(EU) č. 397/2014Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 397/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 119, 23.4.2014, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. dubna 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 397/2014

ze dne 16. dubna 2014,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)(2)(3)(4)(5)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.Tribunál Evropské unie rozsudkem ze dne 12. listopadu 2013 ve věci T-552/12 (2) zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) č. 945/2012 (3), pokud jde o zařazení společnosti North Drilling Company (NDC) na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.Společnost North Drilling Company (NDC) by na základě nového odůvodnění měla být znovu zařazena na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.Ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 by měl být vyňat jeden subjekt.Nařízení (EU) č. 267/2012 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2014.

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Věc T-552/12 North Drilling Co. v. Council, rozsudek ze dne 12. listopadu 2013, dosud nezveřejněno.

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 282, 16.10.2012, s. 16).


PŘÍLOHA

I.

Do seznamu uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se vkládá tento subjekt:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

118.

North Drilling Company (NDC)

No. 8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Tehran

Iran

Tel.: (+ 98) 2188785083-8

Společnost North Drilling Company (NDC) finančně podporuje íránskou vládu, neboť je nepřímo vlastněna Nadací Mostazafan, která je významným íránským polostátním subjektem ovládaným íránskou vládou. NDC je významným subjektem v odvětví energetiky, jenž je pro íránskou vládu zdrojem značných zisků. Tato společnost navíc dováží klíčové vybavení pro ropný a plynárenský průmysl, včetně zakázaného zboží. North Drilling Company tak poskytuje podporu pro jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření.

23.4.2014

II.

Ze seznamu uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se vyjímá tento subjekt a odpovídající údaje:

Safa Nicu, také známa jako „Safa Nicu Sepahan“, „Safanco Company“, „Safa Nicu Afghanistan Company“, „Safa Al-Noor Company“ a „Safa Nicu Ltd Company“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU