(EU) č. 224/2014Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Publikováno: Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. března 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. března 2014 Nabývá účinnosti: 11. března 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 224/2014

ze dne 10. března 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

na s ohledem Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) ze dne 5. prosince 2013 a č. 2134 (2014) ze dne 28. ledna 2014, stanoví rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP pozměněné rozhodnutím Rady 2014/125/SZBP (2) zbrojní embargo proti Středoafrické republice a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob, které jsou zapojené do činností, jež ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Středoafrické republiky, či poskytují pro tyto činnosti podporu.

(2)

Opatření stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) a č. 2134 (2014) spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(3)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(4)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje situace ve Středoafrické republice, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2014/125/SZBP, by pravomoc ke změně seznamů v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(5)

Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na seznam, jak jsou předány Výborem pro sankce Rady bezpečnosti OSN podle odstavce 57 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2127(2013), aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(6)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů týkajících se fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4).

(7)

Aby se zajistilo, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou účinná, mělo by toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zprostředkovatelskými službami“:

i)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, které jsou umístěny ve třetí zemi, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

b)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání.

c)

„smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a právo, které se na ni vztahuje, jež zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi stejnými nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

d)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II;

e)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

f)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

g)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

h)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

i)

„Výborem pro sankce“ Výbor Rady bezpečnosti OSN, který byl zřízen podle odstavce 57 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013);

j)

„technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

k)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat:

a)

technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie (5) („Společný vojenský seznam“) nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Středoafrické republice nebo pro použití ve Středoafrické republice;

b)

financování nebo finanční pomoc v souvislosti s prodejem, dodávkou, převodem nebo vývozem zboží a technologií uvedenými na Společném vojenském seznamu, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli jejich prodej, dodávku, převod nebo vývoz nebo pro poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Středoafrické republice nebo pro použití ve Středoafrické republice;

c)

technickou pomoc, financování nebo finanční pomoc, zprostředkovatelské služby či přepravní služby související s poskytováním vyzbrojených žoldnéřů ve Středoafrické republice nebo pro použití ve Středoafrické republice.

Článek 3

Odchylně od článku 2 se zákazy v něm uvedené nepoužijí na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoc nebo zprostředkovatelské služby určené výhradně k podpoře nebo pro potřeby mise na budování míru ve Středoafrické republice (MICOPAX), mezinárodní mise na podporu Středoafrické republiky vedené africkými státy (MISCA), Jednotného úřadu OSN pro budování míru ve Středoafrické republice (BINUCA) a jeho ochranné jednotky, regionálních jednotek Africké unie (AU-RTF), francouzských sil nasazených ve Středoafrické republice a operace Evropské unie ve Středoafrické republice (EUFOR RCA).

Článek 4

Odchylně od článku 2, pokud bylo poskytování této technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci schváleno Výborem pro sankce, se zákazy v něm uvedené nepoužijí na poskytování:

a)

technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely;

b)

technické pomoci, financování nebo finanční podpory prodeje, převodu nebo vývozu zboží a technologií uvedených na Společném vojenském seznamu nebo na poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb.

Článek 5

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo poskytnuty v jejich prospěch.

3.   Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, u nichž Výbor pro sankce shledal, že:

a)

jsou zapojeny do činností, jež ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Středoafrické republiky, či poskytují podporu pro tyto činnosti, včetně činností, jež ohrožují nebo porušují prozatímní dohody nebo ohrožují proces politické transformace, včetně přechodu ke svobodným a spravedlivým demokratickým volbám, nebo tomuto procesu brání, nebo podněcují násilí;

b)

porušují zbrojní embargo stanovené v bodu 54 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013), nebo přímo či nepřímo dodaly, prodaly nebo převedly ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím ve Středoafrické republice nebo přijaly zbraně nebo jakýkoli související materiál, nebo jakékoli technické poradenství, odbornou přípravu či pomoc, včetně finančních prostředků a finanční pomoci, související s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí ve Středoafrické republice;

c)

jsou ve Středoafrické republice zapojeny do plánování, řízení či páchání činů, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících sexuální násilí, cílené útoky na civilní obyvatelstvo, etnicky či nábožensky zaměřených útoků, útoků na školy a nemocnice, únosů a nuceného vysídlení;

d)

provádějí ve Středoafrické republice nábor dětí nebo je využívají v ozbrojených konfliktech, čímž porušují platné mezinárodní právo;

e)

poskytují ve Středoafrické republice podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených;

f)

brání dodávkám humanitární pomoci do Středoafrické republiky nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;

g)

jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na mise OSN nebo přítomné mezinárodní bezpečnostní síly, včetně úřadu BINUCA, mise MISCA, EUFOR RCA a dalších sil, které je podporují;

h)

zastávají vedoucí postavení v některém ze subjektů určených Výborem pro sankce, nebo tomuto subjektu poskytují podporu, jednají v jeho zájmu nebo jeho jménem či pod jeho vedením;

i)

jednají jménem nebo na příkaz osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) až h) nebo subjektů, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány.

Článek 6

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li splněny následující podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

ii)

určeny výlučně k hrazení přiměřených odměn za odborné výkony či náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebo

iii)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů a

b)

dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce rozhodnutí dle písmene a) a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitku do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

Článek 7

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a pokud příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, a za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a že Výbor pro sankce jej schválil.

Článek 8

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo arbitrážního zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vynesené před tímto dnem;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovýmto zástavním právem nebo uznaných jako platné takovýmto rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí nemá sloužit k prospěchu fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze I;

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě a

e)

Výbor pro sankce byl členským státem o zástavním právu nebo soudním rozhodnutí informován.

Článek 9

Odchylně od článku 5 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány určeny Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán shledal, že:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I;

b)

platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2 a

c)

příslušný členský stát vyrozuměl Výbor pro sankce alespoň deset dnů předem o svém záměru udělit povolení.

Článek 10

1.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze I převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b)

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy I, nebo

c)

plateb splatných podle soudcovského, správního nebo arbitrážního zástavního práva nebo rozhodnutí, jak je uvedeno v článku 8, a

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 5 odst. 1.

Článek 11

1.   Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 5, a předají tyto informace buď přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístupňují příslušným členským státům.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 12

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření stanovených v článcích 2 a 5.

Článek 13

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 14

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenu a).

2.   Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 15

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 5 a povoleních udělených na základě článků 6,7 a 8;

b)

porušování tohoto nařízení a o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi jakékoli další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 16

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 17

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán na seznam a předloží k tomuto určení odůvodnění, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán do přílohy I. Rada sdělí své rozhodnutí a odůvodnění dotyčné fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informuje

3.   Pokud Rada bezpečnosti OSN rozhodne o vyjmutí fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu ze seznamu nebo o změně identifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu I.

Článek 18

V příloze I jsou uvedeny případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha rovněž uvádí datum určení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 19

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci 1neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.

Článek 20

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.

2.   Neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí členské státy Komisi své příslušné orgány, včetně jejich kontaktních údajů, a oznámí jí veškeré pozdější změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 21

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c)

na všechny osoby nacházející se na území Unie nebo mimo něj, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nachází na území Unie nebo mimo něj;

e)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností, která je provozována zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 22

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2014.

Za Radu

předseda

G. VROUTSIS


(1)  Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/125/SZBP ze dne 10. března 2014, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (Viz strana 22. v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.)

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.


PŘÍLOHA I

Seznam osob a subjektů podle článku 5

A.

Osoby

B.

Subjekty


PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgie

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU