(EU) č. 415/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2014 ze dne 23. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 121, 24.4.2014, s. 49-52 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. dubna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 415/2014

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (2) stanoví preferenční režim pro rok 2014, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. V souladu s článkem 3 zmíněného nařízení se zemědělské produkty uvedené v příloze III uvedeného nařízení mohou dovážet do Unie v rámci celních kvót stanovených v uvedené příloze. Celní kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 spravuje Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Příloha III nařízení (EU) č. 374/2014 obsahuje celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky. Je nezbytné zahrnout tyto kvóty do přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) a do článku 19 uvedeného nařízení vložit odkaz na příslušné pravidlo týkající se důkazu původu, které je podle uvedených kvót při dovozu požadováno.

(3)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by se upřesnit období pro podávání žádostí o dovozní licence a období platnosti dovozních licencí.

(4)

Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 mohou hospodářské subjekty schválené v květnu 2013 dovážet v rámci kvót pouze během období od 1. července 2013 do 30. června 2014. Vzhledem k tomu, že kvóty otevřené pro Ukrajinu výjimečně trvají dvě po sobě jdoucí šestiměsíční období, mohly by schválené hospodářské subjekty dovážet pouze do 30. června 2014, zatímco dotčené kvóty jsou otevřeny do 31. října 2014. Je proto vhodné umožnit těmto hospodářským subjektům dovážet v rámci kvót uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 až do 31. října 2014.

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 (4) nahradilo některé kódy KN v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (5) novými kódy KN, které se nyní liší od kódů uvedených v nařízení (EU) č. 374/2014. Nové kódy KN by proto měly být uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 2535/2001.

(6)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a)

V článku 5 se doplňuje písmeno l), které zní:

„l)

kvót stanovených v příloze I části L.“

b)

V čl. 19 odst. 1 se vkládá nové písmeno j), které zní:

„j)

ustanovení čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (6).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).“"

c)

V příloze I se doplňuje nová část L, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Žádosti o licence na kvóty uvedené v příloze I části L nařízení (ES) č. 2535/2001 doplněné čl. 1 písm. c) tohoto nařízení se předkládají nejpozději do 13.00 hodin bruselského času desátého kalendářního dne následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Licence jsou platné ode dne vydání do 31. října 2014.

Článek 3

Odchylně od čl. 10 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2535/2001 se hospodářským subjektům schváleným v letech 2013 a 2014 povoluje dovážet v rámci kvót uvedených v příloze I části L nařízení (ES) č. 2535/2001 doplněné čl. 1 písm. c) tohoto nařízení až do 31. října 2014.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, 31.10.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

„I.L

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V PŘÍLOZE III NAŘÍZENÍ (EU) č. 374/2014

Číslo

kvóty

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Dovozní období

Množství kvóty

(v tunách hmotnosti produktu)

Dovozní clo (v EUR/100 kg čisté hmotnosti)

09. 4600

0401

 

UKRAJINA

Do 31. října 2014

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Mléko a smetana, ne v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě; jogurt, neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao; fermentované nebo nebo acidofilní mléčné výrobky, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao a ne v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

UKRAJINA

Do 31. října 2014

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě; fermentované nebo acidofilní mléčné výrobky, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

UKRAJINA

Do 31. října 2014

1 500

0

 

0405 20 90

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky o obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU