(EU) č. 442/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 442/2014 ze dne 30. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o žádosti o zařazení na seznam třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti v souvislosti s dovozem ekologických produktů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 39-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. dubna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. května 2014 Nabývá účinnosti: 8. května 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 442/2014

ze dne 30. dubna 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o žádosti o zařazení na seznam třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti v souvislosti s dovozem ekologických produktů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví podrobná pravidla týkající se postupu při uznávání třetích zemí pro účely rovnocennosti v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Rada Evropské Unie ve svých závěrech o ekologickém zemědělství z 3237. zasedání Rady ve složení pro zemědělství a rybolov ve dnech 13. a 14. května 2013 vybídla Komisi k tomu, aby zlepšila stávající mechanismy pro usnadnění mezinárodního obchodu s ekologickými produkty a aby ve všech obchodních dohodách požadovala vzájemnost a transparentnost.

(3)

Právě probíhající přezkum právního rámce odvětví ekologické produkce odhalil nedostatky ve stávajícím režimu uznávání třetích zemí pro účely rovnocennosti. Většina z ujednání o rovnocennosti podepsaných Komisí a třetími zeměmi jsou uplatňována jednostranně Evropskou komisí, což nepřispívá k podpoře rovných podmínek. Ukázalo se, že uznávání rovnocennosti se třetími zeměmi by mělo být stanoveno mezinárodními dohodami. Stávající režim uznávání třetích zemí pro účely rovnocennosti založený na ujednáních o rovnocennosti by měl proto přejít na režim založený na vyvážených mezinárodních dohodách, které by podporovaly rovné podmínky, transparentnost a právní jistotu.

(4)

Pro usnadnění přechodu na nový režim uznávání založený na mezinárodních dohodách je vhodné určit konečné datum pro přijímání nových žádostí o zařazení na seznam stanovený v článku 7 nařízení (ES) č. 1235/2008 a příloze III uvedeného nařízení. Žádosti obdržené po tomto datu by již neměly být přípustné.

(5)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 8 nařízení (ES) č. 1235/2008 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise posoudí, zda po doručení žádosti o zařazení na tento seznam zaslané zástupcem dotčené třetí země zařadí třetí zemi na seznam stanovený v článku 7, za předpokladu, že je taková žádost podána před 1. červencem 2014.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU