(EU) č. 574/2014Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 41-46 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. února 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. května 2014 Nabývá účinnosti: 31. května 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 574/2014

ze dne 21. února 2014,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 60 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 stanoví pro výrobce stavebních výrobků povinnost vypracovat prohlášení o vlastnostech v případě, že stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma nebo který je v souladu s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno, je uváděn na trh. Podle čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 305/2011 se takové prohlášení vypracovává podle vzoru uvedeného v příloze III uvedeného nařízení.

(2)

V souladu s čl. 60 písm. e) nařízení (EU) č. 305/2011 se na Komisi přenáší pravomoc týkající se úpravy přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011 s ohledem na technický pokrok.

(3)

Vzor uvedený v příloze III nařízení (EU) č. 305/2011 by měl být upraven s cílem přizpůsobit se technologickému pokroku, umožnit flexibilitu potřebnou pro různé druhy stavebních výrobků a požadovanou výrobci a zjednodušit prohlášení o vlastnostech.

(4)

Praktické zkušenosti s prováděním přílohy III ukazují, že by výrobci potřebovali další návod pro vypracovávání prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím takového návodu by se rovněž zajistilo harmonizované a správné uplatňování přílohy III.

(5)

Výrobcům by měla být při vypracovávání prohlášení o vlastnostech poskytnuta větší flexibilita za předpokladu, že poskytují základní informace požadované článkem 6 nařízení (EU) č. 305/2011 a uvádějí je jasným a logickým způsobem.

(6)

V zájmu jednoznačné identifikace výrobku, na nějž se vztahuje prohlášení o vlastnostech, ve vztahu k jeho úrovním nebo třídám vlastností, by výrobci měli přiřadit každý jednotlivý výrobek k příslušnému typu výrobku a danému souboru úrovní nebo tříd vlastností prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 305/2011.

(7)

Cílem ustanovení čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 305/2011 je umožnit identifikaci a vysledovatelnost každého jednotlivého stavebního výrobku na základě informací o typu, sérii nebo sériovém čísle uváděnými výrobci. Tento cíl není sledován prohlášením o vlastnostech, které by mělo být následně použito pro všechny výrobky odpovídající typu výrobku, který je v něm definován. Nemělo by být tudíž požadováno, aby informace stanovené v čl. 11 odst. 4 byly obsaženy v prohlášení o vlastnostech.

(8)

V případě, že jsou oznámené subjekty řádně identifikovány, seznam vydaných osvědčení, zkušebních, výpočtových nebo posuzovacích protokolů může nabýt výrazného objemu a stát se zátěží, avšak nepřináší přidanou hodnotu uživatelům výrobků, na něž se vztahuje prohlášení o vlastnostech. Výrobci by proto neměli být vázáni povinností zahrnovat tyto informace do svých prohlášení o vlastnostech.

(9)

Aby se posílila efektivita a konkurenceschopnost evropského odvětví stavebnictví jako celku, výrobci, kteří vypracovávají prohlášení o vlastnostech a přejí si využít zjednodušení a návodu pro účely snazšího vypracovávání takových prohlášení, by měli mít možnost učinit tak co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 305/2011 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

U prohlášení o vlastnostech vydaných před vstupem tohoto nařízení v platnost, která jsou v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 305/2011 a původní přílohou III uvedeného nařízení, se má za to, že jsou v souladu s tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.

1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

2.

Zamýšlené/zamýšlená použití:

3.

Výrobce:

4.

Zplnomocněný zástupce:

5.

Systém/systémy POSV:

6a.

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

6b.

Evropský dokument pro posuzování:

Evropské technické posouzení:

Subjekt pro technické posuzování:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

7.

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

8.

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

 

[jméno]

 

V [místo] dne [datum vydání]

 

[podpis]

Návod pro vypracování prohlášení o vlastnostech

1.   OBECNÉ INFORMACE

Cílem tohoto návodu je poskytnout výrobcům pokyny při vypracovávání prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 podle vzoru této přílohy (dále jen ‚vzor‘).

Tento návod není součástí prohlášení o vlastnostech, která mají výrobci vydat, a neměl by být k těmto prohlášením o vlastnostech přikládán.

Výrobce při vypracovávání prohlášení o vlastnostech:

1)

použije texty a nadpisy vzoru, které nejsou uvedeny v hranatých závorkách;

2)

místo prázdných polí a hranatých závorek uvede nezbytné informace.

Výrobci rovněž mohou do prohlášení o vlastnostech zahrnout odkaz na internetové stránky, na nichž je toto prohlášení o vlastnostech zpřístupněno v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 305/2011. Příslušný odkaz lze uvést za bodem 8 nebo na jiném místě, kde to neovlivní srozumitelnost a přehlednost povinných informací.

2.   FLEXIBILITA

Za předpokladu, že jsou povinné informace požadované v článku 6 nařízení (EU) č. 305/2011 v rámci vypracovávání prohlášení o vlastnostech uvedeny jasně, kompletně a logickým způsobem, je možné:

1)

použít jiné členění, než je členění použité ve vzoru;

2)

kombinovat body vzoru uvedením některých z nich společně;

3)

uvést body vzoru v jiném pořadí nebo za použití jedné či více tabulek;

4)

vypustit některé body vzoru, které nejsou relevantní pro výrobek, pro nějž je prohlášení o vlastnostech vypracováváno. To se týká například skutečnosti, že prohlášení o vlastnostech se zakládá buď na harmonizovaných normách, nebo na evropském technickém posouzení vydaném pro daný výrobek, což činí jednu z těchto možností nepoužitelnou. Vypuštění se rovněž může uplatnit v případě bodů týkajících se zplnomocněného zástupce nebo použití příslušné technické dokumentace a specifické technické dokumentace;

5)

uvést body, aniž jsou číslovány.

Pokud si výrobce přeje vydat jediné prohlášení o vlastnostech vztahující se na různé varianty typu výrobku, je třeba pro každou variantu výrobku uvést samostatně a jasně přinejmenším tyto informace: číslo prohlášení o vlastnostech, identifikační kód uvedený v bodě 1 a vlastnost/vlastnosti deklarované v bodě 7.

3.   NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

Bod vzoru

Návod

Číslo prohlášení o vlastnostech

Jedná se o referenční číslo prohlášení o vlastnostech ve smyslu čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011.

Volba tohoto čísla je ponechána na výrobci.

Toto číslo může být shodné s jedinečným identifikačním kódem typu výrobku uvedeným v bodě 1 vzoru.

Bod 1

Uveďte jedinečný identifikační kód typu výrobku podle čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 305/2011.

Podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011 se jedinečný identifikační kód stanovený výrobcem, který se doplní k označení CE, vztahuje k typu výrobku, a tedy i k souboru úrovní nebo tříd vlastností stavebního výrobku uvedených v prohlášení o vlastnostech, které bylo pro daný výrobek vypracováno. Kromě toho je nutné, aby příjemci stavebních výrobků, zejména koneční uživatelé takových výrobků, byli schopni jednoznačně identifikovat tento soubor úrovní nebo tříd vlastností pro daný výrobek. Každý stavební výrobek, pro který bylo vypracováno prohlášení o vlastnostech, by proto měl být výrobcem přiřazen k příslušnému typu výrobku a danému souboru úrovní nebo tříd vlastností na základě jedinečného identifikačního kódu, který rovněž plní funkci odkazu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 305/2011.

Bod 2

Uveďte zamýšlené použití případně výčet zamýšlených použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je určeno výrobcem.

Bod 3

Uveďte jméno, firmu nebo registrovanou obchodní známku a kontaktní adresu výrobce podle čl. 11 odst. 5 nařízení č. 305/2011.

Bod 4

Tento bod se zahrne a vyplní pouze v případě, že byl jmenován zplnomocněný zástupce. V takovém případě uveďte jméno a kontaktní adresu zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly stanovené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011.

Bod 5

Uveďte číslo příslušného systému nebo systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (POSV), jak jsou uvedeny v příloze V nařízení (EU) č. 305/2011. Uplatní-li se více systémů, je třeba v prohlášení uvést každý z nich.

Body 6a a 6b

Vzhledem k tomu, že výrobce může vypracovat prohlášení o vlastnostech buď na základě harmonizované normy, nebo na základě evropského technického posouzení vydaného pro daný výrobek, měly by být tyto dvě různé situace uváděné v bodech 6a a 6b považovány za alternativní a v prohlášení o vlastnostech se tedy použije a vyplní pouze jedna z nich.

V případě použití bodu 6a, tj. pokud prohlášení o vlastnostech vychází z harmonizované normy, uveďte všechny následující informace:

a)

referenční číslo harmonizované normy a datum jejího vydání (datovaný odkaz) a

b)

identifikační číslo oznámeného subjektu/oznámených subjektů.

Název oznámeného subjektu/oznámených subjektů je třeba uvést v jeho původním jazyce, bez překladu do jiných jazyků.

V případě použití bodu 6b, tj. pokud prohlášení o vlastnostech vychází z evropského technického posouzení vydaného pro daný výrobek, uveďte všechny následující informace:

a)

číslo evropského dokumentu pro posuzování a datum jeho vydání;

b)

číslo evropského technického posouzení a datum jeho vydání;

c)

jméno subjektu pro technické posuzování a

d)

identifikační číslo oznámeného subjektu/oznámených subjektů.

Bod 7

V tomto bodě prohlášení o vlastnostech se uvádí:

a)

seznam základních charakteristik, jak jsou stanoveny v harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v bodě 2, a

b)

pro každou ze základních charakteristik deklarované vlastnosti výrobku, vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem v souvislosti s touto charakteristikou. V případě, že není deklarována žádná vlastnost, uvedou se písmena ‚NPD‘ (No Performance Determined – žádná vlastnost není stanovena).

Tento bod může být vyplněn pomocí tabulky, z níž vyplývá souvislost mezi harmonizovanými technickými specifikacemi a systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností, které byly použity na každou základní charakteristiku výrobku, a rovněž vlastnosti ve vztahu ke každé základní charakteristice.

Vlastnosti je třeba uvádět jasným a explicitním způsobem. Proto nemohou být vlastnosti v prohlášení popsány pouze vložením vzorce pro výpočet určeného k použití příjemci. Kromě toho úrovně nebo třídy vlastností uvedené v referenčních dokumentech musí být uvedeny v samotném prohlášení, a nemohou být tedy vyjádřeny pouze vložením odkazů na tyto dokumenty do prohlášení o vlastnostech.

Zejména konstrukční vlastnosti stavebního výrobku však mohou být vyjádřeny odkazem na příslušnou výrobní dokumentaci nebo dokumenty obsahující statické výpočty konstrukcí. V takovém případě se příslušné dokumenty připojí k prohlášení o vlastnostech.

Bod 8

Tento bod se v prohlášení o vlastnostech zahrnuje a vyplňuje pouze v případě, že byla použita příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace podle článků 36 až 38 nařízení (EU) č. 305/2011, a to za účelem uvedení požadavků, které výrobek splňuje.

V takovém případě se v tomto bodě prohlášení o vlastnostech uvádí:

a)

referenční číslo specifické technické dokumentace a/nebo příslušné technické dokumentace a

b)

požadavky, které výrobek splňuje.

Podpis

Místo údajů v hranatých závorkách uveďte příslušné informace a podpis.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU