(EU) č. 650/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 650/2014 ze dne 4. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 185, 25.6.2014, s. 1-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. června 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. července 2014 Nabývá účinnosti: 15. července 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 650/2014

ze dne 4. června 2014,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 143 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve směrnici 2013/36/EU se příslušným orgánům ukládá zveřejňovat některé informace, aby vnitřní bankovní trh fungoval stále účinněji a občané Unie se těšili přiměřené úrovni transparentnosti. Zveřejněné údaje by měly postačovat k účelnému srovnání přístupů přijatých příslušnými orgány různých členských států.

(2)

Pro další usnadnění tohoto posouzení je třeba, aby informace od všech příslušných orgánů byly zveřejňovány v jednotném formátu, pravidelně aktualizovány a zpřístupněny na jediné elektronické adrese. I když se požadavky na zveřejnění informací z oblasti dohledu v hlavě VIII směrnice 2013/36/EU vztahují na celou oblast obezřetnostní regulace, tyto technické normy se v prvním kroku zaměřují na povinnosti v oblasti dohledu, jež vyplývají z uvedené směrnice a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2).

(3)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority – EBA).

(4)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Právní a správní předpisy a obecné pokyny

Příslušné orgány za použití odpovídajících formulářů stanovených v částech 1 až 8 přílohy I uveřejní podle čl. 143 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU informace o znění právních a správních předpisů a obecných pokynů přijatých v jejich členském státě v oblasti obezřetnostní regulace.

Článek 2

Možnosti a případy volného uvážení

Příslušné orgány za použití odpovídajících formulářů stanovených v částech 1 až 12 přílohy II uveřejní podle čl. 143 odst. 1 písm. b) směrnice 2013/36/EU informace o způsobu využití možností a případů volného uvážení, jež jsou k dispozici v právu Unie.

Článek 3

Obecná kritéria a metodiky postupu při procesu dohledu a hodnocení

Příslušné orgány pomocí formuláře stanoveného v příloze III zveřejní podle čl. 143 odst. 1 písm. c) směrnice 2013/36/EU informace o obecných kritériích a metodikách postupů, které používají při procesu dohledu a hodnocení podle článku 97 uvedené směrnice.

Článek 4

Souhrnné statistické údaje

Příslušné orgány za použití formulářů stanovených v částech 1 až 6 přílohy IV zveřejní podle čl. 143 odst. 1 písm. d) směrnice 2013/36/EU informace o souhrnných statistických údajích o klíčových aspektech provádění obezřetnostního rámce.

Článek 5

Datum každoročního zveřejnění

Příslušné orgány zveřejní informace uvedené v čl. 143 odst. 1 směrnice 2013/36/EU na jediné elektronické adrese poprvé do 31. července 2014.

Příslušné orgány každoročně aktualizují informace uvedené v čl. 143 odst. 1 písm. d) uvedené směrnice do 31. července na základě stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Příslušné orgány pravidelně aktualizují informace uvedené v čl. 143 odst. 1 písm. a) až c) uvedené směrnice, a to nejpozději do 31. července každého roku, ledaže nedošlo k žádné změně zveřejněných informací.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

PRAVIDLA A POKYNY

Seznam šablon

Část 1

Provedení směrnice 2013/36/EU

Část 2

Vzorové schválení

Část 3

Specializované úvěrové expozice

Část 4

Snižování úvěrového rizika

Část 5

Zvláštní požadavky týkající se sdělování informací vztahující se na instituce

Část 6

Zproštění povinnosti uplatnit obezřetnostní požadavky

Část 7

Kvalifikované účasti v úvěrové instituci

Část 8

Regulační oznamování a účetní výkaznictví

ČÁST 1

Provedení směrnice 2013/36/EU

Provedení ustanovení směrnice 2013/36/EU

Ustanovení směrnice 2013/36/EU

Vnitrostátní znění

Odkazy

K dispozici v EN (ANO/NE)

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

 

(dd/mm/rrrr)

I.

Předmět, oblast působnosti a definice

Články 1 až 3

 

 

 

II.

Příslušné orgány

Články 4 až 7

 

 

 

III.

Podmínky přístupu k činnosti úvěrových institucí

Články 8 až 27

 

 

 

1.

Obecné podmínky přístupu k činnosti úvěrových institucí

Články 8 až 21

 

 

 

2.

Kvalifikovaná účast v úvěrové instituci

Články 22 až 27

 

 

 

IV.

Počáteční kapitál investičních podniků

Články 28 až 32

 

 

 

V.

Ustanovení týkající se svobody usazování a volného pohybu služeb

Články 33 až 46

 

 

 

1.

Obecné zásady

Články 33 až 34

 

 

 

2.

Právo úvěrových institucí na usazování

Články 35 až 38

 

 

 

3.

Výkon volného pohybu služeb

Článek 39

 

 

 

4.

Pravomoc příslušných orgánů hostitelského členského státu

Články 40 až 46

 

 

 

VI.

Vztahy se třetími zeměmi

Články 47 až 48

 

 

 

VII.

Obezřetnostní dohled

Články 49 až 142

 

 

 

1.

Zásady obezřetnostního dohledu

Články 49 až 72

 

 

 

1.1

Pravomoci a povinnosti domovského a hostitelského členského státu

Články 49 až 52

 

 

 

1.2

Výměna informací a profesní tajemství

Články 53 až 62

 

 

 

1.3

Povinnosti osob odpovědných za právní kontrolu výročních a konsolidovaných účetních závěrek

Článek 63

 

 

 

1.4

Pravomoci týkající se dohledu, pravomoci ukládat sankce a právo na odvolání

Články 64 až 72

 

 

 

2.

Přezkumné procesy

Články 73 až 110

 

 

 

2.1

Interní postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti

Článek 73

 

 

 

2.2

Systémy, postupy a mechanismy institucí

Články 74 až 96

 

 

 

2.3

Proces dohledu a hodnocení

Články 97 až 101

 

 

 

2.4

Opatření a pravomoci v oblasti dohledu

Články 102 až 107

 

 

 

2.5

Úroveň použití

Články 108 až 110

 

 

 

3.

Dohled na konsolidovaném základě

Články 111 až 127

 

 

 

3.1

Zásady provádění dohledu na konsolidovaném základě

Články 111 až 118

 

 

 

3.2

Finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti a holdingové společnosti se smíšenou činností

Články 119 až 127

 

 

 

4.

Kapitálové rezervy

Články 128 až 142

 

 

 

4.1

Rezervy

Články 128 až 134

 

 

 

4.2

Stanovení a výpočet proticyklické kapitálové rezervy

Články 135 až 140

 

 

 

4.3

Opatření na zachování kapitálu

Články 141 až 142

 

 

 

VIII.

Zveřejňování údajů příslušnými orgány

Články 143 až 144

 

 

 

X.

Změny směrnice 2002/87/ES

Článek 150

 

 

 

XI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Články 151 až 165

 

 

 

1.

Přechodná ustanovení o dohledu nad institucemi využívajícími svobodu usazování a svobodu poskytovat služby

Články 151 až 159

 

 

 

2.

Přechodná ustanovení o kapitálových rezervách

Článek 160

 

 

 

3.

Závěrečná ustanovení

Články 161 až 165

 

 

 


ČÁST 2

Vzorové schválení

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Přístup v oblasti dohledu v případě povolení použití přístupu založeného na interním ratingu (IRB) k výpočtu minimálních požadavků na kapitál u úvěrového rizika

Minimální dokumentace, kterou musí předložit instituce žádající o využití přístupu IRB

[volný text]

Popis postupu posuzování uplatněného příslušným orgánem (využití vlastního posouzení, využití externích auditorů a kontrol na místě) a hlavní kritéria posouzení

[volný text]

Forma rozhodnutí přijatých příslušným orgánem a sdělení rozhodnutí žadatelům

[volný text]

Přístup v oblasti dohledu v případě povolení použití pokročilého přístupu měření (AMA) k výpočtu minimálních požadavků na kapitál u operačního rizika

Minimální dokumentace, kterou musí předložit instituce žádající o využití přístupu AMA

[volný text]

Popis postupu posuzování uplatněného příslušným orgánem (využití vlastního posouzení, využití externích auditorů a kontrol na místě) a hlavní kritéria posouzení

[volný text]

Forma rozhodnutí přijatých příslušným orgánem a sdělení rozhodnutí žadatelům

[volný text]


ČÁST 3

Specializované úvěrové expozice

Nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení

Informace poskytované příslušným orgánem

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Článek 153 odst. 5

Zveřejnil příslušný orgán pokyny pro upřesnění způsobu, jakým by instituce měly zohlednit faktory uvedené v čl. 153 odst. 5 při přidělování rizikových vah specializovaným úvěrovým expozicím?

(Ano/Ne)

Pokud ano, uveďte odkaz na vnitrostátní pokyny

[odkaz na vnitrostátní znění]

Jsou vnitrostátní pokyny k dispozici v anglickém jazyce?

(Ano/Ne)


ČÁST 4

Snižování úvěrového rizika

Nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení

Popis

Informace poskytované příslušnými orgány

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Článek 201 odst. 2

Zveřejnění seznamu finančních institucí, které jsou způsobilými poskytovateli osobního zajištění úvěrového rizika, nebo hlavních kritérií pro určování těchto finančních institucí

Příslušné orgány zveřejní a udržují seznam finančních institucí, které jsou způsobilými poskytovateli osobního zajištění úvěrového rizika podle čl. 201 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013, nebo hlavních kritérií pro určování těchto způsobilých poskytovatelů.

Seznam finančních institucí nebo hlavních kritérií pro jejich určení

[lze uvést hyperlinkový odkaz na tento seznam či hlavní kritéria na internetových stránkách příslušného orgánu]

Popis použitelných obezřetnostních požadavků

Příslušné orgány zveřejní popis použitelných obezřetnostních požadavků spolu se seznamem způsobilých finančních institucí či hlavních kritérií pro určování těchto finančních institucí.

Popis obezřetnostních požadavků uplatňovaných příslušným orgánem

[volný text]

Článek 227 odst. 2 písm. e)

Podmínky pro použití koeficientu volatility 0 %

Instituce mohou podle komplexní metody finančního kolaterálu použít koeficient volatility 0 %, pokud je transakce vypořádána vypořádacím systémem, který se pro tento druh transakce osvědčil.

Podrobný popis zjištění příslušného orgánu, na jehož základě se vypořádací systém považuje za osvědčený.

[volný text]

Článek 227 odst. 2 písm. f)

Podmínky pro použití koeficientu volatility 0 %

Instituce mohou podle komplexní metody finančního kolaterálu použít koeficient volatility 0 %, pokud je dokumentace vztahující se na dohodu či transakci v případě daných cenných papírů standardní tržní dokumentací pro repo obchody nebo půjčky či výpůjčky cenných papírů.

Specifikace dokumentace, která se považuje za standardní tržní dokumetaci

[volný text]

Článek 229 odst. 1

Zásady oceňování nemovitého kolaterálu pro účely přístupu IRB

Nemovitost může ocenit nezávislý odhadce ve výši zástavní nebo nižší hodnoty, a to v členských státech, jejichž právní předpisy stanoví přísná kritéria pro určení zástavní hodnoty.

Kritéria stanovená vnitrostátními právními předpisy pro určení zástavní hodnoty nemovitosti.

[volný text]


ČÁST 5

Zvláštní požadavky týkající se sdělování informací vztahující se na instituce

Směrnice 2013/36/EU

Nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení

Informace poskytované příslušnými orgány

 

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Článek 106 odst. 1 písm. a)

 

Příslušné orgány mohou vyžadovat od institucí zveřejňování informací uvedených v části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 častěji než jednou ročně a stanovit termíny zveřejňování

Četnost a lhůty pro zveřejnění, které platí ve vztahu k institucím.

[volný text]

Článek 106 odst. 1 písm. b)

 

Příslušné orgány mohou vyžadovat od institucí využívání ke zveřejnění jiná místa a nosiče než účetní závěrku.

Druhy vymezených prostředků, které mají instituce využít.

[volný text]

 

Článek 13 odst. 1 a 2

Významné dceřiné podniky a dceřiné podniky, které mají pro svůj místní trh podstatný význam, zveřejňují informace uvedené v části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním nebo subkonsolidovaném základě.

Kritéria, která použil příslušný orgán pro stanovení významnosti dceřiného podniku.

[volný text]


ČÁST 6

Zproštění povinnosti uplatnit obezřetnostní požadavky

Nařízení (EU) č. 575/2013

Ustanovení

Popis

Informace poskytované příslušnými orgány

 

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Článek 7 odst. 1 a 2

(Individuální zproštění povinností v případě dceřiných podniků)

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až páté a osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Výjimka může být udělena dceřinému podniku, pokud podle čl. 7 odst. 1 písm. a) neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků jeho mateřským podnikem.

Kritéria, jež příslušný orgán použil při posouzení neexistence překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků.

[volný text]

Článek 7 odst. 3

(Individuální zproštění povinností v případě mateřských institucí)

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až páté a osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Výjimka může být udělena mateřské instituci, pokud podle čl. 7 odst. 3 písm. b) neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřské instituci.

Kritéria, jež příslušný orgán použil při posouzení neexistence překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků.

[volný text]

Článek 9 odst. 1

(Individuální konsolidace)

Povolení udělené mateřským institucím umožňující zahrnout do výpočtu jejich obezřetnostních požadavků stanovených v části druhé až páté a osmé nařízení (EU) č. 575/2013 dceřiné podniky

Povolení se uděluje pouze tehdy, pokud podle čl. 9 odst. 2 mateřská instituce příslušným orgánům plně doloží okolnosti a opatření včetně právních, na jejichž základě neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení splatných závazků dceřiným podnikem mateřskému podniku.

Kritéria, jež příslušný orgán použil při posouzení neexistence překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků.

[volný text]

Článek 8

(Zproštění povinností týkajících se likvidity v případě dceřiných podniků)

Výjimky z uplatňování požadavků na likviditu na individuálním základě stanovených v části šesté nařízení (EU) č. 575/2013

Výjimka může být udělena institucím v rámci podskupiny, pokud tyto instituce podle čl. 8 odst. 1 písm. c) uzavřely smlouvy ke spokojenosti příslušných orgánů, které umožňují volný pohyb finančních prostředků mezi nimi, aby mohly plnit své individuální a společné závazky podle splatnosti.

Kritéria, jež příslušný orgán použil při posouzení skutečnosti, zda smlouvy umožňují volný pohyb finančních prostředků mezi institucemi v podskupině likvidity.

[volný text]

Článek 10

(Úvěrové instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu)

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Členské státy mohou v souvislosti s uplatňováním výjimky zachovávat a využívat stávající vnitrostátní právní předpisy, pokud nejsou v rozporu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo směrnicí 2013/36/EU.

Uplatnitelné právní a správní předpisy týkající se uplatnění výjimky

[odkaz k vnitrostátnímu znění]

Pro příslušné orgány, které neudělují žádnou výjimku nebo povolení, budou příslušné buňky označeny oranžovou barvou.


ČÁST 7

Kvalifikované účasti v úvěrové instituci

Směrnice 2013/36/EU

Kritéria posouzení a informace nezbytné v případě posuzování vhodnosti navrhovaného nabyvatele, který usiluje o nabytí úvěrové instituce a finanční rozumnost navrhovaného nabytí

Informace poskytované příslušnými orgány

 

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Článek 23 odst. 1 písm. a)

Pověst navrhovaného nabyvatele

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje integritu navrhovaného nabyvatele

[volný text]

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje odborné dovednosti navrhovaného nabyvatele

[volný text]

Podrobnosti praktické spolupráce mezi příslušnými orgány podle článku 24 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

Článek 23 odst. 1 písm. b)

pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti všech členů vedoucího orgánu a všech členů vrcholného vedení úvěrové instituce

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti členů vedoucího orgánu a členů vrcholného vedení

[volný text]

Článek 23 odst. 1 písm. c)

Finanční zdraví navrhovaného nabyvatele

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje finanční zdraví navrhovaného nabyvatele

[volný text]

Podrobnosti praktické spolupráce mezi příslušnými orgány podle článku 24 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

Článek 23 odst. 1 písm. d)

Dodržování obezřetnostních požadavků ze strany úvěrové instituce

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna dodržet obezřetnostní požadavky

[volný text]

Článek 23 odst. 1 písm. e)

Podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu

Popis, jakým způsobem příslušný orgán posuzuje skutečnost, zda-li existuje důvodná obava vedoucí k podezření z praní špinavých peněz či financování terorismu

[volný text]

Podrobnosti praktické spolupráce mezi příslušnými orgány podle článku 24 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

Článek 23 odst. 4

Seznam informací, jež se poskytují příslušnému orgánu spolu s oznámením

Seznam informací, jež musí navrhovaný nabyvatel poskytnout spolu s oznámením, které jsou nezbytné k tomu, aby příslušný orgán provedl posouzení navrhovaného nabyvatele a navrhovaného nabytí

[volný text]


ČÁST 8

Regulační oznamování a účetní výkaznictví

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Provádění oznamování finančních informací podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 650/2014

Vztahuje se použití požadavku stanoveného v čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 i na instituce, které neuplatňují mezinárodní účetní standardy použitelné podle nařízení (ES) č. 1606/2002?

(Ano/Ne)

Pokud ano, jaký účetní rámec se na tyto instituce vztahuje?

[volný text]

Pokud ano, na jaké úrovni se poskytování informací uplatní? (na individuálním / konsolidovaném / sub-konsolidovaném základě)

[volný text]

Vztahuje se uplatnění požadavků stanovených v čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 kromě úvěrových institucí či investičních podniků i na jiné finanční subjekty?

(Ano/Ne)

Pokud ano, na jaké druhy finančních subjektů (např. finančních podniků) se tyto požadavky na poskytování informací vztahují?

[volný text]

Pokud ano, jaká je velikost těchto finančních subjektů z hlediska celkové rozvahy (na individuálním základě)?

[volný text]

Používají se pro poskytování informací příslušnému orgány standardy jazyku pro podnikové výkaznictví (XBRL)?

(Ano/Ne)

Provádění poskytování informací ve vztahu ke kapitálu a požadavkům na kapitál podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 650/2014

Vztahuje se uplatnění požadavků stanovených v čl. 99 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 kromě úvěrových institucí či investičních podniků i na jiné finanční subjekty?

(Ano/Ne)

Pokud ano, jaký účetní rámec se na tyto finanční subjekty vztahuje?

[volný text]

Pokud ano, na jaké druhy finančních subjektů (např. finančních podniků) se tyto požadavky na poskytování informací vztahují?

[volný text]

Pokud ano, jaká je velikost těchto finančních subjektů z hlediska celkové rozvahy (na individuálním základě)?

[volný text]

Používají se pro poskytování informací příslušnému orgány standardy jazyku pro podnikové výkaznictví (XBRL)?

(Ano/Ne)


PŘÍLOHA II

MOŽNOSTI A PŘÍPADY VOLNÉHO UVÁŽENÍ

Seznam šablon

Přehled možností a případů volného uvážení stanovených ve směrnici 2013/36/EU a v nařízení (EU) č. 575/2013

Část 1

Přehled možností a případů volného uvážení stanovených ve směrnici 2013/36/EU a v nařízení (EU) č. 575/2013

Podrobné náležitosti zvláštních přechodných možností a případů volného uvážení stanovených v nařízení (EU) č. 575/2013

Část 2

Přechodná ustanovení týkající se požadavků na kapitál (článek 465)

Část 3

Přechodné zacházení s nerealizovanými ztrátami při oceňování reálnou hodnotou (článek 467)

Část 4

Přechodné zacházení s nerealizovanými zisky při oceňování reálnou hodnotou (článek 468)

Část 5

Přechodná ustanovení týkající se odpočtů od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 (článek 478)

Část 6

Přechodné uznání nástrojů a položek, které nelze považovat za menšinové podíly, v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1 (článek 479)

Část 7

Přechodné uznání menšinových podílů a kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 v konsolidovaném kapitálu (článek 480)

Část 8

Dodatečné přechodné filtry a odpočty (článek 481)

Část 9

Limity zachování právních účinků položek v rámci položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 (článek 486)

Podrobné náležitosti zvláštních možností a případů volného uvážení, které nemají přechodný charakter, jež jsou stanoveny ve směrnici 2013/36/EU a v nařízení (EU) č. 575/2013

Část 10

Pohyblivé složky odměny (článek 94 směrnice o kapitálových požadavcích (CRD))

Část 11

Rizikové váhy a kritéria použité na expozice zajištěné zástavním právem k nemovitosti (článek 124 nařízení o kapitálových požadavcích (CRR))

Část 12

Hodnoty minimální ztrátovosti ze selhání (LGD) pro retailové expozice zajištěné nemovitostmi (článek 164 CRR)

ČÁST 1

Přehled možností a případů volného uvážení stanovených ve směrnici 2013/36/EU a v nařízení (EU) č. 575/2013

Povaha možnosti nebo volného uvážení

Směrnice 2013/36/EU

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Označení

Popis možnosti nebo volného uvážení

Uplatněno

(ANO/NE/NENÍ K DISPOZICI)

Vnitrostátní znění

Odkazy

K dispozici v EN

(ANO/NE)

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Podmínky přístupu k činnosti úvěrových institucí

Článek 9 odst. 2

 

Výjimky ze zákazu přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků od veřejnosti jinými podniky nebo osobami než úvěrovými institucemi

Zákaz přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků od veřejnosti jinými podniky nebo osobami než úvěrovými institucemi se nevztahuje na přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků členským státem, orgány regionální či místní samosprávy členského státu, veřejnými mezinárodními subjekty, jichž jsou jeden či více členských států členy, nebo na případy výslovně stanovené vnitrostátními právem nebo právem Unie, za podmínky, že tyto činnosti podléhají předpisům a kontrolním opatřením určeným k ochraně vkladatelů a investorů.

 

 

 

 

Podmínky přístupu k činnosti úvěrových institucí

Článek 12 odst. 3

 

Počáteční kapitál

Členské státy mohou rozhodnout, že úvěrové instituce existující k 15. prosinci 1979, které nesplňují požadavky týkající se samostatného kapitálu, mohou pokračovat ve své činnosti. Mohou tyto úvěrové instituce osvobodit od požadavku stanoveného v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2013/36/EU.

 

 

 

 

Podmínky přístupu k činnosti úvěrových institucí

Článek 12 odst. 4

 

Počáteční kapitál

Členské státy mohou vydat povolení určitým kategoriím úvěrových institucí s počátečním kapitálem nižším než 5 milionů EUR, pokud není počáteční kapitál nižší než jeden milion EUR a pokud dotčený členský stát sdělí Komisi a orgánu EBA důvody využití uvedené možnosti.

 

 

 

 

Podmínky přístupu k činnosti úvěrových institucí

Článek 21 odst. 1

 

Výjimky pro úvěrové instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu

Příslušné orgány mohou udělit úvěrové instituci trvale přidružené k ústřednímu subjektu výjimku z požadavků stanovených v článcích 10, 12 a čl. 13 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

 

 

 

 

Počáteční kapitál u investičních podniků

Článek 29 odst. 3

 

Počáteční kapitál konkrétních typů investičních podniků

Členské státy mohou snížit minimální částku počátečního kapitálu z 125 000 EUR na 50 000 EUR, pokud není podnik oprávněn držet peníze nebo cenné papíry klientů, obchodovat na vlastní účet nebo upisovat finanční nástroje s pevným závazkem převzetí.

 

 

 

 

Počáteční kapitál u investičních podniků

Článek 32 odst. 1

 

Ustanovení o ochraně předchozího stavu týkající se počátečního kapitálu investičních podniků

Členské státy mohou i nadále povolovat investiční podniky a podniky podle článku 30 směrnice 2013/36/EU, které existovaly již ke dni 31. prosince 1995 nebo před tímto dnem a jejichž kapitál nedosahuje úrovně počátečního kapitálu stanoveného pro ně v čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 1 a 3 či článku 30 uvedené směrnice.

 

 

 

 

Pravomoc příslušných orgánů hostitelských členských států

Článek 40

 

Požadavky na podávání zpráv příslušným orgánům hostitelského státu

Příslušné orgány hostitelských členských států mohou vyžadovat, aby jim všechny úvěrové instituce, které mají pobočky na jejich území, podávaly pravidelně zprávy o své činnosti na jejich území, zejména k tomu, aby posoudily, zda je pobočka významná podle čl. 51 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

 

 

 

 

Správa a řízení

Článek 94 odst. 1 písm. g) bod i)

 

Pohyblivé složky odměny

Členské státy mohou stanovit maximální procentní podíl proměnlivé složky, který nepřesahuje 100 % pevné složky celkové odměny každého jednotlivce.

Viz Část 10

 

 

 

Správa a řízení

Článek 94 odst. 1 písm. g) bod ii)

 

Pohyblivé složky odměny

Členské státy mohou akcionářům nebo vlastníkům či společníkům instituce umožnit schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny za předpokladu, že celková úroveň proměnlivé složky nepřesáhne 200 % pevné složky celkové odměny každého jednotlivce. Členský stát může stanovit maximální procentní podíl na nižší úrovni.

Viz Část 10

 

 

 

Správa a řízení

Článek 94 odst. 1 písm. g) bod iii)

 

Pohyblivé složky odměny

Členské státy mohou institucím umožnit uplatnění diskontní sazby uvedené v druhém pododstavci čl. 94 odst. 1 písm. g) bod iii) na maximálně 25 % celkové pohyblivé složky odměny za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, jež jsou odloženy na dobu nejméně pěti let. Členské státy mohou stanovit maximální procentní podíl na nižší úrovni.

Viz Část 10

 

 

 

Správa a řízení

Článek 94 odst. 1 písm. l)

 

Pohyblivé složky odměny

Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou omezit druhy a rysy těchto nástrojů uvedených v čl. 94 odst. 1 písm. l) či případně některé nástroje zakázat.

 

 

 

 

Proces dohledu a hodnocení (SREP)

Článek 103

 

Použití procesu dohledu a hodnocení u institucí s podobnými profily rizika

Jestliže příslušné orgány v souladu s článkem 97 určí, že instituce s podobnými profily rizika, jako jsou podobné modely podnikání nebo podobná zeměpisná oblast expozic, jsou nebo by mohly být vystaveny podobnému riziku nebo představovat podobné riziko pro finanční systém, mohou u těchto institucí použít proces dohledu a hodnocení podle článku 97 podobným nebo stejným způsobem.

 

 

 

 

Kapitálové rezervy

Článek 129 odst. 2

 

Výjimka z požadavku na udržování bezpečnostní kapitálové rezervy u malých a středních investičních podniků

Odchylně od čl. 129 odst. 1 může členský stát od požadavků stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského státu.

 

 

 

 

Kapitálové rezervy

Článek 130 odst. 2

 

Výjimka z požadavku na udržování proticyklické kapitálové rezervy u malých a středních investičních podniků

Odchylně od čl. 130 odst. 1 může členský stát od požadavků stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského státu.

 

 

 

 

Kapitálové rezervy

Článek 133 odst. 18

 

Požadavek na udržování kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika

Členské státy mohou uplatňovat kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika u všech expozic.

 

 

 

 

Kapitálové rezervy

Článek 134 odst. 1

 

Uznání sazby kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika

Jiné členské státy mohou uznat sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika stanovenou podle článku 133 a mohou ji uplatňovat vůči institucím s vnitrostátním povolením u expozic nacházejících se v členském státě, který sazbu kapitálové rezervy stanoví.

 

 

 

 

Pravomoc příslušných orgánů hostitelských členských států

Článek 152 první pododstavec

 

Přechodná ustanovení týkající se požadavků na poskytování informací příslušným orgánům hostitelského státu

Příslušné orgány hostitelských členských států mohou požadovat pro statistické účely, aby jim všechny úvěrové instituce, které mají pobočky na jejich území, podávaly pravidelně informace o své činnosti v těchto hostitelských členských státech.

 

 

 

 

Pravomoc příslušných orgánů hostitelských členských států

Článek 152 druhý pododstavec

 

Přechodná ustanovení týkající se požadavků na poskytování informací příslušným orgánům hostitelského státu

Hostitelské členské státy mohou požadovat, aby pobočky úvěrových institucí z jiných členských států předkládaly stejné informace, které pro daný účel požadují od vnitrostátních úvěrových institucí.

 

 

 

 

Kapitálové rezervy

Článek 160 odst. 6

 

Přechodná ustanovení o kapitálových rezervách

Členské státy mohou stanovit kratší přechodné období, než je uvedeno v čl. 160 odst. 1 až 4. Toto kratší přechodné období mohou uznat ostatní členské státy.

 

 

 

 

Definice

 

Článek 4 odst. 2

Zacházení s nepřímou účastí na nemovitostech

Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou povolit, aby se s podíly představujícími rovnocennou nepřímou účast na nemovitosti zacházelo jako s přímou účastí na nemovitosti, a to za podmínky, že je tato nepřímá účast konkrétně upravena ve vnitrostátním právu členského státu, a je-li poskytnuta jako kolaterál, přináší věřitelům rovnocennou ochranu.

 

 

 

 

Úroveň uplatňování požadavků

 

Článek 6 odst. 4

Uplatňování požadavků na individuálním základě

Do předložení zprávy Komise v souladu s čl. 508 odst. 3 mohou příslušné orgány osvobodit investiční podniky od požadavku plnit povinnosti stanovené v části šesté (Likvidita) s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich činnosti.

 

 

 

 

Úroveň uplatňování požadavků

 

Článek 18 odst. 5

Metody obezřetnostní konsolidace

V případě jiných účastí nebo kapitálových vazeb, než které jsou uvedeny v čl. 18 odst. 1 a 4, určí příslušné orgány, zda a jak má být konsolidace provedena. Zejména mohou povolit nebo požadovat použití ekvivalenční metody. Tato metoda však nevede k zahrnutí daných podniků do dohledu na konsolidovaném základě.

 

 

 

 

Úroveň uplatňování požadavků

 

Článek 18 odst. 6

Metody obezřetnostní konsolidace

Příslušné orgány určí, zda a jak má být konsolidace provedena v následujících případech:

 

 

 

 

a)

pokud podle názoru příslušných orgánů instituce uplatňuje významný vliv na jednu nebo více institucí nebo finančních institucí, ale nemá v těchto institucích účast ani k nim nemá jiné kapitálové vazby, a

 

 

 

 

b)

pokud jsou dvě nebo více institucí nebo finančních institucí podřízeny jednomu vedení jinak než na základě smlouvy, zakládací listiny nebo stanov.

Příslušné orgány mohou zejména povolit nebo požadovat použití metody uvedené v článku 12 směrnice 83/349/EHS.

 

 

 

 

Kvalifikované účasti mimo finanční sektor

 

Článek 89 odst. 3

Rizikové vážení a zákaz kvalifikovaných účastí mimo finanční sektor

Na kvalifikované účasti institucí uvedené v odstavcích 1 a 2 uplatňují příslušné orgány požadavky stanovené v písmenu a) nebo b):

 

 

 

 

a)

pro účely výpočtu kapitálového požadavku v souladu s částí třetí tohoto nařízení použijí instituce rizikovou váhu 1 250 % na vyšší z těchto hodnot:

i)

výši kvalifikovaných účastí podle odstavce 1 přesahující 15 % použitelného kapitálu,

ii)

celkovou výši kvalifikovaných účastí podle odstavce 2 přesahující 60 % použitelného kapitálu instituce;

 

 

 

 

b)

příslušné orgány zakážou institucím držet kvalifikované účasti uvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž výše přesahuje procentní podíly použitelného kapitálu stanovené v uvedených odstavcích.

Příslušné orgány zveřejní, zda uplatnily požadavky stanovené v písmeni a) nebo b).

 

 

 

 

Kapitálové požadavky pro investiční podniky

 

Článek 95 odst. 2

Požadavky pro investiční podniky s omezeným povolením k poskytování investičních služeb

Příslušné orgány mohou stanovit kapitálové požadavky pro investiční podniky s omezeným povolením k poskytování investičních služeb jako kapitálové požadavky, které by pro tyto podniky byly závazné podle vnitrostátních prováděcích opatření ke směrnicím 2006/49/ES a 2006/48/ES, platných k 31. prosinci 2013.

 

 

 

 

Požadavky na výpočty a podávání zpráv

 

Článek 99 odst. 3

Podávání zpráv o požadavcích na kapitál a finančních informací

Od úvěrových institucí, které používají mezinárodní účetní standardy na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv o kapitálu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 tohoto nařízení, mohou příslušné orgány požadovat, aby rovněž podávaly finanční informace podle odstavce 2 tohoto článku.

 

 

 

 

Úvěrové riziko: Standardizovaný přístup

 

Článek 124 odst. 2

Rizikové váhy a kritéria použité na expozice zajištěné nemovitostmi

Příslušné orgány mohou stanovit vyšší rizikovou váhu nebo přísnější kritéria než ta, která jsou stanovena v čl. 125 odst. 2 a v čl. 126 odst. 2, případně mohou vzít v úvahu finanční stabilitu.

Viz Část 11

 

 

 

Úvěrové riziko: Standardizovaný přístup

 

Článek 129 odst. 1

Expozice v krytých dluhopisech

Příslušné orgány mohou po konzultaci s orgánem EBA částečně upustit od uplatňování prvního pododstavce písm. c) a povolit stupeň úvěrové kvality 2 až do výše 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující instituce, za předpokladu, že významné potenciální problémy koncentrace mohou být v dotčených členských státech zdokumentovány v důsledku uplatnění požadavku stupně úvěrové kvality 1 uvedeného v uvedeném písmenu.

 

 

 

 

Úvěrové riziko: Přístup založený na interním ratingu (IRB)

 

Článek 164 odst. 5

Minimální hodnoty expozicí vážené průměrné hodnoty (LGD) u expozic zajištěných nemovitostmi

Na základě údajů shromážděných podle článku 101 a s přihlédnutím k budoucímu vývoji trhu s nemovitostmi a veškerým dalším relevantním ukazatelům příslušné orgány pravidelně, alespoň jednou ročně, posuzují, zda jsou minimální hodnoty LGD uvedené v odstavci 4 tohoto článku vhodné pro expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi nacházejícími se na jejich území. Příslušné orgány mohou vzít případně v úvahu finanční stabilitu a pro expozice zajištěné nemovitostmi na jejich území stanovit vyšší minimální hodnoty expozicí vážené průměrné hodnoty LGD.

Viz Část 12

 

 

 

Úvěrové riziko: Přístup založený na interním ratingu (IRB)

 

Článek 178 odst. 1 písm. b)

Selhání dlužníka

Příslušné orgány mohou nahradit lhůtu 90 dní lhůtou 180 dnů u expozic zajištěných obytnými nebo obchodními nemovitostmi malých nebo středních podniků v kategorii retailových expozic, i u expozic vůči subjektům veřejného sektoru.

 

 

 

 

Úvěrové riziko protistrany

 

Článek 284 odst. 4

Hodnota expozice

Příslušné orgány mohou požadovat, aby byla hodnota α vyšší než 1,4 nebo institucím povolit, aby použily svůj vlastní odhad v souladu s odstavcem 9.

 

 

 

 

Tržní riziko: Poziční riziko

 

Článek 327 odst. 2

Započtení pozice v konvertibilním cenném papíru proti kompenzující pozici v podkladovém nástroji

Příslušné orgány mohou přijmout postup, podle něhož se bere v úvahu pravděpodobnost toho, že určitý konvertibilní cenný papír bude konvertován, nebo stanovit kapitálový požadavek pro krytí možných ztrát při konverzi.

 

 

 

 

Velké expozice

 

Článek 395 odst. 1

Limity velkých expozic v případě expozic institucí

Příslušné orgány mohou stanovit limity velkých expozic nižší než 150 000 000 v případě expozic institucí.

 

 

 

 

Velké expozice

 

Článek 400 odst. 2 písm. a) a čl. 493 odst. 3 písm. a)

Výjimky nebo částečné výjimky z limitů velkých expozic

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout kryté dluhopisy ve smyslu čl. 129 odst. 1, 3 a 6.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. b) a čl. 493 odst. 3 písm. b)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout položky aktiv představující pohledávky vůči regionálním vládám nebo místním orgánům členských států.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. c) a čl. 493 odst. 3 písm. c)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice instituce vůči mateřskému podniku nebo dceřiným podnikům.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. d) a čl. 493 odst. 3 písm. d)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči regionálním nebo ústředním úvěrovým institucím, se kterými je úvěrová instituce sdružena v síti, které jsou odpovědné za hotovostní clearingové operace v rámci sítě.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. e) a čl. 493 odst. 3 písm. e)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči aktivům představujícím pohledávky a jiné expozice vůči úvěrovým institucím vzniklé úvěrovým institucím, z nichž jedna provozuje činnost na nekonkurenčním základě a poskytuje úvěry nebo záruky za ně podle legislativních programů nebo svých stanov na podporu přesně vymezených hospodářských odvětví, které podléhají určité formě státního dohledu a omezením využití poskytovaných úvěrů, pokud příslušné expozice vzniknou z takových úvěrů přenášených na příjemce prostřednictvím úvěrových institucí nebo ze záruk za tyto úvěry.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. f) a čl. 493 odst. 3 písm. f)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči aktivům představujícím pohledávky a jiné expozice vůči institucím za podmínky, že tyto expozice nepředstavují kapitál takové instituce, netrvají déle než do následujícího obchodního dne a nejsou denominovány v některé z hlavních obchodních měn.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. g) a čl. 493 odst. 3 písm. g)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči aktivům představujícím pohledávky vůči centrálním bankám ve formě požadovaných minimálních rezerv držených těmito centrálními bankami, které jsou denominovány v jejich národních měnách.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. h) a čl. 493 odst. 3 písm. h)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout expozice vůči aktivům představujícím pohledávky vůči ústředním vládám v podobě zákonných požadavků na likviditu, která jsou uložena ve vládních cenných papírech, jež jsou denominovány a financovány v jejich národních měnách, pokud příslušné orgány rozhodnou, že úvěrové hodnocení těchto ústředních vlád stanovené určenou externí ratingovou agenturou odpovídá investičnímu stupni.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. i) a čl. 493 odst. 3 písm. i)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout 50 % podrozvahových dokumentárních akreditivů se středně nízkým a nízkým rizikem a podrozvahových nevyčerpaných úvěrových příslibů se středně nízkým a nízkým rizikem podle přílohy I a se souhlasem příslušných orgánů 80 % jiných záruk než záruk na úvěry, které vyplývají z právních předpisů a které svým členům poskytují vzájemné záruční společnosti mající postavení úvěrových institucí.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. j) a čl. 493 odst. 3 písm. j)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout záruky vyžadované zákonem, které jsou používány v případě, že hypoteční půjčka financovaná vydáváním hypotečních dluhopisů je vyplacena vypůjčovateli před konečnou registrací hypotéky v katastru, pokud daná záruka není používána pro snížení rizika při výpočtu objemů rizikově vážených expozic.

 

 

 

 

 

Článek 400 odst. 2 písm. k) a čl. 493 odst. 3 písm. k)

 

Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně vyjmout aktiva představující pohledávky a jiné expozice vůči uznávaným burzám.

 

 

 

 

Likvidita

 

Článek 412 odst. 5

Požadavek krytí likvidity

Předtím, než budou v Unii v souladu s článkem 460 stanoveny a plně zavedeny závazné minimální standardy pro požadavky krytí likvidity, mohou členské státy v oblasti požadavků týkajících se likvidity zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření.

 

 

 

 

Likvidita

 

Článek 412 odst. 5

Požadavek krytí likvidity

Členské státy nebo příslušné orgány mohou požadovat, aby instituce s vnitrostátním povolením nebo podskupiny těchto institucí plnily vyšší požadavek krytí likvidity až do úrovně 100 %, dokud nebude minimální standard plně zaveden ve výši 100 % v souladu s článkem 460.

 

 

 

 

Likvidita

 

Článek 413 odst. 3

Požadavek stabilního financování

Předtím, než budou v Unii v souladu s článkem 510 stanoveny a zavedeny závazné minimální standardy pro požadavky čistého stabilní financování, mohou členské státy v oblasti požadavků na stabilní financování zachovat nebo zavést vnitrostátní opatření.

 

 

 

 

Likvidita

 

Článek 415 odst. 3

Požadavky na podávání zpráv týkajících se likvidity

Dokud nebudou plně zavedeny závazné požadavky týkající se likvidity, mohou příslušné orgány i nadále shromažďovat informace prostřednictvím nástrojů sledování pro účely sledování souladu s vnitrostátními standardy platnými pro likviditu.

 

 

 

 

Likvidita

 

Článek 420 odst. 2

Sazba odtoku likvidity

Příslušné orgány mohou uplatnit sazbu odtoku až do výše 5 % pro produkty související s podrozvahovým financováním obchodu uvedené v článku 429 a příloze I.

 

 

 

 

Likvidita

 

Článek 422 odst. 4

Odtok likvidity u ostatních závazků

Při neexistenci jednotné definice mohou příslušné orgány poskytovat obecné pokyny, jimiž se musí instituce řídit při určování vkladů držených vkladatelem v rámci zavedeného operačního vztahu.

 

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 465 odst. 2

Přechodná ustanovení týkající se požadavků na kapitál

Příslušné orgány určí a zveřejní úrovně poměru kmenového kapitálu tier 1 a kapitálového poměru tier 1, které musí instituce splňovat nebo překračovat, v rozmezích uvedených v čl. 465 odst. 1.

Viz Část 2

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 467 odst. 2

Přechodné zacházení s nerealizovanými ztrátami při oceňování reálnou hodnotou

Odchylně od čl. 467 odst. 1 mohou příslušné orgány v případě, že takové zacházení bylo uplatněno před dnem 1. ledna 2014, povolit institucím neuvádět v žádné části kapitálu nerealizované zisky nebo ztráty z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ standardu IAS 39 potvrzeného EU.

 

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Čl. 467 odst. 3

Přechodné zacházení s nerealizovanými ztrátami při oceňování reálnou hodnotou

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl v mezích uvedených v čl. 467 odst. 2 písm. a) až d).

Viz Část 3

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 468 odst. 2

Přechodné zacházení s nerealizovanými zisky při oceňování reálnou hodnotou

Pokud podle článku 467 je od institucí vyžadováno, aby do výpočtu kmenového kapitálu tier 1 zahrnuly 100 % jejich nerealizovaných ztrát oceněných reálnou hodnotou, mohou příslušné orgány rovněž povolit institucím zahrnout do tohoto výpočtu 100 % jejich nerealizovaných zisků oceněných reálnou hodnotou.

 

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 468 odst. 3

Přechodné zacházení s nerealizovanými zisky při oceňování reálnou hodnotou

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl nerealizovaných zisků v mezích uvedených v čl. 468 odst. 2 písm. a) až c), který se vyloučí z kmenového kapitálu tier 1.

Viz Část 4

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 471 odst. 1

Výjimky z odpočtů u kapitálových investic v pojišťovnách od položek CET1

Odchylně od čl. 49 odst. 1 mohou během období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2022 příslušné orgány povolit institucím neodečítat kapitálové investice do pojišťoven, zajišťoven a pojišťovacích holdingových společností, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 471 odst. 1.

 

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 473 odst. 1

Zavedení změn standardu IAS 19

Odchylně od článku 481, v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2018 mohou příslušné orgány povolit institucím, které připravují své účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002, aby do svého kmenového kapitálu tier 1 doplnily použitelnou částku podle čl. 473 odst. 2 nebo 3, případně vynásobenou koeficientem podle čl. 473 odst. 4.

 

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 478 odst. 3

Přechodné odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1 a 2 pro každý z těchto odpočtů:

a)

jednotlivé odpočty vyžadované podle čl. 36 odst. 1 písm. a) až h), s výjimkou odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů;

b)

celkový objem odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů a dále položek uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. i), který je třeba odečíst podle článku 48;

c)

každý odpočet vyžadovaný podle čl. 56 písm. b) až d);

d)

každý odpočet vyžadovaný podle čl. 66 písm. b) až d).

Viz Část 5

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 479 odst. 4

Přechodné uznání nástrojů a položek, které nelze považovat za menšinové podíly, v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1

Příslušné orgány stanoví a zveřejní použitelný procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 479 odst. 3.

Viz Část 6

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 480 odst. 3

Přechodné uznání menšinových podílů a kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 a tier 2

Příslušné orgány stanoví a zveřejní hodnotu použitelného koeficientu v rozmezích uvedených v čl. 480 odst. 2.

Viz Část 7

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 481 odst. 3

Dodatečné přechodné filtry a odpočty

Pro každý filtr nebo odpočet uvedený v čl. 481 odst. 1 a 2 příslušné orgány stanoví a zveřejní použitelné procentní podíly v rozmezích uvedených v odstavci 3 a 4 uvedeného článku.

Viz Část 8

 

 

 

Požadavky na kapitál

 

Článek 486 odst. 6

Limity zachování právních účinků položek v rámci položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Příslušné orgány stanoví a zveřejní použitelné procentní podíly v rozmezích uvedených v čl. 486 odst. 5.

Viz Část 9

 

 

 

Úvěrové riziko: Přístup založený na interním ratingu (IRB)

 

Článek 495 odst. 1

Přechodné zacházení s akciovými expozicemi podle přístupu IRB

Odchylně od části třetí kapitoly 3, až do 31. prosince 2017 mohou příslušné orgány přiznat výjimku ze zacházení IRB některým kategoriím akciových expozic držených institucemi a dceřinými podniky v EU institucí v daném členském státě, a to k 31. prosinci 2007.

 

 

 

 

Úvěrové riziko: Standardizovaný přístup

 

Článek 496 odst. 1

Přechodné ustanovení týkající se výpočtu kapitálových požadavků i expozic v podobě krytých dluhopisů

Do 31. prosince 2017 mohou příslušné orgány zcela nebo částečně upustit od uplatňování 10 % limitu pro dluhopisy s přednostním vypořádáním vydané francouzskými Fonds Communs de Créances nebo sekuritizačními společnostmi, které jsou francouzským Fonds Communs de Créances rovnocenné, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 1 písm. d) a f), pokud jsou splněny podmínky podle čl. 496 odst. 1 písm. a) a b).

 

 

 

 

Páka

 

Článek 499 odst. 3

Přechodná ustanovení týkající se výpočtu pákového poměru

Odchylně od čl. 429 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 mohou během období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017 příslušné orgány institucím povolit, aby vypočítávaly pákové poměry čtvrtletně, pokud se domnívají, že instituce nemusí mít dostatečně kvalitní údaje pro výpočet pákového poměru, který je aritmetickým průměrem měsíčních pákových poměrů za čtvrtletí.

 

 

 

 

Úroveň Basilej I

 

Článek 500 odst. 5

Přechodná ustanovení týkající se úrovně Basilej I

Příslušné orgány mohou, po konzultaci s EBA, upustit od uplatňování čl. 500 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 na instituce za předpokladu, že všechny požadavky pro přístup IRB stanovené v části třetí hlavě II kapitole 3 oddíle 6 uvedeného nařízení nebo případně kvalifikační kritéria pro využívání pokročilého přístupu k měření stanovená v části třetí hlavě III kapitole 4 jsou splněny.

 

 

 

 


ČÁST 2

Přechodná ustanovení týkající se požadavků na kapitál

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Přechodné ustanovení

Rok

Informace, které se mají poskytnout

Článek 465 odst. 2

Úroveň poměru kmenového kapitálu tier 1, kterou musí instituce splňovat nebo překračovat.

(% ve stanoveném rozmezí)

2014

[hodnota]

4 % až 4,5 %

Úroveň kapitálového poměru tier 1, kterou musí instituce splňovat nebo překračovat.

(% ve stanoveném rozmezí)

2014

[hodnota]

5,5 % až 6 %


ČÁST 3

Přechodné zacházení s nerealizovanými ztrátami při oceňování reálnou hodnotou

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Přechodná ustanovení

Rok

Informace, které se mají poskytnout

Článek 467 odst. 3

Použitelný procentní podíl nerealizovaných ztrát podle čl. 467 odst. 1, které jsou zahrnuty do výpočtu položek kmenového kapitálu tier 1 (procentní podíl stanovený v odstavci 2 uvedeného článku)

 

 

20 % až 100 %

2014

[hodnota]

40 % až 100 %

2015

[hodnota]

60 % až 100 %

2016

[hodnota]

80 % až 100 %

2017

[hodnota]


ČÁST 4

Přechodné zacházení s nerealizovanými zisky při oceňování reálnou hodnotou

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Přechodná ustanovení

Rok

Informace, které se mají poskytnout

Článek 468 odst. 3

Použitelný procentní podíl nerealizovaných zisků podle čl. 468 odst. 1, které jsou vyloučeny z kmenového kapitálu tier 1 (procentní podíl stanovený v odstavci 2 uvedeného článku)

 

 

60 % až 100 %

2015

[hodnota]

40 % až 100 %

2016

[hodnota]

20 % až 100 %

2017

[hodnota]


ČÁST 5

Přechodná ustanovení týkající se odpočtů od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Přechodná ustanovení

Rok

Informace, které se mají poskytnout

Článek 478 odst. 3 písm. a)

Odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1 (bez odložených daňových pohledávek)

 

 

Uplatňuje příslušný orgán jednotné procentní podíly na veškeré odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 36 odst. 1 písm. a) až h), s výjimkou odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů?

 

(Ano/Ne)

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění jednotného procentního podílu (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1)

 

 

20 % až 100 %

2014

[hodnota]

40 % až 100 %

2015

[hodnota]

60 % až 100 %

2016

[hodnota]

80 % až 100 %

2017

[hodnota]

Neuplatní-li se jednotný procentní podíl, musí být v části 1 uvedeny vnitrostátní znění a odkazy na použitelné procentní podíly.

 

 

Článek 478 odst. 3 písm. b)

Odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1 v případě odložených daňových pohledávek a položek uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. i)

 

 

Uplatňuje příslušný orgán jednotné procentní podíly na odpočty celkového objemu odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku a vyplývajících z přechodných rozdílů a položek uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. i) od položek kmenového kapitálu tier 1?

 

(Ano/Ne)

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění jednotného procentního podílu (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1)

 

 

20 % až 100 %

2014

[hodnota]

40 % až 100 %

2015

[hodnota]

60 % až 100 %

2016

[hodnota]

80 % až 100 %

2017

[hodnota]

Neuplatní-li se jednotný procentní podíl, musí být v části 1 uvedeny vnitrostátní znění a odkazy na použitelné procentní podíly.

 

 

Článek 478 odst. 2

Odpočty od položek kmenového kapitálu tier 1 v případě odložených daňových pohledávek, které existovaly před 1. lednem 2014

 

 

Uplatňuje příslušný orgán v případě odložených daňových pohledávek, které existovaly před 1. lednem 2014, alternativní použitelný procentní podíl?

 

(Ano/Ne)

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění alternativního procentního podílu (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 2)

 

 

0 % až 100 %

2014

[hodnota]

10 % až 100 %

2015

[hodnota]

20 % až 100 %

2016

[hodnota]

30 % až 100 %

2017

[hodnota]

40 % až 100 %

2018

[hodnota]

50 % až 100 %

2019

[hodnota]

60 % až 100 %

2020

[hodnota]

70 % až 100 %

2021

[hodnota]

80 % až 100 %

2022

[hodnota]

90 % až 100 %

2023

[hodnota]

Článek 478 odst. 3 písm. c)

Odpočty od položek vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

Uplatňuje příslušný orgán jednotný procentní podíl pro všechny odpočty od vedlejšího kapitálu tier 1 podle čl. 56 písm. b) až d)?

 

(Ano/Ne)

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění jednotného procentního podílu (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1)

 

 

20 % až 100 %

2014

[hodnota]

40 % až 100 %

2015

[hodnota]

60 % až 100 %

2016

[hodnota]

80 % až 100 %

2017

[hodnota]

Neuplatní-li se jednotný procentní podíl, musí být v části 1 uvedeny vnitrostátní znění a odkazy na použitelné procentní podíly.

 

 

Článek 478 odst. 3 písm. d)

Odpočty od položek kapitálu tier 2

 

 

Uplatňuje příslušný orgán jednotný procentní podíl pro všechny odpočty od kapitálu tier 2 podle čl. 66 písm. b) až d)?

 

(Ano/Ne)

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění jednotného procentního podílu (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 478 odst. 1)

 

 

20 % až 100 %

2014

[hodnota]

40 % až 100 %

2015

[hodnota]

60 % až 100 %

2016

[hodnota]

80 % až 100 %

2017

[hodnota]

Neuplatní-li se jednotný procentní podíl, musí být v části 1 uvedeny vnitrostátní znění a odkazy na použitelné procentní podíly.

 

 


ČÁST 6

Přechodné uznání nástrojů a položek, které nelze považovat za menšinové podíly, v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Přechodná ustanovení

Rok

Informace, které se mají poskytnout

Článek 479 odst. 4

Použitelný procentní podíl v případě uznání nástrojů a položek, které nelze považovat za menšinové podíly, v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1 (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 479 odst. 3)

 

 

0 % až 80 %

2014

[hodnota]

0 % až 60 %

2015

[hodnota]

0 % až 40 %

2016

[hodnota]

0 % až 20 %

2017

[hodnota]


ČÁST 7

Přechodné uznání menšinových podílů a kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Přechodná ustanovení

Rok

Informace, které se mají poskytnout

Článek 480 odst. 3

Použitelný koeficient pro uznání menšinových podílů a kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 v konsolidovaném kapitálu (hodnota v rozmezích uvedených v čl. 480 odst. 2)

 

 

0,2 až 1,0

2014

[hodnota]

0,4 až 1,0

2015

[hodnota]

0,6 až 1,0

2016

[hodnota]

0,8 až 1,0

2017

[hodnota]


ČÁST 8

Dodatečné přechodné filtry a odpočty

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Přechodná ustanovení

Rok

Informace, které se mají poskytnout

Článek 481 odst. 1

Úpravy podle čl. 481 odst. 1

 

[volný text]

Uplatňuje příslušný orgán jednotný procentní podíl pro veškeré vyžadované filtry a odpočty, jak je stanoveno v čl. 481 odst. 1?

 

(Ano / Ne / Není k dispozici)

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění jednotného procentního podílu (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 481 odst. 3)

 

 

0 % až 80 %

2014

[hodnota]

0 % až 60 %

2015

[hodnota]

0 % až 40 %

2016

[hodnota]

0 % až 20 %

2017

[hodnota]

Neuplatní-li se jednotný procentní podíl, musí být v části 1 uvedeny vnitrostátní znění a odkazy na použitelné procentní podíly.

 

 

Článek 481 odst. 2

Úpravy podle čl. 481 odst. 2

 

[volný text]

Nařídily či povolily příslušné orgány institucím, aby namísto odpočtu podle čl. 36 odst. 1 uplatňovaly metody uvedené v čl. 49 odst. 1, pokud nejsou splněny požadavky stanovené v čl. 49 odst. 1 písm. b)?

 

(Ano/Ne)

Použitelný procentní podíl v případě uplatnění diskreční pravomoci (procentní podíl v rozmezích uvedených v čl. 481 odst. 4)

 

 

0 % až 50 %

2014

[hodnota]


ČÁST 9

Limity zachování právních účinků položek v rámci položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Přechodná ustanovení

Rok

Informace, které se mají poskytnout

Článek 486 odst. 6

Použitelné procentní podíly pro stanovení limitů zachování právních účinků položek kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 486 odst. 2 (pocentní podíl v rozmezích uvedených v odstavci 5 uvedeného článku)

 

 

60 % až 80 %

2014

[hodnota]

40 % až 70 %

2015

[hodnota]

20 % až 60 %

2016

[hodnota]

0 % až 50 %

2017

[hodnota]

0 % až 40 %

2018

[hodnota]

0 % až 30 %

2019

[hodnota]

0 % až 20 %

2020

[hodnota]

0 % až 10 %

2021

[hodnota]

Použitelné procentní podíly pro stanovení limitů zachování právních účinků položek vedlejšího kapitálu tier 1 podle čl. 486 odst. 3 (procentní podíl v rozmezích uvedených v odstavci 5 uvedeného článku)

 

 

60 % až 80 %

2014

[hodnota]

40 % až 70 %

2015

[hodnota]

20 % až 60 %

2016

[hodnota]

0 % až 50 %

2017

[hodnota]

0 % až 40 %

2018

[hodnota]

0 % až 30 %

2019

[hodnota]

0 % až 20 %

2020

[hodnota]

0 % až 10 %

2021

[hodnota]

Použitelné procentní podíly pro stanovení limitů zachování právních účinků položek kapitálu tier 2 podle čl. 486 odst. 4 (procentní podíl v rozmezích uvedených v odstavci 5 uvedeného článku)

 

 

60 % až 80 %

2014

[hodnota]

40 % až 70 %

2015

[hodnota]

20 % až 60 %

2016

[hodnota]

0 % až 50 %

2017

[hodnota]

0 % až 40 %

2018

[hodnota]

0 % až 30 %

2019

[hodnota]

0 % až 20 %

2020

[hodnota]

0 % až 10 %

2021

[hodnota]


ČÁST 10

Pohyblivé složky odměny

Směrnice 2013/36/EU

Ustanovení

Informace, které se mají poskytnout

 

Datum poslední aktualizace informací uvedených v této šabloně

(dd/mm/rrrr)

Článek 94 odst. 1 písm. g) bod i)

Maximální procentní podíl pohyblivé složky (% pevné složky celkové odměny)

[hodnota]

Článek 94 odst. 1 písm. g) bod ii)

Maximální úroveň pohyblivé složky, kterou mohou schválit akcionáři, vlastníci či společníci instituce (% pevné složky celkové odměny)

[hodnota]

Článek 94 odst. 1 písm. g) bod iii)

Mohou instituce uplatnit diskontní sazby u pohyblivé složky odměny?

(Ano/Ne)

Maximální část z celkové pohyblivé složky odměny, u níž se uplatní diskontní sazba (% z celkové pohyblivé složky odměny)

[hodnota]


ČÁST 11

Rizikové váhy a kritéria použité na expozice zajištěné nemovitostmi

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Ustanovení

Informace, které se mají poskytnout

Článek 124 odst. 2

Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi

Použitá riziková váha (v rozmezí 35 % až 150 %)

[hodnota]

Datum poslední změny rizikové váhy

(dd/mm/rrrr)

Uplatňují příslušné orgány přísnější kritéria než ta, která jsou stanovena v čl. 125 odst. 2?

(Ano/Ne)

Datum poslední změny těchto kritérií

(dd/mm/rrrr)

Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi

Použitá riziková váha (v rozmezí 50 % až 150 %)

[hodnota]

Datum poslední změny rizikové váhy

(dd/mm/rrrr)

Uplatňují příslušné orgány přísnější kritéria než ta, která jsou stanovena v čl. 126 odst. 2?

(Ano/Ne)

Datum poslední změny těchto kritérií

(dd/mm/rrrr)


ČÁST 12

Hodnoty minimální ztrátovosti ze selhání (LGD) pro retailové expozice zajištěné nemovitostmi

Nařízení (EU)

č. 575/2013

Ustanovení

Informace, které se mají poskytnout

Článek 164 odst. 5

Minimální hodnoty expozicí vážené průměrné hodnoty LGD pro retailové expozice zajištěné obytnými nemovitostmi, na které se nevztahují záruky ústředních vlád

Minimální hodnota LGD, jež byla uplatněna (% vyšší než 10 %)

[hodnota]

Datum poslední změny hodnoty

(dd/mm/rrrr)

Minimální hodnoty expozicí vážené průměrné hodnoty LGD pro retailové expozice zajištěné obchodními nemovitostmi, na které se nevztahují záruky ústředních vlád

Minimální hodnota LGD, jež byla uplatněna (% vyšší než 15 %)

[hodnota]

Datum poslední změny hodnoty

(dd/mm/rrrr)


PŘÍLOHA III

Proces dohledu a hodnocení (SREP)

Rozsah uplatnění procesu dohledu a hodnocení

Popis pokynů příslušného orgánu týkajících se rozsahu uplatnění SREP včetně:

pokynů upřesňujících subjekty podléhající SREP / vyloučené z SREP,

přehledu na vysoké úrovni týkajícího se způsobu zohlednění zásady proporcionality ze strany příslušného orgánu při rozhodování o rozsahu SREP.

[volný text nebo odkaz či internetový odkaz na takové pokyny]

Posouzení individuálních rizik

Popis pokynů příslušného orgánu týkajících se posouzení individuálních rizik včetně:

přehledu na vysoké úrovni týkajícího se postupu posuzování rizik,

přehledu na vysoké úrovni týkajícího se způsobu zohlednění zásady proporcionality ze strany příslušného orgánu při posuzování individuálních rizik,

přehledu na vysoké úrovni týkajícího se kritérií a metodiky hodnocení, které příslušný orgán použil a uplatnil pro posouzení individuálních rizik.

[volný text nebo odkaz či internetový odkaz na takové pokyny]

Přezkum a hodnocení interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP)

Popis pokynů příslušného orgánu týkajících se přezkumu a hodnocení interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) v rámci SREP za účelem posouzení spolehlivosti výpočtů ICAAP pro stanovení požadavků na kapitál k pokrytí individuálních kapitálových rizik včetně:

přehledu postupu, který mají instituce použít k provedení ICAAP,

přehledu metodiky, kterou příslušný orgán uplatnil při přezkumu ICAAP institucí,

informací o tom, zda-li příslušný orgán vyžaduje nezávislý přezkum ICAAP.

[volný text nebo odkaz či internetový odkaz na takové pokyny]

Celkové posouzení SREP a opatření v oblasti dohledu

Popis pokynů příslušného orgánu týkajících se celkového posouzení SREP a opatření v oblasti dohledu, která příslušný orgán přijal na základě celkového posouzení SREP.

[volný text nebo odkaz či internetový odkaz na takové pokyny]


PŘÍLOHA IV

STATISTICKÉ ÚDAJE

Seznam šablon

Část 1

Údaje o národním finančním sektoru

Část 2

Údaje o úvěrovém riziku

Část 3

Údaje o tržním riziku

Část 4

Údaje o operačním riziku

Část 5

Údaje o opatřeních v oblasti dohledu a správních sankcích

Část 6

Údaje o zproštění povinnosti

ČÁST 1

Údaje o národním finančním sektoru (rok 20XX)

 

Odkaz k šabloně COREP (1)

Údaje

Počet a velikost úvěrových institucí

 

 

Počet úvěrových institucí (1)

 

[hodnota]

Aktiva celkem (v milionech EUR) (2)

 

[hodnota]

Aktiva celkem vyjádřeno v % HDP

 

[hodnota]

Počet a velikost zahraničních úvěrových institucí

 

 

Ze zemí EHP

Počet poboček (3)

 

[hodnota]

Celková aktiva poboček (v milionech EUR)

 

[hodnota]

Počet dceřiných podniků (4)

 

[hodnota]

Celková aktiva dceřiných podniků (v milionech EUR)

 

[hodnota]

Z třetích zemí

Počet poboček (3)

 

[hodnota]

Celková aktiva poboček (v milionech EUR)

 

[hodnota]

Počet dceřiných podniků (4)

 

[hodnota]

Celková aktiva dceřiných podniků (v milionech EUR)

 

[hodnota]

Celkový kapitál a požadavky na kapitál úvěrových institucí

 

 

Celkový kmenový kapitál tier 1 jako procentní podíl z celkového kapitálu

CA1 (řádek 020 / řádek 010)

[hodnota]

Celkový dodatečný kapitál tier 1 jako procentní podíl z celkového kapitálu

CA1 (řádek 530 / řádek 010)

[hodnota]

Celkový kapitál tier 2 jako procentní podíl z celkového kapitálu

CA1 (řádek 750 / řádek 010)

[hodnota]

Požadavky na kapitál celkem (v milionech EUR)

CA2 (řádek 010) (1) 8 %

[hodnota]

Celkový kapitálový poměr

CA3 (řádek 050)

[hodnota]

Počet a velikost investičních podniků

 

 

Počet investičních podniků (1)

 

[hodnota]

Aktiva celkem (v milionech EUR) (2)

 

[hodnota]

Aktiva celkem vyjádřeno v % HDP

 

[hodnota]

Celkový kapitál a požadavky na kapitál investičních podniků

 

 

Celkový kmenový kapitál tier 1 jako procentní podíl z celkového kapitálu

CA1 (řádek 020 / řádek 010)

[hodnota]

Celkový dodatečný kapitál tier 1 jako procentní podíl z celkového kapitálu

CA1 (řádek 530 / řádek 010)

[hodnota]

Celkový kapitál tier 2 jako procentní podíl z celkového kapitálu

CA1 (řádek 750 / řádek 010)

[hodnota]

Požadavky na kapitál celkem (v milionech EUR)

CA2 (řádek 010) (1) 8 %

[hodnota]

Celkový kapitálový poměr

CA3 (řádek 050)

[hodnota]

Pokyny k šabloně:

(1)

Údaj zahrnuje instituce založené v domovském členském státě, pobočky institucí z EHP, jakož i institucí mimo EHP. V případě jakéhokoli počtu provozoven zřízených v příslušné zemi institucí s hlavním sídlem v jiné zemi se tyto provozovny považují pro účely výpočtu za jedinou instituci. Definice zahrnuje pobočky / dceřiné podniky zahraničních institucí avšak nikoli zahraniční pobočky / dceřiné podniky domácích institucí (přístup založený na hostitelské zemi).

(2)

Požadované nekonsolidované údaje. Vypočteno na základě místa usazení (přístup založený na hostitelské zemi s počtem podle zásad stanovených v bodě 1).

(3)

Má-li úvěrová instituce sídlo v jedné zemi a více provozoven v jiné zemi, považují se tyto provozovny za jedinou pobočku.

(4)

Každý dceřiný podnik jiného dceřiného podniku se také považuje za dceřiný podnik mateřského podniku, který stojí v čele těchto podniků.

ČÁST 2

Údaje o úvěrovém riziku (rok 20XX)

Údaje o úvěrovém riziku

Odkaz k šabloně COREP (3)

údaje

Úvěrové instituce: Požadavky na kapitál k úvěrovému riziku

 

 

Úvěrové instituce: kapitálové požadavky pro krytí úvěrového rizika

v % z celkových požadavků na kapitál

CA2 (řádek 040 / řádek 010)

[hodnota]

Úvěrové instituce: rozčlenění podle přístupu

% podle celkového počtu úvěrových institucí (2)

Standardizovaný přístup (SA)

 

[hodnota]

Základní přístup založený na interním ratingu (FIRB)

 

[hodnota]

Pokročilý přístup založený na interním ratingu (AIRB)

 

[hodnota]

% podle celkových požadavků na kapitál pro krytí úvěrového rizika

SA

CA2 (řádek 050 / řádek 040)

[hodnota]

FIRB

Kapitálové požadavky podle IRB, základní IRB (řádek 010, sloupec 260) / CA2 (řádek 040)

[hodnota]

AIRB

Kapitálové požadavky, pokročilý přístup IRB (řádek 010, sloupec 260) / CA2 (řádek 040)

[hodnota]

Úvěrové instituce: rozčlenění podle třídy expozic IRB

v % podle celkového objemu rizikově vážené expozice IRB

Přístup IRB, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory

[hodnota]

Ústřední vlády a centrální banky

CA2 (řádek 260 / řádek 010)

[hodnota]

Instituce

CA2 (řádek 270 / řádek 010)

[hodnota]

Podniky – MSP

CA2 (řádek 280 / řádek 010)

[hodnota]

Podniky – specializované úvěrování

CA2 (řádek 290 / řádek 010)

[hodnota]

Podniky - ostatní

CA2 (řádek 300 / řádek 010)

[hodnota]

Přístup IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory

[hodnota]

Ústřední vlády a centrální banky

CA2 (řádek 320 / řádek 010)

[hodnota]

Instituce

CA2 (řádek 330 / řádek 010)

[hodnota]

Podniky – MSP

CA2 (řádek 340 / řádek 010)

[hodnota]

Podniky – specializované úvěrování

CA2 (řádek 350 / řádek 010)

[hodnota]

Podniky - ostatní

CA2 (řádek 360 / řádek 010)

[hodnota]

Retailová oblast - Malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

CA2 (řádek 370 / řádek 010)

[hodnota]

Retailová oblast - Jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

CA2 (řádek 380 / řádek 010)

[hodnota]

Retailová oblast – Kvalifikované revolvingové expozice

CA2 (řádek 390 / řádek 010)

[hodnota]

Retailová oblast - Ostatní malé a střední podniky

CA2 (řádek 400 / řádek 010)

[hodnota]

Retailová oblast - Ostatní jiné než malé a střední podniky

CA2 (řádek 410 / řádek 010)

[hodnota]

Vlastní kapitál založený na interním ratingu (IRB)

CA2 (řádek 420 / řádek 010)

[hodnota]

Sekuritizované pozice založené na interním ratingu (IRB)

CA2 (řádek 430 / řádek 010)

[hodnota]

Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku

CA2 (řádek 450 / řádek 010)

[hodnota]

Úvěrové instituce: rozčlenění podle třídy expozic SA (2)

v % podle celkového objemu rizikově vážené expozice SA

Ústřední vlády nebo centrální banky

CA2 (řádek 070 / řádek 010)

[hodnota]

Regionální vlády nebo místní orgány

CA2 (řádek 080 / řádek 010)

[hodnota]

Subjekty veřejného sektoru

CA2 (řádek 090 / řádek 010)

[hodnota]

Mezinárodní rozvojové banky

CA2 (řádek 100 / řádek 010)

[hodnota]

Mezinárodní organizace

CA2 (řádek 110 / řádek 010)

[hodnota]

Instituce

CA2 (řádek 120 / řádek 010)

[hodnota]

Podniky

CA2 (řádek 130 / řádek 010)

[hodnota]

Retailová oblast

CA2 (řádek 140 / řádek 010)

[hodnota]

Zajištěné nemovitostmi

CA2 (řádek 150 / řádek 010)

[hodnota]

Expozice v selhání

CA2 (řádek 160 / řádek 010)

[hodnota]

Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem

CA2 (řádek 170 / řádek 010)

[hodnota]

Kryté dluhopisy

CA2 (řádek 180 / řádek 010)

[hodnota]

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

CA2 (řádek 190 / řádek 010)

[hodnota]

Subjekty kolektivního investování

CA2 (řádek 200 / řádek 010)

[hodnota]

Vlastní kapitál

CA2 (řádek 210 / řádek 010)

[hodnota]

Další položky

CA2 (řádek 211 / řádek 010)

[hodnota]

Sekuritizované pozice podle SA

CA2 (řádek 220 / řádek 010)

[hodnota]

Úvěrové instituce: rozčlenění podle přístupu založeném na snižování úvěrového rizika (CRM)

% podle celkového počtu úvěrových institucí (2)

Jednoduchá metoda finančního kolaterálu

 

[hodnota]

Komplexní metoda finančního kolaterálu

 

[hodnota]

Investiční podniky: Požadavky na kapitál k úvěrovému riziku

 

 

Investiční podniky: požadavky na kapitál pro krytí úvěrového rizika

v % z celkových požadavků na kapitál

CA2 (řádek 040 / řádek 010)

[hodnota]

Investiční podniky: rozčlenění podle přístupu

% podle celkového počtu investičních podniků (2)

SA

 

[hodnota]

IRB

 

[hodnota]

% podle celkových požadavků na kapitál pro krytí úvěrového rizika

SA

(CA2 (řádek 050) / (řádek 040)

[hodnota]

IRB

(CA2 (řádek 240) / řádek 040)

[hodnota]

Další informace o sekuritizacích

Odkaz k šabloně COREP (3)

údaje

Úvěrové instituce: původce

 

 

Celkový objem sekuritizovaných expozic vykázaných původcem v rozvaze a podrozvahových účtech

CR SEC SA (řádek 030, sloupec 010) + CR SEC IRB (řádek 030, sloupec 010)

[hodnota]

[hodnota]

Celkový objem ponechaných sekuritizovaných pozic (sekuritizované pozice – původní ukazatele expozice před konverzí) v rozvaze a na podrozvahových účtech

CR SEC SA (řádek 030, sloupec 050) + CR SEC IRB (řádek 030, sloupec 050)

[hodnota]

[hodnota]

Expozice a ztráty z úvěrů zajištěných nemovitostmi

Odkaz k šabloně COREP (3)

údaje

Využití obytných nemovitostí coby kolaterálu

Součet expozic zajištěných obytnými nemovitostmi

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 050)

[hodnota]

Součet ztrát z úvěrů do výšky referenčních procentních hodnot

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 010)

[hodnota]

Z toho: nemovitosti oceněné zástavní hodnotou nemovitosti

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 020)

[hodnota]

Součet celkových ztrát

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 030)

[hodnota]

Z toho: nemovitosti oceněné zástavní hodnotou nemovitosti

Ztráty CR IP (řádek 010, sloupec 040)

[hodnota]

Využití obchodních nemovitostí coby kolaterálu

Součet expozic zajištěných obchodními nemovitostmi

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 050)

[hodnota]

Součet ztrát z úvěrů do výšky referenčních procentních hodnot

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 010)

[hodnota]

Z toho: nemovitosti oceněné zástavní hodnotou nemovitosti

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 020)

[hodnota]

Součet celkových ztrát

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 030)

[hodnota]

Z toho: nemovitosti oceněné zástavní hodnotou nemovitosti

Ztráty CR IP (řádek 020, sloupec 040)

[hodnota]


ČÁST 3

Údaje o tržním riziku (rok 20XX)

Údaje o tržním riziku

Odkaz k šabloně COREP (5)

údaje

Úvěrové instituce: Kapitálové požadavky k tržnímu riziku

 

 

Úvěrové instituce: kapitálové požadavky pro krytí tržního rizika

v % z celkových požadavků na kapitál

CA2 (řádek 520 / řádek 010)

[hodnota]

Úvěrové instituce: rozčlenění podle přístupu

% podle celkového počtu úvěrových institucí (4)

Standardizovaný přístup

 

[hodnota]

Interní modely

 

[hodnota]

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí tržního rizika

Standardizovaný přístup

CA2 (řádek 530 / řádek 520)

[hodnota]

Interní modely

CA2 (řádek 580 / řádek 520)

[hodnota]

Investiční podniky: Kapitálové požadavky k tržnímu riziku

 

 

Investiční podniky: požadavky na kapitál pro krytí tržního rizika

v % z celkových požadavků na kapitál

CA2 (řádek 520 / řádek 010)

[hodnota]

Investiční podniky: rozčlenění podle přístupu

% podle celkového počtu investičních podniků (4)

Standardizovaný přístup

 

[hodnota]

Interní modely

 

[hodnota]

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí tržního rizika

Standardizovaný přístup

CA2 (řádek 530 / řádek 520)

[hodnota]

Interní modely

CA2 (řádek 580 / řádek 520)

[hodnota]


ČÁST 4

Údaje o operačním riziku (rok 20XX)

Údaje o operačním riziku

Odkaz k šabloně COREP (7)

údaje

Úvěrové instituce: Kapitálové požadavky k operačnímu riziku

 

 

Úvěrové instituce: kapitálové požadavky pro krytí operačního rizika

v % z celkových požadavků na kapitál

CA2 (řádek 590) / (řádek 010)

[hodnota]

Úvěrové instituce: rozčlenění podle přístupu

% podle celkového počtu úvěrových institucí (6)

Přístup podle základního ukazatele (BIA)

 

[hodnota]

Standardizovaný přístup (TSA) / Alternativní standardizovaný přístup (ASA)

 

[hodnota]

Pokročilý přístup k měření (AMA)

 

[hodnota]

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí operačního rizika

BIA

CA2 (řádek 600 / řádek 590)

[hodnota]

TSA/ASA

CA2 (řádek 610 / řádek 590)

[hodnota]

AMA

CA2 (řádek 620 / řádek 590)

[hodnota]

Úvěrové instituce: Ztráty způsobené operačním rizikem

 

 

Úvěrové instituce: celková hrubá ztráta

Celková hrubá ztráta vyjádřená % celkového hrubého příjmu

Podrobné údaje OPR (řádek 920, sloupec 080) / OPR ((součet (řádek 010 až 130), sloupec 030)

[hodnota]

Investiční podniky: Požadavky na kapitál k operačnímu riziku

 

 

Investiční podniky: požadavky na kapitál pro krytí operačního rizika

v % z celkových požadavků na kapitál

CA2 (řádek 590 / (řádek 010)

[hodnota]

Investiční podniky: rozčlenění podle přístupu

% podle celkového počtu investičních podniků (6)

BIA

 

[hodnota]

TSA/ASA

 

[hodnota]

AMA

 

[hodnota]

% podle požadavků na celkový kapitál pro krytí operačního rizika

BIA

CA2 (řádek 600 / řádek 590)

[hodnota]

TSA/ASA

CA2 (řádek 610 / řádek 590)

[hodnota]

AMA

CA2 (řádek 620 / řádek 590)

[hodnota]

Investiční podniky: Ztráty způsobené operačním rizikem

 

 

Investiční podniky: celková hrubá ztráta

Celková hrubá ztráta vyjádřená % celkového hrubého příjmu

Podrobné údaje OPR (řádek 920, sloupec 080) / OPR ((součet (řádek 010 až 130), sloupec 030)

[hodnota]

ČÁST 5

Údaje o opatřeních v oblasti dohledu a správních sankcích (rok 20XX)

Činnosti a opatření v oblasti dohledu (8)

údaje

Úvěrové instituce

 

Činnosti v oblasti dohledu

Počet kontrol na místě

[hodnota]

Počet celkových posouzení, jež byla realizována

[hodnota]

Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 102 odst. 1 písm. a)

Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 104 odst. 1 písm. a))

[hodnota]

za účelem posílení systémů vedení a vnitřního řízení kapitálu (čl. 104 odst. 1 písm. b))

[hodnota]

za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 104 odst. 1 písm. c))

[hodnota]

za účelem uplatnění specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 104 odst. 1 písm. d))

[hodnota]

za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 104 odst. 1 písm. e))

[hodnota]

za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech (čl. 104 odst. 1 písm. f))

[hodnota]

za účelem omezení pohyblivé složky odměny čl. 104 odst. 1 písm. g))

[hodnota]

za účelem posílení kapitálu využitím čistých zisků (čl. 104 odst. 1 písm. h))

[hodnota]

za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 104 odst. 1 písm. i))

[hodnota]

za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků týkajících se podávání zpráv (čl. 104 odst. 1 písm. j))

[hodnota]

za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 104 odst. 1 písm. k))

[hodnota]

za účelem uložení požadavků týkajících se poskytnutí doplňujících informací (čl. 104 odst. 1 písm. l))

[hodnota]

Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]

Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 102 odst. 1 písm. b) a jiných ustanovení směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013

Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 104 odst. 1 písm. a))

[hodnota]

za účelem posílení systémů vedení a vnitřního řízení kapitálu (čl. 104 odst. 1 písm. b))

[hodnota]

za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 104 odst. 1 písm. c))

[hodnota]

za účelem uplatnění specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 104 odst. 1 písm. d))

[hodnota]

za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 104 odst. 1 písm. e))

[hodnota]

za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech (čl. 104 odst. 1 písm. f))

[hodnota]

za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 104 odst. 1 písm. g))

[hodnota]

za účelem posílení kapitálu využitím čistých zisků (čl. 104 odst. 1 písm. h))

[hodnota]

za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 104 odst. 1 písm. i))

[hodnota]

za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků týkajících se podávání zpráv (čl. 104 odst. 1 písm. j))

[hodnota]

za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 104 odst. 1 písm. k))

[hodnota]

za účelem uložení požadavků týkajících se poskytnutí doplňujících informací (čl. 104 odst. 1 písm. l))

[hodnota]

Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]


Činnosti a opatření v oblasti dohledu (9)

údaje

Investiční podniky

 

Činnosti v oblasti dohledu

Počet kontrol na místě

[hodnota]

Počet celkových posouzení, jež byla realizována

[hodnota]

Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 102 odst. 1 písm. a)

Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 104 odst. 1 písm. a))

[hodnota]

za účelem posílení systémů vedení a vnitřního řízení kapitálu (čl. 104 odst. 1 písm. b))

[hodnota]

za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 104 odst. 1 písm. c))

[hodnota]

za účelem uplatnění specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 104 odst. 1 písm. d))

[hodnota]

za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 104 odst. 1 písm. e))

[hodnota]

za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech (čl. 104 odst. 1 písm. f))

[hodnota]

za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 104 odst. 1 písm. g))

[hodnota]

za účelem posílení kapitálu využitím čistých zisků (čl. 104 odst. 1 písm. h))

[hodnota]

za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 104 odst. 1 písm. i))

[hodnota]

za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků týkajících se podávání zpráv (čl. 104 odst. 1 písm. j))

[hodnota]

za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 104 odst. 1 písm. k))

[hodnota]

za účelem uložení požadavků týkajících se poskytnutí doplňujících informací (čl. 104 odst. 1 písm. l))

[hodnota]

Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]

Opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 102 odst. 1 písm. b) a jiných ustanovení směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013

Celkový počet opatření v oblasti dohledu přijatých podle čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

za účelem držby kapitálu převyšujícího minimální požadavky na kapitál (čl. 104 odst. 1 písm. a))

[hodnota]

za účelem posílení systémů vedení a vnitřního řízení kapitálu (čl. 104 odst. 1 písm. b))

[hodnota]

za účelem předložení plánu na obnovení souladu s požadavky dohledu (čl. 104 odst. 1 písm. c))

[hodnota]

za účelem uplatnění specifického systému tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy (čl. 104 odst. 1 písm. d))

[hodnota]

za účelem zákazu nebo omezení obchodů nebo činností (čl. 104 odst. 1 písm. e))

[hodnota]

za účelem snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech (čl. 104 odst. 1 písm. f))

[hodnota]

za účelem omezení pohyblivé složky odměny (čl. 104 odst. 1 písm. g))

[hodnota]

za účelem posílení kapitálu využitím čistých zisků (čl. 104 odst. 1 písm. h))

[hodnota]

za účelem omezení nebo zákazu rozdělování výnosů nebo vyplácení úroků (čl. 104 odst. 1 písm. i))

[hodnota]

za účelem uložení dodatečných nebo častějších požadavků týkajících se podávání zpráv (čl. 104 odst. 1 písm. j))

[hodnota]

za účelem uložení zvláštních požadavků na likviditu (čl. 104 odst. 1 písm. k))

[hodnota]

za účelem uložení požadavků týkajících se poskytnutí doplňujících informací (čl. 104 odst. 1 písm. l))

[hodnota]

Počet a charakter dalších opatření v oblasti dohledu (neuvedených v čl. 104 odst. 1 směrnice 2013/36/EU)

[hodnota]


Správní sankce

údaje

Úvěrové instituce

 

Správní sankce (z důvodu porušení požadavků pro povolení a požadavků pro nabývání kvalifikovaných účastí)

Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou/právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 66 odst. 2 písm. a))

[hodnota]

příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování (čl. 66 odst. 2 písm. b))

[hodnota]

správní peněžité sankce uložené fyzické / právnické osobě (čl. 66 odst. 2 písm. c) až e))

[hodnota]

pozastavení hlasovacích práv akcionářů (čl. 66 odst. 2 písm. f))

[hodnota]

Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

Správní sankce (za porušení požadavků uložených směrnicí 2013/36/EU nebo nařízením (EU) č. 575/2013

Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 67 odst. 2 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou/právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 67 odst. 2 písm. a))

[hodnota]

příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování (čl. 67 odst. 2 písm. b))

[hodnota]

odnětí povolení pro instituci vykonávat činnost úvěrové instituce (čl. 67 odst. 2 písm. c))

[hodnota]

dočasný zákaz vykonávat funkce v rámci úvěrových institucí (čl. 67 odst. 2 písm. d))

[hodnota]

správní peněžité sankce uložené fyzické/právnické osobě (čl. 67 odst. 2 písm. e) až g))

[hodnota]

Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 67 odst. 2 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

Investiční podniky

 

Správní sankce (z důvodu porušení požadavků pro povolení a požadavků pro nabývání kvalifikovaných účastí)

Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou/právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 66 odst. 2 písm. a))

[hodnota]

příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování (čl. 66 odst. 2 písm. b))

[hodnota]

správní peněžité sankce uložené právnické osobě (čl. 66 odst. 2 písm. c) až e))

[hodnota]

pozastavení hlasovacích práv akcionářů (čl. 66 odst. 2 písm. f))

[hodnota]

Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU

[hodnota]

Správní sankce (za porušení požadavků uložených směrnicí 2013/36/EU nebo nařízením (EU) č. 575/2013

Celkový počet správních sankcí použitých podle čl. 66 odst. 2 směrnice 2013/36/EU:

[hodnota]

veřejná oznámení, která uvádí odpovědnou fyzickou/právnickou osobu a povahu daného porušení (čl. 67 odst. 2 písm. a))

[hodnota]

příkazy, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování (čl. 67 odst. 2 písm. b))

[hodnota]

odnětí povolení vykonávat činnost investičního podniku (čl. 67 odst. 2 písm. c))

[hodnota]

dočasný zákaz vykonávat funkce v rámci investičních podniků (čl. 67 odst. 2 písm. d))

[hodnota]

správní peněžité sankce uložené fyzické/právnické osobě (čl. 67 odst. 2 písm. e) až g))

[hodnota]

Počet a charakter dalších uplatněných správních sankcí (neuvedených v čl. 67 odst. 2 směrnice 2013/36/EU

[volný text]

(*)

Vzhledem k rozdílům vnitrostátních úprav jakož i praxe a přístupů v oblasti dohledu mezi členskými státy nemusí údaje poskytnuté v této tabulce umožňovat smysluplné srovnání jednotlivých zemí a jakékoli závěry přijaté bez toho, aniž by bylo důkladně přihlédnuto k těmto rozdílům, mohou být zavádějící.

Index

:

N/A: není k dispozici

D: důvěrné

ČÁST 6

Údaje o zproštění povinnosti (rok 20XX)

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až páté, sedmé a osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Odkaz k právním ustanovením v nařízení (EU) č. 575/2013

Článek 7 odst. 1 a 2

(zproštění povinností v případě dceřiných podniků)

Článek 7 odst. 3

(zproštění povinností v případě mateřských institucí)

Celkový počet udělených výjimek

[hodnota]

[hodnota]

Počet výjimek udělených mateřským institucím, které mají nebo drží účast v dceřiných podnicích usazených v třetích zemí

nepoužije se

[hodnota]

Celková hodnota konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích zřízených v třetích zemích (v milionech EUR)

nepoužije se

[hodnota]

Procentní podíl celkového konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích zřízených v třetích zemích (%)

nepoužije se

[hodnota]

Procentní podíl požadavků na konsolidovaný kapitál vyhrazený pro dceřiné podniky zřízené v třetích zemích (%)

nepoužije se

[hodnota]

Povolení udělené mateřským institucím umožňující zahrnout do výpočtu jejich obezřetnostních požadavků stanovených v části druhé až páté a osmé nařízení (EU) č. 575/2013 dceřiné podniky

Odkaz k právním ustanovením v nařízení (EU) č. 575/2013

Článek 9 odst. 1

(Individuální konsolidace)

Celkový počet udělených povolení

[hodnota]

Počet povolení udělených mateřským institucím, která umožňují zahrnout do výpočtu jejich obezřetnostních požadavků dceřiné podniky zřízené v třetích zemích.

[hodnota]

Celková hodnota konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích zřízených v třetích zemích (v milionech EUR)

[hodnota]

Procentní podíl celkového konsolidovaného kapitálu drženého v dceřiných podnicích zřízených v třetích zemích (%)

[hodnota]

Procentní podíl požadavků na konsolidovaný kapitál vyhrazený pro dceřiné podniky zřízené v třetích zemích (%)

[hodnota]

Výjimky z uplatňování požadavků na likviditu na individuálním základě stanovených v části šesté nařízení (EU) č. 575/2013

Odkaz k právním ustanovením v nařízení (EU) č. 575/2013

Článek 8

(Zproštění povinností týkajících se likvidity v případě dceřiných podniků)

Celkový počet udělených výjimek

[hodnota]

Počet výjimek udělených podle čl. 8 odst. 2, pokud jsou všechny instituce jediné podskupiny pro účely likvidity povoleny ve stejném členském státě

[hodnota]

Počet výjimek udělených podle čl. 8 odst. 1, pokud jsou všechny instituce jediné podskupiny pro účely likvidity povoleny ve více členských státech

[hodnota]

Počet výjimek udělených podle čl. 8 odst. 3 institucím, které jsou členy téhož institucionálního systému ochrany

[hodnota]

Výjimky z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě stanovených v části druhé až osmé nařízení (EU) č. 575/2013

Odkaz k právním ustanovením v nařízení (EU) č. 575/2013

Článek 10

(Úvěrové instituce trvale přidružené k ústřednímu subjektu)

Celkový počet udělených výjimek

[hodnota]

Počet výjimek udělených úvěrovým institucím trvale přidruženým k ústřednímu subjektu

[hodnota]

Počet výjimek udělených ústředním subjektům

[hodnota]

Pro příslušné orgány, které neudělují žádnou výjimku nebo povolení, budou příslušné buňky označeny oranžovou barvou.


(1)  Referenční údaje z šablon COREP podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 650/2014.

Index

:

N/A: není k dispozici

D: důvěrné

(2)  Používá-li instituce více než jeden přístup, musí být instituce započítána v každém z těchto přístupů.

(3)  Referenční údaje z šablon COREP podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 650/2014.

Index

:

N/A: není k dispozici

D: důvěrné

(4)  Používá-li instituce více než jeden přístup, musí být instituce započítána v každém z těchto přístupů

(5)  Referenční údaje z šablon COREP podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 650/2014.

Index

:

N/A: není k dispozici

D: důvěrné

(6)  Používá-li instituce více než jeden přístup, musí být instituce započítána v každém z těchto přístupů

(7)  Referenční údaje z šablon COREP podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 650/2014.

Index

:

N/A: není k dispozici

D: důvěrné

(8)  Vzhledem k rozdílům vnitrostátních úprav jakož i praxe a přístupů v oblasti dohledu mezi členskými státy nemusí údaje poskytnuté v této tabulce umožňovat smysluplné srovnání jednotlivých zemí a jakékoli závěry přijaté bez toho, aniž by bylo důkladně přihlédnuto k těmto rozdílům, mohou být zavádějící.

Index

:

N/A: není k dispozici

D: důvěrné

(9)  Vzhledem k rozdílům vnitrostátních úprav jakož i praxe a přístupů v oblasti dohledu mezi členskými státy nemusí údaje poskytnuté v této tabulce umožňovat smysluplné srovnání jednotlivých zemí a jakékoli závěry přijaté bez toho, aniž by bylo důkladně přihlédnuto k těmto rozdílům, mohou být zavádějící.

Index

:

N/A: není k dispozici

D: důvěrné


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU