(EU) č. 614/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 614/2014 ze dne 6. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o použití některých podpůrných opatření v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 73-94 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. června 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. června 2014 Nabývá účinnosti: 10. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 614/2014

ze dne 6. června 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o použití některých podpůrných opatření v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 54 písm. a), b), c), e) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2) a v hlavě I části II kapitole II oddílu 4 obsahuje pravidla pro vnitrostátní programy podpory v odvětví vína. Přestože většina pravidel stanovených v uvedeném oddíle zajišťuje kontinuitu pravidel pro vnitrostátní programy podpory v odvětví vína podle nařízení (ES) č. 1234/2007, jsou v něm obsažena také některá nová pravidla. Tato pravidla zavádějí nové prvky, konkrétně podopatření propagačního opatření týkající se propagace vína v členských státech, opatření týkající se inovací v odvětví vína, jakož i rozšíření opatření v oblasti restrukturalizace a přeměny vinic tak, aby se vztahovalo i na opětovnou výsadbu vinic po povinném vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů. Měla by být stanovena pravidla pro provádění těchto prvků.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (3) stanoví pravidla, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína uvedené v nařízení (ES) č. 1234/2007. K provádění nových pravidel stanovených v nařízení (EU) č. 1308/2013 je v nařízení (ES) č. 555/2008 třeba zavést vhodná ustanovení.

(3)

Na základě čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 555/2008 by členské státy měly mít možnost změnit své operační programy a uvést je do souladu s novými prvky zavedenými nařízením (EU) č. 1308/2013. Za tímto účelem a s ohledem na data přijetí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 612/2014 (4) a tohoto nařízení by členské státy měly mít možnost změnit své operační programy v dodatečné lhůtě po 30. červnu 2014.

(4)

Měla by být stanovena pravidla týkající se výběru informačních projektů a upřednostnění při výběru projektů na vnitřním trhu. Výběrové řízení pro propagaci vín v členských státech by mělo být konzistentní s řízením pro propagaci vín na trzích třetích zemí, jak je stanoveno v článku 5 nařízení (ES) č. 555/2008, ale mělo by rovněž zohlednit zvláštní cíle a zeměpisnou působnost tohoto podopatření.

(5)

Článek 19 nařízení (ES) č. 555/2008 upravuje finanční řízení investičního opatření. Tato pravidla by se měla uplatňovat také na opatření týkající se inovací v odvětví vína. Aby se dosáhlo lepšího využívání finančních prostředků, mělo by být zejména možné vyplácet podporu po provedení jen některých akcí uvedených v dotčené žádosti, přičemž by se mělo zajistit, aby byly dokončeny všechny zbývající akce. Pro platby záloh je kromě toho vhodné stanovit maximální stropy podobné stropům stanoveným pro investice.

(6)

Článek 37b nařízení (ES) č. 555/2008 požaduje, aby příjemci podali informace týkající se záloh poskytovaných v souladu s některými ustanoveními uvedeného nařízení. Tato povinnost by se měla vztahovat také na inovační opatření zavedená nařízením (EU) č. 1308/2013.

(7)

Přílohy I až VIII, přílohy VIIIa a VIIIc nařízení (ES) č. 555/2008 stanoví formuláře vyplňované členskými státy, pokud jde o vnitrostátní programy podpory, zejména pro účely předkládání programů podpory, jejich revize a odpovídajícího finančního plánování, jakož i pro podávání zpráv a hodnocení. Tyto přílohy by měly být změněny tak, aby zohledňovaly zavedení nových ustanovení týkajících se obsahu, hodnocení, nákladů a kontroly v hlavě I části II kapitole II oddílu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(8)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 555/2008

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Kromě případů mimořádných opatření z důvodu přírodních pohrom se změny v programech podpory mohou předkládat nejvýše dvakrát za daný rozpočtový rok, do 1. března a 30. června.

Pozměněné programy se předkládají Komisi případně spolu s:

a)

aktualizovaným zněním programu podpory na formuláři uvedeném v příloze I a finanční tabulky na formuláři uvedeném v příloze IV;

b)

důvody navrhovaných změn.

Odchylně od prvního pododstavce se lhůty stanovené v uvedeném pododstavci nepoužijí v roce 2014, pokud změny programu vyplývají z nových pravidel zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (5).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).“"

2)

V hlavě II kapitole II oddílu 1 pododdílu 2 se doplňuje tento článek:

„Článek 5fa

Výběrové řízení

1.   Členské státy stanoví postup pro podání žádosti, který obsahuje především tato pravidla pro:

a)

ověření souladu s požadavky a kritérii stanovenými v článcích 5b a 5c;

b)

lhůty pro podání žádosti a pro posouzení vhodnosti každé navrhované akce;

c)

uzavírání smluv včetně případných vzorů smluv, poskytnutí jistot a opatření na výplatu záloh;

d)

hodnocení každé podporované akce včetně patřičných ukazatelů.

2.   Členské státy vyberou žádost především podle těchto kritérií:

a)

soulad navržených strategií se stanovenými cíli;

b)

kvalita navržených opatření;

c)

jejich pravděpodobný dopad a úspěšnost při zvyšování povědomí spotřebitelů o režimu Unie pro chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení nebo o odpovědné konzumaci vína a rizicích spojených s konzumací alkoholu;

d)

ujištění, že zúčastněné hospodářské subjekty pracují účinně a mají k dispozici požadované technické kapacity a že náklady na opatření, které provedou samy, nepřesahují běžné tržní sazby.

3.   Po posouzení žádostí vyberou členské státy ty žádosti, které nabízejí nejlepší nákladovou efektivnost.

Upřednostní se akce:

a)

týkající se několika členských států;

b)

týkající se několika správních nebo vinařských oblastí;

c)

týkající se několika chráněných označení původu nebo chráněných zeměpisných označení.

4.   Dva nebo více členských států se mohou rozhodnout pro společnou propagační akci. Zaváží se přispívat k financování a dohodnou se na postupech administrativní spolupráce pro usnadnění procesu monitorování, provádění a kontroly společné propagační akce.

5.   V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podpory na propagaci, uvedou je v příslušné části příloh I, V, VII, VIII a VIIIc tohoto nařízení.“

3)

V oddíle 6a se doplňuje nový článek, který zní:

„Článek 20c

Finanční řízení

1.   Podpora se vyplácí až poté, co je ověřeno, že jednotlivá akce nebo všechny akce, jichž se týká žádost o podporu, podle toho, jaký způsob řízení opatření si členský stát zvolil, byly provedeny a na místě zkontrolovány.

V případech, kdy je podpora běžně splatná až po provedení všech akcí, se odchylně od prvního pododstavce podpora vyplatí pro jednotlivé provedené akce, pokud zbývající akce nebylo možno provést z důvodu vyšší moci nebo mimořádných okolností uvedených v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (6).

Pokud kontroly ukážou, že celková akce, jíž se žádost o podporu týká, nebyla provedena v celém rozsahu z jiných důvodů než vyšší moci nebo mimořádných okolností uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, a v případě, že podpora byla vyplacena po jednotlivých akcích, které jsou součástí celkové akce, jíž se žádost o podporu týká, rozhodnou členské státy o zpětném získání vyplacené podpory.

2.   Příjemci podpory na inovace mohou požádat příslušné platební agentury o výplatu zálohy, je-li tato možnost uvedena ve vnitrostátním programu podpory.

Částka zálohy nepřekročí 20 % veřejné podpory související s investicí do inovace a podmínkou jejího vyplacení je poskytnutí bankovní záruky nebo rovnocenné záruky ve výši 110 % částky zálohy. Avšak v případě investic do inovací, pro které bude individuální rozhodnutí o poskytnutí podpory přijato v rozpočtových letech 2014 nebo 2015, lze částku zálohy zvýšit až do 50 % veřejné podpory související s danou investicí. Pro účely prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 (7) se stanoví povinnost vyčerpat celkovou částku zálohy při provádění dotčené akce do dvou let od jejího vyplacení.

Záruka je uvolněna, jakmile příslušná platební agentura zjistí, že částka skutečných výdajů odpovídajících veřejné podpoře související s inovací přesahuje částku zálohy.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (horizontální nařízení) (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549)."

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4).“"

4)

Článek 37b se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   V případě poskytnutí záloh v souladu s čl. 5 odst. 7, článkem 5e, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 2, čl. 20a odst. 4 a čl. 24 odst. 3 jsou příjemci povinni poskytnout platebním agenturám každoročně pro každý projekt tyto informace:

a)

výkazy nákladů – pro jednotlivá opatření – zdůvodňující čerpání záloh do 15. října a

b)

potvrzení – pro jednotlivá opatření – o zůstatku nevyčerpaných záloh ke dni 15. října.

Členské státy ve svých vnitrostátních předpisech stanoví datum předání těchto informací, aby mohly být zařazeny do stávajících ročních účetních závěrek platebních agentur uvedených v článku 6 nařízení (ES) č. 885/2006 ve lhůtě stanovené v čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení.“

b)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pro účely čl. 18 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 282/2012 se jako doklady o prokázání nároku na konečné poskytnutí zálohy předkládají poslední výkaz nákladů a potvrzení o zůstatku uvedené v odstavci 1.

Pokud jde o zálohy podle čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 2 a čl. 20a odst. 4 tohoto nařízení, předloží se poslední výkaz nákladů a potvrzení o zůstatku uvedené v odstavcích 1 a 2 do konce druhého rozpočtového roku po vyplacení záloh.“

5)

V článku 77 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Ustanovení čl. 24 odst. 1, 2, 3 a 6 a čl. 26 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 65/2011 (8) se použijí obdobně na opatření stanovená v článcích 50 a 51 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8).“"

6)

Přílohy I až VIIIa a příloha VIIIc se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nařízení (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 612/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 555/2008, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína (viz strana 62 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

1)

V příloze I nařízení (ES) č. 555/2008 se část B nahrazuje tímto:

„B   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

Členský stát (1):

Období (2): Datum předložení: Číslo revize:

Změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát (3)

A.

Popis navrhovaných opatření, včetně jejich kvantifikovaných cílů

a)

Režim jednotné platby podle článku 103o nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne:

b)

i)

Propagace na trzích třetích zemí podle článku 103p nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

ii)

Propagace v členských státech podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

c)

i)

Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

ii)

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

d)

Zelená sklizeň podle článku 103r nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

e)

Vzájemné fondy podle článku 103s nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

f)

Pojištění sklizně podle článku 103 t nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

g)

Investice do podniků podle článku 103u nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

h)

Inovace v odvětví vína podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

i)

Destilace vedlejších výrobků podle článku 103v nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

B.

Výsledky konzultací

C.

Posouzení očekávaných technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů (4)

D.

Harmonogram provádění jednotlivých opatření

E.

Obecný finanční rozpis ve formátu v příloze II (uveďte číslo revize)

F.

Kritéria a kvantitativní ukazatele pro monitorování a hodnocení

Opatření přijatá pro náležité a účinné provedení programů

G.

Určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu

(1)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky."

(2)  Hospodářské roky."

(3)  Nehodící se škrtněte."

(4)  Členské státy uvedené v čl. 103o odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 nemají povinnost vyplňovat body C a F.“"

2)

V příloze II se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018 (5)

(v tis. EUR)

Členský stát (6):

Datum sdělení:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace

Článek 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

3)

V příloze III se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018 (7)

(v tis. EUR)

Členský stát (8):

Region:

Datum sdělení:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek  103v

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace

Článek 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

4)

V příloze IV se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

(v tis. EUR)

Členský stát (9):

Datum sdělení (10):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Důvod: změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát (11)

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

 

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 103u

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace

Článek 45

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

5)

V příloze V se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

Členský stát (12):

Období: Datum předložení: Číslo revize:

A.

Celkové hodnocení

B.

Podmínky a výsledky provedení navrhovaných opatření (13)

a)

Podpora v rámci režimu jednotné platby podle článku 103o

b)

1.

Propagace na trzích třetích zemí podle článku 103p nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky (14)

Státní podpora:

2.

Propagace v členských státech podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013

Podmínky provedení:

Výsledky (14)

Státní podpora:

c)

1.

Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

2.

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Podmínky provedení:

Výsledky:

d)

Zelená sklizeň podle článku 103r nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

e)

Vzájemné fondy podle článku 103s nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

f)

Pojištění sklizně podle článku 103 t nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

g)

Investice do podniků podle článku 103u nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

h)

Inovace podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013

Podmínky provedení:

Výsledky:

i)

Destilace vedlejších výrobků podle článku 103v nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

C.

Závěry (a případně plánované úpravy)

(12)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky."

(13)  Vyplněny musí být pouze odstavce týkající se opatření, která jsou součástí programu podpory."

(14)  Posouzení technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů na základě kritérií a kvantitativních ukazatelů definovaných pro účely monitorování a hodnocení v předloženém programu.“"

(14)  Posouzení technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů na základě kritérií a kvantitativních ukazatelů definovaných pro účely monitorování a hodnocení v předloženém programu.“"

6)

V příloze VI se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

Členský stát (15):

Datum sdělení (16):

Pozměněná tabulka: Ano/Ne (17)

Pokud ano, číslo:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

 

 

Odhad/Provedení (3)

Odhad/Provedení (3)

Odhad/Provedení (3)

Odhad/Provedení (3)

Odhad/Provedení (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace

Článek 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

7)

V příloze VII se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

(finanční částky v tis. EUR)

Členský stát (18):

Datum sdělení (19):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

 

 

Rozpočtový rok

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

 

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Provedení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Režim jednotné platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2-

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná částka (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

Počet nových fondů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

Počet producentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7-

Investice do podniku

Článek 103u

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.1

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. a)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.2

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. b)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.3

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 103u odst. 4 písm. c)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.4

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 103u odst. 4 písm. d)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.5

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. a)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.6

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. b)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.7

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 103u odst. 4 písm. c)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.8

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 103u odst. 4 písm. d)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

Rozsah max. podpory (EUR/% obj./hl) (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a-

Propagace v členských státech

Čl. 45 odst. 1 písm. a)

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

V příloze VIII se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

1.   Propagace v členských státech

Členský stát:

Odhad/Provedení (*)

Datum sdělení (**):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Příjemci

Způsobilé opatření (čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1308/2013)

Popis (***)

Cílový trh

Období

Způsobilé výdaje

(EUR)

Z toho příspěvek Společenství

(EUR)

Z toho případná další veřejná podpora

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Propagace ve třetích zemích

Členský stát:

Odhad/Provedení (27)

Datum sdělení (28):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Příjemci

Způsobilé opatření (čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1308/2013)

Popis (29)

Dotčená plocha

Období

Způsobilé výdaje

(EUR)

Z toho příspěvek Společenství

(EUR)

Z toho případná další veřejná podpora

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

9)

V příloze VIIIa se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

1.   Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q nařízení (ES) č. 1234/2007

Členský stát (*):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení (**):

Oblast

Schválené akce v rámci restrukturalizace a přeměny vinic celkem

Akce v rámci restrukturalizace s předchozím vyklučením (***)

Kontrola před vyklučením (****)

Kontrola po restrukturalizaci a přeměně vinic

Plocha definitivně schválená po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Zamítnuté požadované prémie (EUR)

Sankce (****)

Správní

Na místě

Počet žádostí

Plocha (ha)

Počet

Plocha s předchozím vyklučením (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Rozpočtové roky 2014 až 2018

Členský stát (30):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení (31):

Oblast

Schválené akce v rámci opětovné výsadby celkem

Správní kontrola před opětovnou výsadbou

Kontrola po opětovné výsadbě

Plocha definitivně schválená po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Zamítnuté požadované prémie (EUR)

Sankce (32)

Počet žádostí

Plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)

V příloze VIIIc se tabulky 2 a 3 nahrazují tímto:

Image

Image

Image


(5)  Částky rovněž zahrnují náklady na činnosti zahájené v rámci prvního pětiletého programu v období 2009 až 2013, za něž budou provedeny platby v druhém pětiletém programu v období 2014 až 2018.

(6)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky.“

(7)  Částky rovněž zahrnují náklady na činnosti zahájené v rámci prvního pětiletého programu v období 2009 až 2013, za něž budou provedeny platby v druhém pětiletém programu v období 2014 až 2018.

(8)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky.“

(9)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky.

(10)  Termín sdělení: 1. března a 30. června.

(11)  Nehodící se škrtněte.“

(15)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky.

(16)  Termín sdělení: 1. března.

(17)  Nehodící se škrtněte.“

(18)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky.

(19)  Termín sdělení: pro odhady vždy 1. března a 30. června; pro provedení vždy 1. března (poprvé v roce 2015).

(20)  Vypočteno jako podíl vydané částky a počtu dotčených projektů v této příloze.

(21)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a dotčené plochy v této příloze.

(22)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených fondů v této příloze.

(23)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených producentů v této příloze.

(24)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených příjemců podpory v této příloze.

(25)  Údaje uveďte v příloze I a V.

(26)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a příslušného počtu hektolitrů v této příloze.“

(27)  Nehodící se škrtněte.

(28)  Termín sdělení: pro odhady vždy 1. března a 30. června; pro provedení vždy 1. března (poprvé v roce 2015).

(29)  Včetně informace, zda je uvedené propagační opatření organizováno ve spolupráci s jedním nebo více členskými státy.“

(30)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky.

(31)  Termín sdělení: 1. prosince každého roku, poprvé 1. prosince 2014.

(***)

Částečně zahrnuto do sloupce 2 a 3.

(32)  Přichází-li v úvahu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU