(EU) č. 636/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2014 ze dne 13. června 2014 o vzoru osvědčení pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 16-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. června 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. července 2014 Nabývá účinnosti: 4. července 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2235 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 636/2014

ze dne 13. června 2014

o vzoru osvědčení pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Stanoví mimo jiné požadavky vztahující se na výrobu masa z volně žijící zvěře a jeho uvádění na trh. Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby toto maso bylo uváděno na trh, pouze pokud bylo vyrobeno v souladu s oddílem IV přílohy III uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 853/2004 rovněž předpokládá stanovení vzorů osvědčení doprovázejících zásilky produktů živočišného původu.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 633/2014 (2), kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 853/2004, stanoví, že nestažená velká volně žijící zvěř může být posílána do zařízení pro nakládání se zvěřinou v jiném členském státě, pokud ji během přepravy do tohoto zařízení pro nakládání se zvěřinou doprovází osvědčení potvrzující dodržení požadavků oddílu IV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

(4)

V zájmu usnadnění obchodu s nestaženou velkou volně žijící zvěří je vhodné stanovit vzor osvědčení pro obchod mezi členskými státy.

(5)

Velká zvěř by neměla být lovena v oblastech, které ze zdravotních důvodů podléhají zákazu nebo omezení pro příslušný druh v souladu s právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, protože nestažená těla velké volně žijící zvěře mohou obsahovat patogeny způsobující nákazy zvířat. Obchod s nestaženými těly divokých prasat se může uskutečnit pouze tehdy, není-li dotčeno prováděcí rozhodnutí Komise 2013/764/EU (3).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zásilky nestažené velké volně žijící zvěře odesílané do členských zemí doprovází osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze.

Osvědčení potvrzuje, že zásilku doprovází písemné prohlášení o vyšetření proškolenou osobou, je-li zapotřebí, a příslušné části těl v souladu s přílohou III oddílem IV kapitolou II bodem IV nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 633/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na nakládání s velkou volně žijící zvěří a na prohlídku po poražení volně žijící zvěře (viz strana 6 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/764/EU ze dne 13. prosince 2013 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (Úř. věst. L 338, 17.12.2013, s. 102).


PŘÍLOHA

Vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří

Image

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU