(EU) č. 446/2014Nařízení Komise (EU) č. 446/2014 ze dne 2. května 2014 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků a nařízení Komise (ES) č. 251/2009 a (EU) č. 275/2010, pokud jde o datové soubory, které se sestavují, a kritéria pro hodnocení kvality strukturální statistiky podniků Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 13-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. května 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. května 2014 Nabývá účinnosti: 23. května 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 446/2014

ze dne 2. května 2014,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků a nařízení Komise (ES) č. 251/2009 a (EU) č. 275/2010, pokud jde o datové soubory, které se sestavují, a kritéria pro hodnocení kvality strukturální statistiky podniků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 písm. a), b), d), e) a j) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 295/2008 stanovilo společný rámec pro shromažďování, předávání a vyhodnocování evropských statistik o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků v Evropské unii.

(2)

Aby se produkovaly údaje vzájemně srovnatelné a harmonizované mezi členskými státy, stanovilo nařízení Komise (ES) č. 251/2009 (2) frekvenci sestavování víceletých strukturálních statistik podniků a členění výsledků pro jejich tvorbu.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 275/2010 (3) stanovilo kritéria pro hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě, jež mají členské státy poskytovat.

(4)

Aby se vyhovělo potřebě lepší mezinárodní srovnatelnosti výsledků, zejména u statistiky podnikání, je nutné aktualizovat seznam ukazatelů tím, že se specifikují datové řady týkající se demografie podniků s alespoň jedním zaměstnancem. Měl by se rovněž stanovit první referenční rok, frekvence a členění výsledků pro tyto ukazatele. Příloha IX nařízení (ES) č. 295/2008 a příloha I nařízení (ES) č. 251/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Zkušenosti ukázaly, že ukazatele stanovené v přílohách V až VII nařízení (ES) č. 295/2008 není třeba sestavovat se stávající roční frekvencí. Frekvence sestavování by proto měla být upravena na jedenkrát za deset let. Příloha I nařízení (ES) č. 251/2009 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Zprávy o kvalitě statistik, které se sestavují podle přílohy V až VII nařízení (ES) č. 295/2008, již není třeba poskytovat každoročně. Frekvence jejich předávání by proto měla být upravena na jedenkrát za deset let v souladu s požadavky na údaje. Příloha nařízení (EU) č. 275/2010 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Aby se zajistilo lepší sledování pokroku v oblasti inovací v souvislosti se strategií Evropa 2020, vyslovily se zúčastněné strany na unijní i vnitrostátní úrovni pro jednotný integrovaný ukazatel. Tento ukazatel má sloužit mimo jiné k celoevropskému i mezinárodnímu srovnání zaměstnanosti v rychle rostoucích inovativních podnicích. Údaje, jimiž je tento nový ukazatel podložen, je třeba poskytnout co nejdříve, aby jej bylo možné použít již v rámci evropského semestru 2014. Nařízení (ES) č. 295/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, V, VI, VII a IX nařízení (ES) č. 295/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 251/2009 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Příloha nařízení (EU) č. 275/2010 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 170).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 275/2010 ze dne 30. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o kritéria hodnocení kvality strukturální statistiky podniků (Úř. věst. L 86, 1.4.2010, s. 1).


PŘÍLOHA I

Přílohy I, V, VI, VII a IX nařízení (ES) č. 295/2008 se mění takto:

1)

V příloze I se bod 1 oddílu 8 „Předávání výsledků“ nahrazuje tímto:

„1.

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou tříd činností 64.11 a 64.19 NACE rev. 2. Pro třídy činností 64.11 a 64.19 NACE rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Lhůty pro předání výsledků tříd činností ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 NACE rev. 2 se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2)

V příloze V se oddíl 5 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, pro který se sestavují statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, je kalendářní rok 2008.“

3)

Příloha VI se mění takto:

a)

v oddíle 4 písm. d) se slovo „roční“ nahrazuje slovem „víceleté“;

b)

oddíl 5 se nahrazuje tímto:

„ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, pro který se sestavují statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, je kalendářní rok 2008.“

4)

Příloha VII se mění takto:

a)

v oddíle 4 odst. 2 a 3 se slovo „roční“ nahrazuje slovem „víceleté“;

b)

oddíl 5 se nahrazuje tímto:

„ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, pro který se sestavují statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, je kalendářní rok 2008.“

5)

Příloha IX se mění takto:

a)

v oddílu 5 odst. 1 se doplňují tyto ukazatele:

„11 01 0

Soubor aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

11 02 0

Počet aktivních podniků, které mají svého prvního zaměstnance v t

11 03 0

Počet podniků, které od jakéhokoli okamžiku v t nemají již žádného zaměstnance

11 04 1

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 1 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

11 04 2

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 2 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

11 04 3

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 3 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

11 04 4

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 4 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

11 04 5

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

11 96 0

Počet rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti v t“

b)

v oddílu 5 odst. 2 se doplňují tyto ukazatele:

„16 01 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru aktivních podniků, které měly v jakémkoli okamžiku v t alespoň jednoho zaměstnance

16 01 1

Počet zaměstnanců v t v souboru aktivních podniků, které měly v jakémkoli okamžiku v t alespoň jednoho zaměstnance

16 02 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

16 02 1

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

16 03 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které od jakéhokoli okamžiku v t nemají již žádného zaměstnance

16 03 1

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které od jakéhokoli okamžiku v t nemají již žádného zaměstnance

16 04 1

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 1 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 04 2

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 2 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 04 3

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 3 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 04 4

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 4 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 04 5

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 05 1

Počet osob zaměstnaných v t – 1 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 1 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 05 2

Počet osob zaměstnaných v t – 2 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 2 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 05 3

Počet osob zaměstnaných v t – 3 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 3 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 05 4

Počet osob zaměstnaných v t – 4 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 4 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 05 5

Počet osob zaměstnaných v t – 5 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

16 96 1

Počet rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti v t“

c)

oddíl 9 se nahrazuje tímto:

„ODDÍL 9

Předběžné výsledky za ukazatele týkající se zaniklých podniků (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období. Revidované výsledky za uvedené ukazatele se po potvrzení počtu zaniklých podniků po dvou letech nečinnosti předávají do 30 měsíců stejného sledovaného období.

Předběžné výsledky za ukazatele 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1 se předávají do 20 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období. Revidované výsledky za tyto ukazatele se po potvrzení statusu po dvou letech předávají do 32 měsíců stejného sledovaného období.

Všechny ostatní výsledky týkající se roční demografické statistiky podniků s alespoň jedním zaměstnancem se předávají do 20 měsíců od konce sledovaného období.

Předběžné výsledky za ukazatele týkající se rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti se předávají do dvanácti měsíců od konce sledovaného období.

Všechny ostatní výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.“


PŘÍLOHA II

Příloha I nařízení (ES) č. 251/2009 se mění takto:

1)

bod 1 se mění takto:

a)

v „Souhrnné tabulce“ se název kódu souboru 1D nahrazuje tímto:

„Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví a úvěrové instituce klasifikované v NACE rev.2 64.19“

b)

do „Souhrnné tabulky“ se vkládá tento soubor:

Kód souboru

Název

„IG

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby a penzijní fondy“

c)

tabulka „Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví“ se nahrazuje tímto:

Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví a úvěrové instituce klasifikované v NACE rev.2 64.19 uvedená v příloze I oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 295/2008

Soubor 1D

Název souboru

Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví a úvěrové instituce klasifikované v NACE rev.2 64.19

První sledovaný rok

2013

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Třídy 64.11 a 64.19 NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatel v příloze I oddíle 4 odst. 3:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)“

d)

vkládá se tato tabulka:

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby a penzijní fondy uvedená v příloze I oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 295/2008

Soubor 1G

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby a penzijní fondy

První sledovaný rok

2013

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 65

Ukazatele

Ukazatel v příloze I oddíle 4 odst. 3:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv (kromě skupin 65.1 a 65.2 NACE rev.2)

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců (kromě skupin 65.1 a 65.2 NACE rev.2)

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)“

2)

Body 5, 6 a 7 se mění takto:

a)

v souhrnných tabulkách se zrušuje slovo „Roční“;

b)

tabulky se mění takto:

i)

v názvech a v názvech souborů se zrušuje slovo „roční“,

ii)

u údaje Frekvence se slovo „roční“ nahrazuje výrazem „jedenkrát za deset let“.

3)

Bod 9 se mění takto:

a)

do „Souhrnné tabulky“ se doplňuje tento soubor:

„Kód souboru

Název

9E

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy

9F

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců

9G

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy

9H

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců

9M

Roční statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti

9P

Roční předběžná statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti“

b)

doplňují se tyto nové tabulky:

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy uvedená v příloze IX oddíle 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 295/2008

Soubor 9E

Název souboru

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy

První sledovaný rok

2012

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE Rev. 2 sekce B až N

Ukazatele

11 01 0

Soubor aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

11 02 0

Počet aktivních podniků, které mají svého prvního zaměstnance v t

11 03 0

Počet podniků, které v t nemají již žádného zaměstnance

16 01 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

16 01 1

Počet zaměstnanců v t v souboru aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

16 02 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

16 02 1

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

16 03 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

16 03 1

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

Úroveň členění činností

B

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

C

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

10 + 11 + 12

Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků

13 + 14

Výroba textilií a oděvů

15

Výroba usní a souvisejících výrobků

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků

17 + 18

Výroba papíru a výrobků z papíru; tisk a rozmnožování nahraných nosičů

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

20 + 21

Výroba chemických látek a chemických přípravků; výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24 + 25

Výroba základních kovů, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26 + 27

Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení; výroba elektrických zařízení

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

29 + 30

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů a ostatních dopravních prostředků a zařízení

31 + 32

Výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

D

DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

E

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

F

STAVEBNICTVÍ

G

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

45

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

46

Velkoobchod, kromě s motorovými vozidly

47

Maloobchod, kromě s motorovými vozidly

47.1

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

47.2

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

47.3

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

47.4

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách

47.5

Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

47.6

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách

47.7

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách

47.8

Maloobchod ve stáncích a na trzích

47.9

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

H

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

49

Pozemní a potrubní doprava

50

Vodní doprava

51

Letecká doprava

52

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

53

Poštovní a kurýrní činnosti

I

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

55

Ubytování

56

Stravování a pohostinství

J

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

58

Vydavatelské činnosti

59

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

60

Tvorba programů a vysílání

61

Telekomunikační činnosti

62

Programování, poradenství a související činnosti

62.0

Programování, poradenství a související činnosti

62.01

Programování

62.02

Poradenství v oblasti počítačů

62.03

Správa počítačového vybavení

62.09

Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů

63

Informační činnosti

K_X_K642

FINANČNÍ ČINNOSTI A POJIŠŤOVNICTVÍ, KROMĚ ČINNOSTÍ HOLDINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (NACE rev. 2 64.2)

64.1 + 64.3 + 64.9

Finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, s výjimkou činností holdingových společností

65

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

66

Pomocné činnosti související s peněžnictvím a pojišťovnictvím

L

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

68

Činnosti v oblasti nemovitostí

68.1

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

68.2

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

68.3

Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

68.31

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

68.32

Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

M

ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69

Právní a účetnické činnosti

69.1

Právní činnosti

69.2

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

70

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

70.1

Činnosti vedení podniků

70.2

Poradenství v oblasti řízení

70.21

Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

70.22

Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

71.1

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

71.11

Architektonické činnosti

71.12

Inženýrské činnosti a související technické poradenství

71.2

Technické zkoušky a analýzy

72

Výzkum a vývoj

72.1

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

72.11

Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie

72.19

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

72.2

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

73

Reklama a průzkum trhu

73.1

Reklama

73.11

Reklamní agentury

73.12

Mediální zastupování

73.2

Průzkum trhu a veřejného mínění

74

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti

74.1

Specializované návrhářské činnosti

74.2

Fotografické činnosti

74.3

Překladatelské a tlumočnické činnosti

74.9

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.

75

Veterinární činnosti

N

ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

77

Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu

77.1

Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů

77.11

Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

77.12

Pronájem a leasing nákladních automobilů

77.2

Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

77.21

Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb

77.22

Pronájem videokazet a disků

77.29

Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

77.3

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků

77.31

Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

77.32

Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

77.33

Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů

77.34

Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků

77.35

Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků

77.39

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n.

77.4

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

78

Činnosti související se zaměstnáním

78.1

Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

78.2

Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu

78.3

Ostatní poskytování lidských zdrojů

79

Činnosti cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

79.1

Činnosti cestovních agentur a kanceláří

79.11

Činnosti cestovních agentur

79.12

Činnosti cestovních kanceláří

79.9

Jiné rezervační a související činnosti

80

Bezpečnostní a pátrací činnosti

80.1

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

80.2

Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

80.3

Činnosti související se zaměstnáním

81

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

81.1

Kombinované pomocné činnosti

81.2

Činnosti související se zaměstnáním

81.21

Všeobecný úklid budov

81.22

Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení

81.29

Ostatní úklidové činnosti

81.3

Činnosti související s úpravou krajiny

82

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

82.1

Administrativní a kancelářské činnosti

82.11

Univerzální administrativní činnosti

82.19

Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti

82.2

Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

82.3

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

82.9

Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

82.91

Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

82.92

Balicí činnosti

82.99

Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Zvláštní agregáty

B_TO_N

Podniková ekonomika kromě činností holdingových společností (NACE rev. 2 64.2)

B_TO_E

Průmysl

ICT_M

Výroba informačních a komunikačních technologií (NACE rev. 2: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8)

G_TO_N_X_642

Služby podnikové ekonomiky kromě činností holdingových společností (NACE 64.2)

ICT_T

Informační a komunikační technologie celkem (NACE rev. 2: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 95.1 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1)

ICT_S

Služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (NACE rev. 2: 95.1 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1)

ICT_W

Velkoobchod s informačními a komunikačními technologiemi (NACE rev. 2 46.5)

Úroveň členění podle právní formy

1.

Podniky v osobním vlastnictví, s neomezenou osobní odpovědností

2.

Soukromé akciové společnosti nebo akciové společnosti kótované na burze, s omezenou odpovědností vůči osobám vlastnícím akcie

3.

Partnerství v osobním vlastnictví s omezenou i neomezenou odpovědností, včetně ostatních právních forem, jako družstva, sdružení atd.

4.

Všechny výše uvedené právní formy celkem

Údaje zahrnuté v tomto souboru, kromě údajů týkajících se ukazatelů 11 03 0, 16 03 0 a 16 03 1, se předávají do dvaceti měsíců od konce sledovaného roku.

Údaje týkající se ukazatelů 11 03 0, 16 03 0 a 16 03 1 v tomto souboru se předávají do 32 měsíců od konce sledovaného roku.

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců uvedená v příloze IX oddíle 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 295/2008

Soubor 9F

Název souboru

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců

První sledovaný rok

2012

2013 pro ukazatele 11 04 1, 16 04 1 a 16 05 1

2014 pro ukazatele 11 04 2, 16 04 2 a 16 05 2

2015 pro ukazatele 11 04 3, 16 04 3 a 16 05 3

2016 pro ukazatele 11 04 4, 16 04 4 a 16 05 4

2017 pro ukazatele 11 04 5, 16 04 5 a 16 05 5

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B až N

Ukazatele

11 01 0

Soubor aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

11 02 0

Počet aktivních podniků, které mají svého prvního zaměstnance v t

11 03 0

Počet podniků, které v t nemají již žádného zaměstnance

11 04 1

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 1 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 2

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 2 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 3

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 3 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 4

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 4 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 5

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 01 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

16 01 1

Počet zaměstnanců v t v souboru aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

16 02 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

16 02 1

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

16 03 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

16 03 1

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

16 04 1

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 1 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 2

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 2 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 3

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 3 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 4

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 4 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 5

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 5 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 1

Počet osob zaměstnaných v t – 1 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 1 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 2

Počet osob zaměstnaných v t – 2 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 2 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 3

Počet osob zaměstnaných v t – 3 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 3 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 4

Počet osob zaměstnaných v t – 4 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 4 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 5

Počet osob zaměstnaných v t – 5 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 5 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

Úroveň členění činností

Viz soubor 9E

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet zaměstnanců: 1 – 4, 5 – 9, 10 a více, celkem

Údaje zahrnuté v tomto souboru, kromě údajů týkajících se ukazatelů 11 03 0, 16 03 0 a 16 03 1, se předávají do dvaceti měsíců od konce sledovaného roku.

Údaje týkající se ukazatelů 11 03 0, 16 03 0 a 16 03 1 v tomto souboru se předávají do 32 měsíců od konce sledovaného roku.

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy uvedené v příloze IX oddíle 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 295/2008

Soubor 9G

Název souboru

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy

První sledovaný rok

2012

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B až N

Ukazatele

11 03 0

Počet podniků, které v t nemají již žádného zaměstnance

16 03 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

16 03 1

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

Úroveň členění činností

Viz soubor 9E

Úroveň členění podle právní formy

1.

Podniky v osobním vlastnictví, s neomezenou osobní odpovědností

2.

Soukromé akciové společnosti nebo akciové společnosti kótované na burze, s omezenou odpovědností vůči osobám vlastnícím akcie

3.

Partnerství v osobním vlastnictví s omezenou i neomezenou odpovědností, včetně ostatních právních forem, jako družstva, sdružení atd.

4.

Všechny výše uvedené právní formy celkem

Údaje obsažené v tomto souboru se předávají do dvaceti měsíců od konce sledovaného roku.

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců uvedené v příloze IX oddíle 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 295/2008

Soubor 9H

Název souboru

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců

První sledovaný rok

2012

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B až N

Ukazatele

11 03 0

Počet podniků, které v t nemají již žádného zaměstnance

16 03 0

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

16 03 1

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

Úroveň členění činností

Viz soubor 9E

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet zaměstnanců: 1 – 4, 5 – 9, 10 a více, celkem

Údaje obsažené v tomto souboru se předávají do dvaceti měsíců od konce sledovaného roku.

Roční statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti uvedená v příloze IX oddíle 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 295/2008.

Soubor 9M

Název souboru

Roční statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti

První sledovaný rok

2012

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B až N a sekce S oddíl 95

Ukazatele

11 96 0

Počet rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti v t

16 96 1

Počet zaměstnanců v souboru rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti v t

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Zvláštní agregát

B až N a S 95 (podniková ekonomika)

Údaje obsažené v tomto souboru o rychle rostoucích podnicích podle zaměstnanosti se předávají do 18 měsíců od konce sledovaného roku.

Soubor 9P

Název souboru

Roční předběžná statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti

První sledovaný rok

2013

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B až N a sekce S oddíl 95

Ukazatele

11 96 0

Počet rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti v t

16 96 1

Počet zaměstnanců v souboru rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti v t

Úroveň členění činností

Viz soubor 9M

Údaje obsažené v tomto souboru o rychle rostoucích podnicích podle zaměstnanosti se předávají do 12 měsíců od konce sledovaného roku.“


PŘÍLOHA III

Oddíl II přílohy nařízení (EU) č. 275/2010 se nahrazuje tímto:

„ODDÍL II

Harmonogram

Komise (Eurostat) dodá členským státům do konce ledna každého roku počínaje rokem 2011 zprávy o kvalitě za sledovaný rok t – 3 v souladu se standardní strukturou ESS pro zprávy o kvalitě, v nichž bude částečně předvyplněna většina kvantitativních ukazatelů a další informace, které jsou Komisi (Eurostatu) dostupné o přílohách I, II, III, IV, VIII a IX. Členské státy k těmto přílohám do 31. března každého roku dodají Komisi (Eurostatu) hotové zprávy o kvalitě.

Komise (Eurostat) dodá členským státům do konce ledna jedenkrát za deset let počínaje rokem 2021 zprávy o kvalitě za sledovaný rok t – 3 v souladu se standardní strukturou ESS pro zprávy o kvalitě, v nichž bude částečně předvyplněna většina kvantitativních ukazatelů a další informace, které jsou Komisi (Eurostatu) dostupné o přílohách V, VI a VII. Členské státy jedenkrát za deset let počínaje rokem 2021 dodají Komisi (Eurostatu) do 31. března k těmto přílohám hotové zprávy o kvalitě.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU