(EU) č. 206/2014Nařízení Komise (EU) č. 206/2014 ze dne 4. března 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o potenciál globálního oteplování pro skleníkové plyny jiné než CO 2 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 65, 5.3.2014, s. 27-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. března 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. března 2014 Nabývá účinnosti: 6. března 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/2066 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 206/2014

ze dne 4. března 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o potenciál globálního oteplování pro skleníkové plyny jiné než CO2

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (2) stanoví potenciál globálního oteplování pro skleníkové plyny jiné než CO2.

(2)

Rozhodnutí 15/CP.17 (3) konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) za účelem uplatnění pokynů Mezivládního panelu pro změnu klimatu („IPCC“) pro národní inventarizaci skleníkových plynů z roku 2006 stanoví, že by od roku 2015 až do přijetí dalšího rozhodnutí konferencí smluvních stran UNFCCC potenciál globálního oteplování používaný smluvními stranami k výpočtu ekvivalentu oxidu uhličitého antropogenních emisí ze zdrojů a snížení pomocí propadů skleníkových plynů měl být potenciál uvedený v příloze III k rozhodnutí 15/CP.17.

(3)

Aby byl zajištěn soulad příslušných právních předpisů Unie s metodikami používanými v souvislosti s procesem UNFCCC, mělo by být nařízení (EU) č. 601/2012 odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2003/87/ES mají být povolenky vydané od 1. ledna 2013 platné pro emise během osmiletého obchodovacího období počínaje uvedeným datem. Úprava množství povolenek, které mají být podle čl. 9a odst. 1 uvedené směrnice vydány od 1. ledna 2013, se stanoví při zohlednění potenciálu globálního oteplování uvedeného v příloze III rozhodnutí 15/CP.17 konference smluvních stran UNFCCC. Jelikož se nařízení (EU) č. 601/2012 použije od 1. ledna 2013, mělo by se toto nařízení rovněž použít od tohoto data, aby se zajistil soulad veškerých údajů o emisích skleníkových plynů předložených během celého osmiletého obchodovacího období.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI nařízení (EU) č. 601/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, s. 23.


PŘÍLOHA

V příloze VI nařízení (EU) č. 601/2012 se tabulka 6 nahrazuje tímto zněním:

„Tabulka 6:   Potenciál globálního oteplování

Plyn

Potenciál globálního oteplování

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU