(EU) č. 322/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 322/2014 ze dne 28. března 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 95, 29.3.2014, s. 1-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. března 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/6 Pozbývá platnosti: 9. ledna 2016

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 322/2014

ze dne 28. března 2014,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly akční úrovně v potravinách použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a proto bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 (2). Uvedené nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 961/2011 (3), které bylo později nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 284/2012 (4). Posledně jmenované nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 996/2012 (5).

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012 bylo změněno s ohledem na vývoj situace. Jelikož prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012 se použije pouze do 31. března 2014 a aby se přihlédlo k dalšímu vývoji situace, je třeba přijmout nové nařízení.

(4)

Stávající opatření byla přezkoumána s ohledem na více než 85 000 údajů o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách jiných, než je hovězí maso, a více než 232 000 údajů o výskytu radioaktivity v hovězím mase, které poskytly japonské orgány ohledně třetího vegetačního období po havárii.

(5)

Jelikož u krmiv a potravin pocházejících z prefektury Fukušima jsou i nadále zjišťovány nevyhovující nebo významné úrovně radioaktivity, je vhodné zachovat stávající požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie u všech krmiv a potravin pocházejících z uvedené prefektury. Ve vztahu k těmto krmivům a potravinám by se však i nadále měly uplatňovat obecné výjimky, jako například u alkoholických nápojů a zásilek pro osobní spotřebu.

(6)

Údaje předložené japonskými orgány dokazují, že u krmiv a potravin pocházejících z prefektur Tokio a Kanagawa již není nutné před vývozem do Unie vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radioaktivity. Na druhé straně v důsledku zjištění o nedodržování předpisů u některých jedlých volně rostoucích rostlin pocházejících z prefektur Akita, Jamagata a Nagano je vhodné požadovat odběr vzorků a analýzu u uvedených jedlých volně rostoucích rostlin pocházejících ze zmíněných prefektur.

(7)

Pokud jde o prefektury Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Iwate a Čiba, v současné době se před vývozem do Unie vyžaduje odběr a analýza vzorků hub, čaje, produktů rybolovu, některých jedlých volně rostoucích rostlin, některých druhů zeleniny, některých druhů ovoce, rýže, sójových bobů a produktů z nich zpracovaných nebo získaných. Stejné požadavky se použijí na vícesložkové potraviny obsahující více než 50 % uvedených produktů. Údaje o výskytu za třetí vegetační období dokazují, že u značného počtu těchto potravin a krmiv je vhodné odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie již nadále nepožadovat.

(8)

Údaje o výskytu za třetí vegetační období dokazují, že je vhodné zachovat požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie u hub pocházejících z prefektur Šizuoka, Jamanaši, Nagano, Niigata a Aomori.

(9)

Je vhodné uspořádat ustanovení tohoto nařízení takovým způsobem, aby prefektury, v jejichž případě mají být před vývozem do Unie odebírány a analyzovány vzorky týchž krmiv a potravin, byly seskupeny dohromady s cílem usnadnit používání tohoto nařízení.

(10)

Bylo zjištěno, že čaj z třetího vegetačního období není kontaminován radioaktivitou. Je proto vhodné již nadále nepožadovat před vývozem do Unie odběr vzorků a analýzu u čaje, který pochází z jiných prefektur než Fukušima. V prefektuře Fukušima se čaj produkuje pouze v malých množstvích a je určen pro místní spotřebu, a nikoli pro vývoz. Ve velmi nepravděpodobném případě vývozu čaje z prefektury Fukušima do Unie poskytly japonské orgány záruky, že u příslušných zásilek budou odebrány a analyzovány vzorky a bude k nim přiloženo prohlášení prokazující, že u zásilky byl proveden odběr vzorků a analýza a bylo zjištěno, že je v souladu s platnými nejvyššími úrovněmi. K zásilkám čaje pocházejícího z prefektur jiných než Fukušima by běžně mělo být přiloženo prohlášení, v němž se uvádí, že čaj pochází z prefektury jiné než Fukušima. Vzhledem k tomu, že čaj z uvedených prefektur se do Unie vyváží pravidelně, představuje tento požadavek značnou administrativní zátěž. S přihlédnutím k zjištění, že čaj nebyl během třetího vegetačního období po havárii kontaminován, k nepravděpodobnosti případu vývozu čaje z prefektury Fukušima a k zárukám poskytnutým japonskými orgány je pro účely snížení administrativní zátěže vhodné již nepožadovat prohlášení o původu pro čaj pocházející z prefektur jiných než Fukušima.

(11)

Kontroly prováděné při dovozu ukazují, že zvláštní podmínky stanovené právními předpisy Unie japonské orgány řádně uplatňují a že k jejich nedodržení již déle než dva roky nedošlo. Proto je vhodné dále snížit četnost kontrol při dovozu.

(12)

Je vhodné stanovit příští revizi ustanovení, jakmile budou k dispozici výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost radioaktivity krmiv a potravin ve čtvrtém vegetačním období po havárii, tj. do 31. března 2015.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na krmiva a potraviny ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 (6) (dále jen „produkty“) pocházející nebo odesílané z Japonska, s výjimkou:

a)

produktů, které opustily Japonsko před 28. březnem 2011;

b)

produktů, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011;

c)

alkoholických nápojů kódů KN 2203 až 2208;

d)

zásilek krmiv a potravin živočišného původu pro osobní potřebu, na které se vztahuje článek 2 nařízení Komise (ES) č. 206/2009 (7);

e)

zásilek krmiv a potravin jiného než živočišného původu pro osobní potřebu, které jsou nekomerční a jsou určeny fyzické osobě pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„přechodnými opatřeními stanovenými v japonských právních předpisech“ se rozumí přechodná opatření přijatá japonskými orgány dne 24. února 2012, pokud jde o nejvyšší úrovně pro sumu cesia 134 a cesia 137 stanovené v příloze III;

b)

„zásilkou“ se rozumí množství jakýchkoliv krmiv nebo potravin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, stejné třídy nebo se stejným popisem, na které se vztahuje tentýž doklad/tytéž doklady, dopravované tímtéž dopravním prostředkem a pocházející ze stejné prefektury/stejných prefektur Japonska, v mezích stanovených v prohlášení uvedeném v článku 5.

Článek 3

Dovoz do Unie

Produkty mohou být dováženy do Unie pouze tehdy, jsou-li v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Nejvyšší úrovně cesia 134 a cesia 137

1.   Produkty, s výjimkou produktů uvedených v příloze III, musí být v souladu s nejvyšší úrovní pro sumu cesia 134 a cesia 137 stanovenou v příloze II.

2.   Produkty uvedené v příloze III musí být v souladu s nejvyšší úrovní pro radioaktivní cesium stanovené v uvedené příloze.

Článek 5

Prohlášení

1.   Ke každé zásilce produktů, s výjimkou čaje kódů KN 0902, 2101 20 a 2202 90 10 pocházejícího z prefektur jiných než Fukušima, musí být přiloženo platné prohlášení vypracované a podepsané v souladu s článkem 6.

2.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí:

a)

potvrzovat, že produkty jsou v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku; a

b)

uvádět, zda se na produkty vztahují nebo nevztahují přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech.

3.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí dále osvědčovat, že:

a)

produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011; nebo

b)

produkt, jiný než houby, košiabura, bambusové výhonky, výhonky druhů Aralia a hasivka orličí pocházející z prefektur Akita, Jamagata a Nagano a jiný než houby pocházející z prefektur Jamanaši, Šizuoka, Niigata a Aomori, pochází a je odesílán z prefektury jiné než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Čiba a Iwate; nebo

c)

produkt pochází a je odesílán z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Čiba a Iwate, není však uveden v příloze IV tohoto nařízení; nebo

d)

produkt je odesílán z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Čiba, Iwate, Akita, Jamagata, Nagano, Jamanaši, Šizuoka, Niigata a Aomori, nepochází však z žádné z těchto prefektur a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy; nebo

e)

pokud jsou produktem houby, košiabura, bambusové výhonky, výhonky druhů Aralia a hasivka orličí pocházející z prefektury Akita, Jamagata a Nagano nebo houby pocházející z prefektur Jamanaši, Šizuoka, Niigata a Aomori nebo produkt z něho/nich získaný nebo vícesložkové krmivo či potravina obsahující více než 50 % uvedených produktů, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy; nebo

f)

pokud produkt uvedený v příloze IV tohoto nařízení pochází z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Čiba a Iwate nebo se jedná o produkt z něho/nich získaný nebo o vícesložkové krmivo či potravinu obsahující více než 50 % uvedených produktů, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy. Seznamem produktů v příloze IV nejsou dotčeny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (8); nebo

g)

pokud původ produktu nebo jeho složek přítomných v množství více než 50 % není znám, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

4.   Na produkty ulovené v pobřežních vodách prefektur uvedených v odst. 3 písm. f) se vztahuje prohlášení zmíněné v uvedeném odstavci, bez ohledu na místo jejich vykládky.

Článek 6

Vypracování a podpis prohlášení

1.   Prohlášení uvedené v článku 5 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze I.

2.   Pro produkty uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. a) až d) podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu nebo oprávněný zástupce subjektu, který byl oprávněn příslušným japonským orgánem v rámci pravomoci a pod dohledem příslušného japonského orgánu.

3.   Pro produkty uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. e) až g) podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu a k prohlášení se přiloží protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

Článek 7

Označování

Každá zásilka produktů se označí kódem, který se uvede v prohlášení podle čl. 5 odst. 1, v protokolu o analýze podle čl. 6 odst. 3, ve zdravotním osvědčení a ve všech obchodních dokladech přiložených k zásilce.

Článek 8

Stanoviště hraniční kontroly a určené místo vstupu

Zásilky produktů, s výjimkou těch, které spadají do oblasti působnosti směrnice Rady 97/78/ES (9), které mají vstupovat do Unie přes stanoviště hraniční kontroly, vstupují do Unie v určeném místě vstupu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (10) (dále jen „určené místo vstupu“).

Článek 9

Oznámení předem

1.   Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí příslušným orgánům na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu příchod každé zásilky produktů, s výjimkou čaje pocházejícího z prefektur jiných než Fukušima, a to nejméně dva pracovní dny před fyzickým příchodem zásilky.

2.   Pro účely předběžného oznamování vyplní část I společného vstupního dokladu uvedeného v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009 a předají tento doklad příslušnému orgánu v určeném místě vstupu nebo na stanovišti hraniční kontroly, a to nejméně dva pracovní dny před fyzickým příchodem zásilky.

Při vyplňování společného vstupního dokladu pro účely použití tohoto nařízení musí provozovatelé potravinářských podniků vzít v úvahu pokyny ke společnému vstupnímu dokladu uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 669/2009.

Článek 10

Úřední kontroly

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly nebo určeného místa vstupu provedou:

a)

kontroly dokladů u všech zásilek produktů, k nimž musí být přiloženo prohlášení uvedené v článku 5;

b)

namátkové kontroly identifikace a namátkové fyzické kontroly včetně laboratorní analýzy na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137. Výsledek analýzy musí být k dispozici nejpozději do pěti pracovních dnů.

2.   V případě, že výsledek laboratorní analýzy poskytuje důkazy o tom, že záruky uvedené v prohlášení jsou nepravdivé, je prohlášení považováno za neplatné a příslušná zásilka krmiv a potravin není v souladu s tímto nařízením.

Článek 11

Náklady

Všechny náklady vzniklé v souvislosti s prováděním úředních kontrol podle článku 10 a přijetím jakýchkoli opatření v důsledku nesplnění požadavků nesou provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků.

Článek 12

Propuštění do volného oběhu

Zásilky mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, pokud provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce předloží celním orgánům (fyzicky nebo v elektronické podobě) společný vstupní doklad, který příslušný orgán řádně vyplnil poté, co byly provedeny všechny úřední kontroly. Celní orgány propustí zásilku do volného oběhu pouze tehdy, jestliže je v části II kolonce 14 společného vstupního dokladu uvedeno příznivé rozhodnutí příslušného orgánu a jestliže je společný vstupní doklad v části II kolonce 21 podepsán.

Článek 13

Nevyhovující produkty

Produkty, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nesmí být uvedeny na trh. Takové produkty musí být bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do Japonska.

Článek 14

Zprávy

Členské státy prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) informují Komisi každé tři měsíce o všech získaných výsledcích analýz. Uvedená zpráva se předkládá v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí.

Článek 15

Přezkum

Toto nařízení se přezkoumá před 31. březnem 2015.

Článek 16

Přechodné ustanovení

Odchylně od článku 3 mohou být produkty dováženy do Unie za těchto podmínek:

a)

jsou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 996/2012 a

b)

opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení v platnost nebo opustily Japonsko po vstupu tohoto nařízení v platnost, avšak před 1. květnem 2014 a je k nim přiloženo prohlášení v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 996/2012, které bylo vydáno před 1. dubnem 2014.

Článek 17

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 961/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 297/2011 (Úř. věst. L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 284/2012 ze dne 29. března 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011 (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(9)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).


PŘÍLOHA I

Prohlášení o dovozu do Unie

Image

Image


PŘÍLOHA II

Nejvyšší úrovně pro potraviny  (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Potraviny pro kojence a malé děti

Mléko a mléčné nápoje

Jiné potraviny, s výjimkou – minerálních vod a podobných nápojů – čajového odvaru z nefermentovaných listů

Minerální vody a podobné nápoje a čajový odvar z nefermentovaných listů

Suma cesia 134 a cesia 137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Nejvyšší úrovně pro krmiva  (3) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Krmivo určené pro skot a koně

Krmivo určené pro prasata

Krmivo určené pro drůbež

Krmivo pro ryby (4)

Suma cesia 134 a cesia 137

100 (5)

80 (5)

160 (5)

40 (5)


(1)  V případě sušených produktů, které jsou určeny ke konzumaci v rekonstituovaném stavu, se nejvyšší úroveň použije pro rekonstituovaný produkt připravený ke spotřebě.

Pro sušené houby se použije rekonstituční faktor 5.

V případě čaje se nejvyšší úroveň použije pro odvar z čajových listů. Faktor zpracování pro sušený čaj je 50, a proto nejvyšší úroveň 500 Bq/kg u sušených listů čaje zaručuje, že úroveň v čajovém odvaru nepřekročí nejvyšší úroveň 10 Bq/kg.

(2)  Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87.

(3)  Nejvyšší přípustná úroveň se vztahuje na krmivo s 12% obsahem vlhkosti.

(4)  S výjimkou krmiv pro okrasné ryby.

(5)  Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazuje tato hodnota dočasně hodnotu stanovenou v nařízení Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78).


PŘÍLOHA III

Přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech a uplatňovaná pro toto nařízení

a)

Mléko a mléčné výrobky, minerální voda a podobné nápoje, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. březnem 2012, nesmí obsahovat více než 200 Bq/kg radioaktivního cesia.

Ostatní potraviny, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. březnem 2012, nesmí obsahovat více než 500 Bq/kg radioaktivního cesia, kromě:

produktů vyrobených z rýže,

sójových bobů a zpracovaných výrobků z nich.

b)

Výrobky z rýže, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 30. zářím 2012, nesmí obsahovat více než 500 Bq/kg radioaktivního cesia.

c)

Sójové boby sklizené a uvedené na trh před 31. prosincem 2012 nesmí obsahovat více než 500 Bq/kg radioaktivního cesia.

d)

Výrobky ze sójových bobů, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. prosincem 2012, nesmí obsahovat více než 500 Bq/kg radioaktivního cesia.


PŘÍLOHA IV

Krmiva a potraviny, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137

a)

produkty pocházející z prefektury Fukušima:

všechny produkty, s ohledem na výjimky stanovené v článku 1 tohoto nařízení;

b)

produkty pocházející z prefektur Akita, Jamagata a Nagano:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80,

výhonky druhů Aralia a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91,

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

c)

produkty pocházející z prefektur Jamanaši, Šizuoka, Niigata nebo Aomori:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

d)

produkty pocházející z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Čiba nebo Iwate:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 a 1605, s výjimkou hřebenatek kódů KN 0307 21, 0307 29 a 1605 52 00,

rýže a produkty z ní získané kódů KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 a 1905 90,

sójové boby a produkty z nich získané kódů KN 1201 90, 1208 10, 1507,

výhonky druhů Aralia a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91,

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

uwabamisó (Elatostoma umbellatum var. majus) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

pohanka a produkty z ní získané kódů KN 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 a 1905 90;

e)

vícesložkové produkty obsahující více než 50 % produktů uvedených v písmenech a) až d) této přílohy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU