(EU) č. 637/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2014 ze dne 13. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny

Publikováno: Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 20-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. června 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. června 2014 Nabývá účinnosti: 17. června 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 637/2014

ze dne 13. června 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/07 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 (2) stanoví otevření a správu celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou uzavřená podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (3), schválená rozhodnutím Rady 2014/116/EU (4), stanoví zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU přidělené Čínské lidové republice pro houby druhu Agaricus kódů KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 o 800 tun (čistá hmotnost po odkapání).

(3)

Zvýšení celní kvóty by se mělo promítnout do přílohy I nařízení (ES) č. 1979/2006.

(4)

Nařízení (ES) č. 1979/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1979/2006

Příloha I nařízení (ES) č. 1979/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 91).

(3)  Úř. věst. L 64, 4.3.2014, s. 2.

(4)  Rozhodnutí Rady 2014/116/EU ze dne 28. ledna 2014 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 64, 4.3.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Objem, pořadová čísla a doba použití celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 v tunách (čistá hmotnost po odkapání)

Země původu

Pořadová čísla

1. ledna až 31. prosince každého roku

Čína

Tradiční dovozci: 09.4157

29 750

 

Noví dovozci: 09.4193

Ostatní třetí země

Tradiční dovozci: 09.4158

5 030“

Noví dovozci: 09.4194


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU