(EU) č. 59/2014Nařízení Komise (EU) č. 59/2014 ze dne 23. ledna 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 21, 24.1.2014, s. 9-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. ledna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. února 2014 Nabývá účinnosti: 13. února 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 59/2014

ze dne 23. ledna 2014,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Tento seznam potravinářských přídatných látek Unie lze aktualizovat v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2) buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Dne 27. března 2013 byla předložena žádost o povolení použití oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích podle definice v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (3) ze strany výrobců uvedených výrobků a byla zpřístupněna členským státům.

(4)

Používání oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích je z technologického hlediska nutné. Oxid siřičitý – siřičitany (E 220–228) se přidávají za účelem zastavení oxidace a předcházení mikrobiologické kontaminaci a výsledkem je lepší uchování chuti a barvy výrobků. Tyto výrobky, jako je vermut, by měly být zvláště chráněny, jelikož bývají často uchovávány po dlouhou dobu po otevření lahve.

(5)

Hodnoty přijatelného denního přívodu stanovil pro oxid siřičitý – siřičitany (E 220–228) Vědecký výbor pro potraviny (4). Aromatizované vinné výrobky jsou alkoholické nápoje, které se běžně konzumují jako alternativa k jiným alkoholickým nápojům, jako je víno, v nichž jsou oxid siřičitý – siřičitany povoleny. Dodatečná expozice oxidu siřičitému – siřičitanům (E 220–228) zůstane v souvislosti s tímto novým použitím omezená a nepovede ke zvýšení celkového přívodu. Proto je vhodné povolit používání oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) jako konzervantu a antioxidantu v v aromatizovaných vinných výrobcích.

(6)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení používat oxid siřičitý – siřičitany (E 220–228) jako konzervant a antioxidant v aromatizovaných vinných výrobcích představuje aktualizaci uvedeného seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat Evropský úřad pro bezpečnost potravin o stanovisko.

(7)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1).

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 se část E mění takto:

1)

v kategorii potravin 14.2.7.1 „Aromatizovaná vína“ se za položku E 200–203 vkládá nová položka, která zní:

 

„E 220–228

Oxid siřičitý – siřičitany

200

(3)

 

 

 

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.“

2)

v kategorii potravin 14.2.7.2 „Aromatizované vinné nápoje“ se za položku E 200–203 vkládá nová položka, která zní:

 

„E 220–228

Oxid siřičitý – siřičitany

200

(3)

 

 

 

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.“

3)

v kategorii potravin 14.2.7.3 „Aromatizované vinné koktejly“ se za položku E 200–203 vkládá nová položka, která zní:

 

„E 220–228

Oxid siřičitý – siřičitany

200

(3)

 

 

 

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU