(EU) č. 205/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014 , kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 65, 5.3.2014, s. 10-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. března 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. března 2014 Nabývá účinnosti: 25. března 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 205/2014

ze dne 4. března 2014,

kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1260/2013 stanoví společný právní rámec pro vývoj, tvorbu a šíření evropských statistik týkajících se obyvatelstva a událostí přirozené měny.

(2)

Aby byla zajištěna kvalita, srovnatelnost a konzistentnost údajů týkajících se obyvatelstva a událostí přirozené měny, které poskytují členské státy v souladu s nařízením (EU) č. 1260/2013, a aby mohly být vypracovávány spolehlivé přehledy na úrovni Unie, měly by být tyto údaje náležitě členěny.

(3)

Uvedené údaje by proto měly být Komisi předkládány v členění podle zeměpisných jednotek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (2).

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví jednotné podmínky pro členění údajů požadovaných nařízením (EU) č. 1260/2013 a pro lhůty a revize těchto údajů.

Článek 2

Definice

Použijí se definice stanovené nařízením (ES) č. 1260/2013. Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

a)

„věkem“ k určitému datu (buď referenční doba nebo datum události) časový interval mezi datem narození a určitým datem, vyjádřený v dokončených letech;

b)

„zemí narození“ jednotlivce země obvyklého pobytu (v rámci stávajících hranic, je-li tato informace k dispozici) matky v okamžiku porodu, nebo, není-li, země (v rámci stávajících hranic, je-li tato informace k dispozici), ve které došlo k porodu;

c)

„zemí narození matky“„země narození“ matky;

d)

„státním občanstvím“ zvláštní právní vazba mezi jednotlivcem a jeho státem, která vzniká narozením nebo naturalizací, ať už na základě prohlášení, volby, sňatku nebo jinak, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

e)

„pořadím živě narozeného dítěte“ číselné pořadí živě narozeného dítěte zaznamenané v souvislosti se všemi předchozími živě narozenými dětmi matky;

f)

„měsícem události“ kalendářní měsíc výskytu události;

g)

„rokem narození“ kalendářní rok narození;

h)

„členským státem“ země, která je na konci referenčního roku členem Evropské unie.

Článek 3

Členění údajů a statistické tabulky

Údaje, které mají být poskytnuty Komisi (Eurostatu) podle nařízení (EU) č. 1260/2013, se člení podle kritérií stanovených v příloze I.

Statistické tabulky, které mají být poskytnuty Komisi (Eurostatu), jsou uvedeny v příloze II.

Článek 4

Lhůty

1.   Členské státy každoročně poskytují Komisi (Eurostatu) předběžné údaje o celkovém počtu obyvatel, celkovém počtu živě narozených dětí a celkovém počtu úmrtí na národní úrovni, jak je uvedeno v bodě 1 přílohy II, do šesti měsíců od skončení referenčního roku.

2.   Členské státy každoročně poskytují Komisi (Eurostatu) údaje na národní a regionální úrovni, jak je uvedeno v bodě 2 přílohy II, a související standardní referenční metadata (v souladu se strukturou pro metadata vymezenou pro Euro SDMX) za daný referenční rok do dvanácti měsíců od skončení referenčního roku.

3.   Členské státy každoročně poskytují Komisi (Eurostatu) předběžné údaje o celkovém počtu živě narozených dětí a celkovém počtu úmrtí za jednotlivé měsíce, jak je uvedeno v bodě 3 přílohy II, které budou pokaždé zahrnovat alespoň prvních šest měsíců daného referenčního roku, nejpozději do 30. listopadu téhož referenčního roku.

Článek 5

Revize údajů

1.   Členské státy informují Komisi (Eurostat) o jakékoli plánované revizi údajů předložených podle čl. 4 odst. 2 nejpozději jeden týden před uvolněním revidovaných údajů v příslušném členském státě.

2.   Členské státy poskytnou veškeré revidované údaje Komisi (Eurostatu) nejpozději jeden týden po uvolnění těchto údajů.

3.   Členské státy zajistí, aby všechny revidované údaje poskytnuté Komisi (Eurostatu) byly v souladu s úplným souborem údajů předloženým podle čl. 4 odst. 2.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČLENĚNÍ ÚDAJŮ

Statistické údaje požadované podle nařízení (EU) č. 1260/2013 se poskytnou v následujícím členění.

Kategorie „Nezjištěno“ musí obsahovat méně než 5 % případů z kategorie „Celkem“ v rámci téhož členění.

1.   Věk

Věk

Méně podrobné členění

Podrobnější členění

Identifikace

AGE.L

AGE.H

(0)

Celkem

Celkem

(1)

Mladší 5 let

 

(1.1)

 

Mladší 1 roku

(1.2)

 

1 rok

(1.3)

 

2 roky

(1.4)

 

3 roky

(1.5)

 

4 roky

(2)

5 až 9 let

 

(2.1)

 

5 let

(2.2)

 

6 let

(2.3)

 

7 let

(2.4)

 

8 let

(2.5)

 

9 let

(3)

10 až 14 let

 

(3.1)

 

10 let

(3.2)

 

11 let

(3.3)

 

12 let

(3.4)

 

13 let

(3.5)

 

14 let

(4)

15 až 19 let

 

(4.1)

 

15 let

(4.2)

 

16 let

(4.3)

 

17 let

(4.4)

 

18 let

(4.5)

 

19 let

(5)

20 až 24 let

 

(5.1)

 

20 let

(5.2)

 

21 let

(5.3)

 

22 let

(5.4)

 

23 let

(5.5)

 

24 let

(6)

25 až 29 let

 

(6.1)

 

25 let

(6.2)

 

26 let

(6.3)

 

27 let

(6.4)

 

28 let

(6.5)

 

29 let

(7)

30 až 34 let

 

(7.1)

 

30 let

(7.2)

 

31 let

(7.3)

 

32 let

(7.4)

 

33 let

(7.5)

 

34 let

(8)

35 až 39 let

 

(8.1)

 

35 let

(8.2)

 

36 let

(8.3)

 

37 let

(8.4)

 

38 let

(8.5)

 

39 let

(9)

40 až 44 let

 

(9.1)

 

40 let

(9.2)

 

41 let

(9.3)

 

42 let

(9.4)

 

43 let

(9.5)

 

44 let

(10)

45 až 49 let

 

(10.1)

 

45 let

(10.2)

 

46 let

(10.3)

 

47 let

(10.4)

 

48 let

(10.5)

 

49 let

(11)

50 až 54 let

 

(11.1)

 

50 let

(11.2)

 

51 let

(11.3)

 

52 let

(11.4)

 

53 let

(11.5)

 

54 let

(12)

55 až 59 let

 

(12.1)

 

55 let

(12.2)

 

56 let

(12.3)

 

57 let

(12.4)

 

58 let

(12.5)

 

59 let

(13)

60 až 64 let

 

(13.1)

 

60 let

(13.2)

 

61 let

(13.3)

 

62 let

(13.4)

 

63 let

(13.5)

 

64 let

(14)

65 až 69 let

 

(14.1)

 

65 let

(14.2)

 

66 let

(14.3)

 

67 let

(14.4)

 

68 let

(14.5)

 

69 let

(15)

70 až 74 let

 

(15.1)

 

70 let

(15.2)

 

71 let

(15.3)

 

72 let

(15.4)

 

73 let

(15.5)

 

74 let

(16)

75 až 79 let

 

(16.1)

 

75 let

(16.2)

 

76 let

(16.3)

 

77 let

(16.4)

 

78 let

(16.5)

 

79 let

(17)

80 až 84 let

 

(17.1)

 

80 let

(17.2)

 

81 let

(17.3)

 

82 let

(17.4)

 

83 let

(17.5)

 

84 let

(18)

85 až 89 let

 

(18.1)

 

85 let

(18.2)

 

86 let

(18.3)

 

87 let

(18.4)

 

88 let

(18.5)

 

89 let

(19)

90 až 94 let

 

(19.1)

 

90 let

(19.2)

 

91 let

(19.3)

 

92 let

(19.4)

 

93 let

(19.5)

 

94 let

(20)

95 až 99 let

 

(20.1)

 

95 let

(20.2)

 

96 let

(20.3)

 

97 let

(20.4)

 

98 let

(20.5)

 

99 let

(21)

100 let a starší (1)

 

(21.1)

 

100 let

(21.2)

 

101 let

(21.3)

 

102 let

(21.4)

 

103 let

(21.5)

 

104 let

(21.6)

 

105 let

(21.7)

 

106 let

(21.8)

 

107 let

(21.9)

 

108 let

(21.10)

 

109 let

(21.11)

 

110 let a starší (2)

Kategorie „Nezjištěno“ se nepoužije. Případy, kdy údaj o věku není znám, se zařadí do ostatních kategorií na základě co nejpřesnějších národních odhadů.

2.   Věk matky

Věk matky

Méně podrobné členění

Podrobnější členění

Identifikace

AGM.L

AGM.H

(0)

Celkem

Celkem

(1)

14 let nebo mladší

14 let nebo mladší

(2)

15 až 19 let

 

(2.1)

 

15 let

(2.2)

 

16 let

(2.3)

 

17 let

(2.4)

 

18 let

(2.5)

 

19 let

(3)

20 až 24 let

 

(3.1)

 

20 let

(3.2)

 

21 let

(3.3)

 

22 let

(3.4)

 

23 let

(3.5)

 

24 let

(4)

25 až 29 let

 

(4.1)

 

25 let

(4.2)

 

26 let

(4.3)

 

27 let

(4.4)

 

28 let

(4.5)

 

29 let

(5)

30 až 34 let

 

(5.1)

 

30 let

(5.2)

 

31 let

(5.3)

 

32 let

(5.4)

 

33 let

(5.5)

 

34 let

(6)

35 až 39 let

 

(6.1)

 

35 let

(6.2)

 

36 let

(6.3)

 

37 let

(6.4)

 

38 let

(6.5)

 

39 let

(7)

40 až 44 let

 

(7.1)

 

40 let

(7.2)

 

41 let

(7.3)

 

42 let

(7.4)

 

43 let

(7.5)

 

44 let

(8)

45 až 49 let

 

(8.1)

 

45 let

(8.2)

 

46 let

(8.3)

 

47 let

(8.4)

 

48 let

(8.5)

 

49 let

(9)

50 let a starší

50 let a starší

(99)

Nezjištěno

Nezjištěno

3.   Země narození

Země narození

Jednotné členění

Identifikace

COB.M

(0)

Celkem

(1)

Narozen/a v tuzemsku

(2)

Narozen/a v zahraničí

(2.1)

Narozen/a v jiném

členském státě

(2.2)

Narozen/a mimo EU

(9)

Nezjištěno

4.   Země narození matky

Země narození matky

Jednotné členění

Identifikace

CBM

(0)

Celkem

(1)

Narozena v tuzemsku

(2)

Narozena v zahraničí

(2.1)

Narozena v jiném

členském státě

(2.2)

Narozena mimo EU

(9)

Nezjištěno

5.   Země státního občanství

Země státního občanství

Jednotné členění

Identifikace

COC.M

(0)

Celkem

(1)

Vnitrostátní státní občanství

(2)

Státní občanství jiného státu

(2.1)

Státní občanství jiného členského státu

(2.2)

Státní občanství země, která není členem EU

(3)

Bez státní příslušnosti

(9)

Nezjištěno

Osoba s dvojím nebo vícenásobným státním občanstvím se zařazuje do jednoho státního občanství podle tohoto pořadí:

vykazující země nebo

pokud dotčená osoba nemá občanství vykazující země: jiný členský stát; nebo

pokud dotčená osoba nemá občanství jiného členského státu: jiná země mimo EU.

U osob s dvojím občanstvím států, které jsou oba členy Evropské unie, ale žádný z nich není vykazující zemí, určí si členský stát, které státní občanství bude považováno za státní občanství této osoby.

6.   Země státního občanství matky

Země státního občanství matky

Jednotné členění

Identifikace

CCM

(0)

Celkem

(1)

Vnitrostátní státní občanství

(2)

Státní občanství jiného státu

(2.1)

Státní občanství jiného členského státu

(2.2)

Státní občanství země, která není členem EU

(3)

Bez státní příslušnosti

(9)

Nezjištěno

Technické specifikace jsou tytéž jako u kategorie „Země státního občanství“.

7.   Zeměpisná oblast

Zeměpisná oblast

Méně podrobné členění

Středně podrobné členění

Vysoce podrobné členění

Identifikace

GEO.L

GEO.M

GEO.H

Klasifikace NUTS

Úroveň NUTS 0 (území země)

Všechna zeměpisná označení na úrovni NUTS 2

nebo statistický region

Všechna zeměpisná označení na úrovni NUTS 3

nebo statistický region

(99999)

 

Nezjištěno

Nezjištěno

U klasifikace NUTS nebo statistických regionů se použije znění platné na konci referenčního roku.

8.   Pořadí živě narozeného dítěte (biologické)

Pořadí živě narozeného dítěte

Jednotné členění

Identifikace

LBO

(0)

Celkem

(1)

1.

(2)

2.

(3)

3.

(4)

4. a další

(9)

Nezjištěno

V případě vícečetných porodů se každé živě narozené dítě započítává zvlášť. Tento záznam nezahrnuje fetální úmrtí a nebere v potaz skutečnost, zda se v případě všech živě narozených dětí jednalo o manželské či nemanželské potomky nebo zda se narodily v rámci stávajících či předešlých zákonných svazků, ani skutečnost, zda jsou živě narozené děti k referenčnímu datu naživu či po smrti nebo zda žijí s matkou.

9.   Měsíc události

Měsíc události

Jednotné členění

Identifikace

MOC

(0)

Celkem

(1)

Leden

(2)

Únor

(3)

Březen

(4)

Duben

(5)

Květen

(6)

Červen

(7)

Červenec

(8)

Srpen

(9)

Září

(10)

Říjen

(11)

Listopad

(12)

Prosinec

(99)

Nezjištěno

10.   Pohlaví

Pohlaví

Jednotné členění

Identifikace

SEX

(0)

Celkem

(1)

Muži

(2)

Ženy

Kategorie „Nezjištěno“ se nepoužije. Případy, kde není známo pohlaví, se zařadí do ostatních kategorií na základě co nejpřesnějších národních odhadů.

11.   Rok narození

Rok narození

Jednotné členění

Identifikace

YOB.H

(0)

Celkem

(1)

Referenční rok

(2)

Referenční rok – 1

(3)

Referenční rok – 2

(4)

Referenční rok – 3

(5)

Referenční rok – 4

(6)

Referenční rok – 5

(7)

Referenční rok – 6

(8)

Referenční rok – 7

(9)

Referenční rok – 8

(10)

Referenční rok – 9

(11)

Referenční rok – 10

(12)

Referenční rok – 11

(13)

Referenční rok – 12

(14)

Referenční rok – 13

(15)

Referenční rok – 14

(16)

Referenční rok – 15

(17)

Referenční rok – 16

(18)

Referenční rok – 17

(19)

Referenční rok – 18

(20)

Referenční rok – 19

(21)

Referenční rok – 20

(22)

Referenční rok – 21

(23)

Referenční rok – 22

(24)

Referenční rok – 23

(25)

Referenční rok – 24

(26)

Referenční rok – 25

(27)

Referenční rok – 26

(28)

Referenční rok – 27

(29)

Referenční rok – 28

(30)

Referenční rok – 29

(31)

Referenční rok – 30

(32)

Referenční rok – 31

(33)

Referenční rok – 32

(34)

Referenční rok – 33

(35)

Referenční rok – 34

(36)

Referenční rok – 35

(37)

Referenční rok – 36

(38)

Referenční rok – 37

(39)

Referenční rok – 38

(40)

Referenční rok – 39

(41)

Referenční rok – 40

(42)

Referenční rok – 41

(43)

Referenční rok – 42

(44)

Referenční rok – 43

(45)

Referenční rok – 44

(46)

Referenční rok – 45

(47)

Referenční rok – 46

(48)

Referenční rok – 47

(49)

Referenční rok – 48

(50)

Referenční rok – 49

(51)

Referenční rok – 50

(52)

Referenční rok – 51

(53)

Referenční rok – 52

(54)

Referenční rok – 53

(55)

Referenční rok – 54

(56)

Referenční rok – 55

(57)

Referenční rok – 56

(58)

Referenční rok – 57

(59)

Referenční rok – 58

(60)

Referenční rok – 59

(61)

Referenční rok – 60

(62)

Referenční rok – 61

(63)

Referenční rok – 62

(64)

Referenční rok – 63

(65)

Referenční rok – 64

(66)

Referenční rok – 65

(67)

Referenční rok – 66

(68)

Referenční rok – 67

(69)

Referenční rok – 68

(70)

Referenční rok – 69

(71)

Referenční rok – 70

(72)

Referenční rok – 71

(73)

Referenční rok – 72

(74)

Referenční rok – 73

(75)

Referenční rok – 74

(76)

Referenční rok – 75

(77)

Referenční rok – 76

(78)

Referenční rok – 77

(79)

Referenční rok – 78

(80)

Referenční rok – 79

(81)

Referenční rok – 80

(82)

Referenční rok – 81

(83)

Referenční rok – 82

(84)

Referenční rok – 83

(85)

Referenční rok – 84

(86)

Referenční rok – 85

(87)

Referenční rok – 86

(88)

Referenční rok – 87

(89)

Referenční rok – 88

(90)

Referenční rok – 89

(91)

Referenční rok – 90

(92)

Referenční rok – 91

(93)

Referenční rok – 92

(94)

Referenční rok – 93

(95)

Referenční rok – 94

(96)

Referenční rok – 95

(97)

Referenční rok – 96

(98)

Referenční rok – 97

(99)

Referenční rok – 98

(100)

Referenční rok – 99

(101)

Referenční rok – 100

(102)

Referenční rok – 101

(103)

Referenční rok – 102

(104)

Referenční rok – 103

(105)

Referenční rok – 104

(106)

Referenční rok – 105

(107)

Referenční rok – 106

(108)

Referenční rok – 107

(109)

Referenční rok – 108

(110)

Referenční rok – 109

(111)

Referenční rok – 110

nebo dříve (3)

Kategorie „Nezjištěno“ se nepoužije. Případy, kde není rok narození znám, se zařadí do ostatních kategorií na základě co nejpřesnějších národních odhadů.

12.   Rok narození matky

Rok narození matky

Jednotné členění

Identifikace

YBM

(0)

Celkem

(1)

Referenční rok – 14

nebo později

(2)

Referenční rok – 15

(3)

Referenční rok – 16

(4)

Referenční rok – 17

(5)

Referenční rok – 18

(6)

Referenční rok – 19

(7)

Referenční rok – 20

(8)

Referenční rok – 21

(9)

Referenční rok – 22

(10)

Referenční rok – 23

(11)

Referenční rok – 24

(12)

Referenční rok – 25

(13)

Referenční rok – 26

(14)

Referenční rok – 27

(15)

Referenční rok – 28

(16)

Referenční rok – 29

(17)

Referenční rok – 30

(18)

Referenční rok – 31

(19)

Referenční rok – 32

(20)

Referenční rok – 33

(21)

Referenční rok – 34

(22)

Referenční rok – 35

(23)

Referenční rok – 36

(24)

Referenční rok – 37

(25)

Referenční rok – 38

(26)

Referenční rok – 39

(27)

Referenční rok – 40

(28)

Referenční rok – 41

(29)

Referenční rok – 42

(30)

Referenční rok – 43

(31)

Referenční rok – 44

(32)

Referenční rok – 45

(33)

Referenční rok – 46

(34)

Referenční rok – 47

(35)

Referenční rok – 48

(36)

Referenční rok – 49

(37)

Referenční rok – 50

nebo dříve

(99)

Nezjištěno


(1)  Členění po pětiletých věkových skupinách (AGE.L) se požaduje až do kategorie „100 let a starší“; Eurostat nicméně šíří údaje v členění po pětiletých věkových skupinách pouze do kategorie „90 let a starší“ (úroveň NUTS 3).

(2)  Členění po jednotkách věku (AGE.H) se požaduje až do kategorie „110 let a starší“; Eurostat nicméně šíří údaje v členění po jednotkách věku pouze do kategorie „100 let a starší“ (národní úroveň a úroveň NUTS 2).

(3)  Členění po jednotlivých letech narození (YOB.H) se požaduje až do kategorie „Referenční rok – 110 nebo dříve“; Eurostat nicméně šíří údaje v členění po jednotlivých letech narození pouze do kategorie „Referenční rok – 100 nebo dříve“ (národní úroveň a úroveň NUTS 2).


PŘÍLOHA II

STATISTICKÉ TABULKY

1.   Údaje uvedené v čl. 4 odst. 1

Tabulka

Název

Křížové třídění

POPDB

Obyvatelstvo

GEO.L

LVBDB

Živě narození

GEO.L

DTHDB

Úmrtí

GEO.L

2.   Údaje uvedené v čl. 4 odst. 2

Tabulka

Název

Křížové třídění

POP01

Obyvatelstvo podle věku, pohlaví a regionu (úroveň 2) pobytu

GEO.M, AGE.H, SEX

POP02

Obyvatelstvo podle věku, pohlaví a regionu (úroveň 3) pobytu

GEO.H, AGE.L, SEX

LVB01

Živě narození podle měsíce události

GEO.L, MOC

LVB02

Živě narození podle věku matky, roku narození matky a regionu (úroveň 2) pobytu matky

GEO.M, AGM.H, YBM

LVB03

Živě narození podle věku matky a regionu (úroveň 3) pobytu matky

GEO.H, AGM.L

LVB04

Živě narození podle věku matky, roku narození matky a země narození matky

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM

LVB05

Živě narození podle věku matky, roku narození matky a země státního občanství matky

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM

LVB06

Živě narození podle věku matky, roku narození matky a pořadí živě narozeného dítěte

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO

LVB07

Živě narození podle věku matky, roku narození matky a pohlaví novorozence

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX

DTH01

Úmrtí podle měsíce události

GEO.L, MOC

DTH02

Úmrtí podle pohlaví, věku, roku narození a regionu (úroveň 2) pobytu

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H

DTH03

Úmrtí podle pohlaví, věku a regionu (úroveň 3) pobytu

GEO.H, SEX, AGE.L

DTH04

Úmrtí podle pohlaví, věku, roku narození a země narození

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M

DTH05

Úmrtí podle pohlaví, věku, roku narození a země státní příslušnosti

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

3.   Údaje uvedené v čl. 4 odst. 3

Tabulka

Název

Křížové třídění

LVBNC

Živě narození podle měsíce události

GEO.L, MOC

DTHNC

Úmrtí podle měsíce události

GEO.L, MOC


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU