(EU) č. 563/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 563/2014 ze dne 23. května 2014 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrochlorid chitosanu a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 156, 24.5.2014, s. 5-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. května 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. června 2014 Nabývá účinnosti: 13. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 563/2014

ze dne 23. května 2014,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrochlorid chitosanu a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 obdržela Komise dne 19. prosince 2011 od společnosti CHIPRO žádost o schválení hydrochloridu chitosanu jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení.

(2)

Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) o odbornou pomoc. Úřad předložil Komisi technickou zprávu týkající se dotčené látky dne 24. května 2013 (2). Komise předložila zprávu o přezkoumání a návrh tohoto nařízení o schválení hydrochloridu chitosanu Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. března 2014.

(3)

Z dokumentace, kterou předložil žadatel, a z výsledků zkoumání provedených úřadem (3) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (4) vyplývá, že hydrochlorid chitosanu splňuje kritéria pro potravinu podle definice v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (5). Kromě toho se nepoužívá převážně pro účely ochrany rostlin, ale má význam při ochraně rostlin v přípravku složeném z dané látky a vody. Proto by měl být považován za základní látku.

(4)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že hydrochlorid chitosanu může obecně splňovat požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současný stav vědeckých a technických poznatků je nezbytné zahrnout určité podrobné podmínky schválení, které jsou podrobně uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

(5)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (6) měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení základní látky

Látka hydrochlorid chitosanu, specifikovaná v příloze I, se schvaluje jako základní látka za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Část C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Výsledek konzultace s členskými státy a úřadem EFSA ohledně žádosti o schválení hydrochloridu chitosanu jako základní látky a závěry EFSA ohledně nadnesených specifických otázek. 2013: EN-426. 23 s.

(3)  Vědecká komise EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie EFSA Journal 2009; 7(9): 1289 doi: 10.2903/j.efsa.2009.1289.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

Hydrochlorid chitosanu

CAS: 9012-76-4

Nepoužije se.

Evropský lékopis

Maximální obsah těžkých kovů: 40 ppm

1. července 2014

Hydrochlorid chitosanu musí splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (2) a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (3).

Hydrochlorid chitosanu smí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání hydrochloridu chitosanu (SANCO/12388/2013), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. března 2014.


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

(2)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA II

V části C přílohy prováděcího nařízení (ES) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

„2

Hydrochlorid chitosanu

CAS: 9012-76-4

Nepoužije se.

Evropský lékopis

Maximální obsah těžkých kovů: 40 ppm

1. července 2014

Hydrochlorid chitosanu musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009 a nařízení (EU) č. 142/2011.

Hydrochlorid chitosanu smí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání hydrochloridu chitosanu (SANCO/12388/2013), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. března 2014.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU