(EU) č. 89/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 89/2014 ze dne 31. ledna 2014 , kterým se schvaluje bis( N -cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 32, 1.2.2014, s. 6-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. ledna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. února 2014 Nabývá účinnosti: 21. února 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 89/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se schvaluje bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Uvedený seznam zahrnuje bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO).

(2)

Cu-HDO byl v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 8, konzervační přípravky pro výrobky v plechových obalech, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 8, jak je definován v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Rakousko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a předložilo Komisi dne 25. února 2008 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. prosince 2013 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z uvedené zprávy vyplývá, že biocidní přípravky obsahující Cu-HDO, které se používají pro typ přípravku 8, by měly splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES.

(6)

Je proto vhodné schválit Cu-HDO pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8.

(7)

Vzhledem k tomu, že hodnocení se nevztahuje na nanomateriály, v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 by se schválení nemělo na tyto materiály vztahovat.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která členským státům, zúčastněným stranám a případně Komisi umožní připravit se na splnění nových požadavků, které z něj plynou.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) je schválena jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

Cu-HDO

Název podle IUPAC:

bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď

č. ES: nepoužije se

č. CAS: 312600-89-8

981 g/kg

1. září 2015

31. srpna 2025

8

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti spojené s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

1.

Pro průmyslové uživatele jsou stanoveny bezpečné provozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky se používají s vhodnými osobními ochrannými prostředky v případě, že rizika nemohou být snížena na přijatelnou úroveň jiným způsobem.

2.

Přijmou se vhodná opatření ke zmírnění rizika, jejichž cílem je ochrana půdního prostředí. Na etiketách a v bezpečnostních listech (jsou-li přiloženy) povolených přípravků se zejména uvede, že průmyslové použití se provádí v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem a/nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že veškeré množství přípravku, které při jeho používání vznikne, se shromažďuje pro opětovné využití nebo zneškodnění.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotící zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU