(EU) č. 545/2014Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 545/2014 ze dne 15. května 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 10-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. května 2014 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. června 2014 Nabývá účinnosti: 18. června 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1700 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 545/2014

ze dne 15. května 2014,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem účinného boje proti diskriminaci v souladu s článkem 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pomoci se zajištěním souladu s článkem 21 Listiny základních práv Evropské unie a dosažení úplné zaměstnanosti a společenského pokroku v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a za účelem sledování pokroku na cestě k dosažení cílů politik Unie, jako jsou hlavní cíle strategie Evropa 2020, je nutno mít srovnatelné, spolehlivé a objektivní statistické údaje o situaci zaměstnaných a nezaměstnaných osob a osob mimo trh práce, přičemž musí být zajištěna důvěrnost statistik a ochrana soukromí a osobních údajů.

(2)

V důsledku vstupu Smlouvy o fungování EU v platnost je třeba určité pravomoci svěřené Komisi uvést do souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU a s novým právním rámcem, který je výsledkem vstupu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2) v platnost.

(3)

Komise se v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011 zavázala přezkoumat s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě o fungování EU legislativní akty, které v současnosti obsahují odkazy na regulativní postup s kontrolou.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 577/98 (3) obsahuje odkazy na regulativní postup s kontrolou, a proto by mělo být přezkoumáno s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě o fungování EU.

(5)

S ohledem zejména na hospodářský, sociální a technický vývoj by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o úpravu seznamu proměnných zjišťování, blíže určených na seznamu čtrnácti skupin ukazatelů zjišťování uvedených v nařízení (ES) č. 577/98, aby mohla stanovit tříletý program modulů ad hoc a upřesnit u každého z nich téma, seznam a popis oblasti specializovaných informací (dále jen „dílčí moduly ad hoc“) a referenční období. Kromě toho by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o přijímání seznamu strukturálních proměnných a periodicitu zjišťování. Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy nebo respondenty.

(6)

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(7)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 577/98 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(8)

Vzhledem k významné roli modulů ad hoc šetření pracovních sil pro politiky Unie se na financování jejich provádění poskytuje příspěvek Unie podle zásady přiměřeného rozdělení finančních nákladů mezi rozpočty Unie a členských států. Granty by měly být udělovány, bez výzvy k předkládání návrhů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (4). Granty by měly být udělovány národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (5) pod podmínkou, že skutečně provedou moduly ad hoc. Granty, které se poskytují za účelem provádění šetření pracovních sil, mohou mít formu paušálních částek. Jednou z hlavních metod, jak zjednodušit grantové řízení, by v této souvislosti mělo být využití paušálních částek.

(9)

Odchylně od nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a vzhledem ke zvýšené zátěži související s dodatečnými informacemi, které je třeba shromáždit pro moduly ad hoc šetření pracovních sil, jež přispějí k poskytnutí ukazatelů pro cíle politik Unie, je nezbytné spolufinancovat mzdové náklady zaměstnanců vnitrostátních správních orgánů, i pokud by příslušný orgán veřejné moci podporované opatření prováděl bez grantu Unie, jakož i další příslušné způsobilé náklady.

(10)

Pokud jde o svěření pravomocí Komisi, omezuje se toto nařízení na uvedení do souladu stávajících pravomocí svěřených Komisi nařízením (ES) č. 577/98 s článkem 290 Smlouvy o fungování EU a s novým právním rámcem, který je výsledkem vstupu nařízení (EU) č. 182/2011 v platnost, a případně na upravení rozsahu těchto pravomocí. Jelikož i nadále platí, že cílů nařízení (ES) č. 577/98 nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(11)

K zajištění právní jistoty je nezbytné, aby postupy pro přijímání opatření, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny před vstupem tohoto nařízení v platnost, nebyly tímto nařízením dotčeny.

(12)

Nařízení (ES) č. 577/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 577/98 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7c, pokud jde o úpravu seznamu proměnných zjišťování, blíže určených na seznamu čtrnácti skupin ukazatelů zjišťování uvedených v odstavci 1 tohoto článku, která je s ohledem na vývoji techniky a pojmů nezbytná. Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s tímto odstavcem nemůže změnit nepovinnou proměnnou na povinnou. Pokud mají být povinné proměnné průběžně zjišťovány, musí se nacházet v rámci ukazatelů zjišťování v odst. 1 písmenech a) až j) a v písmenech l), m) a n) tohoto článku. Tyto proměnné jsou mezi 94 ukazateli zjišťování. Příslušný akt v přenesené pravomoci musí být přijat nejpozději 15 měsíců před začátkem referenčního období pro zjišťování.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7c, pokud jde o seznam proměnných (dále jen „strukturální proměnné“) z ukazatelů zjišťování uvedených v odstavci 1 tohoto článku, které se musí zjišťovat za použití dílčího výběrového souboru sestávajícího z nezávislých pozorování jen jako roční průměry, vztahující se na 52 týdnů, a ne jako čtvrtletní průměry.

2a.   Strukturální proměnné musí splňovat podmínku, že relativní standardní chyba (bez zohlednění vlivu metody výběru) jakéhokoli ročního odhadu představujícího nejméně 1 % obyvatelstva v produktivním věku smí činit nejvýše:

a)

9 % u členských států s počtem obyvatel mezi jedním milionem a dvaceti miliony a

b)

5 % u členských států s počtem obyvatel dvacet milionů nebo více.

Členské státy s počtem obyvatel nižším než 1 milion jsou od požadavku týkajícího se relativní standardní chyby osvobozeny a proměnné jsou shromažďovány pro celý výběrový soubor, ledaže by výběrový soubor splňoval kritérium uvedené v písmeni a).

Jestliže se v případě členských států, které ke sběru údajů o strukturálních proměnných používají dílčí výběrový soubor, používá více než jedna vlna, celkový dílčí výběrový soubor sestává z nezávislých pozorování.

2b.   Konzistentnost ročních úhrnů na základě dílčích výběrových souborů s ročními průměry na základě celého výběrového souboru musí být v případě údajů o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu zajištěna podle pohlaví a pro následující věkové skupiny: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54 a 55 a více let.

3.   Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů pravidla kontroly, kódování proměnných a seznam zásad pro formulaci otázek týkajících se pracovní situace. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.“;

b)

odstavec 4 se zrušuje.

2)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 7a

Moduly ad hoc

1.   Informace uvedené v čl. 4 odst. 1 lze doplnit o další skupinu ukazatelů (dále jen „modul ad hoc“).

2.   Výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.

3.   Výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc musí splňovat jednu z těchto dvou podmínek:

a)

shromažďuje údaje o modulech ad hoc v průběhu 52 referenčních týdnů a vztahují se na něj stejné požadavky jako ty uvedené v čl. 4 odst. 2a nebo

b)

shromažďuje údaje o modulech ad hoc v celém výběrovém souboru za nejméně jedno čtvrtletí.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7c za účelem stanovení tříletého programu modulů ad hoc. Tento program vymezí pro každý modul ad hoc téma, seznam a popis oblasti specializovaných informací (dále jen „dílčí moduly ad hoc“), jež tvoří rámec, v němž jsou stanoveny technické ukazatele modulu ad hoc uvedené v odstavci 5 tohoto článku, a referenční období. Program musí být přijat nejpozději 24 měsíců před začátkem referenčního období programu.

5.   K zajištění jednotného provádění programu uvedeného v odstavci 4 tohoto článku Komise prostřednictvím prováděcích aktů upřesní technické ukazatele modulu ad hoc podle každého dílčího modulu ad hoc v souladu s oblastí specializovaných informací podle uvedeného odstavce, jakož i filtry a kódy pro předávání výsledků a lhůtu pro předání výsledků, která může být jiná než lhůta podle článku 6. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.

6.   Nejpozději dvanáct měsíců před začátkem referenčního období musí být pro modul ad hoc připraven podrobný seznam informací shromažďovaných v tomto modulu. Rozsah modulu ad hoc nesmí přesahovat jedenáct technických ukazatelů.

Článek 7b

Finanční ustanovení

Unie poskytne národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (6) finanční podporu na provádění modulů ad hoc uvedených v článku 7a tohoto nařízení v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 (7). V souladu s čl. 128 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (8) může Unie těmto národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům poskytnout granty bez výzvy k předkládání návrhů. Tyto granty mohou mít podobu paušálních částek a jsou podmíněny skutečnou účastí členských států na provádění modulů ad hoc.

Článek 7c

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Při výkonu přenesené pravomoci v souladu s čl. 4 odst. 2 a článkem 7a Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly značnou dodatečnou zátěž pro členské státy a respondenty.

Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou, pouze pokud jsou nezbytné s ohledem na sociální a hospodářský vývoj. Těmito akty v přenesené pravomoci nesmí být změněna nepovinná povaha požadovaných informací.

Komise řádně odůvodní statistické akce stanovené těmito akty v přenesené pravomoci a tam, kde je to vhodné, použije informace příslušných odborníků vycházející z analýz nákladové efektivity, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracování, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 223/2009.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2 a článku 7a je Komisi svěřena na dobu pěti let od 18. června 2014. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

4.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a článku 7a kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a článku 7a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164)."

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 238)."

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).“"

3)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (9).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“."

Článek 2

Tímto nařízením nejsou dotčeny postupy pro přijímání opatření podle nařízení (ES) č. 577/98, které byly zahájeny, avšak nikoli dokončeny před 18. červnem 2014.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. května 2014.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanovují pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU