(EU) č. 628/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 628/2014 ze dne 12. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny

Publikováno: Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 31-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. června 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. června 2014 Nabývá účinnosti: 16. června 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 628/2014

ze dne 12. června 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (2) stanoví otevření a správu celních kvót pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle čl. XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (3), schválená rozhodnutím Rady 2014/116/EU (4), stanoví zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro česnek přidělené Čínské lidové republice o 12 375 tun.

(3)

Zvýšení celní kvóty by mělo být zohledněno v příloze I nařízení (ES) č. 341/2007. Vzhledem k tomu, že dohodu mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou schválila Rada dne 28. ledna 2014, měli by mít dovozci přístup k zvýšeným množstvím od druhého podobdobí dovozního celního kvótového období 2014/2015.

(4)

Nařízení (ES) č. 341/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 341/2007

Příloha I nařízení (ES) č. 341/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 64, 4.3.2014, s. 2.

(4)  Rozhodnutí Rady 2014/116/EU ze dne 28. ledna 2014 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 64, 4.3.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Celní kvóty otevřené podle rozhodnutí 2001/404/ES, 2006/398/ES a 2014/116/EU pro dovoz česneku kódu KN 0703 20 00

Původ

Pořadové číslo

Kvóta (v tunách)

První podobdobí (červen–srpen)

Druhé podobdobí (září–listopad)

Třetí podobdobí (prosinec–únor)

Čtvrté podobdobí (březen–květen)

Celkem

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Tradiční dovozci

09.4104

9 590

3 813

 

Noví dovozci

09.4099

4 110

1 634

 

Celkem

 

13 700

5 447

 

Čína

 

 

 

 

 

46 075

Tradiční dovozci

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Noví dovozci

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Celkem

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Ostatní třetí země

 

 

 

 

 

6 023

Tradiční dovozci

09.4106

941

1 960

929

386

 

Noví dovozci

09.4102

403

840

398

166

 

Celkem

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Celkem

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU