(EU) č. 354/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

Publikováno: Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 7-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. dubna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014

ze dne 8. dubna 2014,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 12 odst. 3, čl. 14 odst. 2, čl. 16 odst. 1 a odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola 2 hlavy III nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví základní požadavky týkající se zemědělské produkce. Podrobná pravidla pro provádění těchto základních požadavků byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2).

(2)

Článek 12 nařízení (ES) č. 834/2007 umožňuje použití zdrojů hospodářství, jako jsou hnojiva, pomocné půdní látky a přípravky na ochranu rostlin, za určitých podmínek, za předpokladu, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci. V souladu s postupem stanoveným v čl. 16 odst. 3 uvedeného nařízení předložily členské státy ostatním členským státům a Komisi dokumentaci s cílem doplnit do přílohy I a II nařízení (ES) č. 889/2008 některé produkty. Tato dokumentace byla přezkoumána skupinou odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP).

(3)

Na základě doporučení skupiny EGTOP (3), která dospěla k závěru, pokud jde o hnojiva a pomocné půdní látky, že produkt vyhnívání z bioplynové stanice, hydrolyzované bílkoviny z vedlejších produktů živočišného původu, leonardit, chitin a sapropel splňují cíle a zásady ekologické produkce, by tyto látky měly být zahrnuty do přílohy I nařízení (ES) č. 889/2008 pro použití za určitých zvláštních podmínek.

(4)

Na základě doporučení skupiny EGTOP by limit „0“ pro chrom (VI) týkající se některých látek uvedených na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 889/2008 měl být nahrazen slovy „nezjistitelný“.

(5)

U přípravků na ochranu rostlin skupina EGTOP ve svém doporučení dospěla k závěru (4), že látky ovčí tuk, laminarin a křemičitan hlinitý (kaolin) splňují cíle a zásady ekologické produkce. Proto by tyto látky měly být zahrnuty do přílohy II nařízení (ES) č. 889/2008 pro použití za určitých zvláštních podmínek.

(6)

Pokud jde o horizontální právní předpisy týkající se přípravků na ochranu rostlin, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 540/2011 (5) byl vytvořen seznam Unie účinných látek, které byly původně zahrnuty do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (6), a účinných látek schválených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (7). Je vhodné přizpůsobit příslušné části přílohy II nařízení (ES) č. 889/2008 tomuto seznamu. Zejména želatina, rotenon z Derris spp.Lonchocarpus spp.Terphrosia spp., hydrogenfosforečnan amonný, oktanoát měďnatý, síran hlinitodraselný (kalinit), minerální oleje a manganistan draselný by měly být z této přílohy odstraněny.

(7)

Pokud jde o účinné látky lecitin, výtažek z Quassia amara a hydroxid vápenatý, pro něž byly žádosti o schválení již předloženy Komisi podle nařízení (ES) č. 1107/2009, je v této fázi vhodné výjimečně tyto látky na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 889/2008 ponechat, dokud nebude dokončeno jejich posouzení. S ohledem na závěry posouzení Komise podnikne vhodná opatření ohledně uvedení těchto tří látek na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 889/2008.

(8)

Na základě těchto horizontálních právních předpisů je rovněž vhodné upravit název, popis, požadavky na složení a podmínky použití určitých látek a mikroorganismů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 889/2008, zejména pro rostlinné oleje, mikroorganismy používané k biologické regulaci škůdců a chorob, feromony, měď, ethylen, parafinový olej a hydrogenuhličitan draselný.

(9)

Ustanovení čl. 24 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008 bylo změněno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 505/2012 (8) za účelem aktualizace odkazů na přílohy V a VI nařízení (ES) č. 889/2008, které byly prováděcím nařízením (EU) č. 505/2012 nahrazeny. V pozměněném znění čl. 24 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008 byly omylem vypuštěny „homeopatické produkty“. Protože tyto produkty byly uvedeny v tomto ustanovení před změnou provedenou prováděcím nařízením (EU) č. 505/2012, musí být opět zařazeny.

(10)

V příloze V nařízení (ES) č. 889/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 505/2012 byly bývalé položky defluorizovaný monokalciumfosfát a defluorizovaný dikalciumfosfát omylem nahrazeny všeobecným popisem, jmenovitě defluorizovaným fosfátem. Defluorizovaný fosfát však není rovnocenný produktům defluorizovaný monokalciumfosfát a defluorizovaný dikalciumfosfát. Proto by tyto dva produkty měly být opět zařazeny do přílohy V nařízení (ES) č. 889/2008 a defluorizovaný fosfát by z ní měl být odstraněn.

(11)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 651/2013 (9) bylo odstraněno původní povolení pro klinoptilolit z nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 (10), jeho používání bylo rozšířeno jako doplňková látka používaná ve výživě všech druhů zvířat a jeho kód byl změněn na 1g568. Aby bylo možné trvalé použití klinoptilolitu v ekologické produkci, je třeba upravit přílohu VI nařízení (ES) č. 889/2008 podle prováděcího nařízení (EU) č. 651/2013.

(12)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(13)

V zájmu právní jistoty by se oprava čl. 24 odst. 2 a přílohy V nařízení (ES) č. 889/2008 měla použít ode dne vstupu prováděcího nařízení (EU) č. 505/2012 v platnost.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 889/2008

Přílohy I, II a VI nařízení (ES) č. 889/2008 se mění v souladu s body 1, 2 a 4 přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava nařízení (ES) č. 889/2008

Nařízení (ES) č. 889/2008 se opravuje takto:

1)

V článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Před léčbou chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárními přípravky nebo antibiotiky se upřednostňují fytoterapeutické a homeopatické přípravky, stopové prvky a produkty uvedené v příloze V oddílu 1 a v příloze VI oddílu 3, a to za podmínky, že mají skutečný terapeutický účinek na daný živočišný druh i na daný stav, který je léčen.“

2)

Příloha V se mění v souladu s bodem 3 přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se však použije od 16. června 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Závěrečná zpráva:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

(4)  Závěrečná zpráva:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 12).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 651/2013 ze dne 9. července 2013 o povolení klinoptilolitu sedimentárního původu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1810/2005 (Úř. věst. L 189, 10.7.2013, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 5).


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, V a VI nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

řádek týkající se „kompostovaného nebo kvašeného domovního odpadu“ se nahrazuje tímto:

„B

Kompostovaná nebo kvašená směs domovního odpadu

Produkt získaný z domovních odpadů tříděných u zdroje, které byly podrobeny kompostování nebo anaerobnímu kvašení určenému k výrobě bioplynu

Pouze rostlinný a živočišný domovní odpad

Pouze pokud je vyroben v uzavřeném a kontrolovaném sběrném systému schváleném členským státem

Maximální koncentrace v mg/kg sušiny:

kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelný“

b)

za řádek týkající se „kompostované nebo zkvašené směsi rostlinné hmoty“ se vkládá nový řádek, který zní:

„B

Digestát z bioplynové stanice obsahující vedlejší produkty živočišného původu vyhnívající společně s materiálem rostlinného nebo živočišného původu, které jsou uvedeny v této příloze.

Vedlejší produkty živočišného původu (včetně vedlejších produktů z volně žijících zvířat) kategorie 3 a obsah trávicího traktu kategorie 2 (kategorie 2 a 3, jak jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009) (1) nesmí pocházet z velkochovu.

Postupy musí být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 142/2011 (2).

Nepoužije se na jedlé části plodin.

c)

řádek týkající se „produktů nebo vedlejších produktů živočišného původu“ se nahrazuje tímto:

„B

Produkty nebo vedlejší produkty živočišného původu:

 

krevní moučka

 

moučka z paznehtů a kopyt

 

rohová moučka

 

kostní moučka nebo deželatinovaná kostní moučka

 

rybí moučka

 

masová moučka

 

péřová moučka, moučka z chlupů a moučka ‚chiquette‘

 

vlna

 

kožešina (1)

 

vlasy

 

mléčné produkty

 

hydrolyzované bílkoviny (2)

(1)

Maximální koncentrace chromu v mg/kg sušiny (VI): nezjistitelná

(2)

Nepoužije se na jedlé části plodin.“

d)

doplňují se tyto řádky:

„B

Leonardit (surový sediment organického původu bohatý na huminové kyseliny)

Pouze v případě, že byl získán jako vedlejší produkt těžební činnosti

B

Chitin (polysacharid získaný z krunýře korýšů)

Pouze v případě, že byl získán z udržitelného rybolovu, jak je definován v čl. 3 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (3), nebo z ekologické akvakultury

B

Bohatý sediment organicky vzniklý z odumřelých sladkovodních organismů bez přístupu kyslíku (např. sapropel)

Pouze organické sedimenty, které jsou vedlejšími produkty hospodaření se sladkovodními útvary nebo jsou získány z bývalých sladkovodních oblastí

Získání by mělo být případně provedeno tak, aby mělo minimální dopad na vodní ekosystém.

Pouze sedimenty získané ze zdrojů, které nejsou kontaminovány pesticidy, perzistentními organickými znečišťujícími látkami a látkami jako např. benzin

Maximální koncentrace v mg/kg sušiny:

kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelný

2)

Příloha II se mění takto:

a)

body 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Látky rostlinného nebo živočišného původu

Povolení

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

A

Azadirachtin z Azadirachta indica (Neem tree)

Insekticid

A

Včelí vosk

Prostředek k ochraně řezů a roubů

B

Hydrolyzované bílkoviny s výjimkou želatiny

Návnada, pouze v povoleném typu použití v kombinaci s jinými vhodnými produkty uvedenými v tomto seznamu

A

Lecitin

Fungicid

B

Rostlinné oleje

Insekticid, akaricid, fungicid, baktericid a prostředek proti klíčení

Produkty uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4)

A

Pyretriny z Chrysanthemum cinerariaefolium

Insekticid

A

Výtažek z Quassia amara

Insekticid, repelent

2.   Mikroorganismy používané k biologické regulaci škůdců a chorob

Povolení

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

A

Mikroorganismy

Produkty uvedené v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 a nepocházející z GMO“

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Látky pro užití v pastích a/nebo rozprašovačích

Povolení

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

A

Feromony

Návnada, narušuje pohlavní chování; pouze v pastích a rozprašovačích

Produkty uvedené v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (čísla 255, 258 a 259)

A

Pyretroidy (pouze deltametrin nebo lambda-cyhalotrin)

Insekticid; pouze v pastích se zvláštními návnadami, pouze proti Bactrocera oleaeCeratitis capitata Wied.“

c)

body 6 a 7 se nahrazují tímto:

„6.   Další látky tradičně používané v ekologickém zemědělství

Povolení

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

B

Sloučeniny mědi ve formě: hydroxidu měďnatého, chlorid-oxidu měďnatého, bordeauxské jíchy a trojsytného síranu měďnatého

Povolena mohou být pouze použití jako baktericid a fungicid do 6 kg mědi na hektar ročně.

V případě trvalých kultur mohou členské státy odchylně od prvního odstavce stanovit, že v daném roce lze šestikilogramový limit mědi překročit, pokud průměrné množství skutečně použité v pětiletém období tvořeném daným rokem a čtyřmi předcházejícími roky nepřekračuje 6 kg.

K ochraně vody a necílových organismů jsou přijímána opatření ke zmírnění rizika, jako jsou například nárazníkové zóny.

Produkty uvedené v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (číslo 277)

A

Etylen

Odstranění zelené barvy banánů, kiwi a kaki; odstranění zelené barvy citrusových plodů pouze v rámci prevence jejich napadení vrtulovitými; indukce květů ananasu; inhibice klíčení brambor a cibule

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin ve vnitřních prostorách. Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.

A

Draselná sůl mastných kyselin (mazlavé mýdlo)

Insekticid

A

Polysulfid vápenatý

Fungicid

A

Parafinový olej

Insekticid, akaricid

Produkty uvedené v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (čísla 294 a 295)

A

Křemenný písek

Repelent

A

Síra

Fungicid, akaricid

B

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk

Repelent

Pouze na nejedlých částech plodin, a pokud rostlinný materiál nepožívají ovce či kozy

Produkty uvedené v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (číslo 249)

7.   Další látky

Povolení

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

B

Křemičitan hlinitý (kaolin)

Repelent

A

Hydroxid vápenatý

Fungicid u ovocných stromů, včetně školek, k ochraně proti Nectria galligena.

B

Laminarin

Spouštěč sebeobranného mechanismu plodiny

Chaluhy musí být buď pěstovány ekologicky podle článku 6d nebo sklízeny udržitelným způsobem v souladu s článkem 6c.

B

Hydrogenuhličitan draselný (také znám jako bikarbonát draselný)

Fungicid a insekticid“

3)

V příloze V se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.   KRMNÉ SUROVINY MINERÁLNÍHO PŮVODU

A

Mořské lastury zvápenatělé

 

A

Maërl

 

A

Lithothamnium [lithothamn]

 

A

Glukonan vápenatý

 

A

Uhličitan vápenatý

 

A

Defluorizovaný monokalciumfosfát

 

A

Defluorizovaný dikalciumfosfát

 

A

Oxid hořečnatý (bezvodý)

 

A

Síran hořečnatý

 

A

Chlorid hořečnatý

 

A

Uhličitan hořečnatý

 

A

Fosforečnan hořečnato-vápenatý

 

A

Fosforečnan hořečnatý

 

A

Dihydrogenfosforečnan sodný

 

A

Fosforečnan sodno-vápenatý

 

A

Chlorid sodný

 

A

Hydrogenuhličitan sodný

 

A

Uhličitan sodný

 

A

Síran sodný

 

A

Chlorid draselný“

 

4)

V příloze VI se v bodě 1 písm. d) „Pojiva, protispékavé látky a koagulanty“ položka pro klinoptilolit nahrazuje tímto:

Povolení

Identifikační číslo

Látka

Popis, podmínky pro použití

„B

1

1 g 568

Klinoptilolit sedimentárního původu [všechny druhy]“

 


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).“

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 358, 31.12.2012, s. 59).“

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU