(EU) č. 659/2014Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 659/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty

Publikováno: Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 128-134 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. května 2014 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 17. července 2014 Nabývá účinnosti: 17. července 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 659/2014

ze dne 15. května 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku vstupu v platnost Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) je třeba uvést pravomoci svěřené Komisi do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování EU.

(2)

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2) se Komise zavázala přezkoumat legislativní akty, které v současnosti obsahují odkazy na regulativní postup s kontrolou, s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě o fungování EU.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 (3) svěřuje Komisi pravomoci k provádění některých ustanovení uvedeného nařízení.

(4)

Za účelem uvedení nařízení (ES) č. 638/2004 do souladu s s články 290 a 291 Smlouvy o fungování EU by prováděcí pravomoci svěřené Komisi uvedeným nařízením měly být nahrazeny pravomocemi přijímat akty v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty.

(5)

Aby bylo možné uspokojit potřeby uživatelů spojené se statistickými informacemi, aniž by se zvyšovalo zatížení hospodářských subjektů, a aby bylo možné zohlednit změny nezbytné z metodických důvodů a potřebu ustanovit efektivní systém sběru údajů a sestavování statistik, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o přijímání jiných nebo zvláštních pravidel pro zvláštní zboží nebo pohyby zboží, úpravy míry pokrytí v rámci Intrastatu, specifikace podmínek pro stanovení prahů podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 638/2004 a stanovení podmínek pro zjednodušení informací, které mají být poskytovány o jednotlivých drobných transakcích a stanovení agregovaných údajů.

(6)

Při přijímání aktů v přenesené pravomoci je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. Komise by měla rovněž zajistit, aby akty v přenesené pravomoci stanovené v legislativních aktech nepředstavovaly značnou dodatečnou zátěž pro členské státy nebo respondenty a aby byly i nadále co nejhospodárnější.

(7)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 638/2004 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla přijímat opatření v souvislosti se shromažďováním informací, zejména pokud jde o kódy, jež mají být použity, stanovení členění odhadů, technická ustanovení v souvislosti se sestavováním ročních statistik obchodu podle podnikových ukazatelů a opatření nezbytná k zajištění kvality předávaných statistik v souladu s příslušnými standardy kvality. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(8)

Výbor pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy (Výbor pro Intrastat) uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 638/2004 poskytuje Komisi poradenství a pomoc při výkonu jejích prováděcích pravomocí.

(9)

V rámci strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému (ESS), jejímž účelem je lepší koordinace a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci ESS, by měl mít Výbor pro Evropský statistický systém (ESSC) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (4) poradní úlohu a pomáhat Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Klíčem k vypracovávání vysoce kvalitních statistik v Unii je zlepšení koordinace mezi orgány členských států a Komisí (Eurostatem).

(10)

Nařízení (ES) č. 638/2004 by mělo být změněno tak, že se odkaz na Výbor pro Intrastat nahradí odkazem na Výbor pro ESSC.

(11)

Zjednodušení systému celního odbavení mělo na celní úrovni za následek ztrátu statistických informací o zboží v procesu celních postupů. Aby byla zajištěna úplnost údajů, informace o pohybu takového zboží by měly být zahrnuty v systému Intrastat.

(12)

Mezi členskými státy by měla být povolena výměna důvěrných údajů týkajících se statistiky obchodu uvnitř Unie s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby a šíření těchto statistik nebo zlepšit jejich kvalitu. Takové výměny důvěrných údajů by měly být dobrovolné, mělo by se s nimi nakládat opatrně a neměly by představovat samy o sobě zvýšené administrativní zatížení pro podniky.

(13)

Definice statistické hodnoty by měla být ujasněna a uvedena do souladu s definicí téhož údaje ve statistikách obchodu mimo Unii v zájmu umožnění lepšího srovnávání statistik obchodu uvnitř Unie se statistikami obchodu mimo Unii. Jednotné definice mají zásadní význam pro harmonizované zaznamenávání přeshraničního obchodu a jsou důležité zejména proto, že představují nutnou předběžnou podmínku pro orgány členských států, aby byly s to jednotně vykládat pravidla mající dopad na přeshraniční aktivity podniků.

(14)

V souladu se zásadou proporcionality je nutné a vhodné stanovit harmonizovaná pravidla pro předávání informací celními správami, pravidla pro výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty v oblasti statistiky obchodu uvnitř Unie. V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(15)

Předávání údajů orgány členských států by mělo být bezplatné pro příslušné členské státy a pro orgány nebo agentury Unie.

(16)

Je důležité zajistit bezpečnost způsobů předávání citlivých statistických údajů, včetně hospodářských údajů.

(17)

Z důvodů právní jistoty by neměly být tímto nařízením dotčeny postupy pro přijímání opatření, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(18)

Nařízení (ES) č. 638/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 638/2004 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o přijímání jiných nebo zvláštních pravidel pro zvláštní zboží nebo pohyby zboží.“

2)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se vypouští slovo „Společenství“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Statistické informace o odesílání a přijímání zboží, které je pro celní nebo daňové účely předmětem jednotného správního dokladu, jsou vnitrostátním orgánům poskytovány nejméně jednou měsíčně přímo celními orgány.“;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odpovědné celní správy každého členského státu poskytují vnitrostátnímu orgánu, z vlastní iniciativy nebo na jeho žádost, jakékoli dostupné informace v zájmu určení osoby provádějící zasílání a příjem zboží, na které se vztahuje celní režim aktivního zušlechťovacího styku nebo celní režim přepracování pod celním dohledem.“

3)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Referenční období

Referenčním obdobím pro informace poskytované podle článku 5 je:

a)

příslušný kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží;

b)

příslušný kalendářní měsíc, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění související se zbožím Společenství, v rámci něhož vznikne daňová povinnost ohledně pořizování a dodávání zboží v rámci Společenství, nebo

c)

příslušný kalendářní měsíc, v němž je daňové přiznání přijato příslušnými celními orgány v případech, kdy je celní prohlášení použito jako zdroj údajů.“

4)

V čl. 9 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Definice statistických údajů uvedených v písmenech e) až h) jsou stanoveny v příloze. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů postupy využívané při sběru těchto informací, zejména kódy a jejich formát, jež mají být použity.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.“

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9a

Výměna důvěrných údajů

Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (5) může být prováděna pouze pro statistické účely mezi odpovědnými orgány členských států v případech, kdy tato výměna přispívá ke zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření evropských statistik souvisejících s obchodem se zbožím mezi členskými státy nebo ke zlepšení jejich kvality.

Orgány členských států, které obdrží důvěrné údaje, musí nakládat s těmito informacemi v souladu s kapitolou V nařízení (ES) č.223/2009 jako s důvěrnými a používat je výhradně pro statistické účely.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).“"

6)

Článek 10 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, aby přizpůsobila tyto míry pokrytí Intrastatu technickému a hospodářskému vývoji, kdykoliv je možné tyto míry snížit a přitom zachovat statistiky splňující platná kritéria kvality a standardy.“;

b)

v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o specifikace podmínek pro stanovení těchto prahů.“;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy mohou za určitých podmínek, které splňují požadavky na kvalitu, zjednodušit informace, které mají být poskytovány o jednotlivých drobných transakcích, pokud takové zjednodušení nemá negativní dopady na kvalitu statistik. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o specifikace těchto podmínek.“

7)

Článek 12 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

40 kalendářních dnů po skončení referenčního měsíce pro souhrnné údaje, které budou stanoveny Komisí. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o stanovení těchto agregovaných údajů. Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední relevantní hospodářský a technický vývoj.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) měsíční výsledky, které pokrývají jejich celkový obchod se zbožím, vypracované případně pomocí odhadů. Komise určí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci členění takových odhadů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.“;

c)

v odstavci 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů technická ustanovení pro co nejhospodárnější sestavování těchto statistik.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.“

8)

V článku 13 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření nezbytná pro zajištění kvality předávaných statistik podle kritérií kvality, přičemž nepřipustí nadměrné náklady pro orgány členských států.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Při výkonu přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení postupuje Komise v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009 tím, že mimo jiné zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly značnou dodatečnou zátěž pro členské státy a respondenty.

Je obzvláště důležité, aby Komise v souladu se zavedenou praxí prováděla před přijetím těchto aktů v přenesené pravomoci konzultace s odborníky, včetně odborníků z členských států.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 4, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem 17. července 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

4.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“

10)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (6).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanovují pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

11)

V příloze se odst. 3 písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

statistickou hodnotou, kterou se rozumí hodnota vypočítaná na státní hranici členských států. Vychází ze základu daně, nebo případně z hodnoty, která jej nahrazuje. Tato hodnota zahrnuje pouze vzniklé vedlejší náklady (dopravné, pojištění) v případě odeslání na přepravním úseku nacházejícím se na území členského státu odeslání a v případě přijetí na přepravním úseku nacházejícím se mimo území členského státu přijetí. V případech odeslání se jedná o hodnotu FOB (free on board), v případech přijetí o hodnotu CIF (cost, insurance, freight).“

Článek 2

Tímto nařízením nejsou dotčeny postupy pro přijímání opatření podle nařízení (ES) č. 638/2004, které byly zahájeny, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanovují pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU