(EU) č. 269/2014Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. března 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. března 2014 Nabývá účinnosti: 17. března 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 269/2014

ze dne 17. března 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 6. března 2014 hlavy států a předsedové vlád členských států Unie důrazně odsoudili nevyprovokované porušení ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti Ruskou federací a vyzvaly Ruskou federaci, aby okamžitě stáhla své ozbrojené síly na jejich základny v souladu s příslušnými dohodami. Vyzvaly Ruskou federaci, aby umožnila okamžitý přístup mezinárodních pozorovatelů. Podle hlav států a vlád je rozhodnutí Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym uspořádat referendum o budoucím statusu území v rozporu s ukrajinskou ústavou, a tudíž protiprávní.

(2)

Hlavy států a předsedové vlád se rozhodli přijmout opatření, včetně opatření navržených Radou dne 3. března 2014, zejména pozastavit dvoustranné rozhovory s Ruskou federací o vízových otázkách, jakož i rozhovory s Ruskou federací o nové komplexní dohodě, která měla nahradit stávající dohodu o partnerství a spolupráci.

(3)

Hlavy států a předsedové vlád zdůraznili, že řešení krize by mělo být nalezeno prostřednictvím jednání mezi vládami Ukrajiny a Ruské federace, mimo jiné prostřednictvím případných mnohostranných mechanismů, a nepřinesou-li tato jednání v určitém omezeném časovém rámci výsledky, rozhodne Evropská unie o dalších opatřeních, jako je zákaz cestování, zmrazení majetku a zrušení summitu EU-Rusko.

(4)

Dne 17. března 2014 března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP, které stanovilo cestovní omezení a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob odpovědných za činnost, která narušuje nebo ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, včetně kroků v souvislosti s budoucím statusem jakékoli části území, které jsou v rozporu s ukrajinskou ústavou, a s nimi spojených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů. Tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v příloze zmíněného rozhodnutí.

(5)

Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(6)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(7)

S ohledem na vážnou politickou situaci na Ukrajině a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2014/145/SZBP by pravomoc ke změně seznamu v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(8)

Součástí postupu pro změny seznamu uvedeného v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informovat.

(9)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie se mají zveřejni jména a další relevantní údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje by měly být v souladu s tímto nařízením zmrazenyt. Veškeré zpracovávání osobních údajů musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3).

(10)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se se rozumí:

a)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl před 17. března 2014 nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vykonání rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo jeho vydání či vynesení, včetně využití doložky vykonatelnosti;

b)

„smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu, rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí zejména finanční záruky a protizáruky nebo úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané obchodní operace nebo s ní související;

c)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II;

d)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména jejich prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

g)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h)

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející fyzickým osobám, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které uvedené osoby, subjekty či orgány vlastní, drží či ovládají.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch.

Článek 3

1.   Příloha I obsahuje seznam fyzických osob, které byly v souladu s článkem 2 rozhodnutí 2014/145/SZBP určeny Radou jako osoby odpovědné za činnost, která narušuje nebo ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a s nimi spojených fyzických či právnických osob.

2.   V příloze I jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů na seznam.

3.   V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků za běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud daný příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v článku 2 na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v příslušném členském státě před tímto dnem či po něm;

b)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I; a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.   Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo povinnosti, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikla přede dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný příslušný orgán shledal, že:

a)

příslušné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu, kterou provede fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uvedený v příloze I, a

b)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 7

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování prostředků na zmrazené účty v případě:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b)

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo

c)

plateb splatných na základě soudních nebo správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v členském státě nebo vykonatelných v dotčeném členském státě;

jsou-li veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

Článek 8

1.   Aniž jsou dotčeny relevantní předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

Článek 9

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

Článek 10

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením, nezakládá žádnou odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 11

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmeni a).

2.   Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkoumání legálnosti neplnění smluvních závazků s ohledem na toto nařízení.

Článek 12

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních udělených na základě článků 4, 5 a 6;

b)

porušování tohoto nařízení, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 13

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 14

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

4.   Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to nejméně každých 12 měsíců.

Článek 15

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

Článek 16

1.   Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 17

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

datum narození 26. 11. 1972

Aksyonov byl Nejvyšší radou Autonomní republiky Krym dne 27. února 2014 za přítomnosti proruských ozbrojenců zvolen „krymským premiérem“. Jeho „zvolení“ bylo dne 1. března 2014 prohlášeno Oleksandrem Turchynovem za protiústavní. Aktivně se zasazoval o uspořádání „referenda“ dne 16. března 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

datum narození 19. 3. 1967

Coby předseda Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym sehrál Konstantinov důležitou úlohu v rozhodnutích, jež Nejvyšší rada ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny přijala, a vyzýval voliče, aby hlasovali ve prospěch nezávislosti Krymu.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

datum narození 15. 8. 1976

Ve funkci místopředsedy Rady ministrů Autonomní tepubliky Krym sehrál Temirgaliev důležitou úlohu v rozhodnutích, jež přijala Nejvyšší rada ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny. Aktivně se zasazoval za připojení Krymu k Ruské federaci.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

datum narození 15. 7. 1974

Berezovskiy byl dne 1. března 2014 jmenován velitelem ukrajinského námořnictva a složil přísahu krymským ozbrojeným silám, a tímto svou přísahu porušil. Úřad nejvyššího státního zástupce Ukrajiny proti němu zahájil šetření pro velezradu.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

datum narození 13. 6. 1961

Chaliy se dne 23. února 2014 na základě veřejné aklamace stal „starostou Sevastopolu“ a toto „zvolení“ přijal. Aktivně se zasazoval o to, aby se Sevastopol po referendu dne 16. března 2014 stal samostatným celkem v rámci Ruské federace.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Zima byl dne 3. března 2014„premiérem“ Aksyonovem jmenován novým vedoucím představitelem Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu a své jmenování přijal. Ruské zpravodajské službě předal důležité informace, včetně databáze. Mezi těmito informace byly informace o proevropských aktivistech z Majdanu a obráncích lidských práv na Krymu. Sehrál důležitou úlohu při bránění orgánům Ukrajiny v kontrole krymského území.

Dne 11. března 2014 bylo oznámeno utvoření nezávislé Krymské bezpečnostní služby dřívějšími důstojníky někdejší Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Poradce předsedy Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym, jeden z vedoucích organizátorů „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny plánovaného na 16. března 2014.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

datum narození 28. 3. 1953

Místopředseda Nejvyšší rady Tsekov inicioval společně se Sergeyem Aksyonovem nezákonné rozpuštění vlády Autonomní republiky Krym. Zapojil do této snahy Vladimira Konstantinova, přičemž mu vyhrožoval odvoláním. Veřejně přiznal, že poslanci krymského parlamentu iniciovali pozvání ruských vojáků, aby převzali kontrolu nad Nejvyšší radou Autonomní republiky Krym. Jako jeden z prvních krymských vedoucích představitelů veřejně žádal o připojení Krymu k Rusku.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

datum narození 5. 1. 1958 (Abakan, Khakassia (Chakasie))

Předseda Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace Ruské federace

Ozerov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

datum narození 29. 9. 1952

První místopředseda Výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti

Dzhabarov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem Výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

datum narození 9. 11. 1972 (Sverdlovsk)

Předseda Ústavního výboru Rady federace Ruské federace

Klishas dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině. Ve veřejných prohlášeních se Klishas snažil ospravedlnit ruský vojenský zásah na Ukrajině tvrzením, že „ukrajinský prezident podporuje výzvu krymských orgánů adresovanou prezidentovi Ruské federace o poskytnutí všezahrnující pomoci na obranu občanů Krymu“.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

datum narození 28. 9. 1929 (Duleevka, Donetsk region, Ukrainian SSR (Doněcký region, Ukrajinská SSR))

Člen Výboru Rady federace Ruské federace pro federální záležitosti, regionální politiku a severní oblasti

Ryzhkov dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

datum narození 4. 10. 1958 (Lopatino, Sergachiisky region, RSFSR (Sergačský region, Ruská sovětská federativní socialistická republika))

Místopředseda Rady federace Ruské federace

Bushmin dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

datum narození 3. 3. 1957 (Ordzhonikidze (Ordžonikidze), North Ossetia (Severní Osetie))

Člen Výboru Rady federace Ruské federace pro kulturu, vědu a informace

Totoonov dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

datum narození 21. 7. 1952 (Zhitnikovskoe, Kurgan region (Kurganský region))

První místopředseda Výboru pro parlamentní záležitosti

Panteleev dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

datum narození 14. 2. 1953 (Pushkin (Puškino), Leningrad region (Leningradský region))

Člen Rady Státní dumy; vedoucí představitel frakce Spravedlivé Rusko ve Státní dumě Ruské federace

Inicioval návrh zákona umožňující Ruské federaci přijmout, pod záminkou ochrany ruských občanů, do svého uspořádání území cizí země bez souhlasu této země nebo mezinárodní smlouvy.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

datum narození 30. 7. 1970 (St Petersburg (Petrohrad) (former Leningrad) (dříve Leningrad))

Místopředseda Státní dumy Ruské federace

Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu. Osobně vedl demonstrace na podporu použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

datum narození 4. 1. 1968 (Моskva)

Předseda Výboru Státní dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (člen Liberálně-demokratické strany Ruska)

Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

datum narození 13. 9. 1961 (Vitebsk; Belarusian SSR (Běloruská SSR))

Velitel černomořské flotily, viceadmirál

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Velitel, ruský Západní vojenský okruh, jehož jednotky jsou rozmístěny na Krymu

Velitel pro ruský Západní vojenský okruh, jehož jednotky jsou rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny a napomáhala krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k referendu a začlenění do Ruska.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Ruský Jižní vojenský okruh, jehož síly jsou na Krymu; černomořská flotila spadá pod velení Aleksandra Galkina; většina přesunu ozbrojených sil na Krym probíhala přes Jižní vojenský okruh.

Velitel ruského Jižního vojenského okruhu; síly tohoto vojenského okruhu jsou rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny a napomáhala krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím protestujícím proti krokům vedoucím k referendu a začlenění do Ruska. Černomořská flotila kromě toho spadá pod velení ruského Jižního vojenského okruhu.

17.3.2014


PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgie

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU