(EU) č. 355/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 15-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. dubna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 355/2014

ze dne 8. dubna 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které mají pravomoc k provádění kontrol a vydávání osvědčení v třetích zemích pro účely rovnocennosti. Na základě nových informací, které Komise obdržela od kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uvedených v této příloze, je třeba v seznamu provést některé změny.

(2)

Komise posoudila žádosti o zařazení na seznam uvedený v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, které obdržela ke dni 31. října 2012 a 31. října 2013. Kontrolní subjekty a kontrolní orgány, u nichž se po následném posouzení veškerých obdržených informací dospělo k závěru, že splňují příslušné požadavky, by měly být na tento seznam zařazeny.

(3)

V čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008 se stanoví, že seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů musí obsahovat všechny informace o každém kontrolním subjektu nebo orgánu, které jsou nezbytné pro ověření, zda produkty uvedené na trh Unie byly zkontrolovány kontrolním subjektem nebo orgánem uznaným podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. V souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1235/2008 oznámil subjekt „Institut für Marktökologie (IMO)“ Komisi změnu svého názvu na „IMO Swiss AG“ s účinností od 1. ledna 2013. Tato změna by měla být zahrnuta v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(4)

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 586/2013 (3) byla lhůta pro předložení výročních zpráv za rok 2012 kontrolními subjekty a kontrolními orgány stanovena na 30. dubna 2013. Subjekt „Center of Organic Agriculture in Egypt“ svou výroční zprávu k uvedenému datu nezaslal. Komise tomuto subjektu lhůtu pro předložení výroční zprávy prodloužila, avšak ani do 4. listopadu 2013 zprávu neobdržela. S ohledem na tuto skutečnost by měl být subjekt „Center of Organic Agriculture in Egypt“ podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008 vyňat ze seznamu v příloze IV uvedeného nařízení.

(5)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2013 ze dne 20. června 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy (Úř. věst. L 169, 21.6.2013, s. 51).


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V textu týkajícím se subjektu „Abcert AG“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-137

x

x

Bělorusko

BY-BIO-137

x

x

Gruzie

GE-BIO-137

x

x

Írán

IR-BIO-137

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-137

x

Moldavsko

MD-BIO-154

x

Rusko

RU-BIO-137

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-137

x

x

—“

2)

Položka týkající se subjektu „Afrisco Certified Organic, CC“ se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Jižní Afrika“.

b)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mosambik

MZ-BIO-155

x

x

Namibie

NA-BIO-155

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-155

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Zambie

ZM-BIO-155

x

—“

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

V textu týkajícím se subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-151

x

x

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

x

Moldavsko

MD-BIO-151

x

x

Maroko

MA-BIO-151

x

x

Ukrajina

UA-BIO-151

x

x

—“

4)

Položka týkající se subjektu „Australian Certified Organic“ se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Austrálie“.

b)

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Internetová address: http://www.aco.net.au“.

c)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrálie

AU-BIO-107

x

x

x

Barma/Myanmar

MM-BIO-107

x

x

Čína

CN-BIO-107

x

x

Cookovy ostrovy

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandské ostrovy

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonésie

ID-BIO-107

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Malajsie

MY-BIO-107

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-107

x

x

Thajsko

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—“

5)

Položka týkající se subjektu „BCS Öko-Garantie GmbH“ se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Německo“.

b)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-141

x

x

Alžírsko

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Arménie

AM-BIO-141

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-141

x

x

Bělorusko

BY-BIO-141

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brazílie

BR-BIO-141

x

x

x

x

Barma/Myanmar

MM-BIO-141

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Čad

TD-BIO-141

x

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-141

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-141

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-141

x

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-141

x

x

Ekvádor

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egypt

EG-BIO-141

x

x

Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzie

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

Indie

IN-BIO-141

x

Indonésie

ID-BIO-141

x

x

Írán

IR-BIO-141

x

x

x

Japonsko

JP-BIO-141

x

x

Keňa

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malajsie

MY-BIO-141

x

x

Mexiko

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-141

x

x

Černá Hora

ME-BIO-141

x

x

Mosambik

MZ-BIO-141

x

x

Namibie

NA-BIO-141

x

x

Nikaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omán

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-141

x

x

x

Rusko

RU-BIO-141

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Srbsko

RS-BIO-141

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-141

x

x

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-141

x

x

Súdán

SD-BIO-141

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-141

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-141

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-141

x

x

Thajsko

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turecko

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukrajina

UA-BIO-141

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

c)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III“.

6)

V textu týkajícím se subjektu „Balkan Biocert Skopje“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 2/9, Frederik Sopen S., 1000 Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie“.

7)

V textu týkajícím se subjektu „Bioagricert S.r.l“:

a)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazílie

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Barma/Myanmar

MM-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Čína

CN-BIO-132

x

x

Ekvádor

EC-BIO-132

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-132

x

x

Indie

IN-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepál

NP-BIO-132

x

x

Mexiko

MX-BIO-132

x

x

x

Maroko

MA-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Srbsko

RS-BIO-132

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-132

x

x

Thajsko

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turecko

TR-BIO-132

x

x

Ukrajina

UA-BIO-132-

x

x

—“

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III“.

8)

V textu týkajícím se subjektu „BioGro New Zealand Limited“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malajsie

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—“

9)

V textu týkajícím se subjektu „Bio.inspecta AG“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Arménie

AM-BIO-161

x

x

Albánie

AL-BIO-161

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazílie

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-161

x

x

Etiopie

ET-BIO-161

x

x

Gruzie

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonésie

ID-BIO-161

x

x

Írán

IR-BIO-161

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-161

x

x

Keňa

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-161

x

x

Kyrgyzstán

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldavsko

MD-BIO-161

x

x

Filipíny

PH-BIO-161

x

x

Rusko

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-161

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-161

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-161

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-161

x

x

Turecko

TR-BIO-161

x

x

Ukrajina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

10)

V textu týkajícím se subjektu „CCPB Srl“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Čína

CN-BIO-102

x

x

Egypt

EG-BIO-102

x

x

Irák

IQ-BIO-102

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

Maroko

MA-BIO-102

x

x

Filipíny

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Sýrie

SY-BIO-102

x

Turecko

TR-BIO-102

x

x

—“

11)

Text týkající se subjektu „Center of Organic Agriculture in Egypt“ se zrušuje.

12)

V textu týkajícím se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-140

x

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolívie

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhútán

BT-BIO-140

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Čína

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-140

x

x

x

Egypt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-140

x

x

x

Írán

IR-BIO-140

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-140

x

x

Keňa

KE-BIO-140

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-140

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-140

x

x

x

Rusko

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Srbsko

RS-BIO-140

x

x

x

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Svatá Lucie

LC-BIO-140

x

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-140

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-140

x

x

x

Turecko

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—“

13)

V textu týkajícím se subjektu „Certisys“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

—“

14)

Za text týkající se subjektu „Certisys“ se vkládá text týkající se subjektu „Company of Organic Agriculture in Palestine“, který zní:

„‚Company of Organic Agriculture in Palestine‘

1.

Adresa: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2.

Internetová adresa: http://coap.org.ps

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupované palestinské území

PS-BIO-163

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.“

15)

V textu týkajícím se subjektu „Control Union Certifications“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-149

x

x

Albánie

AL-BIO-149

x

x

Bermudy

BM-BIO-149

x

x

Bhútán

BT-BIO-149

x

x

Brazílie

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

Barma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

Čína

CN-BIO-149

x

x

Kolumbie

CO-BIO-149

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-149

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-149

x

x

Ekvádor

EC-BIO-149

x

x

Egypt

EG-BIO-149

x

x

Etiopie

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

Írán

IR-BIO-149

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-149

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-149

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-149

x

x

Malajsie

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Mauricius

MU-BIO-149

x

x

Mexiko

MX-BIO-149

x

x

Moldavsko

MD-BIO-149

x

x

Mosambik

MZ-BIO-149

x

x

Nepál

NP-BIO-149

x

x

Nigérie

NG-BIO-149

x

x

Pákistán

PK-BIO-149

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Filipíny

PH-BIO-149

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

Srbsko

RS-BIO-149

x

x

Singapur

SG-BIO-149

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-149

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-149

x

x

Sýrie

SY-BIO-149

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-149

x

x

Thajsko

TH-BIO-149

x

x

Východní Timor

TL-BIO-149

x

x

Turecko

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ukrajina

UA-BIO-149

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-149

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

Zambie

ZN-BIO-149

x

x

—“

16)

V textu týkajícím se subjektu „Ecogloge“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Arménie

AM-BIO-112

x

x

Bělorusko

BY-BIO-112

x

x

Írán

IR-BIO-112

x

x

Pákistán

PK-BIO-112

x

x

Rusko

RU-BIO-112

x

x

Ukrajina

UA-BIO-112

x

x

—“

17)

Za text týkající se subjektu „Ecoglobe“ se vkládá text týkající se subjektu „Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)“, který zní:

„‚Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)‘

1.

Adresa: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypt

2.

Internetová adresa: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypt

EG-BIO-164

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.“

18)

V textu týkajícím se subjektu „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-109

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-109

x

x

Etiopie

ET-BIO-109

x

x

Gruzie

GE-BIO-109

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-109

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-109

x

x

Rusko

RU-BIO-109

x

x

Srbsko

RS-BIO-109

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-109

x

x

Turecko

TR-BIO-109

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-109

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-109

x

x

—“

19)

V textu týkajícím se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamy

BS-BIO-144

x

x

Čína

CN-BIO-144

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-144

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

Malajsie

MY-BIO-144

x

x

Mexiko

MX-BIO-144

x

x

Nikaragua

NI-BIO-144

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

Filipíny

PH-BIO-144

x

x

x

Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-144

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-144

x

x

x

Turecko

TR-BIO-144

x

x

—“

20)

V textu týkajícím se subjektu „IMO Control Private Limited“:

a)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-147

x

x

Bangladéš

BD-BIO-147

x

x

Bhútán

BT-BIO-147

x

x

Indonésie

ID-BIO-147

x

x

Indie

IN-BIO-147

-

x

Írán

IR-BIO-147

x

x

Malajsie

MY-BIO-147

x

x

Nepál

NP-BIO-147

x

x

Pákistán

PK-BIO-147

x

x

Filipíny

PH-BIO-147

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thajsko

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

—“

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

21)

V textu týkajícím se subjektu „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-158

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO -158

x

x

Gruzie

GE-BIO-158

x

Kazachstán

KZ-BIO-158

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-158

x

x

Rusko

RU-BIO-158

x

Tádžikistán

TJ-BIO-158

x

x

Turecko

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistán

TM-BIO-158

x

x

Ukrajina

UA-BIO-158

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-158

x

x

—“

22)

V textu týkajícím se subjektu „IMO Institut für Marktökologie GmbH“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Arménie

AM-BIO-146

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-146

x

—“

23)

Text týkající se subjektu „Institute for Marketecology (IMO)“ se mění takto:

a)

Název „Institute for Marketecology (IMO)“ se nahrazuje názvem „IMO Swiss AG“.

b)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-143

x

x

x

Albánie

AL-BIO-143

x

x

Arménie

AM-BIO-143

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO -143

x

x

Bangladéš

BD-BIO-143

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-143

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Brazílie

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Kamerun

CM-BIO-143

x

Kanada

CA-BIO-143

x

x

Chile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-143

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-143

x

x

Demokratická republika Kongo

CD-BIO-143

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-143

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-143

x

x

Ekvádor

EC-BIO-143

x

x

Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopie

ET-BIO-143

x

x

Gruzie

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Indie

IN-BIO-143

x

x

Indonésie

ID-BIO-143

x

x

Japonsko

JP-BIO-143

x

x

Jordánsko

JO-BIO-143

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-143

x

x

Keňa

KE-BIO-143

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-143

x

x

Lichtenštejnsko

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Mexiko

MX-BIO-143

x

x

Maroko

MA-BIO-143

x

x

Namibie

NA-BIO-143

x

x

Nepál

NP-BIO-143

x

x

Nikaragua

NI-BIO-143

x

x

Nigérie

NE-BIO-143

x

x

Nigérie

NG-BIO-143

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-143

x

x

Pákistán

PK-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-143

x

x

Rusko

RU-BIO-143

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapur

SG-BIO-143

x

 

 

Jižní Afrika

ZA-BIO-143

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-143

x

x

Súdán

SD-BIO-143

x

x

Surinam

SR-BIO-143

x

x

Sýrie

SY-BIO-143

x

Tádžikistán

TJ-BIO-143

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-143

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-143

x

x

Thajsko

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-143

x

Uzbekistán

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

—“

24)

V textu týkajícím se subjektu „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-115

x

x

Arménie

AM-BIO-115

x

x

Ekvádor

EC-BIO-115

x

x

Etiopie

ET-BIO-115

x

Írán

IR-BIO-115

x

x

Japonsko

JP-BIO-115

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-115

x

Libanon

LB-BIO-115

x

Madagaskar

MG-BIO-115

x

x

Malajsie

MY-BIO-115

x

Mexiko

MX-BIO-115

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-115

x

x

Rusko

RU-BIO-115

x

x

x

San Marino

SM-BIO-115

x

Senegal

SN-BIO-115

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-115

x

x

Sýrie

SY-BIO-115

x

x

Thajsko

TH-BIO-115

x

Turecko

TR-BIO-115

x

x

Ukrajina

UA-BIO-115

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-115

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-115

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-115

x

x

Vietnam

VN-BIO-115

x

—“

25)

V textu týkajícím se subjektu „Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypt

EG-BIO-136

x

x

x

Libanon

LB-BIO-136

x

x

x

Maroko

MA-BIO-136

x

x

Filipíny

PH-BIO-136

x

x

Sýrie

SY-BIO-136

x

Tunisko

TN-BIO-136

x

Turecko

TR-BIO-136

x

x

x

—“

26)

Položka týkající se subjektu „LACON GmbH“ se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Německo“.

b)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-134

x

x

Bangladéš

BD-BIO-134

x

x

Brazílie

BR-BIO-134

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

x

Indie

IN-BIO-134

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-134

x

Madagaskar

MG-BIO-134

x

x

Mali

ML-BIO-134

x

Mexiko

MX-BIO-134

x

x

Maroko

MA-BIO-134

x

x

Namibie

NA-BIO-134

x

x

Nepál

NP-BIO-134

x

x

Rusko

RU-BIO-134

x

Srbsko

RS-BIO-134

x

x

Jižní Afrika

ZA-BIO-134

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

x

Turecko

TR-BIO-134

x

x

Ukrajina

UA-BIO-134

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-134

x

—“

27)

V textu týkajícím se subjektu „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonésie

ID-BIO-119

x

x

Malajsie

MY-BIO-119

x

x

Nepál

NP-BIO-119

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapur

SG-BIO-119

x

x

Šalamounovy ostrovy

SB-BIO-119

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-119

x

x

Východní Timor

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

—“

28)

V textu týkajícím se subjektu „Onecert, Inc.“:

a)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Nepál

NE-BIO-152

x

x

Samoa

WS-BIO-152

x

x

Indie

IN-BIO-152

x

Thajsko

TH-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Uganda

UG-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-152

x

Vietnam

VN-BIO-152

x

 

 

x“

 

 

b)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III“.

29)

V textu týkajícím se subjektu „Oregon Tilth“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-116

x

Kanada

CA-BIO-116

x

Chile

CL-BIO-116

x

x

Čína

CN-BIO-116

x

Honduras

HN-BIO-116

x

Mexiko

MX-BIO-116

x

x

Panama

PN-BIO-116

x

x

—“

30)

V textu týkajícím se subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-110

x

Brazílie

BR-BIO-110

x

Mexiko

MX-BIO-110

x

x

Panama

PA-BIO-110

x

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

—“

31)

V textu týkajícím se subjektu „TÜV Nord Integra“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-160

x

x

Kamerun

CM-BIO-160

x

x

Egypt

EG-BIO-160

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-160

x

x

Jordánsko

JO-BIO-160

x

x

Madagaskar

MG-BIO-160

x

x

Mali

ML-BIO-160

x

x

Maroko

MA-BIO-160

x

x

Curaçao

CW-BIO-160

x

x

Senegal

SN-BIO-160

x

x

—“


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“

(2)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU