(EU) č. 644/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2014 ze dne 16. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 42-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. června 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2014 Nabývá účinnosti: 20. června 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 644/2014

ze dne 16. června 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. V příloze IV uvedeného nařízení je stanoven seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti. Na základě nových informací, které Komise obdržela, by měly být provedeny určité změny seznamů uvedených v těchto přílohách.

(2)

Zařazení Kanady na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 končí dne 30. června 2014. Vzhledem k tomu, že Kanada i nadále splňuje podmínky stanovené v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, mělo být zařazení prodlouženo na neomezené období.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 586/2013 (3) byl z textu týkajícího se Indie v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 vyňat kontrolní subjekt NOCA Pvt. Ltd, Pune poté, co Indie poskytla informace o pozastavení certifikace uvedeného subjektu. Příslušný orgán Indie Komisi oznámil, že pozastavení dané certifikace bylo ukončeno a rovněž byl schválen nový kontrolní subjekt, M/S. Faircert Certification Services Pvt Ltd, Khargone. Tyto kontrolní subjekty by proto měly být doplněny do textu týkajícího se Indie v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(4)

Na základě informací, které Komise obdržela a z nichž je patrné, že kontrolní subjekt SGS India Pvt. Ltd nedodržuje rozsah uznání Indie s ohledem na produkty, které lze dovážet, by měl být uvedený kontrolní subjekt vyňat z textu týkajícího se Indie v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(5)

Příslušný orgán Japonska oznámil Komisi změny týkající se dvou uznaných kontrolních subjektů, jakož i pět nově schválených kontrolních subjektů, které je třeba zanést do textu týkajícího se Japonska v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(6)

Doba trvání zařazení Tuniska na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 končí dne 30. června 2014. Ze zjištění učiněných při dohledu vykonávaném Komisí vyplynula potřeba zlepšit dohled nad kontrolním systémem ze strany tuniského příslušného orgánu. Tunisko přijalo nápravná opatření a dosáhlo pokroku. Zahrnutí do seznamu by mělo být prodlouženo do 30. června 2015, aby se ověřilo dodržování některých oznámených opatření.

(7)

Komise posoudila žádosti o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, které obdržela 31. října 2013. Kontrolní subjekty a kontrolní orgány, u nichž se po následném posouzení veškerých obdržených informací dospělo k závěru, že splňují příslušné požadavky, by měly být na tento seznam zařazeny.

(8)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2013 ze dne 20. června 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy (Úř. věst. L 169, 21.6.2013, s. 51).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V textu týkajícím se Kanady se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.

Doba trvání zařazení: neurčena.“

2)

Bod 5 textu týkajícího se Indie se nahrazuje tímto:

a)

Řádek s údajem IN-ORG-013 se zrušuje.

b)

Za řádek s údajem IN-ORG-010 se doplňuje tento údaj:

„IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com“

c)

Doplňuje se nový řádek, který zní:

„IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com“

3)

Bod 5 textu týkajícího se Japonska se nahrazuje tímto:

a)

Řádek s údajem JP-BIO-006 se nahrazuje tímto:

„JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp“

b)

Řádek s údajem JP-BIO-023 se nahrazuje tímto:

„JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv“

c)

Za řádek s údajem JP-BIO-030 se doplňují následující řádky:

„JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp“

4)

Text týkající se Tuniska se mění takto:

a)

V bodu 5 se řádek s údajem TN-BIO-006 nahrazuje tímto:

„TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn“

b)

Bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Doba trvání zařazení:30. června 2015.“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V textu týkajícím se subjektu „Afrisco Certified Organic, CC“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období.“

2)

V textu týkajícím se subjektu „ARGENCERT SA“ se body 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Chile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

3)

Text týkající se subjektu „Caucacert Ltd“ se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzie.“

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období.“

4)

V textu týkajícím se subjektu „Ceres Certification of Environment standards GmbH“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období.“

5)

V textu týkajícím se subjektu „Control Union Certifications“ se body 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-149

x

x

x

x

Albánie

AL-BIO-149

x

x

x

x

Bermudy

BM-BIO-149

x

x

x

x

Bhútán

BT-BIO-149

x

x

x

x

Brazílie

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

Barma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

Čína

CN-BIO-149

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-149

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-149

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-149

x

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-149

x

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-149

x

x

x

x

Egypt

EG-BIO-149

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-149

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

Indie

IN-BIO-149

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

x

x

Írán

IR-BIO-149

x

x

x

x

Izrael

IL-BIO-149

x

x

Japonsko

JP-BIO-149

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-149

x

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-149

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-149

x

x

x

x

Malajsie

MY-BIO-149

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

Mauricius

MU-BIO-149

x

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-149

x

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-149

x

x

x

x

Mosambik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

Nepál

NP-BIO-149

x

x

x

x

Nigérie

NG-BIO-149

x

x

x

x

Pákistán

PK-BIO-149

x

x

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-149

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-149

x

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

Srbsko

RS-BIO-149

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

Singapur

SG-BIO-149

x

x

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

Švýcarsko

CH-BIO-149

x

Sýrie

SY-BIO-149

x

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-149

x

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-149

x

x

x

x

Východní Timor

TL-BIO-149

x

x

x

x

Turecko

TR-BIO-149

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-149

x

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-149

x

x

x

x

Spojené státy

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-149

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

Zambie

ZN-BIO-149

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

6)

V textu týkajícím se subjektu „Ecoglobe“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Jerevan, Arménie.“

7)

V textu týkajícím se subjektu „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-109

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-109

x

x

Etiopie

ET-BIO-109

x

x

Gruzie

GE-BIO-109

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-109

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-109

x

x

Rusko

RU-BIO-109

x

x

x

Srbsko

RS-BIO-109

x

x

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-109

x

x

Turecko

TR-BIO-109

x

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-109

x

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-109

x

x

–“

8)

V textu týkajícím se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamy

BS-BIO-144

x

x

x

Čína

CN-BIO-144

x

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-144

x

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-144

x

x

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

x

Malajsie

MY-BIO-144

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-144

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-144

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-144

x

x

x

x

Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-144

x

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-144

x

x

x

x

Turecko

TR-BIO-144

x

x

x“

9)

V textu týkajícím se subjektu „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-158

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO -158

x

x

Gruzie

GE-BIO-158

x

Kazachstán

KZ-BIO-158

x

x

Kyrgyzská republika

KG-BIO-158

x

x

Rusko

RU-BIO-158

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-158

x

x

Turecko

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistán

TM-BIO-158

x

x

Ukrajina

UA-BIO-158

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-158

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-158

x

–“

10)

V textu týkajícím se subjektu „Indocert“ se body 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Indie

IN-BIO-148

x

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-148

x

Kambodža

KH-BIO-148

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

11)

V textu týkajícím se subjektu „NASAA Certified Organic Pty Ltd"“se body 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrálie

AU-BIO-119

x

Indonésie

ID-BIO-119

x

x

Malajsie

MY-BIO-119

x

x

Nepál

NP-BIO-119

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapur

SG-BIO-119

x

x

Šalamounovy ostrovy

SB-BIO-119

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-119

x

x

Východní Timor

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

12)

V textu týkajícím se subjektu „SGS Austria Controll-Co. GmbH“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období.“

13)

V textu týkajícím se subjektu „Organic crop improvement association“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-120

x

x

Guatemala

GT-BIO-120

x

x

x

Japonsko

JP-BIO-120

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-120

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-120

x

x

x

Peru

PE-BIO-120

x

x

x

Salvador

SV-BIO-120

x

x

x

–“

14)

V textu týkajícím se subjektu „Soil Association Certification Limited“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Belize

BZ-BIO-142

x

x

Kamerun

CM-BIO-142

x

x

Kolumbie

CO-BIO-142

x

Egypt

EG-BIO-142

x

x

Ghana

GH-BIO-142

x

x

Írán

IR-BIO-142

x

x

Keňa

KE-BIO-142

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-142

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-142

x

x

Uganda

UG-BIO-142

x

x

Venezuela

VE-BIO-142

x

–“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU