(EU) č. 48/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 48/2014 ze dne 13. ledna 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Châtaigne d'Ardeche (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 16, 21.1.2014, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. ledna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. února 2014 Nabývá účinnosti: 10. února 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 48/2014

ze dne 13. ledna 2014

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Châtaigne d'Ardèche (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Châtaigne d'Ardèche“ do rejstříku předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Châtaigne d'Ardèche“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 235, 14.8.2013, s. 13.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6.   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FRANCIE

Châtaigne d'Ardèche (CHOP)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU