(EU) č. 67/2014Nařízení Komise (EU) č. 67/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2015, které se týkají účasti na společenském a kulturním životě a materiální deprivace Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 23, 28.1.2014, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. ledna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. února 2014 Nabývá účinnosti: 17. února 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 67/2014

ze dne 27. ledna 2014,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2015, které se týkají účasti na společenském a kulturním životě a materiální deprivace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1177/2003 stanoví společný rámec pro systematickou tvorbu statistik EU v oblasti příjmů a životních podmínek zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

(2)

Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 jsou zapotřebí prováděcí opatření, pokud jde o seznam cílových sekundárních oblastí a proměnných, který má být každoročně zahrnut do průřezové složky EU-SILC. Je třeba vytvořit seznam cílových sekundárních proměnných, které mají být zahrnuty do modulu účasti na společenském a kulturním životě a materiální deprivace pro rok 2015, a určit příslušné identifikátory proměnných.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam cílových sekundárních proměnných a identifikátorů proměnných pro modul účasti na společenském a kulturním životě a materiální deprivace pro rok 2015, který se zahrne do průřezové složky evropské statistiky v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

Pro účely tohoto nařízení platí tyto definice jednotek, způsobů sběru údajů a referenčních období:

1.   Jednotka

Cílové proměnné se týkají dvou typů jednotek:

 

Jednotlivci: všechny proměnné kromě proměnné týkající se „finanční zátěže“.

 

Domácnosti: proměnná týkající se „finanční zátěže“.

2.   Způsob sběru údajů

Pro proměnnou, jež se použije na úrovni domácností, je způsobem sběru údajů osobní rozhovor s respondentem za domácnost.

Pro proměnné, jež se použijí na úrovni jednotlivců, je způsobem sběru údajů osobní rozhovor se všemi současnými členy domácnosti ve věku šestnácti let a staršími nebo případně s každým vybraným respondentem.

Věk je určen podle věku dosaženého na konci období sledování příjmů.

Vzhledem k typu shromažďovaných informací jsou přípustné pouze osobní rozhovory (výjimečně lze připustit informace získané přes prostředníka, a to v případě dočasně nepřítomných osob nebo osob neschopných podat informace).

3.   Referenční období

Cílové proměnné se týkají tří typů referenčních období:

 

Posledních dvanáct měsíců: pro proměnné týkající se „účasti na kulturních a sportovních akcích“ a „formální a neformální účasti na společenském životě“.

 

Obvyklé: pro proměnné týkající se „umělecké činnosti“ a „začlenění do okruhu příbuzných, přátel a sousedů“.

 

Současnost: pro proměnné týkající se „materiální deprivace“.

4.   Předávání údajů

Cílové sekundární proměnné je třeba zaslat Komisi (Eurostatu) v souboru údajů o domácnosti (soubor H) a v souboru údajů o osobě (soubor P) v návaznosti na cílové primární proměnné.

MODUL PRO ROK 2015 TÝKAJÍCÍ SE ÚČASTI NA SPOLEČENSKÉM A KULTURNÍM ŽIVOTĚ A MATERIÁLNÍ DEPRIVACE

OBLASTI A SEZNAM CÍLOVÝCH PROMĚNNÝCH

Identifikátor proměnné

Hodnoty

Cílová proměnná

Účast na společenském a kulturním životě

Účast na kulturních nebo sportovních akcích

PS010

 

Návštěva kina

1

Nejvýše třikrát

2

Více než třikrát

3

Ne – nemůže si to dovolit

4

Ne – nedostatek zájmu

5

Ne – v blízkosti není žádné kino

6

Ne – jiné důvody

PS010_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PS020

 

Návštěva vystoupení

1

Nejvýše třikrát

2

Více než třikrát

3

Ne – nemůže si to dovolit

4

Ne – nedostatek zájmu

5

Ne – v blízkosti se nekonají žádná vystoupení

6

Ne – jiné důvody

PS020_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PS030

 

Návštěva kulturních památek

1

Nejvýše třikrát

2

Více než třikrát

3

Ne – nemůže si to dovolit

4

Ne – nedostatek zájmu

5

Ne – v blízkosti nejsou žádné kulturní památky

6

Ne – jiné důvody

PS030_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PS040

 

Návštěva sportovních akcí

1

Nejvýše třikrát

2

Více než třikrát

3

Ne – nemůže si to dovolit

4

Ne – nedostatek zájmu

5

Ne – v blízkosti se nekonají žádné sportovní akce

6

Ne – jiné důvody

PS040_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

Provozování umělecké činnosti

PS041

 

Provozování umělecké činnosti

1

Denně

2

Každý týden (ne každý den)

3

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

4

Jednou za měsíc

5

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

6

Nikdy

PS041_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

Začlenění do okruhu příbuzných, přátel a sousedů

PS050

 

Frekvence scházení se s rodinou (příbuznými)

1

Denně

2

Každý týden (ne každý den)

3

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

4

Jednou za měsíc

5

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

6

Nikdy

PS050_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nelze použít (žádní příbuzní)

– 3

Nevybraný respondent

PS060

 

Frekvence scházení se s přáteli

1

Denně

2

Každý týden (ne každý den)

3

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

4

Jednou za měsíc

5

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

6

Nikdy

PS060_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nelze použít (žádní přátelé)

– 3

Nevybraný respondent

PS070

 

Frekvence kontaktu s rodinou (příbuznými)

1

Denně

2

Každý týden (ne každý den)

3

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

4

Jednou za měsíc

5

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

6

Nikdy

PS070_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nelze použít (žádní příbuzní)

– 3

Nevybraný respondent

PS080

 

Frekvence kontaktu s přáteli

1

Denně

2

Každý týden (ne každý den)

3

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

4

Jednou za měsíc

5

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

6

Nikdy

PS080_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nelze použít (žádní přátelé)

– 3

Nevybraný respondent

PS081

 

Komunikace prostřednictvím sociálních médií

1

Denně

2

Každý týden (ne každý den)

3

Několikrát za měsíc (ne každý týden)

4

Jednou za měsíc

5

Alespoň jednou za rok (méně než jednou za měsíc)

6

Nikdy

PS081_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PS090

 

Pomoc od druhých

1

Ano

2

Ne

PS090_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepoužije se (žádní příbuzní, přátelé, sousedé)

– 3

Nevybraný respondent

PS091

 

Osobní problémy (existuje osoba, které se může svěřit)

1

Ano

2

Ne

PS091_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

Formální a neformální účast na společenském životě

PS100

 

Účast na neformálních dobrovolných činnostech

1

Ano

2

Ne – nedostatek zájmu

3

Ne – nedostatek času

4

Ne – jiné důvody

PS100_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PS101

 

Účast na formální dobrovolné práci

1

Ano

2

Ne – nedostatek zájmu

3

Ne – nedostatek času

4

Ne – jiné důvody

PS101_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PS102

 

Aktivní občanství

1

Ano

2

Ne – nedostatek zájmu

3

Ne – nedostatek času

4

Ne – jiné důvody

PS102_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

Materiální deprivace

Proměnné, jež se použijí na úrovni domácností

Finanční zátěž

HD080

 

Nahrazení opotřebovaného nábytku

1

Ano

2

Ne – domácnost si to nemůže dovolit

3

Ne – jiné důvody

HD080_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

Proměnné, jež se použijí na úrovni jednotlivců (osoby od 16 let věku)

Základní potřeby

PD020

 

Nahrazení opotřebovaného oblečení novým (ne použitým)

1

Ano

2

Ne – nemůže si to dovolit

3

Ne – jiné důvody

PD020_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PD030

 

Dva páry správně padnoucí obuvi (včetně jednoho páru celoroční obuvi)

1

Ano

2

Ne – nemůže si to dovolit

3

Ne – jiné důvody

PD030_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

Volnočasové a společenské aktivity

PD050

 

Scházení se s přáteli/rodinou (příbuznými) ke společnému posezení u jídla či pití nejméně jednou měsíčně

1

Ano

2

Ne – nemůže si to dovolit

3

Ne – jiné důvody

PD050_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PD060

 

Pravidelné provozování volnočasové aktivity

1

Ano

2

Ne – nemůže si to dovolit

3

Ne – jiné důvody

PD060_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

PD070

 

Utratit každý týden malý peněžní obnos za vlastní potřeby

1

Ano

2

Ne – nemůže si to dovolit

3

Ne – jiné důvody

PD070_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

Zboží dlouhodobé spotřeby

PD080

 

Připojení k internetu pro účely osobního použití v místě bydliště

1

Ano

2

Ne – nemůže si to dovolit

3

Ne – jiné důvody

PD080_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU