000 000 kusů

0


(1)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU