2014/97/EUProváděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014 , kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd

Publikováno: Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 16-21 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 15. října 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/97/EU

ze dne 15. října 2014,

kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/90/EHS ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 a čl. 7 odst. 5 a 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytné stanovit pravidla týkající se registru dodavatelů podle směrnice 2008/90/ES a ohlašovací povinnosti dodavatelů.

(2)

Pro účely transparentnosti by členské státy měly ve vhodných případech uvedený registr zpřístupnit. Rozhodnutí, zda uvedený registr nebo jeho části mají být zveřejněny, je ponecháno na členských státech.

(3)

Měl by být stanoven odrůdový registr. V uvedeném registru by měly být zapsány odrůdy registrované podle směrnice Rady 92/34/EHS (2) a dále odrůdy registrované podle směrnice 2008/90/ES. Uvedený registr by měl uvádět, zda odrůdy mají úřední popis nebo úředně uznaný popis.

(4)

Geneticky modifikované odrůdy by měly být registrovány pouze v případě, že geneticky modifikovaný organismus, z něhož odrůda sestává, je povolen za účelem pěstování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (3) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (4).

(5)

Měly by být stanoveny podmínky, za nichž mají být odrůdy registrovány jako odrůdy s úředním popisem, a postup pro jejich registraci. Členské státy mohou, jak je uvedeno ve směrnici 2008/90/ES, stanovit podmínky týkající se registrace odrůdy s úředně uznaným popisem.

(6)

Pro registraci odrůdy jako odrůdy s úředním popisem by měl tento popis sestavit příslušný úřední subjekt.

(7)

Měla by být stanovena pravidla pro dobu platnosti registrace, prodloužení registrace a výmaz odrůdy z odrůdového registru.

(8)

Členské státy by měly ohlásit sobě navzájem a Komisi určité informace týkající se registrovaných odrůd a žádostí o registraci odrůd. Na základě těchto informací by Komise měla zveřejnit společný seznam odrůd za účelem vytvoření transparentní a snadno konzultovatelné databáze, aby byla zvýšena důvěra na trhu.

(9)

Je vhodné zrušit směrnici Komise 93/79/EHS (5).

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Registr dodavatelů

1.   Členské státy vedou a aktualizují registr dodavatelů, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/90/ES. Na uvedený registr se dále odkazuje jako na „registr dodavatelů“.

Kromě dodavatelů registrovaných v souladu s touto směrnicí musí uvedený registr zahrnovat dodavatele schválené v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí čl. 6 odst. 1 směrnice 92/34/EHS.

Pokud je to vhodné, členské státy registr dodavatelů zpřístupní.

2.   Registr dodavatelů musí obsahovat tyto informace:

a)

jméno, adresu a kontaktní údaje žadatele;

b)

činnosti ve smyslu čl. 2 bodu 9 směrnice 2008/90/ES, které jsou vykonávány dodavatelem v dotčeném členském státě, adresu zapojených provozoven a hlavní dotčené rody nebo druhy; a

c)

registrační číslo nebo kód.

3.   Členské státy zajistí, aby příslušný úřední subjekt provedl výmaz fyzické nebo právnické osoby z registru dodavatelů, pokud se prokáže, že uvedená osoba již nevykonává žádnou činnost ve smyslu čl. 2 bodu 9 směrnice 2008/90/ES.

Článek 2

Ohlašovací povinnost dodavatelů

1.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé ohlásili informace uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b).

Ohlášení se však nevyžaduje od dodavatelů schválených v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 92/34/EHS.

2.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé ohlásili jakoukoliv změnu své situace týkající se informací uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b).

3.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé byli informováni o své registraci a o jakýkoliv jejích změnách ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy.

Článek 3

Odrůdový registr

1.   Členské státy vedou, aktualizují a zveřejní registr odrůd (dále jen „odrůdový registr“).

Kromě odrůd registrovaných v souladu s touto směrnicí musí být v odrůdovém registru zapsány odrůdy registrované před 30. zářím 2012 v souladu s čl. 9 odst. 3 směrnice 92/34/ES a odrůdy registrované v souladu s čl. 7 odst. 4 prvním pododstavcem druhou větou směrnice 2008/90/ES.

2.   Odrůdový registr musí obsahovat tyto informace:

a)

název odrůdy a synonyma;

b)

druh, k němuž odrůda patří;

c)

údaj „úřední popis“ nebo popřípadě „úředně uznaný popis“;

d)

datum registrace nebo popřípadě datum prodloužení registrace;

e)

konec platnosti registrace.

3.   Členské státy vedou pro každou odrůdu, kterou zaregistrovaly, dokumentaci. Tato dokumentace musí obsahovat popis odrůdy a shrnutí všech skutečností relevantních pro registraci odrůdy.

Článek 4

Podmínky pro registraci odrůd

1.   Členské státy zajistí, aby odrůda byla zaregistrována jako odrůda s úředním popisem, jestliže splňuje tyto požadavky:

a)

je odlišná, uniformní a stálá ve smyslu odstavce 2;

b)

je k dispozici vzorek odrůdy; a

c)

pokud jde o geneticky modifikované odrůdy, geneticky modifikovaný organismus, z něhož odrůda sestává, je schválen za účelem pěstování podle směrnice 2001/18/ES nebo nařízení (ES) č. 1829/2003.

2.   Odrůda je považována za:

a)

„odlišnou“, jestliže je zřetelně odlišitelná, odkazem na projev znaků vyplývajících z daného genotypu nebo kombinace genotypů, od každé jiné odrůdy obecně známé v den podání žádosti uvedené v článku 5;

b)

„uniformní“, jestliže, s výhradou odchylek, které lze očekávat v důsledku zvláštností jejího rozmnožování, je dostatečně jednotná v projevu znaků, které jsou zahrnuty do přezkoumání odlišnosti, jakož i jakýchkoliv jiných znaků používaných k popisu odrůdy;

c)

„stálou“, jestliže v projevu znaků zahrnutých do přezkoumání odlišnosti, jakož i jakýchkoliv jiných znaků používaných k popisu odrůdy zůstává beze změny po opakovaném množení, nebo v případě mikrorozmnožování na konci každého cyklu.

Článek 5

Žádost o registraci odrůdy

1.   Pro registraci odrůdy jako odrůdy s úředním popisem členské státy vyžadují, aby byla podána písemná žádost příslušnému úřednímu subjektu dotčeného členského státu.

2.   K žádosti musí být připojeny tyto náležitosti:

a)

informace požadované technickými dotazníky uvedenými v době podání žádosti:

i)

v příloze II „Protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti“ (Protocols for distinctness, uniformity and stability tests) Správní rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) pro příslušný druh, pro který byl takový protokol zveřejněn; nebo, pokud takové protokoly nebyly zveřejněny;

ii)

v oddíle X „Zásad zkoušení pro provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti“ (Test guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability) Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) a v příloze dotčené zásady zkoušení pro příslušný druh, pro který byly takové zásady zveřejněny; nebo, pokud takové zásady nebyly zveřejněny;

iii)

ve vnitrostátních předpisech;

b)

informace o tom, zda je odrůda úředně registrována v jiném členském státě nebo je předmětem žádosti o takovou registraci v jiném členském státě;

c)

navrhovaný název;

d)

pokud jde o geneticky modifikované odrůdy, důkaz, že geneticky modifikovaný organismus, z něhož odrůda sestává, je povolen za účelem pěstování podle směrnice 2001/18/ES nebo nařízení (ES) č. 1829/2003.

3.   Žadatel může k žádosti připojit cokoliv z níže uvedeného:

a)

úřední popis sestavený v souladu s čl. 6 odst. 5 příslušným úředním subjektem jiného členského státu;

b)

jakékoli další relevantní informace.

Článek 6

Přezkum žádostí

1.   Členské státy zajistí, aby v případech, kdy příslušný úřední subjekt obdrží žádost o registraci odrůdy jako odrůdy s úředním popisem, byla provedena zkouška uvedené odrůdy v souladu s odstavci 2, 3 a 4.

2.   Pro sestavení úředního popisu odrůdy se provedou pěstitelské zkoušky.

Pokud žadatel předložil informace v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. a) a příslušný úřední subjekt se domnívá, že tyto informace prokazují, že podmínky pro registraci stanovené v článku 4 jsou splněny, pěstitelské zkoušky nemusí být prováděny.

Pokud mají být pěstitelské zkoušky provedeny, příslušný úřední subjekt požádá o vzorek materiálu odrůdy.

3.   Pěstitelské zkoušky uvedené v odstavci 2 musí provést:

a)

příslušný úřední subjekt, který obdržel žádost; nebo

b)

příslušný úřední subjekt jiného členského státu, který souhlasil tyto zkoušky provést; nebo

c)

jakákoliv právnická osoba, v souladu s čl. 13 odst. 2 směrnice 2008/90/ES.

Pokud se použije písmeno c) a zkoušky jsou provedeny v prostorách soukromých podniků, příslušný úřední subjekt zajistí, aby nebyla uplatňována žádná opatření, která by mohla úřední zkoušku narušit.

4.   Pěstitelské zkoušky se provádějí v souladu s následujícími ustanoveními, minimálně pokud jde o požadavky na uspořádání zkoušky, pěstební podmínky a znaky odrůdy:

a)

v souladu s „Protokoly pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti“ (Protocols for distinctness, uniformity and stability tests) Správní rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) platné na začátku technického zkoušení; nebo, pokud pro příslušný druh žádné protokoly nebyly zveřejněny;

b)

v souladu se „Zásadami zkoušení pro provádění zkoušek“ odlišnosti, uniformity a stálosti (Test guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability) Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) platnými na začátku technického zkoušení; nebo, pokud pro příslušný druh žádné zásady nebyly zveřejněny;

c)

v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

5.   Pokud na základě zkoušky uvedené v odstavci 1 příslušný úřední subjekt dospěje k závěru, že dotčená odrůda splňuje podmínky článku 5, sestaví úřední popis a zapíše uvedenou odrůdu do odrůdového registru.

Článek 7

Doba platnosti registrace odrůdy

Maximální doba platnosti registrace odrůdy je 30 let.

V případě geneticky modifikovaných odrůd je doba platnosti registrace omezena na dobu, po kterou je geneticky modifikovaný organismus, ze kterého odrůda sestává, povolen za účelem pěstování podle směrnice 2001/18/ES nebo nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 8

Prodloužení registrace odrůdy

1.   Členské státy zajistí, aby registrace odrůdy mohla být prodloužena o další maximální období 30 let za předpokladu, že materiál této odrůdy je ještě k dispozici.

V případě geneticky modifikované odrůdy lze registraci navíc prodloužit jen za podmínky, že příslušný geneticky modifikovaný organismus je i nadále povolen za účelem pěstování podle směrnice 2001/18/ES nebo nařízení (ES) č. 1829/2003. Doba platnosti prodloužení je omezena na dobu platnosti povolení dotčeného geneticky modifikovaného organismu.

2.   Pro prodloužení registrace členské státy vyžadují, aby byla podána písemná žádost příslušnému úřednímu subjektu dotčeného členského státu. K žádosti se připojí důkazy prokazující, že podmínky stanovené v odstavci 1 jsou splněny.

Členský stát však může prodloužit registraci odrůdy, pro kterou nebyla podána žádná písemná žádost, pokud se domnívá, že uvedené prodloužení slouží k zachování genetické rozmanitosti a udržitelné produkci nebo slouží k jinému obecnému zájmu.

Článek 9

Výmaz odrůdy z odrůdového registru

Členské státy zajistí, aby byl proveden výmaz odrůdy z odrůdového registru, jestliže:

a)

podmínky pro registraci, jak je stanoveno v článku 4, již nejsou splněny;

b)

v době podání žádosti o registraci nebo během zkoušení byly dodány chybné nebo zavádějící údaje o skutečnostech, na jejichž základě byla odrůda registrována.

Článek 10

Ohlašování

1.   Každý členský stát ohlásí příslušným úředním subjektům ostatních členských států a Komisi informace požadované pro přístup do odrůdového registru dotčeného členského státu.

Každý členský stát ohlásí Komisi co nejdříve zápis odrůdy do svého odrůdového registru a jakoukoliv jinou změnu svého odrůdového registru.

2.   Každý členský stát zpřístupní na požádání jinému členskému státu nebo Komisi:

a)

úřední nebo úředně uznaný popis odrůd registrovaných v odrůdovém registru dotčeného členského státu;

b)

výsledky přezkumu žádostí o registraci odrůd provedeného dotčeným členským státem podle článku 6;

c)

jakékoliv další dostupné informace týkající se odrůd zapsaných do odrůdového registru dotčeného členského státu nebo z uvedeného registru vymazaných;

d)

seznam odrůd, u nichž se v dotčeném členském státě projednávají žádosti o registraci.

Článek 11

Společný seznam

Komise na základě informací obdržených podle čl. 10 odst. 1 druhého pododstavce vypracuje, pravidelně aktualizuje a zveřejní v elektronické podobě společný seznam odrůd zapsaných do odrůdových registrů členských států.

Článek 12

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2017.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Zrušení

Směrnice 93/79/EHS se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2017.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8.

(2)  Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10.)

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(5)  Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS (Úř. věst. L 256, 14.10.1993, s. 25).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU