(EU) č. 185/2014Nařízení Komise (EU) č. 185/2014 ze dne 26. února 2014 , kterým se opravuje bulharské znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 57, 27.2.2014, s. 21-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. února 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. března 2014 Nabývá účinnosti: 19. března 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 185/2014

ze dne 26. února 2014,

kterým se opravuje bulharské znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 písm. b) bod ii), čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 11 odst. 2 písm. b) a c), čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 15 odst. 1 písm. b), d), e), h) a i), čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4 písm. a), b) a c), čl. 19 odst. 4 druhý pododstavec, čl. 20 odst. 10 a 11, čl. 21 odst. 5 a 6, čl. 22 odst. 3, čl. 23 odst. 3, čl. 27 písm. a), b), c) a e) až h), čl. 27 druhý pododstavec, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, článek 40, čl. 41 odst. 3 první a třetí pododstavec, článek 42, čl. 43 odst. 3, čl. 45 odst. 4, čl. 47 odst. 2, čl. 48 odst. 2, čl. 48 odst. 7 písm. a), čl. 48 odst. 8 písm. a) a čl. 48 odst. 8 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V bulharském znění nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (3) se vyskytla chyba, která by měla být opravena. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.

(2)

Nařízení (EU) č. 142/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oprava se týká pouze bulharského znění.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU